ZBORNIK NOR-a. tom XI, knjiga 2 - OPERACIJE JUGOSLOVENSKE ARMIJE, 1. mart-15. maj 1945
BIBLIOTEKA
* * *
cela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
sadržaj
rbopis dokumentastranica
DOKUMENTI DRUGE ARMIJE
1.Naredba Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 1. januara 1945. o formiranju Štaba 2. armije7
2.Zapovijest Štaba 45. divizije JA od 1. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica za odbranu šireg dela Doboja11
3.Naređenje Štaba 2. armije JA od 6. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica za održavanje pismenog i telefonskog saobraćaja i upotrebu konspirativnih naziva jedinica15
4.Zapovijest Štaba 23. divizije JA od 7. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na četničke jedinice na Trebavi18
5.Naređenje Štaba 14. korpusa JA od 7. marta 1945. Štabu 23. divizije o promjeni konspirativnih naziva jedinica 45. divizije28
6.Izvještaj Štaba 2. armije JA od 10. marta 1945. Generalštabu JA o rasporedu potčinjenih jedinica u istočnoj Bosni29
7.Zapovijest Štaba 25. divizije JA od 10. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Gradačac31
8.Direktiva Štaba 2. armije JA od 13. marta 1945. Štabu 14. korpusa za dejstvo na sektoru donjeg toka reke Bosne35
9.Naređenje Štaba 17. divizije JA od 13. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad južno od Bijeljine37
10.Izvještaj Štaba 45. divizije od 13. marta 1945. Štabu 14. korpusa JA o organizaciji položaja i rasporedu i zadacima jedinica u širem zahvatu komunikacije Gračanica-Doboj40
11.Naređenje Štaba 2. armije od 14. marta 1945. Štabu 14. korpusa JA o dejstvima u rejonima Gradačca, Modriče i Tuzle43
12.Zapovijest Štaba 28. divizije JA od 14. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva na komunikaciji Brčko - Brezovo Polje45
13.Pregled brojnog stanja i naoružanja 2. armije JA na dan 15. marta 1945. godine50
14.Izvještaj Štaba 23. divizije od 15. marta 1945. Štabu 14. korpusa JA o dejstvima na desnoj obali Spreče51
15.Zapovijest Štaba 25. divizije JA od 15. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva na prostoriji Brčko, Modriča, Gradačac58
16.Predlog komandanta 2. armije JA od 15. marta 1945. o obrazovanju Operativnog štaba za sektor Sarajevo60
17.Izvještaj Štaba 25. divizije od 15. marta 1945. Štabu 2. armije JA o dejstvima u rejonu Tuzle i Dervente61
18.Izvještaj Štaba 45. divizije od 16. marta 1945. Štabu 2. armije JA o petnaestodnevnim dejstvima u zahvatu komunikacije Gračanica-Doboj71
19.Zapovijest Štaba 25. divizije JA od 17. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na četničke jedinice sjeverno od Gradačca82
20.Naređenje Štaba 23. divizije JA od 19. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica za zatvaranje pravaca Srnice-Srebrenik i Srnice-Sokol87
21.Naređenje Štaba 25. divizije JA od 19. marta 1945. Štabu 16. brigade za izviđanje na prostoriju Muslimanske Srnice, Biberovo Polje, Džakule90
22.Naređenje Štaba 25. divizije JA od 20. marta 1945. Štabu 16. brigade za posjedanje položaja u rejonu Sokola91
23.Zapovijest Štaba 25. divizije JA od 20. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva u rejonu Srnica i Donje Zelinje92
24.Zapovijest Štaba 45. divizije JA od 20. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica za čišćenje planine Ozrena od četnika97
25.Naređenje Štaba 23. divizije JA od 22. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica za uvođenje novih konspirativnih naziva jedinica, telefonskih centrala i starešina štabova brigada102
26.Naređenje Štaba 2. armije JA od 24. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica o preduzimanju mjera za uspješnije izvođenje borbenih dejstava106
27.Kritički osvrt Štaba 17. divizije JA od 26. marta 1945. na borbena dejstva potčinjenih jedinica u rejonu Zvornik-Bijeljina109
28.Zapovijest Štaba 45. divizije JA od 26. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica za odbranu položaja u rejonu Gračanice117
29.Naređenje Štaba 2. armije od 28. marta 1945. Štabu 25. divizije JA za udar u bok neprijatelja koji nadire ka selu Gornje Kuge120
30.Izvod iz knjige depeša Štaba 2. armije od 29. marta 1945. dostavljen Generalštabu Jugoslovenske armije121
31.Zapovijest Štaba 25. divizije JA od 31. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva u rejonu Brčkog i Tuzle123
32.Izvještaj Štaba 23. divizije od 31. marta 1945. Štabu 2. armije JA o dejstvima na prostoru Bijeljina-Brčko126
33.Izvještaj Štaba 25. divizije od 31. marta 1945. Štabu 2. armije JA o petnaestodnevnim dejstvima na prostoru Gradačac-Gračanica144
34.Pregled brojnog stanja ljudstva, naoružanja i tehnike jedinica 3. divizije JA od 1. aprila 1945. godine160
35.Izvještaj Štaba 45. divizije od 1. aprila 1945. Štabu 14. korpusa JA o petnaestodnevnim dejstvima na prostoru istočno od Gračanice161
36.Zapovijest Štaba 25. divizije JA od 2. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za posjedanje novih položaja sjeverno od Tuzle173
37.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 28. divizije od 3. aprila 1945. Štabu 2. armije JA o dejstvima u martu 1945. godine175
38.Zapovijest Štaba 2. armije JA od 4. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za proboj na pravcu Srnice-Gračanica187
39.Zapovijest komandanta Artiljerije 2. armije JA od 4. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za artiljerijsku podršku u rejonima: Gušte, Keper i Sokol196
40.Zapovijest Štaba 23. divizije JA od 4. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad južno od Gradačca198
41.Zapovijest Štaba 25. divizije JA od 4. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva sjeverno od Srebrenika204
42.Zapovijest Štaba 45. divizije JA od 4. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva u rejonu Gračanice210
43.Izvod iz knjige depeša Štaba 2. armije od 5. aprila 1945. dostavljen Generalštabu JA212
44.Naređenje Štaba 2. armije JA od 5. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za formiranje jedinica za vezu214
45.Pohvala Štaba 2. armije JA od 6. aprila 1945. 7. brigade 23. divizije za primjernu upornost i junaštvo u odbrani položaja u rejonu Gračanice215
46.Zapovijest Štaba 25. divizije JA od 8. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Modriču i Garevac216
47.Zapovijest Štaba 45. divizije JA od 8. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Konopljište219
48.Zapovijest Štaba 2. armije JA od 9. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za ovladavanje desnom obalom Bosne od Modriče do ušća Paklenice222
49.Zapovijest komandanta Artiljerije 2. armije JA od 9. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za podršku pri stvaranju mostobrana na lijevoj obali Bosne229
50.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 17. divizije JA od 10. aprila o dejstvima od 1. do 31. marta 1945. godine234
51.Zapovijest Štaba 45. divizije JA od 10. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva u rejonu Doboja260
52.Izvještaj Štaba 2. armije od 11. aprila 1945. Generalštabu Jugoslovenske armije o pripremama za forsiranje rijeke Bosne264
53.Izvještaj Štaba 17. brigade od 11. aprila 1945. Štabu 28. divizije JA o dejstvima brigade u rejonu Tuzle265
54.Zahtjev Štaba 2. armije od 12. aprila 1945. upućen Generalštabu Jugoslovenske armije da pošalje dvije divizije u rejon Doboja radi odsijecanja neprijateljevih snaga267
55.Zapovijest Štaba 2. armije JA od 14. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za forsiranje rijeke Bosne268
56.Zapovijest komandanta Artiljerije 2. armije JA od 14. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za podršku pri forsiranju rijeke Bosne274
57.Zapovijest Štaba 2. armije JA od 15. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za organizaciju veze u napadu277
58.Izvještaj Štaba 23. divizije od 15. aprila 1945. Štabu 2. armije JA o petnaestodnevnim dejstvima na prostoru Brčko-Gračanica282
59.Zapovijest Štaba 23. divizije JA od 15. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva sjeverno od Doboja296
60.Izvještaj Štaba 25. divizije od 15. aprila 1945. Štabu 2. armije JA o petnaestodnevnim dejstvima na prostoru Brčko-Modriča-Gračanica301
61.Zapovijest Štaba 45. divizije JA od 15. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva južno od Doboja317
62.Izvještaj Štaba 45. divizije od 17. aprila 1945. Štabu 2. armije JA o petnaestodnevnim dejstvima u međuriječju Spreče i Bosne321
63.Zapovijest komandanta Pozadine 2. armije JA od 20. aprila 1945. za premještanje pozadinskih jedinica i ustanova337
64.Brojni pregled socijalnog i nacionalnog sastava 34. divizije JA 20. aprila 1945. godine340
65.Izvještaj 17. brigade od 21. aprila 1945. Štabu 28. divizije JA o dejstvima u rejonu Doboja i Gračanice342
66.Izvještaj Štaba 17. brigade od 21. aprila 1945. Štabu 28. divizije JA o dejstvima u širem rejonu Dervente344
67.Zapovijest Štaba 45. divizije JA od 22. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za izbijanje na liniju Gornja Dolina - Dubrava Turska - Trošelji346
68.Zapovijest Štaba 45. divizije JA od 24. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva duž komunikacije Bosanska Gradiška - Bosanska Dubica349
69.Zapovijest Štaba 2. armije JA od 25. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva u dolini Une352
70.Zapovijest Štaba 39. divizije JA od 26. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Bosanski Novi i forsiranje rijeke Une359
71.Zapovijest Štaba 45. divizije JA od 26. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Bosansku Dubicu i za forsiranje Une362
72.Zapovijest Štaba 2. armije JA (Karlovačke grupe divizija) od 28. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva u rejonu Karlovca365
73.Zapovijest Štaba 2. armije JA od 29. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva na prostoru Ogulin, Karlovac370
74.Zapovijest Štaba 2. armije JA od 29. aprila 1945. za organizaciju veza na prostoriji Ogulin, Karlovac376
75.Izvještaj Štaba 2. artiljerijske brigade od 29. aprila 1945. Štabu 23. divizije JA o petnaestodnevnim dejstvima artiljerije u rejonu Doboja379
76.Zapovijest Štaba 3. divizije JA od 29. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva prema Karlovcu384
77.Zapovijest Štaba 2. armije JA od 30. aprila 1945. štabovima 3. i 34. divizije za ovladavanje rejonima Netretića i Donjih Stativa386
78.Izvještaj Štaba 23. divizije od 30. aprila 1945. Štabu 2. armije JA o petnaestodnevnim dejstvima Divizije u rejonima Bosanskog Broda, Dervente i Bosanskog Novog387
79.Zapovijest Štaba 4. divizije JA od 30. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva južno od Karlovca401
80.Zapovijest Štaba 2. armije JA od 30. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva na prostoriji južno i jugozapadno od Karlovca402
81.Zapovijest Štaba 4. divizije JA od 1. maja 1945. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva u međurečju Korane i Mrežnice405
82.Izvještaj Štaba 25. divizije od 1. maja 1945. Štabu 2. armije JA o petnaestodnevnim dejstvima na prostoru Modriče i Dervente407
83.Zapovijest Štaba 39. divizije JA od 1. maja 1945. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva na prostoru Bosanskog Novog i Bosanske Kostajnice425
84.Izvještaj Štaba 17. brigade od 2. maja 1945. Štabu 28. divizije JA o oslobođenju Kostajnice428
85.Zapovijest Štaba 34. divizije JA od 3. maja 1945. štabovima potčinjenih jedinica za izbijanje na prostoriju Ozalj-Pokupje429
86.Izvještaj Štaba 45. divizije od 3. maja 1945. Štabu 2. armije JA o petnaestodnevnim borbama za oslobođenje Doboja, Bosanske Gradiške i Bosanske Dubice432
87.Zapovijest Štaba 4. divizije JA od 5. maja 1945. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva južno od Karlovca446
88.Zapovijest Štaba 34. divizije JA od 5. maja 1945. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva sjeverno od Karlovca452
89.Zapovijest Štaba 39. divizije JA od 5. maja 1945. štabovima potčinjenih jedinica za dejstvo pravcem Pokupsko-Zagreb454
90.Zapovijest Štaba 45. divizije JA od 6. maja 1945. štabovima potčinjenih jedinica za forsiranje Kupe i za napad u pravcu Zagreba457
91.Izvještaj Štaba 2. armije od 8. maja 1945. Generalštabu Jugoslovenske armije o desetodnevnim dejstvima za oslobođenje sjeverozapadne Bosne i jugozapadne Hrvatske460
92.Zapovijest Štaba 4. divizije JA od 8. maja 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Brežice461
93.Zapovijest Štaba 25. divizije JA od 8. maja 1945. štabovima potčinjenih jedinica za gonjenje neprijatelja pravcem Zagreb-Samobor i za oslobođenje Samobora463
94.Izvještaj Štaba 39. divizije od 9. maja 1945. Štabu 2. armije JA o borbama za oslobođenje Zagreba465
95.Zapovijest Štaba 3. divizije JA od 10. maja 1945. Štabu 9. brigade za dejstva južno od Zidanog Mosta466
96.Izvještaj Štaba 10. divizije od 10. maja 1945. Štabu 2. armije JA o desetodnevnim dejstvima u rejonu Karlovca468
97.Naređenje Štaba 23. divizije JA od 10. maja 1945. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva u rejonu Samobor-Brežice476
98.Izvještaj Štaba 45. divizije od 10. maja 1945. Štabu 2. armije JA o borbama za oslobođenje Zagreba478
99.Zapovijest Štaba 45. divizije JA od 10. maja 1945. štabovima potčinjenih jedinica za marš i za napad na uporišta u rejonu Brežica480
100.Izvještaj Štaba 17. brigade od 11. maja 1945. Štabu 28. divizije JA o dejstvima na komunikaciji Sisak-Zagreb484
101.Zapovijest Štaba 39. divizije JA od 11. maja 1945. štabovima potčinjenih jedinica za gonjenje neprijatelja sjeverno od Samobora486
102.Izvještaj Štaba 1. artiljerijske brigade od 11. maja 1945. Štabu 2. armije JA o borbama za oslobođenje Karlovca489
103.Izvještaj Štaba 2. armije od 13. maja 1945. Generalštabu JA o razoružavanju njemačkih jedinica495
104.Izvještaj Štaba 23. divizije od 15. maja 1945. Štabu 2. armije JA o petnaestodnevnim dejstvima Divizije na pravcu Kostajnica-Samobor-Brežice496
105.Izvještaj Štaba 25. divizije od 15 maja 1945. Štabu 2. armije JA o borbama za oslobođenje Zagreba i Samobora516
106.Izvještaj Štaba 4. divizije od 17. maja 1945. Štabu 2. armije JA o dejstvima na sektoru Karlovca529
107.Izvještaj Štaba 4. divizije od 5. juna 1945. Štabu 1. armije JA o borbama za oslobođenje Karlovca, Brežica i Krškog531
108.Izvještaj Štaba 39. divizije od 5. juna 1945. Štabu 6. armije JA o borbama za oslobođenje Dvora, Kostajnice i Zagreba543
109.Bojna relacija Štaba 3. divizije od 8. juna 1945. Štabu 2. armije JA o dejstvima u širem rejonu Karlovca552
110.Izvještaj Štaba 34. divizije od 8. juna 1945. Štabu 2. armije JA o dejstvima u rejonu Zagreba, Jastrebarskog i Karlovca560
111.Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 21. brigade 28. divizije JA569
112.Pregled brojnog stanja ljudstva 10. divizije JA od juna 1945. godine572
113.Bojna relacija Štaba Brodske brigade od 16. juna 1945. dostavljena Štabu 28. divizije JA573
Registar579
BIBLIOTEKA