VOJNOISTORIJSKI INSTITUT BEOGRAD: ZBORNIK DOKUMENATA I PODATAKA NOR-a
 
        
        
        
        
        
tom XIV
knjiga 4: avgust 1944 - maj 1945
DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-1178): znaci.org
DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA
avgust 1944 - maj 1945
1. Izveštaj Jovanke Krištof od 1. avgusta 1944. Draži Mihailoviću o stanju četnika u Istri, njihovoj saradnji sa nemačkim trupama i odnosima između nje i Dobrosava Jevđevića7
2. Naređenje Štaba Romanijskog korpusa od 2. avgusta 1944. komandantu 1. sarajevske brigade za sadejstvo sa nemačkim trupama u borbi protiv jedinica NOV i POJ na području Romanije11
3. Pismo Draže Mihailovića od 3. avgusta 1944. komandantu Istaknutog dela štaba Vrhovne komande o situaciji u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i daljim zadacima u borbi protiv NOV i POJ17
4. Izveštaj Štaba 3. brigade Ostroškog korpusa od 3. avgusta 1944. komandantu korpusa o borbama protiv NOV i POJ u rejonu Danilovgrada22
5. Memorandum Živka Topalovića, predsednika četničkog Centralnog nacionalnog komiteta, od 4. avgusta 1944. o stanju u Jugoslaviji krajem maja 1944. upućen savezničkim vladama25
6. Direktiva komandanta 4. grupe jurišnih korpusa od 5. avgusta 1944. komandantima korpusa i Rasinsko-topličke grupe korpusa za sprečavanje prodora Operativne grupe divizija NOVJ u Srbiju preko Kopaonika33
7. Izveštaj Komande Južnomoravske grupe korpusa od 5. avgusta 1944. načelniku štaba Vrhovne komande JVUO o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Jablanici u drugoj polovini jula 1944.39
8. Izveštaj delegata Vrhovne komande za Srem od 5. avgusta 1944. načelniku štaba Vrhovne komande o akcijama protiv NOV i POJ u Sremu44
9. Izveštaj Štaba Timočkog korpusa od 5. avgusta 1944. Draži Mihailoviću o borbama protiv jedinica NOVJ od 25. maja do 5. avgusta 1944.49
10. Obaveštenje Komande Srednjobosanskog korpusa od 5. avgusta 1944. komandantu ustaško-domobranske posade u Kotor-Varošu o borbi protiv 21. slavonske brigade NOVJ u rejonu Snjegotine58
11. Zapovest Štaba Crne Gore, Boke i Starog Rasa od 6. avgusta 1944. potčinjenim jedinicama za napad na jedinice NOVJ na prostoru Danilovgrad—Nikšić60
12. Zapovest Štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 6. avgusta 1944. potčinjenim korpusima za sprečavanje prodora Operativne grupe divizija NOVJ preko Kopaonika ka Brusu62
13. Naređenje Štaba Romanijskog korpusa od 6. avgusta 1944. komandantu 1. sarajevske brigade za saradnju sa nemačkim snagama protiv jedinica NOVJ na prostoru Romanije — 6565
14. Naređenje delegata Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 6. avgusta 1944. komandantu Bilećke brigade za sadejstvo sa nemačkim trupama u borbi protiv NOVJ u rejonu Nikšića66
15. Zapovest komandanta Vučedolske brigade od 6. avgusta 1944. komandantima potčinjenih jedinica za napad na jedinice NOVJ u rejonu Vilusa i Grahova67
16. Pismo Draže Mihailovića od 7. avgusta 1944. komandantu Istaknutog dela štaba Vrhovne komande o toku akcija za sprečavanje prodora NOVJ u Srbiju i planu upotrebe četnika protiv NOV i POJ u Crnoj Gori i Sandžaku71
17. Izveštaj četničke Komande nacionalnih trupa Crne Gore od 7. agvusta 1944. Operativnom odeljenju nemačke Samostalne feldkomandanture 1040 u Cetinju o borbama protiv jedinica NOVJ u rejonu Danilovgrada i Nikšića75
18. Izveštaj generala Matije Parca od 8. avgusta 1944. Draži Mihailoviću o radu na povezivanju sa domobranima radi njihovog pridobijanja za četnički pokret79
19. Izveštaj Komande nacionalnih trupa Crne Gore od 9. avgusta 1944. nemačkoj feldkomandanturi u Cetinju o borbama protiv NOVJ u rejonu Ljubotina83
20. Pismo majora Karla Novaka od 10. avgusta 1944. Draži Mihailoviću povodom smenjivanja sa dužnosti komandanta Slovenije i o radu i stanju četnika i Komande Slovenije pod novim rukovodstvom84
21. Izveštaj Jovanke Krištof od 10. avgusta 1944. Draži Mihailoviću o stanju ličkih četnika u Istri, njihovoj saradnji sa Nemcima i ponašanju Dobrosava Jevđevića u vezi sa problemom vraćanja četnika u Liku88
22. Izveštaj komandanta Vučedolske brigade od 11. avgusta 1944. delegatu Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o borbama protiv jedinica NOVJ u rejonu Vilusa, Grahova i Lastve93
23. Obaveštenje delegata Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 11. avgusta 1944. Štabu Bokokotorskog korpusa o četničko-nemačkoj akciji protiv jedinica NOV i POJ na prostoru Vilusi — Grahovo — Lastva96
24. Zapovest štaba Komande Crne Gore i Starog Rasa od 12. avgusta 1944. komandantima kolona za napad na jedinice NOVJ na prostoru Prijepolja i Pljevalja99
25. Zapovest štaba Komande Crne Gore i Starog Rasa od 12. avgusta 1944. komandantu kolone za napad na jedinice NOVJ u rejonu Bijelog Polja104
26. Zapovest Štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 12. avgusta 1944. komandantima 2, 3. i 5. jurišnog korpusa za sprečavanje prodora jedinica NOVJ na odseku Kruševac — Trstenik — 106106
27. Izveštaj Štaba 1. jurišnog korpusa od 12. avgusta 1944. komandantu 4. grupe jurišnih korpusa o borbama protiv jedinica NOVJ na Kopaoniku od 6. do 9. avgusta110
28. Izveštaj Štaba četnika Crne Gore i Boke od 14. avgusta 1944. komandantu svih četničkih jedinica Orne Gore o četničkim snagama koje sa nemačkim jedinicama operišu u dolini Mo-rače protiv NOVJ112
29. Izveštaj Štaba 2. jurišnog korpusa od 14. avgusta 1944. komandantu 4. grupe jurišnih korpusa o borbama protiv jedinica NOVJ na Kopaoniku od 6. do 9. avgusta114
30. Izveštaj generala Matije Parca od 14. avgusta 1944. Draži Mihailoviću o saradnji četnika s nemačkim i Nedićevim jedinicama na području Obrenovca118
31. Izveštaj Štaba 3. jurišnog korpusa od 17. avgusta 1944. komandantu 4. grupe jurišnih korpusa o borbama protiv jedinica NOVJ na Kopaoniku od 6. do 9. avgusta121
32. Zapovest komandanta 1. leteće brigade Trebinjskog korpusa od 17. avgusta 1944. komandantima kolona za napad na Južno-hercegovački NOP odred129
33. Izveštaj Komande 4. motajičke brigade od 18. avgusta 1944. komandantu zapadne Bosne i komandantu Srednjobosanskog korpusa o stanju na teritoriji brigade130
34. Proglas Nezavisne grupe nacionalnog otpora Jugoslovenske vojske u otadžbini od 19. avgusta 1944. povodom formiranja grupe132
35. Raspis komandanta Zlatiborskog korpusa od 20. avgusta 1944. potčinjenim oficirima o moralnom stanju oficira i vojnika u četničkim jedinicama137
36. Naređenje Komande zapadne Bosne od 21. avgusta 1944. komandantu 2. krajiške brigade za napad na jedinice NOVJ u rejonu Han-Kola141
37. Izveštaj delegata Vrhovne komande za Vojvodine od 22. avgusta 1944. Draži Mihailoviću o akcijama protiv NOV i POJ u Sremu i o saradnji sa nemačkim trupama142
38. Izveštaj Odbora stručnjaka od 22. avgusta 1944. Draži Mihailoviću o razgovoru sa američkim poručnikom Musulinom u dolasku američke misije i namerama Engleza i Amerikanaca na Balkanu146
39. Izveštaj Komande Vrbaske brigade od 23. avgusta 1944. komandantu zapadne Bosne i komandantu 1. srednjobosanskog korpusa o dejstvima brigade i ustaško-domobranskih snaga protiv 53. divizije NOVJ na prostoru Skender-Vakuf - Kotor-Varoš150
40. Naređenje komandanta 4. grupe jurišnih korpusa od 25. avgusta 1944. komandantima 3. i 5. jurišnog korpusa za organizaciju napada na jedinice Operativne grupe divizija NOVJ na prostoriji Župa—Rasina152
41. Zapovest Štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 26. avgusta 1944. komandanima 1, 3. i 5. jurišnog korpusa za napad na Operativnu grupu divizija NOVJ na prostoriji Župa — Rasina156
42. Naredba komandanta 2. požeške brigade od 26. avgusta 1944. povodom izvršenja smrtnih kazni nad pripadnicima NOP-a, odluke o nagrađivanju lica koja sarađuju u otkrivanju komunista i partizana i o kažnjavanju batinama zbog neizvršenja zadatka158
43. Pismo Draže Mihailovića od 28. avgusta 1944. Damjanu Velčevu da se preduzmu potrebne mere za saradnju radi zbližavanja nacionalista Bugarske i Jugoslavije163
44. Izveštaj Štaba Topličkog korpusa od 28. avgusta 1944. komandantu Rasinsko-topličke grupe korpusa o borbama protiv jedinica Operativne grupe divizija NOVJ u rejonu Brusa164
45. Pismo Draže Mihailovića od 29. avgusta 1944. šefu američke misije kojim mu stavlja na raspolaganje svog poverljivog saradnika u Bugarskoj radi eventualnog korišćenja166
46. Izveštaj oficira Obaveštajnog odeljenja štaba Draže Mihailovića od 29. avgusta 1944. načelniku odeljenja o obustavljanju razoružanja bugarskih jedinica od strane četnika u rejonu Užičke Požege169
47. Naređenje štaba Komande Srbije od 30. avgusta 1944. komandantu paraćinskog sreza o zabrani razoružanja bugarskih okupacionih trupa171
48. Obaveštenje komandanta četničke Komande azbukovačkog sreza od 30. avgusta 1944. komandantu 3. puka Srpskog dobrovoljačkog korpusa o popuni puka delom četničkih snaga175
49. Izveštaj Štaba 5. jurišnog korpusa od 31. avgusta 1944. komandantu 4. grupe jurišnih korpusa o borbama protiv jedinica Operativne grupe divizija NOVJ od 26. do 30. avgusta 1944. godine176
50. Izveštaj Komande Suimadijske jurišne brigade od 31. avgusta 1944. komandantu 4. grupe jurišnih korpusa o borbama protiv jedinica Operativne grupe divizija NOVJ od 26. do 30. avgusta 1944. godine179
51. Zapovest štaba Komande Crne Gore i Starog Rasa od 31. avgusta 1944. potčinjenim pukovima za napad na 3. diviziju NOVJ kod Kolašina183
52. Pismo Živka Topalovića, predsednika četničkog Centralnog nacionalnog komiteta od avgusta 1944. Draži Mihailoviću o stavu saveznika prema četničkom pokretu185
53. Naređenje Štaba Cersko-majevičke grupe korpusa od 1. septembra 1944. komandantu Jadranske brigade za uništenje pripadnika i simpatizera NOP-a i njihove imovine na teritoriji brigade188
54. Izveštaj Komande Kosovskog jurišnog korpusa od 1. septembra 1944. komandantu Rasinsko-topličke grupe korpusa o borbama protiv jedinica Operativne grupe divizija NOVJ 30. avgusta190
55. Zapovest štaba Komande Crne Gore i Starog Rasa od 2. septembra 1944. komandantima kolona za napad na 3. diviziju NOVJ kod Kolašina192
56. Naređenje majora Vojislava Lukačevića od 3. septembra 1944. komandantima četničkih jedinica i srezova u Sandžaku za prikupljanje snaga radi marša u susret saveznicima195
57. Pismo Živka Topalovića, predsednika četničkog Centralnog nacionalnog komiteta od 4. septembra 1944. Draži Mihailoviću i članovima Centralnog nacionalnog komiteta o radu kod savezničkih organa da narodnooslobodilački pokret i četnici budu ravnopravni partneri u daljem razvoju događaja198
58. Zapovest Štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 4. septembra 1944. komandantima 1, 3. i 5. jurišnog korpusa i Šumadijske brigade za napad na jedinice 1. proleterskog korpusa NOVJ u rejonu Užičke Požege201
59. Zapovest Štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 6. septembra 1944. komandantima 1, 3, 5. i 6. jurišnog korpusa za napad na 1. proleterski korpus NOVJ na prostoriji Užička Požega — Užice205
60. Cirkularno saopštenje štaba Draže Mihailovića izdato početkom septembra 1944. po dolasku šefa američke misije u četničku Vrhovnu komandu208
61. Obaveštenje štaba Komande Srbije od 7. septembra 1944. potčinjenim jedinicama o ulasku jedinica Srpske državne straže u sastav četničkih jedinica pod komandom štaba Komande Srbije211
62. Pismo kapetana Borislava Todorovića od 7. septembra 1944. Draži Mihailoviću o radu u Sjedinjenim Američkim Državama215
63. Zapovest komandanta 2. kolone Komande operacija u Hercegovini i južnoj Dalmaciji od 8. septembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na jedinice 29. hercegovačke divizije u širem rejonu Gacka223
64. Izvod iz Knjige primljenih depeša Istaknutog dela štaba četničke Vrhovne komande od 6. avgusta do 9. septembra 1944. godine228
65. Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba Nevesinjskog korpusa o radu i dejstvima jedinica od 1. avgusta do 8. septembra 1944. godine257
66. Zapovest komandanta Trebinjskog korpusa od 9. septembra 1944. komandantima brigada za napad na jedinice NOVJ kod Trebinja283
67. Izveštaj štaba Jurišnog korpusa istočne Srbije od 10. septembra 1944. komandantu Srbije o borbama protiv 23. divizije NOVJ u rejonu Zaječara287
68. Naređenje Komande zapadne Bosne od 10. septembra 1944. komandantu Srednjobosanskog korpusa za povezivanje sa komandantom nemačkih jedinica u Banjaluci radi snabdevanja municijom290
69. Naređenje načelnika štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 13. septembra 1944. komandantu 7. jurišnog korpusa da sadejstvuje s nemačkim trupama u odbijanju napada 1. proleterske divizije NOVJ na Valjevo295
70. Direktiva Štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 13. septembra 1944. komandantima jurišnih korpusa za napad na 12. korpus NOVJ297
71. Obaveštenje Radoslava Radića, člana četničkog Centralnog nacionalnog komiteta od 14. septembra 1944. komandantu zapadne Bosne o formiranju muslimanske četničke čete300
72. Obaveštenje političkog poverenika za Mostar četničkog Pokrajinskog nacionalnog komiteta za Hercegovinu, Bosnu i Dalmaciju od 15. septembra 1944. komandantu nemačkih trupa u Nevesinju o povlačenju četnika sa prostorije Nevesinje — Gacko301
73. Pismo Draže Mihailovića i Izvršnog odbora četničkog Centralnog nacionalnog komiteta od 18. septembra 1944. šefu američke vojne misije sa predlogom da vlada Sjedinjenih Američkih Država posreduje u rešavanju odnosa između četnika i partizana303
74. Memorandum komandanta 4. grupe jurišnih korpusa od septembra 1944. Draži Mihailoviću o kritičnom vojno-političkom položaju četnika i merama koje treba preduzeti za njihovo spašavanje309
75. Direktiva Štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 23. septembra 1944. komandantima kolona za napad na 12. udarni korpus NOVJ na prostoriji Valjevo — Krupanj313
76. Zapovest Štaba 1. šumadijskog korpusa od 27. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na 4. brigadu 21. NOU divizije u rejonu Čačka318
77. Obaveštenje komandanta Istaknutog dela štaba Draže Mihailovića od 28. septembra 1944. komandantu Drinskog korpusa o planu aktivnosti i dejstava četničkih snaga u slučaju iskrcavanja anglo-američkih snaga na Jadranu321
78. Obaveštenje Štaba 1. brigade Ozrenskog četničkog odreda od 29. septembra 1944. komandantima bataljona o naređenju komandanta odreda da se borbe vode samo protiv jedinica NOVJ324
79. Zapovest Štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 1. oktobra 1944. komandantima 2, 3. i 7. jurišnog korpusa za sadejstvo s nemačkim trupama u deblokadi Šapca325
80. Naređenje Štaba 1. šumadijskog korpusa od 1. oktobra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na jedinice NOVJ u rejonu Gornjeg Milanovca328
81. Pismo komandanta Srpske državne straže u Kragujevcu od 6. oktobra 1944. komandantu 1. šumadijskog korpusa o situaciji u rejonu Kragujevca i formiranju četničko-nemačkog štaba330
82. Pismo komandanta 1. mileševskog korpusa i komandanta Durmitorske brigade iz prve polovine oktobra 1944. komandantu Drinskog korpusa o razbijanju četničkih jedinica na prostoriji Čajniče — Goražde — Višegrad332
83. Zapovest Štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 11. oktobra 1944. komandantima 2. i 3. jurišnog korpusa za zauzimanje prostorije Ivanjica — Guča — Požega334
84. Naređenje pomoćnika komandanta Operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 13. oktobra 1944. komandantu Nevesinjskog korpusa za okupljanje razbijenih jedinica337
85. Direktiva Štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 17. oktobra 1944. komandantima potčinjenih jedinica za dejstva radi realizacije odluke Vrhovne komande o prebacivanju četničkih snaga iz Srbije na Crnogorsko primorje339
86. Izveštaj Štaba 1. bosanskog korpusa od 20. oktobra 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti da korpus nema nikakvih izgleda u borbi protiv partizana posle povlačenja Nemaca iz Šibenika343
87. Direktiva Štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 21. oktobra 1944. komandantima jurišnih grupa za prodor u Sandžak344
88. Naređenje komandanta Dinarske četničke divizije od 21. oktobra 1944. komandantu 2. bosanskog korpusa za prikupljanje četnika na području Dalmatinskog Kosova350
89. Izveštaj četničkog političkog delegata za mostarski srez od 22. oktobra 1944. komandantu Operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o rezultatima pregovora i saradnje sa nemačkim trupama352
90. Izveštaj četničkog političkog delegata za Mostarski srez od 23. oktobra 1944. majoru Vojislavu Lukačeviću o teškoćama u saradnji sa Nemcima i slabom moralu jedinica sa predlozima mera za poboljšanje stanja354
91. Zapovest Štaba 2. divizije Srpskog udarnog korpusa od 24. oktobra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na jedinice NOVJ u rejonu Sjenice357
92. Izvod iz knjige poslatih depeša Istaknutog dela štaba Vrhovne komande od 2. avgusta do 25. oktobra 1944. godine361
93. Direktiva Draže Mihailovića od 30. oktobra 1944. potčinjenim komandantima na teritoriji Srbije za koncentraciju jedinica u Sandžaku radi daljeg dejstva po planu Vrhovne komande — 385385
94. Obaveštenje štaba Komande Srbije od 31. oktobra 1944. potčinjenim jedinicama o naređenju štaba Draže Mihailovića za organizovanje gerilskih akcija od strane četnika zaostalih na terenu i uputstvu za držanje prema pripadnicima Crvene armije386
95. Zapovest Dragutina Keserovića od 3. novembra 1944. komandantima potčinjenih jedinica za grupisanje snaga i dejstva u dolini Lima388
96. Izveštaj Štaba 502. korpusa od 4. novembra 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o situaciji u rejonu Otona i Padjena 392
97. Naređenje komandanta Nevesinjskog korpusa od 4. novembra 1944. komandantu Mostarske brigade za prikupljanje radi pokreta u susret saveznicima, čije se iskrcavanje očekuje na jadranskoj obali393
98. Izvod iz knjige cirkularnih depeša štaba Draže Mihailovića od 4. jula do 7. novembra 1944. godine395
99. Izveštaj obaveštajnog oficira Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 7. novembra 1944. komandantu o razgovorima sa nemačkim predstavnikom u vezi sa isporukom naoružanja i municije četnicima398
100. Memorandum Draže Mihailovića od 8. novembra 1944. komandantu savezničkih trupa u Sredozemlju o vojno-političkoj situaciji u Jugoslaviji, sa predlogom da se sa svim četničkim jedinicama stavi pod njegovu komandu400
101. Dopis Dobrosava Jevđevića od 8. novembra 1944. komandantu Srpskog dobrovoljačkog korpusa da izdejstvuje pristanak i pomoć nemačkih trupa za izvlačenje Dinarske četničke divizije ispred jedinica NOVJ u Sloveniji407
102. Apel političkog delegata Draže Mihailovića za Sloveniju i Istru od 8. novembra 1944. Slovenskom narodnom odboru i Komandi Slovenije za pomoć četnicima Dinarske divizije koji se povlače ispred partizana409
103. Apel Stevana Moljevića od 9. novembra 1944. narodu Bosanske krajine da se ujedine u borbi protiv narodnooslobodilačkog pokreta naroda Jugoslavije411
104. Molba Draže Mihailovića od 16. novembra 1944. komandantu savezničkih trupa na Sredozemlju da primi njegovu delegaciju radi rešenja odnosa između partizana i četnika413
105. Zapovest Komande Srbije od 17. novembra 1944. potčinjenim jedinicama za prebacivanje na prostoriju Čajniče — Goražde 417417
106. Naredba Draže Mihailovića od 23. novembra 1944. za okupljanje četnika pod parolom »Za snažno i ujedinjeno srpstvo u okviru federativne Jugoslavije« radi borbe protiv narodnooslobodilačkog pokreta419
107. Raport pomoćnika komandanta Srpskog udarnog korpusa od 26. novembra 1944. komandantu korpusa da se korpus preda an-glo-američkim trupama421
108. Raspis štaba Draže Mihailovića od 28. novembra 1944. povodom netačnih vesti o iskrcavanju engleskih trupa u Hercegovini425
109. Pismo Draže Mihailovića od 29. novembra 1944. ustaškom poručniku Mati Matićeviću o značaju saradnje između ustaša i četnika426
110. Naređenje Komande Srbije od 30. novembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za pregrupisavanje na prostoriji Čajniče —Goražde429
111. Uredba četničke Vrhovne komande od 1. decembra 1944. o sastavu Jugoslovenske vojske u Otadžbini od srpske, hrvatske i slovenačke armije i grupe muslimanskih korpusa430
112. Naredba Draže Mihailovića od 1. decembra 1944. povodom unapređenja ustaškog poručnika Mata Matićevića u čin pešadijskog kapetana II klase432
113. Proglas Draže Mihailovića od 1. decembra 1944. Hrvatima da stupaju u redove Jugoslovenske vojske u otadžbini435
114. Pismo Draže Mihailovića od 1. decembra 1944. komandantu Komande Sarajeva o ubacivanju četničkih i gestapovskih diverzantsko-terorističkih grupa u Srbiju441
115. Izveštaj Štaba Dinarske četničke divizije od 1. decembra 1944. komandi nemačkog 15. brdskog armijskog korpusa445
116. Naređenje Komande zapadne Bosne od 2. decembra 1944. komandantima korpusa i brigada povodom samovoljnih postupaka starešina i vojnika prema narodu i neizvršavanja zadataka u borbi protiv jedinica NOVJ449
117. Zapovest Komande Šumadijske grupe korpusa od 9. decembra 1944. komandantima 1. i 2. šumadijskog, Požeškog i Nevesinjskog korpusa za napad na jedinice NOVJ na prostoriji Obalj—Zagorje 454
118. Izveštaj Štaba 1. šumadijskog korpusa od 13. decembra 1944. komandantu Šumadijske grupe korpusa o neuspelom napadu na Kalinovik458
119. Obaveštenje komandanta Grupe korpusa gorske garde od 13. decembra 1944. nemačkom komandantu odseka Rogatica — Sarajevo o upućivanju oficira za vezu radi dobijanja municije za borbu protiv NOVJ461
120. Zapovest Komande Šumadijske grupe korpusa od 13. decembra 1944. komandantima napadnih kolona za ovlađivanje rejonom Kalinovika465
121. Izveštaj obaveštajnog oficira Draže Mihailovića od 13. decembra 1944. komandantu Komande Sarajeva o odobrenju Draže Mihailovića da se od Nemaca traže potrebne količine naoruža nja i municije469
122. Zapovest štaba Komande Srbije od 14. decembra 1944. komandantima kolona za izbijanje na liniju Drinjača — Popovići — Javornik473
123. Izveštaj štaba Požeškog korpusa od 18. decembra 1944. komandantu Šumadijske grupe korpusa o borbama protiv jedinica NOVJ od 9. do 15. decembra u rejonu Kalinovika475
124. Naredba Draže Mihailovića od 19. decembra 1944. o imenovanju generala Miodraga Damjanovića za svog pomoćnika481
125. Zapovest štaba Vrhovne komande od 20. decembra 1944. potčinjenim jedinicama za dejstva u rejonu Vlasenice i Kladnja482
126. Zabeleška četničkog političkog delegata za mostarski srez od 21. decembra 1944. o tačkama po kojima treba razgovarati sa nemačkim predstavnicima484
127. Zapovest štaba Vrhovne komande JVUO od 26. decembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Tuzlu486
128. Pismo majora Dragoslava Račića od 27. decembra 1944. Zahariju Ostojiću o stanju u rejonu Foče i Goražda i odluci da ne preduzima nikakve akcije sve dok se ne spoji sa četničkim snagama iz Crne Gore488
129. Proglas Štaba Dobrosava Jevđevića od decembra 1944. slovenačkoj javnosti povodom kritične situacije sa četnicima Dinarske četničke divizije, čiji je jedini spas u prebacivanju u Sloveniju —. — 490490
130. Opšti uslovi sporazuma o saradnji između četnika i nemačkih jedinica pripremljeni za pregovore decembra 1944.492
131. Naređenje štaba Vrhovne komande od 2. januara 1945. komandantima neposredno potčinjenih jedinica za povlačenje na prostoriji Ozren—Doboj—Maglaj493
132. Naređenje štaba Vrhovne komande od 7. januara 1945. komandantima neposredno potčinjenih jedinica za dejstva u dolini reke Spreče496
133. Izvod iz Knjige poslatih depeša Istaknutog dela štaba Vrhovne komande od 7. avgusta 1944. do 7. januara 1945. godine498
134. Izveštaj šefa propagandno-obaveštajne službe i sudstva Zeničkog korpusa od 8. januara 1945. načelniku štaba Vrhovne komande o razgovoru sa štabom Srpskog udarnog korpusa i odluci tog štaba da se sa korpusom, povuče u Sloveniju545
135. Procena stanja četničkih jedinica komandanta 1. šumadijskog korpusa od 10. januara 1945. sa predlozima za dalji rad550
136. Izveštaj oficira Obaveštajnog odeljenja štaba Vrhovne komande na službi u Trebavskom korpusu od 10. januara 1945. Draži Mihailoviću. o vojno-političkoj situaciji na teritoriji istočne i zapadne Bosne553
137. Izvod iz Knjige primljenih depeša Istaknutog dela štaba četničke Vrhovne komande od 10. septembra 1944. do 12. januara 1945. godine561
138. Odgovor Draže Mihailovića od 14. januara 1945. komandantu Ra^ sLnsko-topličke grupe korpusa da nema municije i da ne traži pojačanje u svežim trupama597
139. Izvod .iz Operacijskog dnevnika štaba 2. jurišnog korpusa od 1. novembra 1944. do polovine januara 1945. godine598
140. Zapovest štaba Vrhovne komande od 18. januara 1945. potčinjenim jedinicama za dejstva protiv NOVJ u rejonu Gradačca 623
141. Izveštaj. Štaba 3. brigade Ozrenskog četničkog korpusa od 18. januara 1945. Draži Mihailoviću o stanju u korpusu626
142. Zapovest štaba Vrhovne komande od 19. januara 1945. potčinjenim jedinicama za napad na Gradačac629
143. Izveštaj Komande smederevskog korpusa od 20. januara 1945. načelniku štaba Vrhovne komande o sastanku sa predstavnicima ustaško-domobranskih jedinica u rejonu Modriče i uslovima saradnje u borbi protiv jedinica NOVJ631
144. Izveštaj Komande smederevskog korpusa od 23. januara 1945. načelniku štaba Vrhovne komande o sporazumu sa ustaško-domobranskim jedinicama za borbu protiv jedinica NOVJ u rejonu Modriče632
145. Zapovest štaba Vrhovne komande od 24. januara 1945. štabovima neposredno potčinjenih jedinica za dejstva protiv jedinica NOVJ na prostoriji Gradačac—Modriča635
146. Ovlašćenje komandanta Srbije od 29. januara 1945. kapetanu Dobrivoju Bogdanoviću .za održavanje veze sa komandantom ustaške bojne u Gračanici638
147. Zapovest štaba Opšte rezerve Vrhovne komande od 29. januara 1945. potčinjenim jedinicama za koncentraciju na teritoriju Zavidovića641
148. Naređenje štaba Draže Mihailovića od 1. februara 1945. komandatima korpusa pod neposrednom komandom, i Komandi Vojvodine za organizovanje prikupljanja izostalih četnika u zahvatu komunikacije Maglaj—Doboj—Modriča645
149. Zapovest komandanta Istaknutog dela štaba Vrhovne komande od 3. februara 1945. komandantima potčinjenih jedinica za napad na jedinice NOVJ na prostoriji Banovići — Puračić646
150. Izveštaj komandanta 1. šumadijskog korpusa od 6. februara 1945. komandantu Šumadijske grupe korpusa o kritičnom stanju jedinica korpusa651
151. Zapovest štaba Vrhovne komande od 19. februara 1945. neposredno potčinjenim komandantima za posedanje obala reke Bosne na odseku Doboj—Modriča654
152. Zapovest štaba Vrhovne komande od 21. februara 1945. neposredno potčinjenim komandantima za grupisanje snaga u zahvatu donjeg toka reke Bosne658
153. Saopštenje Komande Crne Gore, Boke i Starog Rasa od 21. februara 1945. o zaključcima konferencije štaba te komande i starešina potčinjenih jedinica o vojno-političkoj situaciji i daljim akcijama četničkih jedinica662
154. Pismo Pavla Đurišića od 23. februara 1945. Zahariju Ostojiću o stanju u jedinicama, sukobu sa Dražom Mihailovićem i nameti za povlačenje iz istočne Bosne u Sloveniju666
155. Ovlašćenje načelnika štaba Vrhovne komande od 26. februara 1945. kapetanu Dragomiru Topaloviću za izvršavanje diverzantsko-terorističkih zadataka na teritoriji Srbije667
156. Izvod iz knjige primljenih depeša štaba četničke vrhovne komande od 12. decembra 1944. do 26. februara 1945. godine668
157. Predlog štaba Posavsko-kolubarske grupe korpusa od 27. februara 1945. komandantu Srbije za prebacivanje ostatka grupe u Srbiju i odgovor komandanta Srbije778
158. Zapovest štaba Vrhovne komande od 1. marta 1945. komandantima neposredno potčinjenih jedinica za grupisanje i dejstva protiv jedinica NOVJ na sektoru Spletene Lipe — Gradačac779
159. Zapovest komandanta operacije od 1. marta 1945. potčinjenim komandantima za sprečavanje prodora jedinica NOVJ ka Gradačcu781
160. Obaveštenje štaba Vrhovne komande od 2. marta 1945. komandantu Crne Gore i Starog Rasa povodom pljačke i nasilja njegovih jedinica nad stanovništvom u rejonu Vučjaka785
161. Odgovor Draže Mihailovića od 3. marta 1945. Pavlu Đurišiću na obaveštenje o odlukama Nacionalnog komiteta Crne Gore, Boke i Starog Rasa u vezi sa izbeglicama, ranjenicima i sposobnim jedinicama i njihovim prebacivanjem u zapadne krajeve Jugoslavije788
162. Naredba komandanta četničkih komandosa od 3. marta 1945. o organizaciji i radu škole komandosa u Modriči792
163. Depeše iz inostranstva primljene u štabu Draže Mihailovića marta 1945. godine795
164. Objava štaba Vrhovne komande od 3. marta 1945. kapetanu Branku Gašpareviću za odlazak na teritoriju Srbije radi izvođenja diverzantsko-terorističkih akcija799
165. Zapovest štaba Vrhovne komande od 5. marta 1945. komandantima neposredno potčinjenih jedinica za pregrupisavanje radi sprečavanja prodora NOVJ u rejon Trebovca800
166. Naređenje Štaba Vrhovne komande od 8. marta 1945. komandantu operacija Trebavskog korpusa i komandantima Korpusa gorske garde i Avalskog korpusa za odbranu Gradačca802
167. Naređenje štaba Vrhovne komande od 8. marta 1945. komandantima neposredno potčinjenih jedinica za grupisanje u rejonu Gradačca i Modriče803
168. Izveštaj Štaba Zlatiborskog korpusa od 9. marta 1945. komandantu Gorske garde o borbama protiv jedinica 25. divizije u rejonu Kerep — Jelovče Selo805
169. Izveštaj Štaba Zlatiborskog korpusa od 9. marta 1945. komandantu Gorske garde o borbama protiv jedinica 25. divizije u rejonu Kerep — Jelovče Selo806
170. Pismo kapetana Milomira Kolarevića od 9. marta 1945. Dobrosavu Jevđeviću o ličnosti kapetana Milorada Mitića sa predlogom da se stavi pod vojni sud808
171. Naređenje Štaba Draže Mihailovića od 11. marta 1945. za preformiranje četničkih jedinica809
172. Zapovest Štaba Vrhovne komande od 11. marta 1945. komandantima Šumadijskog i Avalskog korpusa i Korpusa gorske garde za sprečavanje prodora jedinica JA od Gradačca ka Modriči812
173. Zapovest štaba Vrhovne komande od 12. marta 1945. komandantima neposredno potčinjenih jedinica za odbranu u rejonu Trebovca radi obezbeđenja prelaza glavnine na levu obalu Bosne813
174. Naređenje štaba Vrhovne komande od 12. marta 1945. neposredno potčinjenim komandantima za odbranu posednutih položaja u rejonu Trebovca radi obezbeđenja prelaza glavnine na levu obalu Bosne815
175. Zapovest štaba Vrhovne komande od 13. marta 1945. komandantima neposredno potčinjenih jedinica za organizovanje odbrane na levoj obali donjeg toka reke Bosne817
176. Izveštaj Štaba za Crnu Goru, Boku i Stari Ras od 13. marta 1945. načelniku štaba Vrhovne komande o povlačenju potčinjenih jedinica radi prebacivanja na levu obalu donjeg toka reke Bosne820
177. Izvod iz Operacijskog dnevnika Šumadijske grupe korpusa o borbama potčinjenih jedinica protiv NOVJ od 9. novembra 1944. do 14. marta 1945. godine821
178. Zapovest štaba Vrhovne komande od 14. marta 1945. komandantima korpusa za odbranu leve obale reke Bosne na odseku Ritešić—Kaljuge842
179. Relacija štaba Južnomoravske grupe korpusa od 15. marta 1945. o borbama protiv NOVJ 2. marta 1945. dostavljena načelniku štaba Vrhovne komande845
180. Naređenje štaba Vrhovne komande od 16. marta 1945. komandantu Rasinsko-topličke grupe korpusa za zatvaranje dela fronta na levoj obali donjeg toka reke Bosne851
181. Saopštenje štaba Vrhovne komande od 23. marta 1945. komandantima neposredno potčinjenih jedinica povodom odluke Komande Crne Gore, Boke i Starog Rasa o prebacivanju potčinjenih jedinica u Sloveniju uz pomoć ustaško-domobranskih snaga852
182. Izveštaj zamenika komandanta Trebavskog korpusa od 25. marta 1945. komandantu korpusa o saradnji sa nemačkim trupama u borbi protiv Jugoslovenske armije857
183. Izveštaj zamenika komandanta Trebavskog korpusa od 25. marta 1945. komandantu korpusa o situaciji na teritoriji korpusa i saradnji sa Nemcima u borbi protiv Jugoslovenske armije858
184. Obaveštenje Štaba Dinarske četničke divizije od 30. marta 1945. komandantima korpusa o planu i pripremama za napad na snage Jugoslovenske armije861
185. Izveštaj komandanta Cerskog korpusa od 30. marta 1945. Draži Mihailoviću o odluci Pavla Đurišića da potčinjene jedinice prebaci u Sloveniju864
186. Izveštaj Komande zapadne Bosne od 31. marta 1945. načelniku štaba Vrhovne komande povodom protivrečnih naređenja o daljim dejstvima četničkih jedinica865
187. Opšta direktiva štaba Draže Mihailovića od kraja marta 1945. za rad četničkih jedinica u istočnoj Bosni867
188. Izveštaj komandanta Rasinsko-topličkog korpusa od 3. aprila 1945. Draži Mihailoviću o neuspelom pokušaju sporazumevanja sa jedinicama Crvene armije o uspostavljanju savezničkih odnosa i borbene saradnje860
189. Odgovor Draže Mihailovića od 15. aprila 1945. na pitanje o pravima i statusu domobranskih oficira po stupanju u četničke redove882
190. Zapovest štaba Vrhovne komande od 6. aprila 1945. neposredno potčinjenim komandantima korpusa za sprečavanje prodora jedinica Jugoslovenske armije na levu obalu reke Bosne u područje Modriče883
191. Obaveštenje načelnika štaba Vrhovne komande od 6. aprila 1945.komandantu zapadne Bosne o stanju četničkih jedinica i daljim planovima njihove upotrebe886
192. Izvod iz Knjige poslatih depeša štaba Vrhovne komande od 12. decembra 1944. do 7. aprila 1945. godine891
193. Obaveštenje komandanta 2. sarajevske brigade od 8. aprila 1945. komandantu Srednjobosanskog korpusa o predaji crnogorskih četničkih jedinica ustašama970
194. Izveštaj zastupnika komandanta slovenačkih četničkih trupa od 10. aprila 1945. komandantu Dinarske četničke divizije o nepostojanju instrukcija u vezi sa pozivom domobrana u četničke redove971
195. Izveštaj Štaba 1. ličkog korpusa od 10. aprila 1945. komandantu Dinarske četničke divizije o akciji protiv 31. divizije NOVJ u rejonu Vipave973
196. Naređenje Komande Rasinsko-topličkog korpusa od 12. aprila 1945.J potčinjenim jedinicama da postupe po zapovesti Vrhovne komande za povlačenje glavnine četničkih snaga na prostoriju Banjaluke976
197. Obaveštenje Štaba Dinarske četničke divizije od 13. aprila 1945. nemačkom oficiru za vezu o izdatom naređenju da se ispita slučaj pljačkanja mrtvih italijanskih vojnika od strane četnika Dinarske divizije — ,-980
198. Izveštaj Komitskog odreda Dalmatinskog korpusa od 14. aprila 1945. komandantu Dinarske četničke divizije o odlasku nemačkog instruktora za diverzije983
199. Pismo Draže Mihailovića od 15. aprila 1945. advokatu Ranku Brašiću sa porukom Anti Paveliću i instrukcijama za pregovore sa njim o zajedničkoj borbi protiv NOP-a984
200. Pismo Draže Mihailovića od 15. aprila 1945. Alojziju Stepincu, nadbiskupu zagrebačkom, o potrebi aktivne saradnje u borbi protiv narodnooslobodilačkog pokreta989
201. Pismo komandanta Istaknutog dela štaba Vrhovne komande od 15. aprila 1945. komandantu četničke Dinarske divizije o formiranju ovog štaba i značaju objedinjavanja svih raspoloživih snaga u borbi protiv narodnooslobodilačkog pokreta993
202. Naređenje Komande zapadne Bosne od 15. aprila 1945. komandantima korpusa i brigada za rad jedinica u vezi sa povlačenjem nemačke vojske995
203. Zapovest štaba Vrhovne komande od 17. aprila 1945. komandanti- •'-ma neposredno potčinjenih jedinica za povlačenje na prostoriju zapadno i jugozapadno od Banjaluke998
204. Zapovest štaba Vrhovne komande od 20. aprila 1945. komandantima neposredno potčinjenih jedinica za povlačenje na prostoriju istočno od Banjaluke1004
205. Zapovest štaba Vrhovne komande od 21. aprila 1945. komandantima neposredno potčinjenih jedinica za povlačenje na prostoriju Kotor-Varoš1007
206. Zapovest štaba Vrhovne komande od 23. aprila 1945. komandantima neposredno potčinjenih jedinica za povlačenje na planinu Borje1008
207. Memorandum delegacije četničkog Nacionalnog komiteta od ;27. aprila 1945. Vladku Mačeku, predsedniku Hrvatske-:seljačke stranke p potrebi ujedinjavanja svih snaga radi borbe protiv narodnooslobodilačkog pokreta1011
208. Zapovest štaba Vrhovne komande od 30. aprila 1945. neposredno potčinjenim štabovima za prebacivanje jedinica sa područja južno od Banjaluke na teritoriju jugoistočno od druma Travnik—Zenica1016
209. Izveštaj štaba odeljka Vrhovne komande Kraljevine Jugoslavije od 16. avgusta 1944. ministru vojske, mornarice i vazduhoplovstva o stanju vojske, mornarice i vazduhoplovstva na dan 16. avgusta 1944. godine1023
210. Izveštaj Miloša Smiljanića, šefa delegacije jugoslovenske izbegličke vlade u Italiji, od 17. avgusta 1944. Draži Mihailoviću o radu na rešenju četničke krize na bazi jednakog tretmana četnika i partizana1031
211. Bilten delegacije jugoslovenske izbegličke vlade u Italiji od 21. avgusta 1944. o razgovorima između Tita i Šubašiča na Visu 18. i 19. avgusta 1944. godine1035
212. Ukaz kralja Jugoslavije Petra II Od 25. avgusta 1944. o stavljanju van snage ukaza o pretvaranju štaba Draže Mihailovića u vrhovnu komandu Jugoslovenske vojske u otadžbini;1037
213. Ukaz kralja Jugoslavije Petra II od 29. avgusta 1944. o razrešenju Draže Mihailovića dužnosti načelnika štaba Vrhovne komande Jugoslovenske vojske u otadžbini1038
214. Pismo potpukovnika Živana Kneževića i kapetana Borislava Todorovića od 7. septembra 1944. Draži Mihailoviću o smetnjama koje im čine britanske vlasti na putu za njegov štab 1039
215. Ukaz kralja Jugoslavije Petra II od 11. septembra 1944. o imenovanju za ministra vojske, mornarice i vazduhoplovstva Borisava Ristića, divizijskog generala u penziji1038
216. Govor kralja Jugoslavije Petra II u londonskoj emisiji B. B. C. na srpskohrvatskom jeziku 12. septembra 1944. sa pozivom na ujedinjenje Srba, Hrvata i Slovenaca pod rukovodstvom komandanta Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije maršala Tita1041
217. Izveštaj Eugena Šoštarića, oficira za vezu izbegličke jugoslovenske vlade sa savezničkom komandom za Sredozemlje, od 20. oktobra 1944. predsedniku vlade o pregovorima sa predstavnicima mornarice NOVJ1942
218. Govor kralja Jugoslavije Petra II od 21. oktobra 1944. povodom oslobođenja Beograda1046
219. Pismo šefa vojne misije jugoslovenske izbegličke vlade u Italiji od 4. novembra 1944. britanskom pukovniku Frindlou o problemima i teškoćama stupanja vojnih lica u Narodnooslobodilačku vojsku1047
220. Izveštaj štaba odeljka vrhovne komande Kraljevine Jugoslavije u Kairu od 6. novembra 1944. ministru vojske, mornarice i vazduhoplovstva o broju prikupljenih vojnika i starešina radi upućivanja u Narodnooslobodilačku vojsku i u zbirni logor1051
221. Izveštaj potpukovnika Živana Kneževića od 21. novembra 1944. Konstantinu Fotiću, članu četničkog Centralnog nacionalnog komiteta, o izvršenim zadacima u Italiji prilikom neuspelog pokušaja prebacivanja u Jugoslaviju1053
222. Ukaz kralja Jugoslavije Petra II od 30. oktobra 1944. o odlikovanju američkog kapetana Valtera Mansfilda Ordenom belog orla V reda sa mačevima za zasluge stečene na radu u vojnoj misiji u štabu Draže Mihailovića1057
223. Komunike jugoslovenske izbegličke vlade od 29. januara 1945. povodom imenovanja vlade sa Ivanom Šubašićem na čelu1058
224. Ukaz kralja Jugoslavije Petra II od 29. januara 1945. o prenošenju kraljevske vlasti na namesništvo1059
225. Ukaz kralja Jugoslavije Petra II od 2. marta 1945. o imenovanju članova kraljevskog namesništva1060
226. Izveštaj Milivoja Mišovića, oficira za vezu jugoslovenskog kraljevskog vazduhoplovstva pri MAAF-u, od 21. marta 1945. bazi u Bariju o likvidaciji jugoslovenskog kraljevskog vazduhoplovstva1061
227. Zabeleška obaveštajnog odeljenja komandanta Jugoistoka od 11. avgusta 1944. o razgovorima sa predstavnicima Draže Mihailovića o uslovima za sastanak Draže Mihailovića sa Nojbaherom 1067
228. Obaveštenje operativnog odeljenja komandanta Jugoistoka od 16. avgusta 1944. obaveštajnom odeljenju o odobrenim količinama oružja i municije četničkim jedinicama1071
229. Zabeleška obaveštajnog odeljenja komandanta Jugoistoka od 18. avgusta 1944. sa sastanka održanog 17. i 18. avgusta u komandi Jugoistoka povodom ponude Draže Mihailovića za saradnju u borbi protiv jedinica NOVJ1071
230. Obaveštenje generalštaba vrhovne komande Vermahta od 25. avgusta 1944. ministarstvu inostranih poslova o razgovorima Milana Nedića sa komandantom jugoistoka o saradnji Draže Mihailovića sa Nemcima u borbi protiv NOVJ1081
231. Zabeleška obaveštajne grupe nemačkih komandi na Jugoistoku od 30 avgusta 1944. sa savetovanja u štabu komande Jugoistoka o aktuelnim pitanjima saradnje sa Dražom Mihailovićem i razvoju celokupne situacije na području Jugoistoka1083
232. Dopis štaba 7. SS divizije »Princ Eugen« od 11. septembra 1944. komandantu Drinskog korpusa povodom razoružavanja grupe nemačkih vojnika od strane četnika kod Goražda1086
233. Zapovest poglavnika Nezavisne Države Hrvatske od 21. decembra 1944. oružanim jedinicama (na pravcima Bihać—Bosanski Novi — Kostajnica — Zagreb — Slovenija i Gospić — Ogulin — Karlovac — Zagreb — Slovenija) da neometano propuste i obezbede prolaz Dinarskoj četničkoj diviziji prilikom njenog prebacivanja u Sloveniju1089