ZBORNIK NOR-a. tom X, knjiga 1 - JUGOSLOVENSKO RATNO VAZDUHOPLOVSTVO U NARODNOOSLOBODILAČKOM RATU, maj 1942-februar 1945
BIBLIOTEKA
* * *
cela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
sadržaj
rbopis dokumentastranica
JUGOSLOVENSKO RATNO VAZDUHOPLOVSTVO U NOR-u, maj 1942 - februar 1945
1.Iz izveštaja Operativnog štaba NOP i DO za Bosansku krajinu od 23. maja 1942. Glavnom štabu NOP i DO za Bosnu i Hercegovinu o preletu pilota Pranja Kluza i Rudija Čajavca na slobodnu teritoriju9
2.Izveštaj Franja Kluza od 4. juna 1942. o prvoj akciji partizanskih aviona na Kozari11
3.Izveštaj pilota Franja Kluza od 8. juna 1942. komandantu Operativnog štaba NOP i DO za Bosansku krajinu o bacanju letaka i bombardovanja Dvora i Bosanskog Novog12
4.Predlog Odeljenja za vojno vazduhoplovstvo pri Vrhovnom štabu NOV i POJ od 28. septembra 1943. Vrhovnom štabu o dopuni uputstva za noćno sletanje aviona13
5.Izveštaj Štaba 13. proleterske brigade "Rade Končar" od 11. oktobra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske i Štabu 2. operativne zone o preletu pilota Vazduhoplovstva Nezavisne Države Hrvatske na slobodnu teritoriju i o brojnom stanju ustaško-domobranskih i nemačkih aviona na aerodromima kod Zagreba, Borova i na Rajlovcu15
6.Naredba Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 14. oktobra 1943. o formiranju 1. vazduhoplovne baze17
7.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 22. oktobra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da izvesti o brojnom stanju vazduhoplovnog ljudstva, vazduhoplovnom materijalu i letelištima18
8.Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 24. oktobra 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o brojnom stanju aviona i vazduhoplovnog ljudstva i o stanju aerodroma kod Udbine18
9.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26. oktobra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da maskira i obezbedi avione od hladnoće i uputi vazduhoplovce u Vrhovni štab19
10.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 28. oktobra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da uputi u Livno mornaričko vazduhoplovno osoblje20
11.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od oktobra 1943. Štabu 8. korpusa NOVJ o uspostavljanju saradnje sa Štabom 1. vazduhoplovne baze i upućivanju vazduhoplovnog ljudstva u ovu Bazu21
12.Izveštaj Štaba 5. korpusa NOVJ od 6. novembra 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o upućivanju pilota u Vrhovni štab22
13.Obaveštenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 7. novembra 1943. štabovima 4. i 10. divizije o oznakama koje će nositi avioni Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije23
14.Poziv Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. novembra 1943. vazduhoplovcima bivše jugoslovenske vojske da stupe u Narodnooslobodilačku vojsku Jugoslavije24
15.Izveštaj Štaba 1. vazduhoplovne baze od 14. novembra 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o preletu avijatičara NDH na aerodrom Livno i o radu u Bazi27
16.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 15. novembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da prenese poziv vazduhoplovnog pukovnika Franja Pirea vazduhoplovcima NDH o preletanju na slobodnu teritoriju29
17.Izveštaj Komande mesta Vis od 21. novembra 1943. Štabu Mornarice NOVJ o nalazu komisije za izgradnju aerodroma na otoku Visu30
18.Izveštaj Štaba 1. vazduhoplovne baze od 28. novembra 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o napadu nemačkog aviona na glamočki aerodrom32
19.Predlog Štaba 1. vazduhoplovne baze od 28. novembra 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o prebacivanju Baze na neki od aerodroma u južnoj Italiji radi borbene obuke34
20.Izveštaj Štaba 1. Vazduhoplovne baze od decembra 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o napadu Nemaca, ustaša i četnika na Livno i spaljivanju materijala i aviona Baze na Glamočkom polju36
21.Predlog Štaba 1. vazduhoplovne baze od 13. decembra 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o formaciji i organizaciji meteorološke službe49
22.Izveštaj Štaba 1. vazduhoplovne baze od 15. decembra 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o gubicima za vreme borbi kod Livna i Glamoča57
23.Izveštaj Štaba 1. vazduhoplovne baze od 15. decembra 1943. Štabu 8. korpusa NOVJ o spaljivanju aviona i vazduhoplovnog materijala na glamočkom aerodromu58
24.Predlog Štaba 1. vazduhoplovne baze od 15. decembra 1943 Vrhovnom štabu NOV i POJ o postavljenju načelnika Štaba i zamenika komandanta Baze59
25.Pismo člana Vojne misije NOV i POJ pri Savezničkoj komandi za Srednji istok od 27. decembra 1943. instruktoru Centralnog komiteta KPJ pri Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o razgovorima Misije NOVJ sa savezničkim predstavnicima u Kairu60
26.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 28. decembra 1943. Štabu Mornarice NOVJ da vazduhoplovce, tenkiste i šofere prebaci na vojnu obuku u Italiju62
27.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 29. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije da uputi u Italiju vazđuhoplovno i ostalo tehničko ljudstvo63
28.Naređenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 2. februara 1944. Štabu 4. proleterske brigade da aerodrom kod Berana osposobi za noćno sletanje i poletanje63
29.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12. marta 1944. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ o organizaciji prihvata savezničkih transportnih aviona na pomoćnim aerodromima65
30.Protokol sastanka održan 12. marta 1944. u Drvaru između Vrhovnog komandanta NOV i POJ i predsednika Nacionalnog komiteta narodnog oslobođenja Jugoslavije maršala Josipa Broza Tita i šefa Savezničke vojne misije pri Vrhovnom štabu NOV i POJ66
31.Naređenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 14. marta 1944. o formiranju osmatračkih grupa na aerodromima u Crnoj Gori69
32.Naređenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 2. aprila 1944. vođama osmatračkih grupa na aerodromima u Crnoj Gori o organizaciji signalne službe i upotrebi morzeovih znakova za vezu sa savezničkim avionima71
33.Naređenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 2. aprila 1944. Štabu 8. crnogorske brigade i Komandi 3. područja o organizaciji obezbeđenja aerodroma Berane75
34.Naredba vazduhoplovnog predstavnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 3. aprila 1944. predstavniku britanskih vojnih vlasti u Kairu o potrebi za regulisanjem odnosa jugoslovenskog ljudstva u sastavu britanskog Kraljevskog vazduhoplovstva77
35.Naredba Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21. aprila 1944. o formiranju 2. vazduhoplovne baze i njenim zadacima78
36.Predlog načelnika Odeljenja za vojno vazduhoplovstvo pri Vrhovnom štabu NOV i POJ od 9. maja 1944. načelniku Vrhovnog štaba o organizaciji Vazduhoplovnog odeljenja u sastavu Vrhovnog štaba81
37.Naređenje Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 14. jula 1944. komandantima ešelona za prebaziranje sa aerodroma Benina (Libija) na aerodrom Kane (Italija)84
38.Izveštaj Štaba Detašmana NOVJ u sastavu RAF-a od 25. jula 1944. Vazduhoplovnom odseku Vrhovnog štaba NOV i POJ o životu i radu jugoslovenskih mehaničara u britanskim radionicama u Alžiru87
39.Izveštaj načelnika Vazduhoplovnog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ od 3. avgusta 1944. Vrhovnom štabu o stanju na aerodromima Njegovuđa i Berane95
40.Izveštaj vazduhoplovnog predstavnika Vrhovnog štaba NOV i POJ u Kairu od 13. avgusta 1944. Vrhovnom štabu o jugoslovenskim vazduhoplovnim mehaničarima u Africi, prebacivanju 1. lovačke eskadrile u Italiju i školovanju jugoslovenskih vazduhoplovaca u Africi97
41.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 18. avgusta 1944. o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemačke snage u selu Škrabalićima na Pelješcu i pri izviđanju komunikacije Trebinje-Bileća100
42.Privremeno uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 18. avgusta 1944. o organizaciji i formaciji vazduhoplovnih baza drugog reda101
43.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 19. avgusta 1944. o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na skladišta u luci Gruž i pri izviđanju pravca Plana-Gračac118
44.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 20. avgusta 1944. o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemačke snage u Sinju i pri izviđanju komunikacije Jablanica-Ilidža119
45.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 21. avgusta 1944. o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na železnički most kod Tarčina i na nemačke snage u Bileći120
46.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 23. avgusta 1944. o napadu na nemačko-ustaške snage u Marčetićima kod Knina121
47.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 24. avgusta 1944. o bombardovanju nemačkih snaga kod Vrlike i na Rabu i o izviđanju artiljerijskih položaja na Hvaru122
48.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 25. avgusta 1944. napadu na nemački pomorski saobraćaj kod Starog Grada i Jablanca123
49.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 26. avgusta 1944. o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemačke brodove kod Karlobaga i Jablanca i o izviđanju područja Zeljuša-Jablanica-Konjic i komunikacije Gacko-Nevesinje124
50.Pismo Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 26. avgusta 1944. Britanskoj vojnoj misiji kod NOVJ o potrebi za prenaoružanjem 2. lovačke eskadrile, o vraćanju jugoslovenskih vazduhoplovaca u sastav NOVJ i o prebacivanju boraca i bolničkog osoblja NOVJ iz sabirnog logora El Šata za Bari126
51.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 27. avgusta 1944. o bombardovanju nemačkih snaga u Dubrovniku i o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemačke baterije u Korčuli128
52.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 28. avgusta 1944. o bombardovanju nemačkih snaga u Obrovcu, o pratnji britanskog pomorskog konvoja i o izviđanju puta Travnik-Bugojno-Kupres130
53.Uputstvo za rad Eskadrile za vezu Vrhovnog štaba NOV i POJ od 28. avgusta 1944. sastavljeno od predstavnika Vrhovnog štaba NOV i POJ i britanskog Kraljevskog vazduhoplovstva131
54.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 29. avgusta 1944. o bombardovanju železničke stanice u Han-Pijesku i izviđanju pruge Klina-Priština-Kačanik134
55.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 30. avgusta 1944. o napadu na nemačke snage u Bileći i o pratnji britanskog patrolnog čamca135
56.Izveštaj Komande 1. lovačke eksađrile NOVJ od 31. avgusta 1944. o izviđanju komunikacije Gračac-Knin-Drniš i o pratnji broda Mornarice NOVJ na ruti Mljet-Vis136
57.Podaci o vazduhoplovnom ljudstvu i naoružanju NOVJ u inostranstvu od avgusta 1944. godine137
58.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 1. septembra 1944. o pratnji britanskog transportnog aviona i o bombardovanjubželezničke stanice u Bradini140
59.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 2. septembra 1944. o pratnji britanskog transportnog aviona, bombardovanju železničke stanice u Tarčinu i nemačke autokolone na komunikaciji Bradina-Raštelica i o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemački pomorski saobraćaj kod Jablanca141
60.Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 2. septembra 1944. Štabu 6. korpusa o prijemu savezničkog materijala143
61.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 3. septembra 1944. o napadu, na saobraćaj na komunikaciji Vlasinje - Banja Luka - Bosanska Gradiška145
62.Zahtev Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 4. septembra 1944. Britanskoj vojnoj misiji pri Vrhovnom štabu za upućivanjem jugoslovenskih mehaničara iz britanskih radionica u Jugoslaviju146
63.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 5. septembra 1944. o pratnji britanskog lovca-bombardera i o napadu na nemački štab u Miletića Gaju147
64.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 5. septembra 1944. potčinjenim štabovima da formiraju aerodromska odeljenja i komande aerodroma148
65.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 6. septembra 1944. o bombardovanju nemačko-ustaških snaga na komunikaciji Karlovac-Zagreb i o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemačke čamce kod Krka151
66.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 7. septembra 1944. o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na pomorski saobraćaj kod Hvara i o bombardovanju mosta na komunikaciji Banja Luka - r.Jajce152
67.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 8. septembra 1944. o lovačkoj zaštiti britanskih lovaca-bombardera do Sanskog Mosta i o izviđanju komunikacije Tuzla-Zvornik154
68.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 8. septembra 1944. o postavljenju vazduhoplovnih referenata u glavnim štabovima Slovenije, Hrvatske, Srbije, Vojvodine i Makedonije i štabovima 2. i 5. korpusa155
69.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 9. septembra 1944. o bombardovanju nemačkog štaba u Tkonu na otoku Pašmanu, izviđanju puta Benkovac-Obrovac-Otočac i o pratnji britanskog transportnog aviona159
70.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 10. septembra 1944. o napadu na nemačke snage u Tkonu (na otoku Pašmanu) i na železničku stanicu u Konjicu, o pratnji britanskih transportnih aviona i o izviđanju pomorskog saobraćaja na srednjem Jadranu160
71.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 11. septembra 1944. o izviđanju saobraćaja na pravcu Senj - Generalski Stol, o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemačke čamce kod Lošinja i o pratnji britanskih transportnih aviona.162
72.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 13. septembra 1944. o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri izviđanju obalskog saobraćaja i o bombardovanju nemačkog pomorskog saobraćaja kod Korčule i Šolte164
73.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 15. septembra 1944. o izviđanju obale od ušća Neretve do Zadra, bombardovanju delova nemačke 118. divizije u Sumartinu na Braču, luke Trpanj na Pelješcu i nemačkih položaja u Omišu166
74.Obaveštenje Vazduhoplovnog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14. septembra 1944. Štabu Baze NOV i POJ u Bariju o organizaciji meteorološke službe u Jugoslaviji168
75.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 15. septembra 1944. o izviđanju komunikacije Zeljuša-Jablanica i o bombardovanju nemačkih položaja na Braču169
76.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 16. septembra 1944. o bombardovanju nemačke obalne baterije na Hvaru i ustaša na Pagu171
77.Uputstvo Štaba Baze NOVJ od 16. septembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o uspostavljanju i radu Meteorološke stanice pri Štabu Korpusa172
78.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 17. septembra 1944. o pratnji konvoja Mornarice NOVJ i o napadu na nemačke brodove kod otoka Krka i u Ninskoj luci174
79.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 18. septembra 1944. o pratnji konvoja Mornarice NOVJ i o napadu na nemačku radio-stanicu na otoku Rabu i vojno skladište kod Gospića176
80.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 19. septembra 1944. o napadima na nemačko-četničke snage u Donjem Lapcu i o ometanju saobraćaja na komunikaciji Knin-Bihać177
81.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 20. septembra 1944. o napadu na nemačke snage u Humcu kod Ljubuškog i o pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ do otoka Ugljana179
82.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 20. septembra 1944. štabovima Kosmajskog i Šumadijskog NOP odreda i Štabu 2. šumadijske brigade o prijemu savezničkog materijala180
83.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 21. septembra 1944. o vazduhoplovnoj podršci jedinicama 35. NO divizije pri napadu na ustaški garnizon u Perušiću181
84.Naredba Štaba 5. korpusa NOVJ od 22. septembra 1944. o formiranju stalnog aerodroma u Zalužanima182
85.Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 22. septembra 1944. potčinjenim jedinicama o organizaciji sadejstva sa avionima na bojištu183
86.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 23. septembra 1944. o izviđanju komunikacije Željuša-Konjic i o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemačke brodove kod Jablanca184
87.Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 23. septembra 1944. komandantu aerodroma Zalužani da ubrza dejstvo avijacije na tvrđavu u Banjoj Luci185
88.Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 23. septembra 1944. komandantu aerodroma Zalužani o organizaciji rada aerodromske službe186
89.Obaveštenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 23. septembra 1944. štabovima potčinjenih korpusa o signalnim znacima za uspostavljanje veze sa sovjetskim avionima koji prenose ratni materijal za jedinice NOVJ188
90.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 24. septembra 1944. o napadu na nemačke snage u Sinju i Ljubuškom190
91.Izveštaj komandanta aerodroma Zalužani od 26. septembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o zaplenjenom vazduhoplovnom materijalu191
92.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 27. septembra 1944. o bombardovanju nemačkih snaga u Ljubuškom i Drnišu192
93.Zahtev Štaba 5. korpusa NOVJ od 27. septembra 1944. Savezničkoj vojnoj misiji za bombardovanje mosta kod Gradiške193
94.Izvod iz Operativnog dnevnika Eskadrile 5. korpusa NOVJ za period od 21. do 29. septembra 1944. godine194
95.Podsetnik Vazduhoplovnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 29. septembra 1944. o aerodromima na slobodnoj teritoriji Srbije196
96.Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 29. septembra 1944. o nadležnostima i delokrugu rada pojedinih odeljenja Glavnog štaba198
97.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 30. septembra 1944. o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemačke brodove kod Jablanca201
98.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 1. oktobra 1944. o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemačke baterije u Biogradu i Pločama202
99.Naređenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 1. oktobra 1944. jedinicama i ustanovama o uređenju vazduhoplovne službe na teritoriji Crne Gore203
100.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 4. oktobra 1944. o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemačke plovne objekte u luci Nin i o izviđanju komunikacije Jablanica-Sarajevo-Maglaj205
101.Zahtev Vazduhoplovnog odeljenja Glavnog štaba-NOV i PO Srbije od 9. oktobra 1944. šefu Sovjetske vojne misije pri Glavnom štabu Srbije da sovjetska avijacija, patrolira u rejonu Priština-Leskovac-Niš-Prokuplje i bombarduje nemačke aerodrome kod Prištine i Niša207
102.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 9. oktobra 1944. Štabu 2. proleterske brigade da aerodrome kod Avdilovca i Jošanice osposobi za letenje208
103.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 11. oktobrav1944. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Imotski-Mostar-Jablanica209
104.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 12. oktobra 1944. o bombardovanju delova nemačke 369. legionarske divizije u Stonu210
105.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 13. oktobra 1944. o bombardovanju delova nemačke 369. legionarske divizije u Stonu i pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ pri napadu na nemačke snage kod Aržana211
106.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 13. oktobra 1944. o izviđanju i napadu na drumski saobraćaj kod Aržana213
107.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 14. oktobra 1944. o izviđanju komunikacije Sarajevo-Višegrad i o napadu na delove nemačke 369. legionarske divizije u Stonu214
108.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 14. oktobra 1944. o napadu na đelove nemačke 369. legionarske divizije u Stonu215
109.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 15. oktobra 1944. o bombardovanju delova nemačke 369. legionarske divizije u selu. Ošlje kod Stona216
110.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 16. oktobra 1944. o napadu na delove nemačke 369. legionarske divizije u Stonu i o izviđanju komunikacije Dubrovnik-Metković217
111.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 16. oktobra 1944. o napadu na delove nemačke 369. legionarske divizije na Stonskoj Prevlaci219
112.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 17. oktobra 1944. o pratnji aviona 2. lovačke eskadrile NOVJ pri napadu na delove nemačke 369. legionarske divizije u selu Ošlje kod Stona220
113.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 17. oktobra, 1944. o napadu na nemački štab u selu Ošlje kod Stona221
114.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 20. oktobra 1944. o napadu na nemačke snage kod Makarske i Slanog i o obalnom izviđanju srednjeg Jadrana222
115.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 20. oktobra 1944. o izviđanju pomorskog saobraćaja od Žirja do Raba i o napadu na delove nemačke 369. legionarske divizije na komunikaciji Slano-Rudine223
116.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 21. oktobra 1944. o napadu na delove nemačke 369. legionarske divizije u Opuzenu i na komunikaciji Ošlje-Metković, bombardovanju fabrike duvana u Imotskom i pratnji aviona 2. eskadrile NOVJ pri izviđanju jadranskog obalskog područja225
117.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 21. oktobra 1944. o izviđanju obalskog područja severno od Žirja i o napadu na delove razbijene nemačke 369. legionarske divizije na komunikaciji Ošlje-Metković227
118.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 22. oktobra 1944. o izviđanju obalskog područja severnog Jadrana229
119.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 23. oktobra 1944. o pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ pri napadu na nemačke brodove kod Jablanca230
120.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 25. oktobra 1944. o izviđanju komunikacije Željuša-Sarajevo-Višegrad i pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile pri napadu na nemačke snage kod Ljubuškog i u Klisu230
121.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 25. oktobra 1944. o napadu na nemačko-ustaške snage u Klisu232
122.Naredba Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 29. oktobra 1944. o formiranju Štaba Vazduhoplovstva NOVJ234
123.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 30. oktobra 1944. o pratnji aviona 2. eskadrile NOVJ pri izviđanju komunikacije Drniš-Knin-Bihać237
124.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 30. oktobra 1944. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Drniš-Knin-Bihać238
125.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 31. oktobra 1944. o izviđanju i ometanju saobraćaja kod Donjeg Lapca239
126.Izvod iz Operativnog dnevnika 1. eskadrile 5. korpusa NOVJ o borbenoj aktivnosti u oktobru 1944. godine240
127.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 1. novembra 1944. o izviđanju komunikacija Zagreb-Brod, Šibenik-Knin-Gospić-Bihać i pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ pri izviđanju puta Šibenik-Bihać242
128.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 1. novembra 1944. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Šibenik-Knin-Bihać244
129.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 3. novembra 1944. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Knin-Bihać246
130.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 4. novembra 1944. o izviđanju vremena na prostoru Mostar-Sarajevo i pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ u izviđanju komunikacije Knin-Bihać247
131.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 4. novembra 1944. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Knin-Bihać249
132.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 5. novembra 1944. o izviđanju komunikacije Mostar-Sarajevo i o pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ pri izviđanju puta Udbina-Slunj250
133.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 5. novembra 1944. o izviđanju puta Udbina-Slunj251
134.Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 6. novembra 1944. vazduhoplovnom referentu Korpusa o organizaciji prihvata ratnog materijala koji će saveznički transportni avioni spuštati na aerodrom Bugojno252
135.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 7. novembra 1944. o izviđanju komunikacije Senj-Karlovac i o lovačkoj zaštiti grada Splita za vreme proslave oktobarske revolucije253
136.Izveštaj Komande Vojne oblasti 13. korpusa NOVJ od 8. novembra 1944. Glavnom štabu Srbije o rezultatima mobilizacije ljudstva za vazduhoplovstvo255
137.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 9. novembra 1944. o gubitku dva aviona pri pokušaju bombardovanja nemačkog uporišta u Risnu256
138.Naredba Štaba Vazduhoplovstva NOVJ od 12.- novembra 1944. o formiranju i nadležnostima odeljenja i službi257
139.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 13. novembra 1944. o napadu na nemačko-ustaške snage u Duvnu, o izviđanju komunikacije Sarajevo-Višegrad i o traženju izgubljene savezničke avionske posade263
140.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 13. novembra 1944. o napadu na nemačko skladište u Tivtu i izviđanju obale Karlobag-Senj264
141.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 17. novembra 1944. o izviđanju vremena na komunikaciji Mostar-Sarajevo i o pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ pri izviđanju puta Gospić-Senj266
142.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 17. novembra 1944. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Gospić-Otočac-Slunj267
143.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 18. novembra 1944. o napadu na nemačke snage u Nevesinju i o pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ pri izviđanju komunikacije Jablanica-Sarajevo268
144.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 18. novembra 1944. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Mostar-Sarajevo269
145.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 19. novembra 1944. o izviđanju komunikacije Knin-Bihać i Mostar-Sarajevo i o napadu na nemačke snage u Nevesinju271
146.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 19. novembra 1944. o izviđanju komunikacije Mostar-Sarajevo i Velebitskog kanala i o napadu na nemačke plovne objekte u Malom Lošinju273
147.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 20. novembra 1944. o pratnji britanskog transportnog aviona do Udbine275
148.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 20. novembra 1944. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Mostar-Sarajevo276
149.Uputstvo Aerodromskog odeljenja Štaba Vazduhoplovstva NOVJ od 20. novembra 1944. o osposobljavanju za upotrebu novooslobođenih aerodroma277
150.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 22. novembra 1944. o napadu na nemačke snage u Danilovgradu i izviđanju komunikacija Mostar-Sarajevo i Knin-Bihać281
151.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 22. novembra o izviđanju komunikacija Mostar-Sarajevo i Knin-Bihać-Ostrožac i o napadu na nemačke snage u Danilovgradu282
152.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 23. novembra 1944. o izviđanju komunikacija Podgorica-Nikšić, Mostar-Sarajevo i Knin-Bihać284
153.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 23. novembra 1944. o izviđanju komunikacija Mostar-Sarajevo i Knin-Bihać i o napadu na nemačke snage u Danilovgradu285
154.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 25. novembra 1944. o bombardovanju mosta kod Spuža287
155.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 25. novembra 1944. o bombardovanju mosta kod Danilovgrada288
156.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 26. novembra 1944. o izviđanju Velebitskog kanala289
157.Izveštaj Štaba 1. vazduhoplovne baze 5. korpusa NOVJ od 27. novembra 1944. Štabu Korpusa o stanju aerodroma Sanski Most290
158.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 30. novembra 1944. o izviđanju komunikacije Mostar-Sarajevo i o napadu na nemačke snage u Danilovgradu291
159.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 1. decembra 1944. o napadu na nemačku radio-stanicu na otoku Susku293
160.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 3. decembra 1944. o napadu na obalsku artiljeriju na otoku Lošinju294
161.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 4. decembra 1944. o izviđanju komunikacija Gospić-Senj i Mostar-Sarajevo295
162.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 4. decembra 1944. o izviđanju komunikacije Mostar-Sarajevo296
163.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 6. decembra 1944. o izviđanju komunikacija Gospić-Senj i Mostar-Sarajevo i ometanju saobraćaja kod Kiseljaka297
164.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 6. decembra 1944. o napadu na nemačke snage u Gračacu i izviđanju komunikacije Sarajevo-Mostar298
165.Obaveštenje Štaba Vazduhoplovstva NOVJ od 9. decembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije da sprovede u život naređenje Vrhovnog štaba o regulisanju kontrole putničkog saobraćaja na aerodromima300
166.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 11. decembra 1944. o izviđanju prostorije, Nevesinje-Sarajevo i o pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ pri izviđanju komunikacije Donji Lapac - Bihać302
167.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 11. decembra 1944. o izviđanju komunikacije Donji Lapac - Bihać304
168.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 14. decembra 1944. komandama vojnih oblasti i aerodroma o prikupljanju vazduhoplovnog materijala305
169.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 16. decembra 1944. o izviđanju komunikacije Mostar-Sarajevo307
170.Izveštaj Vazduhoplovnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 16. decembra 1944. Štabu Vazduhoplovstva NOVJ o vazduhoplovnom materijalu na aerodromu Kragujevac308
171.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 19. decembra 1944. o izviđanju komunikacije Sarajevo-Doboj i o pogibiji komandira Eskadrile pri izvršenju zadatka310
172.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 19. decembra 1944. o napadu na nemačke snage u Nevesinju311
173.Pregled brojnog stanja 1. aerobaze 4. korpusa: NOVJ od 19. decembra 1944. godine312
174.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 20. decembra 1944. o napadu na nemačke snage u Nevesinju313
175.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 22. decembra 1944. o izviđanju komunikacije Mostar-Sarajevo314
176.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 24. decembra 1944. o izviđanju komunikacije Mostar-Sarajevo-Busovača315
177.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 24. decembra 1944. Štabu Vazduhoplovstva NOVJ o radu Eskadrile316
178.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 27. decembra 1944. o napadu na nemačke položaje kod Nevesinja329
179.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 28. decembra 1944. o napadu na železnički saobraćaj na pruzi Sarajevo-Busovača i na nemačku autokolonu kod Kiseljaka330
180.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 28. decembra 1944. o napadu na nemačke snage kod Ličkog Osika, Sarajeva i Kiseljaka332
181.Naređenje Štaba Vazduhoplovstva NOVJ od 29. decembra 1944. Štabu 42. vazduhoplovne divizije da posle primopredaje vazduhoplovnih sovjetskih jedinica ustroji potrebnu administraciju334
182.Izvod iz Operativnog dnevnika 1. eskadrile 5. korpusa NOVJ za decembar 1944. godine336
183.Sastav ljudstva i materijala sekcija za vezu 1. i 2. lovačke eskadrile NOVJ krajem 1944. godine338
184.Izveštaj Vazduhoplovnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 2. januara 1945. Štabu Vazduhoplovstva o organizaciji aerodromske i meteorološke službe na području Srbije341
185.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 3. januara 1945. o pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ pri izviđanju komunikacije Sarajevo-Travnik i o napadu na železnički saobraćaj kod Bradine346
186.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 3. januara 1945. o napadu na železničku stanicu u Podorašcu347
187.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 4. januara 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Sarajevo-Busovača348
188.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 4. januara 1945. o napadu na drumski saobraćaj na komunikaciji Mostar-Sarajevo i o bombardovanju nemačkih snaga u selu Grepku kod Nevesinja349
189.Ugovor Vrhovnog štaba NOV i POJ i britanske vlade od 6. januara 1945. o formiranju vazduhoplovne baze kod Zadra za potrebe Savezničkog vazduhoplovstva351
190.Pregled brojnog stanja ljudstva 1. aerobaze 4. korpusa NOVJ od 7. januara 1945. godine354
191.Naredba Štaba 11. vazduhoplovne (lovačke) divizije NOVJ od 7. januara 1945. o početku funkcionisanja Štaba Divizije i o ulasku 111, 112, i 113. vazduhoplovnog puka u sastav ove Divizije356
192.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 9. januara 1945. Komandi aerodroma Niš da uspostavi meteorološku stanicu u Caribrodu359
193.Naredba delegata Štaba Vazduhoplovstva NOVJ od 10. januara 1945. o formiranju Aerobaze Sinj i o dužnostima starešina360
194.Izveštaj Štaba Aerobaze Sinj od 10. januara 1945. Štabu 8. korpusa NOVJ o formiranju Aerobaze362
195.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 16. januara 1945. o napadu na pomorski saobraćaj kod Jablanca364
196.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 16. januara 1945. o napadu na pomorski saobraćaj kod Senja i o izviđanju komunikacije Mostar-Sarajevo365
197.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 17. januara 1945. o napadu na pomorski saobraćaj kod Senja367
198.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 17. januara 1945. o napadu na pomorski saobraćaj kod Senja368
199.Naređenje Štaba Vazduhoplovstva NOVJ od 17. januara 1945. o operativnom potčinjavanju štabova 11. vazduhoplovne divizije 9. oblasne vazduhoplovne baze Štabu 42. vazduhoplovne divizije371
200.Naređenje Štaba Vazduhoplovstva NOVJ od 18. januara 1945. komandantu 42. vazduhoplovne divizije da tehničko osoblje svoje Divizije upozna sa organizacijom rada sovjetske radionice za opravku avionskih motora372
201.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 18. januara 1945. o pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ pri izviđanju komunikacije Sarajevo-Zenica373
202.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 18. januara 1945. o napadu na železničku stanicu u Lisičićima374
203.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 19. januara 1945. o napadu na luku u Jablancu375
204.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 20. januara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačko-ustaške snage na prostoriji Novak-Bapska-Šid-Tovarnik-Lovaš-Nijemci-Cakovci-Sotin-Orolik376
205.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 20. januara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o izviđanju rejona Adaševci, Šid, Tovarnik, Nijemci, Novak-Bapska, Mohovo, puta Mohovo - Dalj i o napadu na nemačke snage na prostoru Mohovo-Šid379
206.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 22. januara 1945. o pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ pri izviđanju komunikacije Sarajevo-Zenica i o napadu na nemački brod kod otoka Raba381
207.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 22. januara 1945. o izviđanju komunikacije Mostar-Sarajevo i o napadu na brodove kod otoka Raba382
208.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 22. januara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o izviđanju i napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačke i ustaške snage na prostoriji Šid-Mohovo-Lovaš-Tovarnik383
209.Naređenje Štaba Vazduhoplovstva NOVJ od 22. januara 1945. komandantu 42. vazduhoplovne divizije da pokretnu avio-radionicu popuni ljudstvom386
210.Izveštaj Komande 1. lovačke avijacije NOVJ od 23. januara 1945. o pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ pri napadu na nemački brod kod otoka Raba i o izviđanju Velebitskog kanala387
211.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 23. januara 1945. o napadu na nemački brod kod otoka Raba388
212.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 23. januara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o izviđanju i napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačke i ustaške snage na prostoriji Otok-Nijemci-Ilinci-Tovarnik-Lovaš-Mohovo389
213.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 24. januara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o izviđanju i napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačke i ustaške snage na prostoriji Brčko-Sotin-Lovaš-Tovarnik391
214.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 25. januara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o izviđanju komunikacija Vukovar-Barč, Našice-Virovitica-Barč, Donji Miholjac - Virovitica, Đakovo-Osijek393
215.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 26. januara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o izviđanju i napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačke i ustaške snage u rejonu Bijeljina-Lovaš-Brčko395
216.Obaveštenje Štaba 42. vazduhoplovne divizije NOVJ od 27. januara 1945. Štabu 11. vazduhoplovne divizije i štabovima pukova o uticaju vremenskih prilika na zabranu letenja400
217.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 27. januara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o izviđanju rejona Ivankovo, Vinkovci, Đakovo, Osijek401
218.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 28. januara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o izviđanju rejona Mohovo - Tovarnik - St. Jankovci - Županja403
219.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 30. januara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o izviđanju pravaca Sotin-Tovarnik, Hača, Orolik, Sotin-Vukovar, Vukovar-Vinkovci, Negoslavci - St. Jankovci404
220.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 31. januara 1945. o napadu na nemačka oklopna kola i kamione na putu Široki Brijeg - Mostar - Ljubuški405
221.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 31. januara 1945. o napadu na nemačko-ustaške snage u Širokom Brijegu406
222.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 31. januara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o napadu Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačke snage na komunikaciji Nova Kasaba - Bijeljina407
223.Izvod iz Operativnog dnevnika 1. eskadrile 5. korpusa NOVJ za januar 1945. godine412
224.Operativni izveštaj Štaba 11. vazduhoplovne lovačke divizije NOVJ za januar 1945. Štabu Vazduhoplovstva NOVJ414
225.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 1. februara 1945. o izviđanju i napadu na nemačko-ustaške snage na prostoriji Široki Brijeg - Mostar - Ljubuški423
226.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 1. februara 1945. o izviđanju i napadu na nemačke plovne objekte u Lukovu i nemačko-ustaške snage u Širokom Brijegu i Humcu424
227.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 1. februara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačku 22. diviziju na komunikaciji Drinjača - Nova Kasaba i o izviđanju komunikacija na sremskom frontu426
228.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 2. februara 1945. o napadu na nemačko-ustaške snage kod Čitluka i Ljubuškog428
229.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 2.. februara 1945. o izviđanju komunikacije Gospić.-Otočac-Senj i o napadu na nemačko-ustaške snage u Ljubuškom, Čitluku i Humcu430
230.Operativni izveštaj Štaba 42. vazduhoplovne (jurišne) divizije od 2. februara 1945. Štabu Vazduhoplovstva NOVJ o radu i borbenoj aktivnosti u vremenu od 17. do 31. januara 1945. godine432
231.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 2. februara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačke snage kod Bijeljine i o izviđanju komunikacija u taktičkoj dubini neprijatelja na sremskom frontu438
232.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 3. februara 1945. o izviđanju komunikacija Ljubuški-Sarajevo i Ljubuški - Mostar - Široki Brijeg i o napadu na plovne objekte kod otoka Paga440
233.Obaveštenje Štaba Mornarice NOVJ od 3. februara 1945. Komandi 1. lovačke eskadrile o potrebi tešnje međusobne saradnje443
234.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 4. februara 1945. o izviđanju vremena na komunikaciji Mostar-Sarajevo-Zenica i o napadu na nemačko-ustaške snage u Ciganskom Brdu i Širokom Brijegu444
235.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 4. februara 1945. o napadu na plovne objekte kod Senja i otoka Paga446
236.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 4. februara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačko-ustaške snage kod Bijeljine i Opatovca i o izviđanju komunikacija na sremskom frontu i u rejonu Bijeljine447
237.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 5. februara 1945. o izviđanju vremena na komunikaciji Mostar-Sarajevo-Zenica i o napadima na nemačko-ustaške snage u Širokom Brijegu kod Ljubuškog i Humca450
238.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 5. februara 1945. o napadu na nemačke plovne objekte u Crikveničkoj luci i na nemačko-ustaške snage u rejonu Širokog Brijega453
239.Izveštaj Štaba 42. vazduhoplovne divizije od 5. februara 1945. Štabu Vazduhoplovstva NOVJ o stanju avionskih motora455
240.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 5. februara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog Štaba NOV i POJ o izviđanju i napadu Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačke i ustaške snage na prostoriji Bijeljina-Opatovac-Našice-Brod-Brčko457
241.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 6. februara 1945. o napadima na nemačko-ustaške snage u Širokom Brijegu460
242.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrlle NOVJ od 6. februara 1945. o neposrednoj vazduhoplovnoj podršci jedinicama 26. NO divizije u borbama za Široki Brijeg i o napadu na nemački pomorski saobraćaj u Velebitskom kanalu461
243.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 7. februara 1945. o izviđanju vremena na pravcu Mostar - Široki Brijeg i o napadu na nemačko-ustaške snage u Mostaru463
244.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 7. februara 1945. o napadu na nemačke plovne objekte u Baškanovoj i o ometanju saobraćaja na komunikacijama Gospić-Bihać, Gospić-Brinje i Mostar-Sarajevo464
245.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 8. februara 1945. o izviđanju vremena na pravcu Mostar-Sarajevo i o napadu na nemačko-ustaške snage u Mostaru, Biću, Vihovićima i Miljkovićima466
246.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 9. februara 1945. o izviđanju vremena na pravcu Mostar-Sarajevo-Zenica i o bombardovanju železničke stanice u Mostaru i luke u Rabu467
247.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 9. februara 1945. o napadu na nemačke plovne objekte kod otoka Raba469
248.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 9. februara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o izviđanju i napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačko-ustaške snage kod Tovarnika, Opatovca, Lovaša i na komunikaciji Nova Kasaba - Zvornik470
249.Izveštaj Komande i lovačke eskadrile NOVJ od 10. februara 1945. o izviđanju vremena na komunikaciji Mostar-Sarajevo-Zenica i o bombardovanju nemačko-ustaških snaga u Blagaju i Buni473
250.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 10. februara 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikacijama Donji Lapac - Bihać - Otočac - Gospić i Mostar-Sarajevo474
251.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 11. februara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačko-ustaške snage na komunikaciji Drinjača-Zvornik476
252.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 12. februara 1945. o napadu na nemačke plovne objekte u luci Selce i o izviđanju obalskog područja Zirje-Drvenik-Korhat478
253.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 12. februara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačko-ustaške snage kod Zvornika, Kulagrađa, Cerića, Vukovara, Vinkovaca i Tovarnika479
254.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 13. februara 1945. o bombardovanju nemačko-ustaških snaga u selima Raštani, Cim, Kazan, Vihovići i ILić u mostarskoj operaciji482
255.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 13. februara 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Mostar-Sarajevo i o napadu na nemačke položaje na Krku i brodove kod Lošinja i Karlobaga484
256.Naređenje Štaba 42. vazduhoplovne divizije NOVJ od 13. februara 1945. štabovima 11. vazduhoplovne divizije, 9. oblasne vazduhoplovne baze i vazduhoplovnih pukova da otklone zapažene nedostatke u jedinicama486
257.Izveštaj Slaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 13. februara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačko-ustaške snage u rejonu Zvornika i na sremskom frontu489
258.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 14. februara, 1945. o pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ pri napadu na saobraćaj na komunikaciji Mostar-Sarajevo i o napadu na nemačke snage kod Mostara491
259.ObaveštenjeKomande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 14. februara 1945. Štabu 8. korpusa NOVJ o slanju radio-stanice ovom Štabu i o njenoj nameni493
260.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 14. februara 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Kiseljak-Busovača495
261.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 14. februara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačko-ustaške snage u rejonima Zvornik, Kozluk, Tovarnik, Lovaš, Našice497
262.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 15. februara 1945. o pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ i o bombardovanju nemačko-ustaških položaja kod Sarajeva499
263.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 15. februara 1945. o napadu na nemačke snage kod Sarajeva500
264.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 15. februara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačko-ustaške snage kod Zvornika, Kulagrada, Kozluka, Županje i na komunikaciji Zvornik-Kozluk501
265.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 16. februara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o napadima Grupe vazduhoplonih divizija na nemačko-ustaške snage kod Zvornika, Bijeljine, Brčkog i na komunikacijama Zvornik-Jardan i Janja - Bijeljina - Brezovo Polje503
266.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 17. februara 1945. o napadu na nemačko-ustaške snage u selima Vitez i Han-Kumpanija i o izviđanju komunikacije Travnik-Sarajevo-Konjic506
267.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne. divizije od 17. februara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačke snage kod Brčkog, Bijeljine, Janje i na komunikaciji Janja-Bijeljina-Brčko507
268.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 18. februara 1945. o izviđanju i ometanju pomorskog saobraćaja u severnom Jadranu510
269.Pregled brojnog stanja aviona 11. vazduhoplovne divizije NOVJ na dan 18. februara 1945. godine511
270.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 18. februara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačke snage kod , Zvornika, Janje, Bijeljine i Brčkog512
271.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 19. februara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačko-ustaške snage kod Zvornika, Janje, Bijeljine i Brčkog515
272.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 20. februara 1945. Štabu 8. korpusa NOVJ o uočenim slabostima sadejstva avijacije i kopnenih snaga u mostarskoj operaciji i predloži za uspešniju saradnju u narednim borbenim dejstvima517
273.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 20. februara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačke snage kod Zvornika, Janje, Bijeljine i Brčkog521
274.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 21. februara 1945. o izviđanju i napadu na železnički transport na komunikaciji Sarajevo-Zavidovići523
275.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 21. februara 1945. o napadu na nemačke snage u Aleksandrovu na otoku Krku524
276.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 21. februara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačko-ustaške snage kod Janje, Bijeljine, Brčkog, Vinkovaca, Striživojne i na komunikaciji Janja-Bijeljina-Brčko525
277.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 22. februara 1945. o. izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Gospić - Babin Potok527
278.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 22. februara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačko-ustaške snage kod Zvornika, Janje, Bijeljine, Brčkog i na komunikaciji Zvornik-Bijeljina-Brčko528
279.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 23. februara 1945. o napadu na nemačke plovne objekte u Malom Lošinju531
280.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 24. februara 1945. o izviđanju komunikacija Bihać-Kostajnica i Gospić-Otočac i o napadu na nemačke snage kod Babinog Potoka532
281.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 24. februara 1945. o sadejstvu sa jedinicama Drugog pomorskog obalskog sektora u borbama na otoku Pagu i o napadu na nemačko-ustaške snage kod Ramljana i Senja533
282.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 25. februara 1945. Štabu Vazduhoplovstva NOVJ o proteklom dvomesečnom radu Eskadrile535
283.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 25. februara 1945. o napadu na nemačku osmatračku stanicu kod Novog Vinodola i obalsku artiljeriju kod Karlobaga i o. izviđanju pomorskog saobraćaja od Lošinja do Zadra541
284.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 26. februara 1945. o izviđanju i napadu na železnički saobraćaj na komunikaciji Zenica-Doboj-Derventa543
285.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 26. februara 1945. o napadu na luku u Pagu544
286.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 27. februara 1945. o napadu na nemačke položaje kod Busovače546
287.Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 28. februara 1945. o napadu na nemačke položaje kod Malinske i Busovače547
288.Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 28. februara 1945. o napadu na nemačke položaje u Malinskoj548
289.Izveštaj Štaba 111. vazduhoplovnog puka od 28. februara 1945. Štabu 11. vazduhoplovne divizije NOVJ o aktivnosti Puka u proteklom mesecu549
290.Izveštaj Štaba 112. vazduhoplovnog puka od 28. februara 1945. Štabu 11. vazduhoplovne divizije NOVJ o aktivnosti Puka u proteklom mesecu557
291.Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 28. februara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačko-ustaške snage kod Bijeljine, Gunje, Otoka, Tovarnika, Lovaša, Sotina, Vukovara i Vinkovaca567
292.Izvod iz Operativnog dnevnika 1. eskadrile 5. korpusa NOVJ za februar 1945. godine570
293.Izveštaj Štaba 11. vazduhoplovne divizije Štabu 42. vazduhoplovne divizije NOVJ o aktivnosti Divizije u februaru 1945. godine572
294.Operativni izveštaj Štaba 42. vazduhoplovne divizije Štabu Vazduhoplovstva NOVJ o aktivnosti 11. lovačke i 42. jurišne vazduhoplovne divizije u februaru 1945. godine586
Registar605
BIBLIOTEKA