ZBORNIK NOR-a. tom XI, knjiga 1 - ZAVRŠNE OPERACIJE ZA OSLOBOĐENJE JUGOSLAVIJE, 1. mart – 15. maj 1945.
BIBLIOTEKA
* * *
cela knjiga
* * *
tabela – pregled naoružanja 1. armije JA u drugoj polovini marta 1945. godine
* * *
registar
* * *
sadržaj
* * *
sadržaj
rbopis dokumentastranica
ZAVRŠNE OPERACIJE ZA OSLOBOĐENJE JUGOSLAVIJE
1. mart – 15. maj 1945.
Dokumenti Prve armije
1.Naredba Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 1. januara 1945. o formiranju Štaba 1. armije9
2.Izvod iz Operacijskog dnevnika štaba 1. proleterske divizije od 11. marta 1945. Štabu 1. armije JA o dejstvima divizije od 1. do 10. marta14
3.Izvod iz Operacijskog dnevnika štaba 5. udarne divizije od U. marta 1945. štabu 1. airmije JA o dejstvima divizije od 1. do 10. marta22
4.Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 11. udarne divizije od 11. marta 1945. Štabu 1. armije JA o dejstvima divizije od 1. do 10. marta27
5.Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 21. udarne divizije od 11. marta 1945. Štabu 1. armije JA o dejstvima divizije od 1. do 10. marta33
6.Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 6. proleterske divizije od 12. marta 1945. štabu 1. armije JA o dejstvima divizije od 1. do 10. marta42
7.Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 5. udarne divizije od 20. marta 1945. Štabu 1. armije JA od 11. do 20. marta48
8.Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 6. proleterske divizije od 20. marta 1945. Štabu 1. armije JA o dejstvima divizije od 11. do 20. marta53
9.Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 21. udarne divizije Štabu 1. armije JA o dejstvima divizije od 11. do 20. marta 1945. godine59
10.Izvod iz Operacijskog dnevnika štaba 1. proleterske divizije od 21. marta 1945. Štabu 1. armije JA o dejstvima divizije od 11. do 20. marta68
11.Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 11. udarne divizije od 21. marta 1945. Štabu 1. armije JA o dejstvima divizije od 11. do 20. marta78
12.Naređenje komandanta 1. armije JA od 30. marta 1945. Štabu 2. proleterske i Štabu 5. udarne divizije za grupisanje snaga Južne operativne grupe divizija83
13.Pregled naoružanja 1. armije JA u drugoj polovini marta 1945. godine84–85
14.Pregled stanja municije u jedinicama 1. armije JA na dan 30. marta 1945. godine84–85
15.Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 1. proleterske divizije od 31. marta 1945. Štabu 1. armije JA o dejstvima divizije od 21. do 31. marta85
16.Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 6. proleterske divizije od 1. aprila 1945. štabu 1. armije JA o dejstvima divizije od 21. do 31. marta97
17.Izvod iz Operaoijskog dnevnika Štaba 11. udarne divizije od 1. aprila 1945. Štabu 1. armije JA o dejstvima divizije od 21. do 31. marta104
18.Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 21. udarne divizije od 1. aprila 1945. Štabu 1. armije JA o dejstvima divizije od 21. do 31. marta108
19.Zapovest Štaba 1. armije JA od 3. aprila 1945. potčinjenim jedinicama za sadejstvo s Južnom operativnom grupom divizija u napadu na Brčko i za nasilno izviđanje na desnom krilu armije121
20.Zapovest Štaba 11. udarne divizije od 3. aprila 1945. potčinjenim jedinicama za sadejstvo s Južnom operativnom grupom divizija 1. armije JA i izbijanje na železničku prugu Brčko–Vrbanja126
21.Zapovest komandanta 1. armije JA od 4. aprila 1945. divizijama Južne operativne grupe za grupisanje snaga radi napada na Brčko130
22.Zapovest komandanta 1. armije JA od 4. aprila 1945. divizijama Južne operativne grupe za dejstvo artiljerije pri nastupanju ka Brčkom133
23.Zapovest Štaba 1. proleterske divizije od 4. aprila 1945. potčinjenim jedinicama za nasilno izviđanje na desnom krilu 1. armije JA137
24.Zapovest Štaba 2. proleterske divizije JA od 4. aprila 1945. potčinjenim jedinicama za nastupanje ka Brčkom, na prostoriju Gornja Brka – Donja Brka – Han-Jabučik140
25.Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 5. udarne divizije od 4. aprila 1945. Štabu 1. armije JA o dejstvima divizije od 28. marta do 3. aprila143
26.Zapovest Štaba 21. udarne divizije od 4. aprila 1945. potčinjenim jedinicama za nasilno izviđanje na desnom krilu 1. armije JA148
27.Zapovest Štaba 5. udarne divizije JA od 5. aprila 1945. potčinjenim jedinicama za ovladavanje Starim i Novim Brezovim Poljem i nasitupanje ka Brčkom151
28.Izveštaj Štaba 11. udarne divizije od 5. aprila 1945. Štabu 1. armije JA o zauzimanju sela Soljana, Jamene, Strašinaca i Račinovaca153
29.Zapovest Štaba 1. armije JA od 6. aprila 1945. štabovima 6. proleterske i 11. udarne divizije za sadejstvo s jedinicama Južne operativne grupe divizija u oslobođenju Brčkog155
30.Zapovest Štaba 48. divizije JA od 6. aprila 1945. štabovima pot-činjenih jedinica za posedanje položaja na sremskom frontu157
31.Naređenje komandanta 1. armije JA od 7. aprila 1945. štabovima 2. proleterske i 5. i 17. divizije za deistva posle oslobođenja Brčkog160
32.Izvod iz knjige depeša Štaba 5. uidame divizije JA za 6. i 7. april 1945. godine163
33.Avizo-zapovest štaba 1. armije JA od 8. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za proboj sremskog fronta164
34.Naređenje Komande artiljerije 1. armije JA od 9. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za upotrebu artiljerije prilikom proboja sremskog fronta167
35.Zapovest štaba 11. udarne divizije od 9. aprila 1945. potčinjenim jedinicama za ovladavanje selima Đurićima i Drenovcima169
36.Naređenje komandanta 1. armije JA od 10. aprila 1945. štabovima divizija Južne Operativne grupe za forsiranje Save u rejonu Brčkog172
37.Zapovest štaba 1. armije JA od 10. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za proboj sremskog fronta174
38.Izveštaj Štaba 1. armije JA od 10. aprila 1945. komandantu armije o pripremi operacije za proboj sremskog fronta185
39.Izvod iz knjige depeša štaba 1. armije JA od 2. do 10. aprila 1945. godine187
40.Zapovest štaba 15. korpusa JA od 10. aprila 1945. štabovima potčinjenih divizija za proboj sremskog fronta201
41.Izvod iz Operacijskog dnevnika štaba 15. korpusa od 5. do 10. aprila 1945. štabu 1. armije JA206
42.Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 1. proleterske divizije Štabu 1. armije JA o dejstvima potčinjenih jedinica od 1. do 10. aprila 1945. godine222
43.Izvod iz knjige depeša Štaba 2. proleterske divizije JA od 6. do 10. aprila 1945. godine235
44.Naređenje Štaba 5. udarne divizije JA od 10. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za forsiranje Save kod Brčkog238
45.Izvod iz knjige depeša Štaba 6. proleterske divizije JA za 10. april 1945. godine240
46.Zapovest Štaba 11. udarne divizije JA od 10. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na sela Drenovce, Đuriće i Gunju241
47.Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 11. udarne divizije štabu 1. armije o dejstvima poitoinjenih jedinica od 1. do 10. aprila 1945. godine243
48.Izvod iz knjige depeša Štaba 11. udarne divizije JA od 8. do 10. aprila 1945. godine250
49.Zapovest Štaba 17. udarne divizije JA od 10. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za forsiranje Save kod Brčkog251
50.Izvod iz knjige depeša Štaba 17. udarne divizije JA od 1. do 10. aprila 1945. godine255
51.Naređenje Štaba 1. armije JA od 11. aprila 1945. za izmenu i dopunu armijske zapovesti O. br. 125 od 10. aprila264
52.Naređenje Štaba 1. armije JA od 11. aprila 1945. Štabu 6. proleterske divizije za napad na ž. st. Vrbanju i za sadejstvo sa 5. divizijom u oslobođenju sela Bošnjaka266
53.Plan Komande artiljerije 1. armije JA za artiljerijsku pripremu 11. aprila 1945. godine268
54.Zapovest Štaba 1. proleterske divizije JA od 11. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za proboj sremskog fronta269
55.Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 6. proleterske divizije od 11. aprila 1945. Štabu 1. airmije JA o dejstvima divizije od 1. do 10. aprila275
56.Zapovest štaba 21. udarne divizije JA od 11. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za proboj sremskog fronta283
57.Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 21. udarne divizije od 11. aprila 1945. Štabu 1. armije JA o dejistvima divizije od 1. do 10. aprila289
58.Zapovest Štaba 22. udarne divizije JA od 11. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za forsiranje Bosuta i za proboj neprijateljskog fronta na odseku Lipovac–Gradina299
59.Zapovest Štaba 2. tenkovske brigade od 11. aprila 1945. štabovima bataljona za sadejstvo s 1. proleterskom i 21. divizijom JA pri proboju sremskog fronta303
60.Zapovest Štaba 1. armije JA od 12. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za gonjenje potučenog neprijatelja na sremskom frontu307
61.Zapovest Štaba 5. udarne divizije JA od 12. aprila 1945. štabovima potčinjenih brigada za oslobođenje sela Posavski Podgajci i Bošnjaci310
62.Zapovest Štaba 11. udarne divizije JA od 12. aprila 1945. potčinjenim jedinicama za ovladavanje Vrbanjom312
63.Zapovest Štaba 17. udarne divizije JA od 12. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za ovladavanje Županjom314
64.Zapovest Štaba 1. airmije JA od 13. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za gonjenje neprijatelja ka Slavonskom Brodu317
65.Izvod iz knjige depeša Štaba 2. proleterske divizije JA od 11. i 13. aprila 1945. godine320
66.Izvod iz knjige depeša Štaba 5. udarne divizije JA za 13. april 1945. godine321
67.Zapovest štaba 21. udarne divizije JA od 13. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za dalje nastupanje i za oslobođenje Đakova322
68.Izveštaj Štaba 1. armije od 14. aprila 1945. Generalštabu JA o obostranim gubicima prilikom proboja sremskog fronta 12. i 13. aprila 1945. godine324
69.Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba Južne operativne grupe divizija Štabu 1. armije JA o dejstvima potčinjenih jedinica od 29. marta do 14. aprila 1945. godine326
70.Izvod iz knjige depeša Štaba 17. udarne divizije JA od 12. do 15. aprila 1945. godine339
71.Zapovest Štaba 1. armije JA od 15. aprila 1945. štabovima potčinjenih divizija za gonjenje neprijatelja ka Slavonskom Brodu342
72.Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja 1. proleterske divizije JA 15. aprila 1945. godine348
73.Zapovest Štaba 17. udarne divizije JA od 15. aprila 1945. štabovima patčinjenih jedinica za proboj neprijateljske odbrane na liniji Beravci – ž. st. Striživojna, gonjenje neprijatelja ka Slavonskom Brodu i oslobođenje Slavonskog Broda350
74.Naređenje Štaba 1. armije JA od 17. aprila 1945. štabovima potčinjenih divizija za nastupanje ka Slavonskom Brodu354
75.Zapovest štaba 15. korpusa JA od 18. aprila 1945. štabovima 42. i 48. divizije za prebacivanje na prostoriju Slavonske Požege358
76.Zapovest Štaba 5. udarne divizije JA od 18. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na neprijatelja na liniji Lapovci – St. i N. Topolje i nastupanje ka Slavonskom Brodu361
77.Zapovest Štaba 17. udarne divizije JA od 18. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na neprijatelja na liniji s. St. Topolje – s. Oprisavci i nastupanje ka Slavonskom Brodu363
78.Naređenje Štaba 1. armije JA od 19. aprila 1945. u 13 časova štabovima 5. i 17. divizije da u toku dana počnu borbu za oslobođenje Slavonskog Broda366
79.Naređenje Štaba 1. armije JA od 19. aprila 1945. Štabu 5. i 17. divizije da što pre ovladaju Slavonskim Brodom368
80.Naređenje Štaba 1. armije JA od 20. aprila 1945. Štabu 15. korpusa za oslobođenje Slavonske Požege370
81.Obaveštenje komandanta 1. armije JA od 20. aprila 1945. Štabu 1. armije o dejstvima grupe divizija severno i severozapadno od Slavonskog Broda372
82.Izvod iz knjige depeša Štaba 1. armije JA od 11. do 20. aprila 1945. godine373
83.Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 5. udarne divizije od 20. aprila 1945. štabu 1. armije JA o dejstvima divizije od 11. do 20. aprila384
84.Izvod iz Operacijskog dnevnika štaba 42. divizije JA od 11. do 20. aprila i 945. godine395
85.Izvod iz Operacijskog dnevnika štaba 48. divizije JA od 12. do 20. aprila 1945. godine404
86.Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 1. konjičke brigade od 20. aprila Štabu 1. armije JA o dejstvima brigade od 11. do 20. aprila 1945. godine415
87.Izvod iz Operacijskog dnevnika štaba 1. proleterske divizije od 21. aprila Štabu 1. armije JA o dejstvima divizije od 11. do 20. aprila 1945. godine421
88.Izvod iz Operacijskog dnevnika štaba 17. udarne divizije Štabu 1. armije JA o dejstvima potčinjenih jedinica od 15. do 21. aprila 1945. godine442
89.Izvod iz Operacijskog dnevnika štaba 21. udarne divizije od 21. aprila 1945. Štabu 1. armije JA o dejstvima divizije od 11. do 20. aprila454
90.Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 22. udarne divizije od 21. aprila 1945. štabu 1. armije JA o dejstvima divizije od 7. do 18. aprila466
91.Zapovest Štaba 1. ajrmiije JA od 22. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za gonjenje neprijatelja pravcem Slavonska Požega – Pakrac480
92.Izvod iz Operacijskog dnevnika štaba 11. udarne divizije od 22. aprila 1945. Štabu 1. armije JA o dejstvima divizije od 11. do 20. aprila485
93.Naređenje štaba 1. armije JA od 23. aprila 1945. štabovima 1. proleterske i 21. divizije za gonjenje neprijatelja prema Novoj Gradiški492
94.Zapovest Štaba 1. armije JA od 24. aprila 1945. štabovima potčinjenih divizija za gonjenje neprijatelja ka Čazmi i Kutini496
95.Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 6. proleterske divizije od 24. aprila 1945. Štabu 1. armije JA o dejstvima divizije od 11. do 20. aprila499
96.Desetodnevni operacijski izveštaj Štaba 2. tenkovske brigade od 25. aprila 1945. Štabu 1. armije JA o dejstvima potčinjenih jedinica od 12. do 22. aprila506
97.Izvod iz knjige depeša Štaba 1. armije JA od 22. do 29. aprila 1945. godine509
98.Zapovest Štaba 1. armije JA od 30. aprila 1945. štabovima potčinjenih divizija za pregrupaciju snaga radi dejstva 2. maja 1945. godine515
99.Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 1. proleterske divizije od 30. aprila 1945. Štabu 1. armije JA o dejstvima divizije od 21. do 30. aprila517
100.Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 42. divizije JA od 21. do 30. aprila 1945. godine533
101.Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 48. divizije JA od 21. do 30. aprila 1945. godine546
102.Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 1. konjičke brigade od 30. aprila 1945. Štabu 1. armije JA o dejistvima brigade od 21. do 30. aprila556
103.Pregled utrošene municije u jedinicama 1. armije JA u toku aprila 1945. godine560–561
104.Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 5. udarne divizije od 1. maja 1945. Štabu 1. armije JA o dejstvima divizije od 21. do 30. aprila561
105.Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba U. udarne divizije od 1. maja 1945. Štabu 1. armije JA o dejstvima divizije od 21. do 30. aprila575
106.Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 21. udarne divizije od 1. maja 1945. Štabu 1. armije JA o dejstvima divizije od 21. do 30. aprila579
107.Zapovest Štaba 1. armije JA od 2. maja 1945. štabovima potčinjenjiih divizija za gonjenje neprijatelja ka Čazmi591
108.Zapovest Štaba 5. udarne divizije JA od 2. maja 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na neprijatelja i ovladavanje komunikacijom Garešidca–Bjelovar594
109.Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 5. udarne divizije od 3. maja 1945. Štabu 1. armije JA o dejstvima divizije 1. i 2. maja597
110.Zapovest Štaba 42. divizije JA od 3. maja 1945. štabovima potčinjenih jedinica za forsiranje Ilove i gonjenje neprijatelja ka Ivanić-Gradu600
111.Zapovest Štaba 42. divizije JA od 4. maja 1945. štabovima potčinjenih jedinica za forsiranje Česme603
112.Zapovest Štaba 1. armije JA od 5. maja 1945. štabovima potčinjenih jedinica za gonjenje neprijatelja ka Zagrebu605
113.Izvod iz Operacijskog dnevnika štaba 5. udarne divizije od 5. maja 1945. Štabu 1. armije JA o dejstvima divizije 3. i 4. maja609
114.Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 6. proleterske divizije od 5. maja 1945. Štabu 1. armije JA o dejstvima divizije od 21. do 30. aprila614
115.Zapovest Štaba 21. udarne divizije JA od 5. maja 1945. štabovima potčinjenih jedinica za gonjenje neprijatelja ka Zagrebu620
116.Zahtev komandanta 1. armije JA od 7. maja 1945. komandantu ne-mačkih snaga na području Hrvatske i ostalim komandantima nemačkih jedinica na teritoriji Hrvatske da obustave otpor623
117.Zapovest Štaba 1. armije JA od 7. maja 1945. štabovima potčinjenih divizija za oslobođenje Zagreba624
118.Naređenje Štaba 1. armije JA od 7. maja 1945. štabu 10. korpusa za učešće u napadu na zapadni deo Zagreba631
119.Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 5. udarne divizije od 7. maja 1945. štabu 1. armije JA o dejstvima divizije 5. i 6. maja634
120.Zapovest Štaba 11. udarne divizije JA od 7. maja 1945. štabovima poitčinjenih jedinica za ovladavanje komunikacijom Bisag–Komin637
121.Izveštaj Štaba Inžinjerijske brigade od 7. maja 1945. Komandi inžinjerije 1. armije JA o izvršenim radovima na reci Ilovi639
122.Zapovest štaba 1. proleterske divizije JA od 8. maja 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Zagreb642
123.Zapovest Štaba 5. udarne divizije JA od 8. maja 1945. štabovima potčinjenih jedinica za čišćenje severozapadnih padina Zagrebačke gore i izbijanje na komunikaciju Zagreb–Zaprešić645
124.Zapovest Štaba 21. udarne divizije JA od 8. maja 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Zagneb647
125.Zapovest Štaba 48. divizije JA od 8. maja 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Zagreb650
126.Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 5. udarne divizije od 9. maja 1945. Štabu 1. armije JA o dejstvima divizije 7, 8. d 9. maja654
127.Zapovest Štaba 11. udarne divizije JA od 9. maja 1945. štabovima potčinjenih jedinica za gonjenje neprijatelja ka Celju658
128.Naređenje Štaba 1. armije JA od 10. maja 1945. štabovima pot-činjenih divizija za gonjenje neprijatelja prema Celju i čišćenje Zagrebačke gore660
129.Izveštaj štaba 1. armije od 11. maja 1945. Generalštabu JA o gubicima neprijatelja u bici za Zagreb662
130.Izveštaj Štaba 1. armije od 11. maja 1945. Generalštabu JA o gubicima 1. armije od 4. aprila do 10. maja 1945. godine666
131.Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 1. proleterske divizije od 11. maja 1945. Štabu 1. armije JA o dejstvima divizije od 1. do 10. maja667
132.Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 6. proleterske divizije od 11. maja 1945. Štabu 1. armije JA o dejstvima divizije od 1. do 10. maja683
133.Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 21. udarne divizije od 11. maja 1945. štabu 1. armije JA o dejstvima divizije od 1. do 10. maja693
134.Izvod iz Operacijskog dnevnika štaba 42. divizije JA od 1. do 11. maja 1945. godine702
135.Operativni izveštaj štaba 2. tenkovske brigade od 12. maja 1945. Štabu 1. airmije JA o dejstvima brigade714
136.Izvod iz knjige depeša Štaba 1. armije JA od 1. do 14. maja 1945. godine716
137.Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 11. udarne divizije od 14. maja 1945. Štabu 1. armije JA o dejstvima divizije od 1. do 10. maja723
138.Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 48. divizije JA od 1. do 15. maja 1945. godine728
139.Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 5. udarne divizije od 21. maja 1945. štabu 1. armije JA o dejstvima divizije od 11. do 15. maja734
140.Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 21. udaime divizije od 21. maja 1945. Štabu 1. armije JA o dejstvima divizije od 11. do 15. maja746
141.Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 11. udarne divizije od 22. maja 1945. Štabu 1. armije JA o dejstvima divizije od 11. do 15. maja750
           REGISTAR753
BIBLIOTEKA