ZBORNIK NOR-a. tom X, knjiga 2 - JUGOSLOVENSKO RATNO VAZDUHOPLOVSTVO U NARODNOOSLOBODILAČKOM RATU, mart-jun 1945
BIBLIOTEKA
* * *
cela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
sadržaj
rbopis dokumentastranica
JUGOSLOVENSKO RATNO VAZDUHOPLOVSTVO U NOR-u, mart - jun 1945
1.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 1. marta 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Doboj - Derventa7
2.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 1. marta 1945. o napadu na nemačke snage u Malinskoj na ostrvu Krku8
3.Izveštaj Štaba 421. vazduhoplovnog puka od 1. marta 1945. komandantu 42. vazduhoplovne divizije Jugoslovenske armije o borbenoj aktivnosti Puka u toku februara10
4.Izveštaj Štaba 423. vazduhoplovnog puka od _1. marta 1945. Štabu 42. vazduhoplovne divizije Jugoslovenske armije o borbenoj aktivnosti Puka u toku februara25
5.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 1. marta 1945. - pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o izviđanju na sremskom frontu31
6.Izveštaj Štaba 422. vazduhoplovnog puka od 2. marta 1945. Štabu 42. vazduhoplovne divizije Jugoslovenske armije o borbenoj aktivnosti Puka u toku februara33
7.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 2. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačko-ustaške snage na prostoriji Brčko - Bijeljina - Ilača - Vukovar42
8.Naredba Štaba Vazduhoplovstva Jugoslovenske armije od 2. marta 1945. o postavljenju Štaba Transportne grupe i rasporedu slušalaca završenog navigatorskog kursa45
9.Naređenje Generalštaba Jugoslovenske armije od 2. marta 1945. štabovima armija da se pridržavaju uputstva Štaba Vazduhoplovstva o prihvatu aviona za vezu kod štabova armija49
10.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 3. marta 1945. o napadu na nemačke snage u Baškanovoj na ostrvu Krku52
11.Pregled brojnog stanja aviona 11. vazduhoplovne divizije Jugoslovenske armije od 3. marta 1945. godine53
12.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 3. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačko-ustaške snage na prostoriji Brčko - Bijeljina - Tovarnik - Vinkovci - Osijek54
13.Pregled brojnog stanja i naoružanja Vazduhoplovnog odeljenja Glavnog štaba Hrvatske od 3. marta 1945. godine57
14.Izveštaj Štaba 113. vazduhoplovnog puka od 4. marta 1945. Štabu 11. vazduhoplovne divizije Jugoslovenske armije o aktivnosti Puka u toku februara58
15.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 4. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačko-ustaške snage na prostoriji Brčko - Sotin - Osijek - Donji Miholjac_64
16.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 5. marta 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Banjaluka - Okučani66
17.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 5. marta 1945. o napadu na artiljerijske položaje na Malom Lošinju67
18.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 5. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačko-ustaške snage na prostoriji Bijeljina - Brčko - Sotin - Donji Miholjac69
19.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 6. marta 1945. o napadu na nemačke obalske topove na Malom Lošinju71
20.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 6. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na prostoriji Brčko - Tovarnik - Osijek - Donji Miholjac72
21.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 7. marta 1945. o napadu na nemačke obalske topove i nemački štab u Karlobagu76
22.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 7. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačko-ustaške snage na prostoriji Sotin - Osijek - Donji Miholjac77
23.Obaveštenje Glavnog štaba Srbije od 7. marta 1945. Komandi mesta Kragujevac o rasformiranju Vazduhoplovnog odeljenja Glavnog štaba Srbije80
24.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 8. marta 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikacijama Bosanska Gradiška - Banjaluka i Slavonski Brod - Novska81
25.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 8. marta 1945. o napadu na nemačke artiljerijske položaje kod Karlobaga82
26.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 8. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na mostobranima kod Donjeg Miholjca i Valpova i u rejonima Sotin, Našice i Vinkovci83
27.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 9. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na mostobranima kod Valpova i Donjeg Miholjca87
28.Obaveštenje Štaba 3. jugoslovenske armije od 9. marta 1945. Štabu 1. jugoslovenske armije o uređenju letelišta za sletanje aviona za vezu90
29.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 10. marta 1945. o napadu na nemačke snage u selu Bunić kod Korenice91
30.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 10. marta 1945. o napadu na nemačke snage u Udbini92
31.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 10. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o podršci Grupe vazduhoplovnih divizija 3. jugoslovenskoj armiji u borbama na valpovačkom mostobranu93
32.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 11. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na valpovačkom i donjomiholjačkom mostobranu96
33.Uputstvo Štaba 3. jugoslovenske armije od 11. marta 1945. potčinjenim jedinicama o načinu održavanja veze između avijacije i pešadije100
34.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od marta 1945. o napadu na nemačke snage u Baškanovoj na ostrvu Krku102
35.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 12. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu i na mostobranima kod Valpova i Donjeg Miholjca103
36.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od marta 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikacijama Gospić - Otočac - Bihać i Banjaluka - Bosanska Gradiška106
37.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 13. marta 1945. o napadu na nemačke plovne objekte u creskoj luci107
38.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 13. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na isremskom frontu i mostobranima kod Donjeg Miholjca i Valpova108
39.Uputstvo Štaba 4. jugoslovenske armije od 13. marta 1945. Štabu 11. korpusa o načinu održavanja veze između avijacije i trupa na zemlji111
40.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od marta 1945. o napadu na nemačka komandna mesta u Nebljusima i Donjem Lapcu i o izviđanju komunikacija Banja Luka - Bosanska Gradiška, Gospić - Ogulin i Gospić - Bihać113
41.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 14. marta 1945. o napadu na nemačku komoru kod Velikog Lošinja115
42.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 14. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu i na mostobranima kod Donjeg Miholjca i Valpova116
43.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 15. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu i na mostobranima kod Donjeg Miholjca i Valpova118
44.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 16. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu i na mostobranima kod Valpova i Donjeg Miholjca120
45.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 17. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu i na mostobranima kod Valpova i Donjeg Miholjca123
46.Naredba ministra narodne odbrane Demokratske Federativne Jugoslavije maršala Tita od 17. marta 1945. o formiranju Štaba Grupe vazduhoplovnih divizija126
47.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 18. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu i na mostobranima kod Donjeg Miholjca i Valpova127
48.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 19. marta 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikacijama Sarajevo - Travnik, Gospić - Otočac i Donji Lapac - Bihać - Bosanski Novi130
49.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 19. marta 1945. o napadu na nemačko-ustaške snage u Gospiću132
50.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 19. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu i na mostobranima kod Valpova i Donjeg Miholjca134
51.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 20. marta 1945. o napadu na nemačku auto-kolonu na putu Jablanica.- Vojkovići i izviđanju komunikacija u Lici i Bosanskoj krajini137
52.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 20. marta 1945. o napadu na nemačke i ustaške snage u Korenici ___________ __139
53.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 20. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu i na mostobranima kod Valpova d Donjeg Miholjca140
54.Obaveštenje Štaba 3. jugoslovenske armije od 20. marta 1945. komandantu Grupe vazduhoplovnih divizija o rezultatima dejstava avijacije na mostobranu kod Valpova142
55.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 21. marta 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikacijama Vojkovići - Jablanica i Staro Petrovo Selo - Okučani144
56.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 21. marta 1945. o napadu na nemačko-ustaške snage u Gospiću i u Zavalju kod Bihaća146
57.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 21. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu i mostobranima kod Donjeg Miholjca i Valpova147
58.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 22. marta 1945. o napadu na nemačko-ustaške snage kod Bihaća149
59.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 22. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu151
60.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 23. marta 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikacijama Slavonski Brod - Okučani i Vojkovići - Sarajevo154
61.Izveštaj Komande. 2. eskadrile Jugoslovenske armije od 23. marta 1945. o napadu na nemačko-ustaške snage kod Bihaća155
62.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 23. marta 1945. pomoćniku načelnika Genemlštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu156
63.Izveštaj Štaba Vazduhoplovstva od 23. marta 1945. Generalštabu Jugoslovenske armije o radu i potrebama vazduhoplovstva i vazduhoplovnih škola158
64.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 21. marta 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na pruzi Batiina - Staro Petrovo Selo i na komunikacijama Sarajevo - Sokolac i Derventa - Brod170
65.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 24. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu172
66.Obaveštenje Štaba 3. jugoslovenske armije od 24. marta 1945. Operativnom štabu Grupe vazduhoplovnih divizija o rezultatima dejstava i saradnji avijacije i pešadije na mostobranu kod Valpova174
67.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 25. marta 1945. o praćenju britanskih transportnih aviona do aerodroma u Beloj krajini177
68.Izveštaj Štaba 11. vazduhoplovne divizije od 25. marta 1945. Štabu Grupe vazduhoplovnih divizija Jugoslovenske armije o stanju aviona -- 178: Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 25. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu179
69.Naređenje Štaba Grupe vazduhoplovnih divizija Jugoslovenske armije od 25. marta 1945. Štabu 9. oblasne vazduhoplovne baze da izvrši prebaziranje potčinjenih bataljona aerodromske službe na nove aerodrome181
70.Naređenje Štaba Grupe vazduhoplovnih divizija Jugoslovenske armije od 25. marta 1945. štabovima 11. i 42. vazduhoplovne divizije da izvrše prebaziranje na nove aerodrome183
71.Naređenja Štaba Grupe vazduhoplovnih divizija Jugoslovenske armije od 25. marta 1945. Komandama školskih letačkih centara da izvrše prebaziranje na aerodrome kod Gospođinaca i Nadalja185
72.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 26. marta 1945. o pratnji britanskih transportnih aviona koji su sa aerodroma u Beloj krajini prevozili ranjenike i izbeglice u južnu Italiju186
73.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 26. marta 1945. o napadu na nemačko-ustaške snage u Slunju i Bihaću188
74.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 26. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o izviđanju Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu190
75.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 27. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o izviđanju Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu192
76.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 28. marta 1945. o napadu na nemačke plovne objekte kod Senja193
77.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 29. marta 1945. o napadu na nemačko-ustaške snage kod Bihaća195
78.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 29. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu196
79.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 30. marta 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Slavonski Brod - Novska - Banjaluka i o napadu na nemačko-ustaške snage kod Babinog Potoka198
80.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 30. marta 1945. o napadu na nemačko-ustaške snage kod Bihaća199
81.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 30. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu201
82.Izveštaj Štaba 421. vazduhoplovnog puka od 31. marta 1945. Štabu 42. vazduhoplovne divizije Jugoslovenske armije o borbenoj delatnosti Puka u toku marta203
83.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 31. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu215
84.Izvod iz Operativnog dnevnika 1. eskadrile 5. korpusa Jugoslovenske armije za mart 1945. godine217
85.Izveštaj Štaba 113. vazduhoplovnog puka Štabu 11. vazduhoplovne divizije Jugoslovenske armije o radu Puka u martu 1945. godine218
86.Izveštaj Štaba 11. vazduhoplovne divizije Štabu Grupe vazduhoplovnih divizija Jugoslovenske armije o vazdušno-streljačkoj službi u martu 1945. godine224
87.Operativni izveštaj Štaba 11. vazduhoplovne divizije Štabu Grupe vazduhoplovnih divizija Jugoslovenske armije o aktivnosti jedinica u martu 1945. godine232
88.Operativni izveštaj Štaba Grupe vazduhoplovnih divizija Štabu Vazduhoplovstva Jugoslovenske armije o borbenoj aktivnosti jedinica u martu 1945. godine241
89.Uputstvo Štaba Grupe vazduhoplovnih divizija Jugoslovenske armije od marta 1945. o radu vazduhoplovnih oficira za vezu pri štabovima armija252
90.Naredba Štaba 3. jugoslovenske armije kojom se pohvaljuje Grupa vazduhoplovnih divizija za uspešno sadejstvo s kopnenim snagama na mostobranu kod Valpova od 6. do 22. marta 1945. godine258
91.Tabelarni pregled Uprave vazduhoplovnog pristaništa "Beograd" o snabdevanju jedinica 6. korpusa Jugoslovenske armije vazdušnim putem u martu i aprilu 1945. godine260
92.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 1. aprila 1945. o napadu na nemačko-ustaške snage kod Bihaća264
93.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od aprila 1945. o napadu na vojna skladišta kod Ogulina i na nemačko-ustaške snage u Vrhovinama265
94.Izveštaj Štaba 423. vazduhoplovnog puka od 2. aprila 1945. Štabu vazduhoplovne divizije Jugoslovenske armije o aktivnosti Puka u toku marta267
95.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 1. aprila 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu272
96.Naređenje Štaba Grupe vazduhoplovnih divizija Jugoslovenske armije od 1. aprila 1945. o obrazovanju Operativnog štaba na aerodromu Klenak kod Šapca274
97.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 2. aprila 1945. o napadu na nemačko-ustaške snage kod Babinog Potoka276
98.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 2. aprila 1945. o napadu na nemačko-ustaške snage u Perušiću, Crnoj Vlasti i kod Čudinog klanca277
99.Operativni izveštaj Štaba 422. vazduhoplovnog puka od 2. aprila 1945. Štabu 42. vazduhoplovne divizije Jugoslovenske armije o aktivnosti Puka u toku marta279
100.Izveštaj Štaba 423. vazduhoplovnog puka od 2. aprila 1945. Štabu 42. vazduhoplovne divizije Jugoslovenske armije o aktivnosti Puka u toku marta287
101.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 2. aprila 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu na prostoriji Bijeljina - Brčko - Gračanica297
102.Izvod iz zapovesti Štaba 4. jugoslovenske armije od 2. aprila 1945. o zadacima 1. i 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije za vreme ofanzive za oslobođenje Like300
103.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 3. aprila 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Doboj - Slavonski Brod i o bombardovanju mosta kod Bosanskog Novog302
104.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 3. aprila 1945. o napadu na nemačko-ustaške snage kod Vrhovina i Ramljana304
105.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 3. aprila 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu na pravcu Bijeljina - Brčko - Modriča306
106.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 4. aprila 1945. o napadu na nemačko-ustaške snage kod Čudinog klanca, Vrhovina i Otočca308
107.Izveštaj Štaba 42. vazduhoplovne divizije od 4. aprila 1945. Štabu Grupe vazduhoplovnih divizija Jugoslovenske armije o šturmansko-bombarderskom dejstvu u toku marta310
108.Izveštaj Štaba 42. vazduhoplovne divizije od 4. aprila 1945. Štabu Grupe vazduhoplovnih divizija Jugoslovenske armije o vazdušno-streljačkoj službi u martu 1945. godine316
109.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 4. aprila 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu i u rejonu Brčkog321
110.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od aprila 1945. o napadu na nemačko-ustaške snage u Babinom Potoku i na ostrvu Pagu323
111.Izveštaj Štaba Trenažnog pilotskog (jurišnog) kursa od 5. aprila 1945. Štabu Grupe vazduhoplovnih divizija Jugoslovenske armije o završenoj nastavi i postignutim rezultatima325
112.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 5. aprila 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu i kod Brčkog329
113.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 6. aprila 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu i na prostoriji Zenica - Doboj - Modriča332
114.Izveštaj Štaba Grupe vazduhoplovnih divizija od 6. aprila 1945. Štabu Vazduhoplovstva Jugoslovenske armije o izviđanju u toku marta334
115.Sedmodnevni izveštaj Štaba Vazduhoplovstva od 6. aprila 1945. Generalštabu Jugoslovenske armije o radu vazduhoplovnih odeljenja339
116.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 7. aprila 1945. o izviđanju i ometanju pomorskog saobraćaja u severnom Jadranu i o napadu na nemačko-ustaške snage kod Jablanca347
117.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 7. aprila 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu i u rejonu Brčkog349
118.Operativni izveštaj Štaba 42. vazduhoplovne divizije od 8. aprila 1945. Štabu Grupe vazduhoplovnih divizija Jugoslovenske armije o aktivnosti jedinica u toku marta351
119.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 8. aprila 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu364
120.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 9. aprila 1945. o pratnji britanskih transportnih aviona od aerodroma kod Gline366
121.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 9. aprila 1945. o izviđanju i ometanju pomorskog saobraćaja u severnom Jadranu i o napadu na nemačku auto-kolonu kod Bihaća367
122.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 9. aprila 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu369
123.Naredba Štaba Vazduhoplovstva Jugoslovenske armije od 9. aprila 1945. o preuzimanju aviona i ostalog vazduhoplovnog materijala od sovjetske Vazduhoplovne grupe "Vitruk"371
124.Plan sadejstva kopnene vojske i avijacije Štaba 1. jugoslovenske armije i Štaba Grupe vazduhoplovnih divizija Jugoslovenske armije od 9. aprila 1945. za predstojeću operaciju proboja sremskog fronta375
125.Izvod iz Direktive Generalštaba Jugoslovenske armije od 9. aprila 1945. o prelasku u opštu ofanzivu za oslobođenje zemlje376
126.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 10. aprila 1945. o napadu na ustaške snage kod Ličkog Petrovog Sela - _380
127.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 10. aprila 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu382
128.Zapovest Štaba 3. jugoslovenske armije od 10. aprila 1945. Štabu Grupe vazduhoplovnih divizija Jugoslovenske armije o podršci u proboju linije fronta Valpovo - Osijek384
129.Obaveštenje načelnika Štaba 3. jugoslovenske armije Štabu Grupe vazduhoplovnih divizija o zadacima avijacije na frontu 3. armije u toku 11. i 12. aprila 1945. godine387
130.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 11. aprila 1945. o izviđanju pomorskog saobraćaja u Velebitskom kanalu i o napadu na nemačke snage na ostrvu Rabu389
131.Naređenje sovjetskog vazduhoplovnog instruktora od 11. aprila 1945. štabovima 422. jurišnog i 112. lovačkog vazduhoplovnog puka Jugoslovenske armije za borbena dejstva da dan 12. aprila392
132.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 11. aprila 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu393
133.Štab Grupe vazduhoplovnih divizija Jugoslovenske armije dostavlja štabovima pukova raspored ciljeva koje treba tući 12. aprila 1945. na dan proboja sremskog fronta395
134.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 12. aprila 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija pri proboju sremskog fronta397
135.Naređenje Štaba Vazduhoplovstva Jugoslovenske armije od 12. aprila 1945. Štabu Grupe vazduhoplovnih divizija za organizaciju nastave iz navigacije i gađanja400
136.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 13. aprila 1945. o napadu na nemački konvoj kod Bakra i o nalaženju mina u severnom Jadranu401
137.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 13. aprila 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu403
138.Izveštaj Štaba vazduhoplovstva od 13. aprila 1945. Generalštabu Jugoslovenske armije o radu štapskih odeljenja405
139.Izveštaj Štaba Vazduhoplovstva od 13. aprila 1945. Generalštabu Jugoslovenske armije o stanju aviona i ostalog vazduhoplovnog materijala412
140.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 14. aprila 1945. o traganju za pomorskim minama kod Krka i o napadu na nemačke plovne objekte kod Malog Lošinja416
141.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 14. aprila 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu418
142.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 15. aprila 1945. o izviđanju pomorskog saobraćaja u severnom Jadranu420
143.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 15. aprila 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu421
144.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 16. aprila 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Bakovac - Karlovac423
145.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 16. aprila 1945. o napadu na nemačke položaje kod Slunja i o pronađenom minskom polju kod ostrva Krka424
146.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 16. aprila 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o podršci Grupe vazduhoplovnih divizija jedinicama 1. i 3. armije na osnovnim pravcima nastupanja426
147.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 17. aprila 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na neprijateljskim komunikacijama i pratnji britanskih transportnih aviona do Idrije428
148.Izveštaj Štaba Trenažnog lovačkog kursa od 17. aprila 1945. Štabu Grupe vazduhoplovnih divizija Jugoslovenske armije o proteklom radu Kursa429
149.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 17. aprila 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o podršci Grupe vazduhoplovnih divizija jedinicama 1. i 3. armije na pravcima Podravska Slatina - Virovitica i Slavonski Brod - Nova Gradiška433
150.Obaveštenje pomoćnika načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije od 17. aprila 1945. komandantu Grupe vazduhoplovnih divizija o rezultatima dejstva avijacije pri proboju sremskog fronta435
151.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 18. aprila 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikacijama Gerovo - Rakek i Kočevje - Ljubljana i o napadu na nemačke položaje kod Generalskog Stola438
152.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 18. aprila 1945. o otkrivanju mina kod ostrva Cresa i Lošinja i o napadu na nemačke položaje i plovne objekte u severnom Jadranu438
153.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 18. aprila 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o podršci Grupe vazduhoplovnih divizija jedinicama 1. i 3. armije na pravcima Podravska Slatina - Virovitica i Slavonski Brod - Nova Gradiška443
154.Izvod iz Zapovesti Štaba 3. armije Jugoslovenske armije od 18. aprila 1945. Štabu Grupe vazduhoplovnih divizija o zadacima avijacije u toku nastupanja ka Bjelovaru i Varaždinu445
155.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 19. aprila 1945. o napadu na nemačke položaje u Čabru i Sušaku i ometanju saobraćaja na komunikaoiji Vojnić - Karlovac447
156.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 19. aprila 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o podršci Grupe vazduhoplovnih divizija jedinicama 1. armije na pravcu Slavonski Brod - Nova Gradiška449
157.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 20. aprila 1945. o napadu na nemačke položaje na Lošinju, na aerodromu Lučko kod Zagreba i železnički saobraćaj kod Turopolja451
158.Izveštaj Štaba 9. oblasne vazduhoplovne baze od 20. aprila 1945. Štabu Grupe vazduhoplovnih divizija Jugoslovenske armije o izgradnji lažnog aerodroma kod Doroslova452
159.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 20. aprila 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o podršci Grupe vazduhoplovnih -divizija jedinicama 1. armije na pravcu Slavonski Brod - Nova Gradiška455
160.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 21. aprila 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na neprijateljskim komunikacijama i bombardovanju mosta u Ilirskoj Bistrici457
161.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 21. aprila 1945. o napadu na nemačke plovne objekte kod Pule458
162.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 21. aprila 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o podršci Grupe vazduhoplovnih divizija jedinicama 1. i 3. armije na osnovnim pravcima nastupanja459
163.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 22. aprila 1945. o napadu na nemačke plovne objekte kod Rovinja461
164.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 23. aprila 1945. o napadu na nemačke položaje kod Rijeke462
165.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 23. aprila 1945. o traženju mina u istarskom obalskom području i o napadu na nemačke artiljerijske položaje kod Rijeke463
166.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 24. aprila 1945. o napadu na nemačke položaje kod Rijeke i na železničku stanicu u Škofljici464
167.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 24. aprila 1945. o izviđanju istarskog poluostrva i obalskog područja Crikvenica - Kraljevica465
168.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 25. aprila 1945. o napadu na nemačke položaje kod Rijeke i Klane467
169.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 25. aprila 1945. o obezbeđenju desanta jedinica Jugoslovenske armije na istarsku obalu469
170.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 26. aprila 1945. o bombardovanju nemačkih položaja kod Rijeke i Klane470
171.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 26. aprila 1945. o izviđanju južne istarske obale i o napadu na nemačke snage u Rijeci472
172.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 27. aprila 1945. o izviđanju pravca Rijeka - Klana474
173.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 28. aprila 1945. o izviđanju neprijateljskog obalskog primorskog saobraćaja oko poluostrva Istre475
174.Izveštaj Štaba 422. vazduhoplovnog puka od 29. aprila 1945. Štabu 42. vazduhoplovne divizije Jugoslovenske armije o radu Puka u toku aprila476
175.Operativni izveštaj Štaba 11. vazduhoplovne divizije od 1. maja 1945. Štabu Grupe vazduhoplovnih divizija Jugoslovenske armije483
176.Izveštaj Štaba Grupe vazduhoplovnih divizija Štabu Vazduhoplovstva Jugoslovenske armije o šturmanskom i bombarderskom radu u aprilu 1945. godine492
177.Izveštaj Štaba Grupe vazduhoplovnih divizija Štabu Vazduhoplovstva Jugoslovenske armije o radu izviđačko-obaveštajne službe u aprilu 1945. godine495
178.Operativni izveštaj Štaba Grupe vazduhoplovnih divizija Štabu Vazduhoplovstva Jugoslovenske armije za april 1945. godine504
179.Operativni izveštaj Štaba 113. vazduhoplovnog puka od 2. maja 1945. Štabu 11. vazduhoplovne divizije Jugoslovenske armije o aktivnosti Puka u toku aprila515
180.Operativni izveštaj Štaba 421. vazduhoplovnog puka od 3. maja 1945. Štabu 42. vazduhoplovne divizije Jugoslovenske armije za april 1945. godine528
181.Izveštaj Štaba 423. vazduhoplovnog puka od 3. maja 1945. Štabu 42. vazduhoplovne divizije Jugoslovenske armije o aktivnosti Puka u toku aprila538
182.Izveštaj Štaba Trenažnog lovačkog kursa od 4. maja 1945. Štabu Grupe vazduhoplovnih divizija Jugoslovenske armije o proteklom radu Kursa546
183.Izveštaj Štaba Vazduhoplovstva od 4. maja 1945. Generalštabu Jugoslovenske armije o radu štapskih odeljenja552
184.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 5. maja 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o izviđačkoj aktivnosti jedinica Grupe vazduhoplovnih divizija na pravcu Koprivnica - Varaždin558
185.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 5. maja 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima jedinica Grupe vazduhoplovnih divizija na liniji Varaždin - Križevci - Sisak560
186.Operativni izveštaj Štaba 42. vazduhoplovne divizije od 6. maja 1945. Štabu Grupe vazduhoplovnih divizija Jugoslovenske armije o aktivnosti u toku aprila561
187.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 6. maja 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima jedinica Grupe vazduhoplovnih divizija na liniji Varaždin - Zagreb - Karlovac573
188.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 7. maja 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima jedinica Grupe vazduhoplovnih divizija na liniji Varaždin - Zagreb - Pregled brojnog stanja ljudstva 42. vazduhoplovne divizije Jugoslovenske armije od 8. maja 1945. godine577
189.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 8. maja 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima jedinica Grupe vazduhoplovnih divizija u rejonu Zabok - Krapina - Brestovac578
190.Operativni izveštaj Štaba 111. vazduhoplovnog puka od 9. maja 1945. Štabu 11. vazduhoplovne divizije Jugoslovenske armije580
191.Zapovest Štaba Grupe vazduhoplovnih divizija Jugoslovenske armije od 11. maja 1945. štabovima 42. vazduhoplovne divizije i 9. oblasne vazduhoplovne baze da izvrše prebaziranje na aerodrom Pleso588
192.Operativni izveštaj Štaba 112. vazduhoplovnog puka od 12. maja 1945. Štabu 11. vazduhoplovne divizije Jugoslovenske armije o aktivnosti Puka u toku aprila591
193.Pregled brojnog stanja ljudstva 11. vazduhoplovne divizije Jugoslovenske armije od 15. maja 1945. godine597
194.Bojna relacija Štaba Grupe vazduhoplovnih divizija Jugoslovenske armije od 17. maja 1945. za period od 15. novembra 1944. do 15. maja 1945. godine598
195.Relacija Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 19. maja 1945. Štabu Vazduhoplovstva JA za period od 22. aprila 1944. do 30. aprila 1945. godine _______617
196.Izveštaj Komande aerodroma Rajlovac o aktivnosti Mešovite eskadrile od 6. do 25. maja 1945.628
197.Tabelarni pregled borbenih letova i časova letenja Grupe vazduhoplovnih divizija Jugoslovenske armije od 4. oktobra 1944. do 25. maja 1945. godine629
198.Tabelarni pregled neprijateljskog materijala koji su jedinice Grupe vazduhoplovnih divizija Jugoslovenske armije uništile ili onesposobile od 4. oktobra 1944. do 25. maja 1945. godine630
199.Tabelarni pregled utroška bombi i municije Grupe vazduhoplovnih divizija Jugoslovenske armije od 4. oktobra 1944. do 25. maja 1945. godine632
200.Naređenje Štaba Grupe vazduhoplovnih divizija Jugoslovenske armije od 28. maja 1945. štabovima 11. i 42. vazduhoplovne divizije za prelazak na mirnodopsku obuku634
201.Izveštaj Štaba 11. vazduhoplovne divizije od 29. maja 1945. Štabu Grupe vazduhoplovnih divizija Jugoslovenske armije o aktivnosti divizije u prvoj polovini maja636
202.Izveštaj Štaba 11. vazduhoplovne divizije od 29. maja 1945. Štabu Grupe vazduhoplovnih divizija Jugoslovenske armije o radu vazdušnostreljačke službe u toku prve polovine maja647
203.Izveštaj Štaba 112. vazduhoplovnog puka od 30. maja 1945. Štabu 42. vazduhoplovne divizije Jugoslovenske armije o aktivnosti Puka u prvoj polovini maja649
204.Relacija Komande 2. lovačke eskadrile Štabu Vazduhoplovstva Jugoslovenske armije za period od 1. jula 1944. do 30. aprila 1945. godine653
205.Izveštaj Štaba 1. lovačkog vazduhoplovnog puka Štabu Vazduhoplovstva Jugoslovenske armije o radu u maju 1945. godine666
206.Relacija 113. vazduhoplovnog lovačkog puka Štabu 11. vazduhoplovne divizije Jugoslovenske armije za maj 1945. godine669
207.Izveštaj Štaba Grupe vazduhoplovnih divizija Štabu Vazduhoplovstva Jugoslovenske armije o radu izviđačko-obaveštajne službe u maju 1945. godine_677
208.Izveštaj Štaba Grupe vazduhoplovnih divizija Štabu Vazduhoplovstva Jugoslovenske armije za maj 1945. godine684
209.Relacija Štaba Grupe vazduhoplovnih divizija Štabu Vazduhoplovstva Jugoslovenske armije za period od 15. do 31. maja 1945. godine688
210.Relacija Štaba Vazduhoplovstva Generalštabu Jugoslovenske armije za maj 1945. godine699
211.Shema zemaljske radio-mreže Štaba Vazduhoplovstva Jugoslovenske armije za januar - maj 1945. godine705
212.Shema zemaljske radio-mreže Štaba Vazduhoplovstva Jugoslovenske armije za januar - maj 1945. godine708
213.Izveštaj Štaba 111. vazduhoplovnog puka od 1. juna 1945. Štabu 11. vazduhoplovne divizije Jugoslovenske armije o radu u maju707
214.Izveštaj Štaba 421. vazduhoplovnog puka od 6. juna 1945. Štabu Grupe vazduhoplovnih divizija Jugoslovenske armije o podršci jedinica 3. korpusa Jugoslovenske armije pri uništenju poslednjih četničkih i ustaških vojnih formacija u Jugoslaviji713
215.Izveštaj Komande aerodroma Mostar od 2. jula 1945. Štabu Vazduhoplovstva Jugoslovenske armije o dejstvima Mostarske eskadrile u toku maja 1945. godine718
Registar721
BIBLIOTEKA