VOJNOISTORIJSKI INSTITUT BEOGRAD: ZBORNIK DOKUMENATA I PODATAKA NOR-a
 
        
        
        
        
        
tom XIV
knjiga 3: septembar 1943 - juli 1944
DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-1046): znaci.org
DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA
septembar 1943 - juli 1944
1. Pismo komandanta 4. četničke brigade od 11. septembra 1943. četničkom predstavniku kod ustaško-domobranskih jedinica o saradnji ustaša, domobrana i četnika u borbi protiv NOVJ na području Gospića7
2. Naređenje komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 17. septembra 1943. komandantu Gatačke brigade o saradnji četnika i Nemaca u borbi protiv NOVJ10
3. Zapovest komandanta limsko-sandžačkih četničkih odreda od 19. septembra 1943. za napad na jedinice 2. proleterske divizije kod Pljevalja11
4. Obaveštenje komandanta nacionalnih trupa Crne Gore i Sandžaka od 24. septembra 1943. komandantu Zetskog letećeg odreda o situaciji u Piperima14
5. Izveštaj komandanta 1. bataljona Kačerske brigade od 25. septembra 1943. komandantu brigade o borbama protiv 1. šumadijskog NOP odreda na Rudniku17
6. Zapovest komandanta Nevesinjskog korpusa od 28. septembra 1943. potčinjenim komandantima za napad na 10. hercegovačku NOU brigadu kod Bileće18
7. Izveštaj komandanta Zetskog četničkog odreda od 28. septembra 1943. komandantu nacionalnih trupa Crne Gore i Sandžaka o stanju četničke organizacije na teritoriji odreda20
8. Zapovest komandanta Zetskog četničkog odreda od 5. oktobra 1943. potčinjenima za napad na 5. crnogorsku brigadu u rejonu Grahova23
9. Naređenje Draže Mihailovića od 7. oktobra 1943. komandantima kopusa u zapadnoj Srbiji za mobilizaciju ljudstva i borbu protiv NOVJ u Sandžaku27
10. Naređenje Štaba limsko-sandžačkih četničkih odreda od 8. oktobra 1943. komandantima beranskih brigada za napad na delove 2. udarnog korpusa NOVJ kod Kolašina29
11. Naređenje Štaba limsko-sandžačkih četničkih odreda od 8. oktobra 1943. komandantima bjelopoljskih brigada za napad na jedinice 2. proleterske divizije u Bijelom Polju31
12. Zapovest inspektora četničkih jedinica za Srbiju od 10. oktobra 1943. potčinjenim komandantima za napad na pripadnike i i simpatizere NOP-a na pl. Rudniku33
13. Izveštaj komandanta Srema od 12. oktobra 1943. Vrhovnoj komandi Jugoslovenske vojske u otadžbini o borbama protiv 1. sremskog NOP odreda kod Kupinova35
14. Izveštaj komandanta 2. brigade korpusa Gorske garde od 15. oktobra 1943. Jevremu Sirnicu o neuspeloj akciji za uništenje jedinica NOVJ na pl. Rudniku47
15. :Zapovest inspektora četničkih jedinica za Srbiju od 16. oktobra 1943. potčinjenim komandantima za napad na jedinice NOVJ na području pl. Rudnika50
16. Pismo komandanta Ljevorečkog bataljona od 16. oktobra 1943. komandantu Istočnog fronta Crne Gore o razgovoru sa Nemcima radi naoružanja četnika52
17. Naređenje Štaba Vrhovne komande od 17. oktobra 1943. komandantu Starog Rasa za pregrupisanje četnika radi napada na delove 2. udarnog korpusa NOVJ u Sandžaku54
18. Naređenje komandanta Valjevskog korpusa od 17. oktobra 1943. komandantu Kolubarske brigade za borbu protiv pripadnika i simpatizera narodnooslobodilačkog pokreta na teritoriji brigade57
19. Izveštaj komandanta Avalskog korpusa od 19. oktobra 1943. Draži Mihailoviću o stanju četničke organizacije i borbama protiv pripadnika narodnooslobodilačkog pokreta na teritoriji korpusa59
20. Naređenje komandanta Nevesinjskog korpusa od 20. oktobra 1943. komandantu Gatačke brigade za napad na delove 10. hercegovačke NOU brigade na sektoru Gacka64
21. Zapovest komandanta Leve grupe četničkih odreda od 21. oktobra 1943. komandantima kolona za napad na delove 2. udarnog korpusa NOVJ kod Nove Varoši i Prijepolja66
22. Izveštaj komandanta Nevesinjskog korpusa od 22. oktobra 1943. komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o borbama protiv delova 10. hercegovačke NOU brigade kod Gacka69
23. Naređenje komandanta Nevesinjskog korpusa od 23. oktobra 1943. komandantu Gatačke brigade za sadejstvo sa nemačkim jedinicama u borbi protiv delova 10. hercegovačke brigade na Trusini72
24. slzveštaj komandanta Trebinjskog korpusa od 29. oktobra 1943. komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o borbama protiv delova 10. NOU hercegovačke brigade kod Stoca73
25. Dopis majora Vojislava Lukačevića od 1. novembra 1943. komandantu bugarskih okupacionih trupa o međusobnim odnosima u borbama protiv NOVJ kod Cajetine76
26. Pismo člana Štaba korpusa Gorske garde od 3. novembra 1943. Draži Mihailoviću o zločinima četnika na području pl. Rudnika77
27. Izveštaj komandanta Zlatiborske brigade od 7. novembra 1943. Draži Mihailoviću o borbama protiv NOVJ na području Zlatibora79
28. Zapovest komandanta Bosanskokrajiškog četničkog korpusa od 9. novembra 1943. komandantima kolona za napad na delove 13. NOU brigade kod Sitnice 82
29. Izveštaj komandanta operacija Bosanskokrajiškog četničkog korpusa od 11. novembra 1943. komandantu korpusa o saradnji sa Nemcima u borbi protiv NOVJ kod Sitnice85
30. Naređenje komandanta Rasinskog korpusa od 12. novembra 1943. komandantu Juriškog odreda za napad na Ibarski NOP odred87
31. Izveštaj komandanta operacija Bosanskokrajiškog četničkog korpusa od 12. novembra 1943. komandantu korpusa o borbama protiv NOVJ kod Sitnice89
32. Izvod iz knjige poslatih depeša Komande limsko-sandžačkih četničkih odreda u vremenu od 25. septembra do 13. novembra 1943. godine91
33. Naređenje komandanta Rasinskog korpusa od 16. novembra 1943. komandantu Jurišnog odreda za napad na jedinice NOVJ na prostoru pl. Jastrepca109
34. Izveštaj komandanta Zlatiborskog korpusa od 18. novembra 1943. Draži Mihailoviću o borbama četnika i nemačkih i bugarskih jedinica protiv NOVJ kod Kremana111
35. Izveštaj komandanta Javorskog korpusa od 20. novembra 1943. Draži Mihailoviću o borbama protiv delova 2. udarnog korpusa NOVJ u Sandžaku i stanju u korpusu112
36. Izveštaj komandanta Nevesinjskog korpusa od 24. novembra 1943. komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o saradnji sa Nemcima i moralno-političkom i vojničkom stanju jedinica116
37. Pismo majora Đorđa Lašića od 25. novembra 1943. majoru Veličku Bojoviću o stanju četničkih odreda120
38. Naređenje inspektora četničkih jedinica za Srbiju od 27. novembra 1943. komandantima Rudničkog, Kolubarskog, 1. i 2. šumadijskog i 1. ravnogorskog korpusa i Kačerske brigade za napad na 1. južnomoravsku NO brigadu na području planine Rudnika123
39. Izveštaj komandanta Rudničkog korpusa od 27. novembra 1943. Draži Mihailoviću o borbama protiv jedinica NOVJ u vremenu od 14. oktobra do 27. novembra126
40. Izveštaj komandanta Bosanskokrajiškog četničkog korpusa od 29. novembra 1943. komandantu zapadne Bosne o borbama protiv 13. NOU brigade u predelu planine Manajče 131
41. Izveštaj Štaba 503. korpusa od 2. decembra 1943. Draži Mihailoviću o rasulu četničkih jedinica u Lici posle kapitulacije Italije133
42. Izvod iz knjige poslatih depeša štaba Draže Mihailovića u vremenu od 7. novembra do 3. decembra 1943. godine141
43. Pismo majora Zaharija Ostojića od 6. decembra 1943. Draži Mihailoviću o potrebi većeg angažovanja četnika s okupatorskim trupama radi sprečavanja prodora jedinrica NOVJ u Srbiju159
44. Zapovest Komande Srednjobosanskog četničkog korpusa od 7. decembra 1943. potčinjenim za napad na delove 11. i 12. NOU divizije kod Prnjavora161
45. Zapisnik sa konferencije Draže Mihailovića i šefa britanskih vojnih misija od 17. decembra 1943. o angažovanju četnika u borbama protiv okupatorskih trupa 164
46. Izveštaj Štaba Rudničkog korpusa od 22. decembra 1943. Draži Mihailoviću o borbama protiv NOVJ u predelu planine Rudnik168
47. Izvod iz knjige poslatih depeša Komande limsko-sandžačkih četničkih odreda u vremenu od 11. septembra do 24. decembra 1943. godine175
48. Obaveštenje komandanta Majevičkog korpusa od 24. decembra 1943. komandantima Semberske i Majevičke brigade o rezultatu borbi četnika i Nemaca protiv 16. divizije NOVJ kod Gradačca i predaji zarobljenih partizana Nemcima189
49. Pismo četničkog funkcionera Marka od 25. decembra 1943. majoru Đorđu Lašiću o razgovorima sa nemačkim predstavnicima radi saradnje u borbi protiv NOVJ192
50. Izveštaj delegata za istočnu Srbiju od 26. decembra 1943. Draži Mihailoviću o materijalu primljenom od Britanaca u toku 1943. godine194
51. Uputstvo komandanta Nevesinjskog korpusa od 30. decembra 1943. komandantu Konjičke brigade za saradnju sa Nemcima196
52. Izvod iz knjige primljenih depeša štaba Draže Mihailovića u vremenu od 16-30. decembra 1943. godine197
53. Izveštaj Špire Lukića i Nikole Stojsavljevića od 2. januara 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o borbi protiv delova 19. NOU divizije i saradnji sa Nemcima215
54. Izveštaj komandanta Vučedolske brigade od 3. januara 1944. članu Štaba Komande istočne Bosne i Hercegovine o borbama protiv jedinica 29. NOU divizije kod Bileće217
55. Izveštaj komandanta Vučedolske brigade od 6. januara 1944. komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o borbama protiv jedinica NOVJ kod Nikšića219
56. Naređenje zamenika komandanta Romanijskog korpusa od 10. januara 1944. komandantu 1. sarajevske brigade za napad na jedinice 27. divizije NOVJ kod Nišića221
57. Zapovest komandanta Zlatiborskog korpusa od 14. januara 1944. komandantima brigada za zauzimanje novih položaja radi borbe protiv delova 2. udarnog korpusa NOVJ kod Ivanjice222
58. Izvod iz knjige primljenih depeša štaba Draže Mihailovića u vremenu od 1. do 14. januara 1944. godine226
59. Naređenje komandanta 4. brigade korpusa Gorske garde od 16. januara 1944. komandantu 2. bataljona o stavu prema Nemcima250
60. Izveštaj komandanta Vučedolke brigade od 16. januara 1944. komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o planu napada na Nikšićki NOP odred252
61. Izveštaj komandanta Vučedolske brigade od 18. januara 1944. članu Štaba Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o borbama protiv jedinica NOVJ kod Bileće i Nikšića255
62. Izveštaj komandanta Vučedolske brigade od 19. januara 1944. o dejstvima brigade radi izvlačenja nemačkih i četničkih jedinica iz Nikšića257
63. Naređenje komandanta Istaknutog dela štaba Draže Mihailovića od 20. januara 1944. komandantu Leteće brigade Bosna za napad na delove 2. proleterske brigade kod Brezovca258
64. Izvod iz knjige poslatih depeša štaba Draže Mihailovića u vremenu od 24. decembra 1943. do 22. januara 1944. godine259
65. Naređenje načelnika Štaba Drinskog korpusa od 23. januara 1944. komandantu Leteće brigade Bosna za saradnju sa Nemcima i dostavljanje izveštaja o rasporedu četnika i Nemaca270
66. Dopis komandanta mesta Nikšić od 30. januara 1944. Crnogorskoj narodnoj upravi o potrebi svestranije saradnje sa Nemcima radi borbe protiv NOVJ na području Nikšića271
67. Izvod iz knjige primljenih depeša štaba Draže Mihailovića u vremenu od 15. do 31. januara 1944. godine274
68. Izveštaj komandanta Oplenačke grupe brigada od 3. februara 1944. komandantu Korpusa Gorske garde o borbama protiv privremene Šumadijske brigade u Darosavi313
69. Izvod iz knjige poslatih depeša štaba Draže Mihailovića u vre menu od 23. januara do 4. februara 1944. godine319
70. Izveštaj komandanta 502. korpusa od 8. februara 1944. komandantu Dinarske oblasti o povlačenju četnika ispred Kninskog NOP odreda kod Plavna335
71. Izveštaj komandanta Vojvodine od 9. februara 1944. Draži Mihailoviću o uspostavljanju veze sa mađarskom vladom337
72. Naređenje Draže Mihailovića od 10. februara 1944. komandantu 2. ravnogorskog korpusa za preduzimanje mera radi sprečavanja upada jedinica NOVJ u Srbiju339
73. Izveštaj komandanta 1. brigade Bosanskokrajiškog četničkog korpusa od 10. februara 1944. komandantu korpusa o saradnji četnika i Nemaca u Dalmaciji340
74. Izvod iz knjige primljenih depeša štaba Draže Mihailovića u vremenu od 1. do 11. februara 1944. godine344
75. Izveštaj komandanta Slavonije od 11. februara 1944. Draži Mihailoviću o nastojanju da organizuje četnike u Slavoniji Mihailović373
76. Izveštaj načelnika Štaba Bosanskokrajiškog četničkog korpusa od 11. februara 1944. komandantu zapadne Bosne o raspadu četnika u Lici posle kapitulacije Italije i saradnji četnika i Nemaca u Dalmaciji377
77. Izveštaj majora Vasilija Marovića od 17. februara 1944. komandantu zapadne Bosne o raspadu četničkih jedinica u Lici i Gorskom kotaru posle kapitulacije Italije i saradnji četnika i Nemaca380
78. Izveštaj kapetana Ilije Jevtića od 20. februara 1944. komandantu zapadne Bosne o svom radu i saradnji četnika i Nemaca u Dalmaciji i Lici385
79. Naređenje komandanta zapadne Bosne od 22. februara 1944. potčinjenim za razmeštaj nemačkih radio-stanica i način održavanja veze sa Nemcima397
80. Naređenje komandanta zapadne Bosne od 22. februara 1944. potčinjenim komandantima za odnose prema Nemcima401
81. Izveštaj kapetana Franca Kovača od 23. februara 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o situaciji kod četnika Skradinske brigade i njihovom teroru404
82. Zapovest komandanta Dinarske četničke divizije od 26. februara 1944. komandantima kolona za napad na jedinice NOVJ u Bukovici409
83. Pismo delegata za zapadnu Bosnu od 27. februara 1944. komandantu zapadne Bosne o stavu prema Nemcima411
84. Izvod iz knjige primljenih depeša štaba Draže Mihailovića u vremenu od 13. do 29. februara 1944. godine413
85. Izveštaj komandanta Cerskog korpusa od 2. marta 1944. o borbama protiv delova 4. vojvođanske brigade kod s. Ravnje433
86. Pismo Draže Mihailovića od 6. marta 1944. komandantu Zlatiborskog korpusa za borbu protiv jedinica NOVJ434
87. Izveštaj komandanta Sjeničke brigade od 6. marta 1944. komandantu 2. mileševskog korpusa o pregovorima sa Nemcima u vezi mobilizacije za četničke jedinice435
88. Pismo komandanta Zaharija Ostojića od 7. marta 1944. komandantu brigade Bosna o borbama protiv 2. proleterske divizije kod Rudog437
89. Naredba komandanta Istaknutog dela Štaba Vrhovne komande od 8. marta 1944. o pohvali četničkih jedinica za borbe protiv delova 2. proleterske divizije na Limu438
90. Izveštaj komandanta Vučedolske brigade od 14. marta 1944. Komandi operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o borbama protiv jedinica NOVJ kod Grahova441
91. Zapovest komandanta Istaknutog dela Štaba Vrhovne komande od 16. marta 1944. potčinjenim komandantima za sprečavanje prodora jedinicama 2. proleterske i 5. divizije NOVJ u Srbiju443
92. Zapovest komandanta Rudničkog korpusa od 16. marta 1944. komandantima Lazarevačke i Kačerske brigade za borbu protiv pripadnika narodnooslobodilačkog pokreta na teritoriji brigade447
93. Izveštaj komandanta Vučedolske brigade od 17. marta 1944. Komandi operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o borbama protiv 2. dalmatinske NOU brigade kod Vilusa451
94. Izveštaj komandanta 502. korpusa od 21. marta 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o rasporedu jedinica NOVJ i o nemačkoj pomoći četnicima pri pokušaju da zauzmu Plavno452
95. Izveštaj četničke Komande Kistanje od 21. marta 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o saradnji četnika i Nemaca453
96. Zapovest komandanta Istaknutog dela Štaba Vrhovne komande od 22. marta 1944. potčinjenim komandantima za napad na jedinice NOVJ kod Rudog i Vardišta455
97. Zapovest komandanta Cersko-majevičke grupe korpusa od 22. marta 1944. komandantima letećih brigada da ne napadaju ljotićevce458
98. Izveštaj komandanta 502. korpusa od 23. marta 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o borbama protiv NOVJ kod Knina459
99. Pismo pomoćnika komandanta 2. dragačevske brigade od 24. marta 1944. komandantu 1. ravnogorskog korpusa o borbama četnika i okupatora protiv jedinica NOVJ na pl. Zlatiboru461
100. Izveštaj obaveštajca Radovana od 27. marta 1944. Draži Mihailoviću o dobijenoj municiji od okupatora u Užicu462
101. Pismo Draže Mihailovića od 27. marta 1944. kapetanu Miloradu Mitiću o saradnji četnika i okupatora u borbama protiv NOVJ u jugozapadnoj Srbiji464
102. Pismo Draže Mihailovića od 27. marta 1944. Radovanu povodom dobijanja municije od okupatora za borbu protiv NOVJ465
103. Izveštaj kapetana Franca Kovača od 27. marta 1944. komandantu Dinarske četničke divizije o razgovorima sa Nemcima u Drnišu i Šibeniku466
104. Izveštaj komandanta 2. ravnogorskog korpusa od 30. marta 1944. četničkoj Vrhovnoj komandi o dobijenim podacima od Nemaca za dejstvo NOVJ u dolini r. Ibra 467
105. Pismo člana štaba Draže Mihailovića od 31. marta 1944. komandantu 2. ravnogorskog korpusa o prikrivanju zajedničke borbe četnika i okupatora protiv NOVJ pred brigadirom Armstrongom 468
106. Izveštaj komandanta 3. brigade Korpusa Gorske garde od 3. aprila 1944. o borbama protiv pripadnika NOP-a kod Umčara470
107. Zapovest komandanta Vučedolske brigade od 5. aprila 1944. potčinjenim komandantima kolona za napad na đelove 29. divizije NOVJ kod Grahova472
108. Obaveštenje komandanta Zlatiborskog korpusa od 7. aprila 1944. potčinjenima o naređenju Draže Mihailovića za borbu protiv NOVJ na pl. Goliji474
109. Izveštaj komandanta Glavne komande za Crnu Goru i Sandžak od 7. aprila 1944. Draži Mihailoviću o stanju četničkih organizacija u Crnoj Gori475
110. Dopis komandanta Konjičke brigade od 8. aprila 1944. nemackoj komandi u Konjicu o borbama četnika protiv NOVJ i stavu prema Nezavisnoj Državi Hrvatskoj481
111. Izveštaj komandanta Vučedolske brigade od 10. aprila 1944. komandantu Crnogorskih nacionalnih trupa o borbama četnika i Nemaca protiv 12. hercegovačke NOU brigade kod Grahova483
112. Izveštaj komandanta 8. brigade Smederevskog korpusa od 10. aprila 1944. komandantu Podunavske grupe brigade o borbama protiv NOVJ kod s. Baljevica485
113. Naredba Draže Mihailovića od 11. aprila 1944. o postavljenju pukovnika Jevrema Simića za delegata kod Zlatiborskog i Požeškog korpusa radi uspešnije borbe protiv NOVJ između reka Lima i Moravice486
114. Saopštenje Štaba Komande četničkih odreda Crne Gore i Sandžaka od 12. aprila 1944. o borbama protiv jedinica 37. divizije NOVJ kod Pljevalja i Bijelog Polja488
115. Objava komandanta četničke oblasti u Srbiji od 12. aprila 1944. komandantu 2. bataljona 3. kosmajske brigade za nesmetano kretanje od okupatora i klanje simpatizera narodnooslobodilačkog pokreta490
116. Pregled brojnog stanja četnika iz Crne Gore i Sandžaka od 13. aprila 1944. u borbama protiv jedinica 37. divizije NOVJ kod Pljevalja i Bijelog Polja491
117. Izveštaj komandanta 3. brigade Korpusa Gorske garde od 13. aprila 1944. o borbama protiv delova Kosmajskog NOP odreda kod Drugovca493
118. Izveštaj komandanta 2. mileševskog korpusa od 14. aprila 1944. Komandi Starog Rasa o borbama protiv delova 2. udarnog korpusa NOVJ u južnom delu Sandžaka i zahtev za pomoć od strane nemačkih trupa494
119. Zapovest komandanta 1. račanske brigade od 17. aprila 1944. komandantima bataljona za posedanje položaja Kršanje - Kaluđerske Bare radi sprečavanja prodora jedinica NOVJ prema pl. Tari496
120. Pismo delegata Vrhovne komande od 18. aprila 1944. Draži Mihailoviću o saradnji četnika sa nemačkim i bugarskim trupama u borbama protiv NOVJ u jugozapadnom delu Srbije499
121. Izveštaj komandanta Jurišnog korpusa od 18. aprila 1944. komandantu Smederevskog korpusa o razbijanju jurišnog korpusa od strane Kosmajskog NOP odreda kod s. Drugovac501
122. Naređenje Štaba Kalinovačke brigade od 19. aprila 1944. komandantu Zagorskog bataljona za izvođenje položaja NOVJ kod Kalinovika za potrebe nemačkih trupa503
123. Zapovest delegata Draže Mihailovića od 20. aprila 1944. koman dantima Zlatiborskog i Požeškog korpusa za posedanje položaja na pravcima Katušnica - Bjeluša i Katići - Bjeluša radi sprečavanja prodora jedinicama NOVJ ka pl. Bjeluši i sadejstvo sa nemačkim i bugarskim trupama u tom cilju505
124. Izveštaj komandanta 3. brigade Korpusa Gorske garde od 20. aprila 1944. o borbama četnika protiv delova Kosmajskog NOP odreda kod s. Drugovac i represalijama nad simpatizerima narodnooslobodilačkog pokreta507
125. Naređenje komandanta Zlatiborskog korpusa od 21. aprila 1944. načelniku Štaba Grupe račanskih brigada za mobilizaciju četnika i dejstvo preko Drine ka Srebrenici protiv jedinica NOVJ u vezi sa naređenjem Draže Mihailovića510
126. Izveštaj komandanta 2. ravnogorskog korpusa od 21. aprila 1944. Draži Mihailoviću o borbama protiv jedinica NOVJ kod Ušća u saradnji sa okupatorom513
127. Izveštaj komandanta Avalskog korpusa od 22. aprila 1944. Draži Mihailoviću o stanju četničke organizacije i aktivnostima pripadnika narodnooslobodilačkog pokreta u okolini Beograda518
128. Naređenje komandanta Nacionalnih trupa Crne Gore od 24. aprila 1944. komandantu Kolašinske brigade za mobilizaciju i napad na jedinice NOVJ kod Meduna521
129. Naređenje komandanta Grupe požeških brigada od 25. aprila 1944. komandantu 2. požeške brigade za posedanje položaja na Kovačici i Drežničkoj Gradini radi sprečavanja prodora jedinicama NOVJ prema komunikaciji Požega - Uzice523
130. Izveštaj komandanta Rudničkog korpusa od 28. aprila 1944. Draži Mihailoviću o neuspelom organizovanju četnika i aktivnostima narodnooslobodilačkog pokreta u selima kod Aranđelovca526
131. Naređenje komandanta Grupe požeških brigada od 28. aprila 1944. komandantu 2. požeške brigade da mobiliše četnike pobegle iz borbe protiv jedinica NOVJ kod Roge528
132. Izveštaj oficira za vezu Nevesinjskog korpusa od 28. aprila 1944. o razgovorima sa Nemcima u vezi sa izručenjem anglo američkih avijatičara koji su prinudno dospeli kod četnika 530
133. Naređenje komandanta Romanijskog korpusa od 29. aprila 1944. komandantu brigade Romanija za sadejstvo sa nemačkim trupama pri napadu na 17. udarnu diviziju NOVJ kod Vlasenice533
134. Naređenje Draže Mihailovića od 30. aprila 1944. komandantu Mlavsko-smederevske grupe korpusa za borbu protiv pripadnika narodnooslobodilačkog pokreta u smederevskom kraju536
135. Izveštaj komandanta Nacionalnih trupa Crne Gore od 30. aprila 1944. nemačkoj Feldkomandaturi u Cetinju o borbama protiv NOVJ kod Cetinja537
136. Izveštaj oficira za vezu Nevesinjskog korpusa od 3. maja 1944. komandantu korpusa o razgovorima sa Nemcima u vezi sa primanjem hrane za četnike i predaji stoke Nemcima538
137. Naređenje komandanta Kolubarskog korpusa od 4. maja 1944. komandantima brigada za mobilizaciju ljudstva radi sprečavanja prodora jedinica NOVJ ka pl. Povlenu540
138. Obaveštenje komandanta Nacionalnih trupa Crne Gore od 5. maja 1944. komandantu Limskog odreda o merama preduzetim kod Nemaca radi pomoći četnicima i borbama protiv NOVJ kod Cetinja543
139. Naređenje komandanta Cersko-majevičke grupe korpusa od 6. maja 1944. komandantu azbukovačkog sreza da se razgovori sa Nemcima vode po odobrenju Štaba Grupe korpusa547
140. Izveštaj komandanta Vučedolske brigade od 6. maja 1944. komandantu Trebinjskog korpusa o saradnji četnika i Nemaca u borbama protiv jedinica NOVJ kod Čeva i položajima koje drži brigada551
141. Izveštaj komandanta Konjičke brigade od 8. maja 1944. Nemačkoj komandi u Konjicu o utrošku municije i molba za dodelu iste553
142. Izveštaj pomoćnika komandanta Zlatiborskog korpusa od 9. maja 1944. komandantu korpusa o rasporedu jedinica i namerama da sa nemačkim i bugarskim trupama napadne jedinice NOVJ kod Semegnjeva556
143. Izvod iz Operacijskog dnevnika Zlatiborskog korpusa od 30. marta do 10. maja 1944. godine558
144. Naređenje komandanta Sreza azbukovačkog od 10. maja 1944. komandantima mesta o stavu prema Nemcima569
145. Izveštaj komandanta Vučedolske brigade od 10. maja 1944. komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o borbama protiv delova 2. dalmatinske brigade kod Vilusa i saradnji četnika i Nemaca u Crnoj Gori571
146. Zapovest komandanta Cersko-majevičke grupe korpusa od 11. maja 1944. komandantima Cerskog i Mačvanskog korpusa za borbu protiv jedinica NOVJ kod Zaovine573
147. Naređenje komandanta Varvarinskog korpusa od 13. maja 1944. komandantima brigada za posedanje prostorije Maškare - Bošnjane - Šanac radi sprečavanja prodora jedinica NOVJ na levu obalu Zapadne Morave575
148. Pismo komandanta Ostroškog korpusa od 14. maja 1944. komandantu Feldkomandature u Cetinju o saradnji četnika i Nemaca u borbi protiv NOVJ577
149. Naređenje Štaba Vučedolske brigade od 14. maja 1944. komandantu Grahovskog bataljona za napad na jedinice NOVJ kod Vilusa583
150. Naređenje komandanta Varvarinskog korpusa od 15. maja 1944. komandantu 1. beličke brigade za borbu protiv NOVJ i odnos četnika prema okupatorima585
151. Naređenje komandanta Valjevskog korpusa od 15. maja 1944. komandantu Zlatiborskog korpusa za napad na jedinice NOVJ kod Močioca, Trudova i Dobroselice u saradnji sa nemačkim i bugarskim trupama587
152. Pismo pomoćnika komandanta Zlatiborskog korpusa od 15. maja 1944. načelniku Štaba korpusa o borbama protiv jedinica NOVJ kod Semegnjeva, Jablanice i Visoke589
153. Izveštaj Štaba Vučedolske brigade od 15. maja 1944. Komandi operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o borbi protiv delova 2. dalmatinske DOU brigade kod Vilusa591
154. Izveštaj Štaba Konjičke brigade od 17. maja 1944. Nemačkoj komandi u Konjicu o dejstvima četnika na teritoriji brigade592
155. Zahtev komandanta Mlavsko-smederevske grupe korpusa od 18. maja 1944. komandantu Smederevskog korpusa za izjašnjavanje u vezi sa klanjem i terorisanjem naroda u smederevskom kraju596
156. Naređenje komandanta 3. brigade Korpusa Gorske garde od 19. maja 1944. komandantima bataljona za saradnju sa Nemcima u vezi naređenja komandanta Grupe korpusa599
157. Pismo potpukovnika Zaharija Ostojića od 20. maja 1944. komandantu Drinskog korpusa o saradnji četnika i Nemaca u borbi protiv NOVJ u Crnoj Gori i istočnoj Bosni601
158. Obaveštenje komandanta 3. brigade Korpusa Gorske garde od 20. maja 1944. komandantima bataljona o borbi Rudničkog i Kosmajskog korpusa protiv 2. šumadijske NOU brigade u Darosavi603
159. Izveštaj komandanta Zakmurskog bataljona od 21. maja 1944. komandantu Drinskog korpusa o borbama četnika i Nemaca protiv NOVJ kod Grandića i Maluša605
160. Obaveštenje komandanta Nacionalnih trupa Crne Gore od 22. maja 1944. oficiru za vezu Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o stanju četničkih organizacija u Crnoj Gori i saradnji sa Nemcima606
161. Izveštaj komandanta Vučedolske brigade od 22. maja 1944. Komandi operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine i Komandi Trebinjskog korpusa o teškoj situaciji kod četničkih jedinica u Crnoj Gori608
162. Izveštaj političkog predstavnika Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 24. maja 1944. komandantima korpusa o razgovoru sa komandantom nemačke 369. divizije611
163. Izveštaj komandanta Rudničkog korpusa od 24. maja 1944. Draži Mihailoviću o borbi protiv 2. šumadijske brigade NOVJ i odnosu prema nemačkim trupama618
164. Borbena relacija Višegradske i Leteće brigade 5. oktobar od 10. do 24. maja 1944. godine621
165. Izvod iz knjige poslatih depeša štaba Draže Mihailovića u vremenu od 1. do 24. maja 1944. godine627
166. Zapovest komandanta Dinarske četničke oblasti od 26. maja 1944. komandantima korpusa za napad na jedinice NOVJ kod Drvara654
167. Izveštaj Štaba Dinarske četničke oblasti od 29. maja 1944. komandantu oblasti o akciji Grupe Konrad protiv pripadnika NOP-a na području Dalmacije657
168. Obaveštenje političkog predstavnika Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 29. maja 1944. komandantima korpusa o razgovoru sa Nemcima u Nevesinju660
169. Obaveštenje Štaba četničkog Jugozapadnog fronta od 2. juna 1944. komandantu Zlatiborskog korpusa o ulozi i zadacima fronta666
170. Zapovest komandanta Knjaževačkog korpusa od 2. juna 1944. komandantima brigada za napad na jedinice NOVJ kod Svrljiga668
171. Izveštaj komandanta Limskog sektora od 3. juna 1944. komandantima Jugozapadnog fronta o borbama protiv NOVJ i rasporedu jedinica671
172. Izveštaj komandanta Limskog sektora od 3. juna 1944. komandantu Jugozapadnog fronta o borbama protiv jedinica NOVJ kod Rudog i dejstvu nemačkih jedinica kod Priboja672
173. Pismo komandanta Rudničkog korpusa od 3. juna 1944. komandantu Kačerske brigade o potrebi sadejstva četnika sa okupatorskim trupama i nedićevcima za napad na delove Kosmajskog NOP odreda na Bukulji673
174. Naređenje Štaba Semederevskog korpusa od 4. juna 1944. komandantu Velikooraške grupe brigade za napad na NOVJ u smederevskom kraju675
175. Izveštaj komandanta Drinskog korpusa od 4. juna 1944. komandantu Istaknutog dela Štaba Vrhovne komande o borbama protiv NOVJ kod Čajniča i Rudog677
176. Zapovest komandanta Homoljske jurišne brigade od 4. juna 1944. komandantima bataljona za posedanje položaja Mirovo, Ilino i Tumba radi borbe protiv NOVJ 681
177. Izveštaj Štaba Smederevskog korpusa od 5. juna 1944. komandantu Mlavsko-smederevske grupe korpusa o borbama protiv NOVJ kod Drugovca i Selevca685
178. Naredba komandanta Drinskog korpusa od 6. juna 1944. o pohvali potčinjenih jedinica za borbe vođene protiv delova 37. udarne divizije NOVJ kod Rudog686
179. Izveštaj Štaba Homoljske jurišne brigade od 7. juna 1944. komandantu Timočkog korpusa o radu brigade od 30. maja do 7. juna 1944. godine685
180. Izveštaj komandanta Vučedolske brigade od 7. juna 1944. komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o borbama protiv 2. dalmatinske brigade kod Vilusa693
181. Naređenje Štaba Trebinjskog korpusa od 9. juna 1944. komandantu Stolačke brigade za sprovođenje naređenja Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o prikrivanju četničko-nemačke saradnje u borbi protiv NOVJ694
182. Zapovest komandanta Knjaževačkog korpusa od 11. juna 1944. komandantima brigada za posedanje položaja radi dejstva protiv 9. srpske NO brigade kod s. Vrela696
183. Zapovest komandanta Nišavske grupe korpusa od 12. juna 1944. komandantima korpusa za dejstvo protiv jedinica NOVJ kod Kravlje i Cerja699
184. Obavestenje Štaba Majevičke brigade od 12. juna 1944. komandantu Semberske, brigade o borbama protiv jedinica NOVJ i saradnji sa Nemcima703
185. Izveštaj komandanta Čajničke brigade od 13. juna 1944. komandantu Drinskog korpusa o borbi protiv NOVJ kod Ponikve704
186. Izveštaj komandanta Avalskog korpusa od 15. juna 1944. Draži Mihailoviću o stanju četničke organizacije u smederevskom kraju i Kosmaju705
187. Izveštaj komandanta Timočkog korpusa od polovine juna 1944. Draži Mihailoviću o borbama protiv jedinica NOVJ kod Radmirovca, Bukovika i Vrela710
188. Obaveštenje komandanta Knjaževačkog korpusa od 16. juna 1944. komandantu Timočke brigade o primedbama komandanta Nišavske grupe korpusa povodom borbi vođenih protiv jedinica NOVJ na Bukoviku714
189. Obaveštenje Štaba Resavskog korpusa od 16. juna 1944. potčinjenim komandantima o streljanju četnika u Timočkom korpusu718
190. Zapovest komandanta Srednjebosanskog korpusa od 17. juna 1944. potčinjenim komandantima za napad na delove 12. krajiške NOU udarne brigade u Zivinicama720
191. Izveštaj radio-centra Posavsko-kolubarske grupe korpusa od 18. juna 1944. komandantu Kolubarskog korpusa o obaveštenju Draže Mihailovića u vezi sa posetom Petra Baćovića Kairu724
192. Izveštaj komandanta Južnomoravskog korpusa od 21. juna 1944. Komandi južne Srbije o borbama protiv NOVJ u vremenu od 21. do 28. maja 1944.727
193. Izveštaj Štaba Sremskog odreda og 21. juna 1944. Draži Mihailoviću o prelasku odreda iz Srbije u Srem i odnosima sa domobranima i nemačkim okupatorima735
194. Ovlašćenje Draže Mihailovića od 23. juna 1944. Životi Todoroviću za vođenje razgovora sa predstavnicima bugarskih okupacionioh snaga o međusobnoj saradnji736
195. Izveštaj štaba Vrbaske brigade od 24. juna 1944. komandantu zapadne Bosne o borbama protiv delova 12. krajiške NOU brigade u Čelicima741
196. Izveštaj komandanta Jaseničke grupe brigada od 25. juna 1944. komandantu Smederevskog korpusa o borbama protiv delova Kosmajskog NOP odreda kod Drugovca743
197. Naređenje komandanta 4. grupe jurišnih korpusa od 26. juna 1944. komandantu 5. jurišnog korpusa za koncentraciju jedinica na prostoriji planine Golije i Čemerno radi dejstva protiv jedinica NOVJ745
198. Izveštaj obaveštajnog organa od 29. juna 1944. Draži Mihailoviću o stanju četničkih organizacija u Sloveniji, Hrvatskom pri morju, Gorskom kotaru i Lici i saradnji sa nemačkim okupatorima749
199. Naređenje komandanta 5. jurišnog korpusa od 30. juna 1944. potčinjenim komandantima za pokret jedinica na prostoriju Lučice - Jovičevići - Građevine radi dejstva protiv jedinica NOVJ784
200. Izveštaj komandanta Dobrovoljačkih odreda Gacke zone od 1. jula 1944. vojvodi Dobrosavu Jevđeviću o stanju organizacije i saradnji sa nemačkim okupatorima788
201. Naređenje komandanta 4. grupe jurišnih korpusa od 2. jula 1944. komandantima jurišnih korpusa za pokret jedinica preko r. Ibra radi dejstva protiv jedinica NOVJ u Župi794
202. Dopis komandanta Nacionalnih trupa Crne Gore od 2. jula 1944. Feldkomandanturi u Cetinju o potrebi angažovanja jačih nemačkih snaga za borbu protiv NOVJ797
203. Izveštaj komandanta 502. korpusa od 2. jula 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o borbama protiv jedinica NOVJ kod Vranjkovića798
204. Zapovest komandanta 4. grupe jurišnih korpusa od 4. juna 1944. komandantima jurišnih korpusa za napad na jedinice NOVJ u Župi800
205. Naređenje komandanta 4. grupe jurišnih korpusa od 5. jula 1944. komandantima jurišnih korpusa za ovlađivanje linijom Pločnik - Crkvište - Golo Brdo804
206. Izveštaj komandanta 1. jurišne brigade 4. jurišnog korpusa od 5. jula 1944. komandantu Zlatiborskog korpusa o borbama protiv NOVJ kod Priboja806
207. Izveštaj komandanta 502. korpusa od 6. jula 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o situaciji na teritoriji korpusa i rezultatu borbi protiv NOVJ kod Vranjkovića i Derala807
208. Izveštaj komandanta Ariljske brigade od 7. jula 1944. komandantu Požeškog korkusa o borbama četnika i okupatora protiv delova 37. divizije NOVJ kod Štitkova i Nove Varoši809
209. Zapovest komandanta 3. jurišnog korpusa od 9. jula 1944. komandantima brigada za borbu protiv NOVJ kod Blaca u sadejstvu sa nemačkim i bugarskim trupama810
210. Naredba komandanta Zlatiborskog korpusa od 9. jula 1944. za uvođenje policijskog časa u opštinama Banja, Bistrica, Rača, Štrpci, Radojinja, Rutoše i preduzimanje represivnih mera protiv simpatizera narodnooslobodilačkog pokreta814
211. Izveštaj komandanta Vučedolske brigade od 10. jula 1944. Komandi operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o planu sadejstva sa nemačkim trupama u borbi protiv NOVJ na širem području Grahova816
212. Naređenje Štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 11. jula 1944. komandantima korpusa za razmeštaj jedinica i pripreme za predstojeću akciju protiv jedinica NOVJ u Toplici819
213. Izveštaj komandanta 2. mileševskog korpusa od 11. jula 1944. Draži Mihailoviću o borbama četnika i Nemaca protiv NOVJ kod Nove Varoši821
214. Izveštaj komandanta Račanske jurišne brigade od 11. jula 1944. komandantu Zlatiborskog korpusa o borbama četnika protiv NOVJ kod Metaljke825
215. Izveštaj komandanta Vučedolske brigade od 12. jula 1944. Komandi operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o rasporedu brigade i nemoći nemačkog okupatora da mu pruži pomoć u borbi protiv NOVJ827
216. Naređenje Štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 13. jula 1944. komandantima korpusa za pregrupisavanje jedinica radi nastavljanja borbi protiv NOVJ u Toplici828
217. Obaveštenje komandanta Smederevskog korpusa od 14. jula 1944. komandantu 1. jaseničke brigade o ishodu borbe Mlavskog korpusa protiv NOVJ kod Drugovca830
218. Naređenje komandanta 4. grupe jurišnih korpusa od 15. jula 1944. komandantima korpusa za napad na jedinice NOVJ u Toplici831
219. Obaveštenje komandanta Južnomoravske grupe Korpusa od 15. jula 1944. komandantu Svrljiške brigade o povlačenju ispred 22. divizije NOVJ na Babičkoj gori834
220. Izveštaj komandanta Motajičke brigade od 15. jula 1944. komandantu zapadne Bosne o borbama protiv NOVJ kod Lepenica835
221. Naređenje komandanta 4. grupe jurišnih korpusa od 16. jula 1944. komandantu 1. juriškog korpusa za napad na jedinice NOVJ u Toplici837
222. Izveštaj komandanta 3. brigade Kočić od 16. jula 1944. komandantu Srednjobosanskog četničkog korpusa o odnosu četnika prema Nemeima i ustašama840
223. Naređenje komandanta 8. grupe jurišnih korpusa od 17. jula 1944. za napad na jedinice 23. divizije NOVJ kod Sokobanje841
224. Direktiva komandanta 4. grupe jurišnih korpusa od 19. jula 1944. potčinjenim komandantima korpusa za borbu protiv NOVJ u Toplici i Jablanici u sadejstvu sa okupatorima i kvislin zima843
225. Izveštaj komandanta 502. korpusa od 19. jula 1944. komandantu Dinarske četničke divizije o stavu Nemaca prema četnicima847
226. Naređenje komandanta 2. grupe jurišnih korpusa od 21. jula 1944. potčinjenima za napad na jedinice NOVJ u delu Sandžaka i istočne Bosne848
227. Izveštaj komandanta 1. ličkog korpusa od 22. jula 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o saradnji četnika sa nemačkim okupatorom853
228. Obaveštenje komandanta 2. grupe jurišnih korpusa od 23. jula 1944. komandantu Drinskog korpusa o dejstvima četnika protiv jedinica NOVJ kod Čajniča i Pljevalja856
229. Izveštaj komandanta 2. mileševskog korpusa od 23. jula 1944. komandantu 2. grupe jurišnih korpusa o borbama četnika protiv NOVJ kod Bistrice857
230. Obaveštenje komandanta 2. grupe jurišnih korpusa od 24. jula 1944. komandantu Drinskog korpusa o rasporedu i dejstvima potčinjenih jedinica859
231. Zapovest komandanta 1. jurišnog korpusa od 25. jula 1944. komandantima brigada za posedanje položaja na levoj obali r. Jablanice radi napada na jedinice NOVJ861
232. Izveštaj komandanta Rudničkog korpusa od 26. jula 1944. Draži Mihailoviću o borbama protiv 2. šumadijske NO brigade i organizacionom stanju u korpusu862
233. Obaveštenje Štaba 1. bosanskog korpusa od 26. jula 1944. komandantu Dinarske brigade o borbama protiv NOVJ na Vršini866
234. Obaveštenje komandanta 2. grupe jurišnih korpusa od 27. jula 1944. komandantu 2. mileševskog korpusa o neuspelom napadu na delove 37. divizije NOVJ kod Pljevalja867
235. Izveštaj komandanta 502. korpusa od 28. jula 1944. komandantu Dinarske četničke divizije o saradnji četnika i Nemaca u borbama protiv NOVJ u Bukovici i kod Knina869
236. Izveštaj komandanta 2. mileševskog korpusa od 28. jula 1944. komandantu 2. grupe jurišnih korpusa o neuspelom napadu na 3. sandžačku brigadu kod Priboja na Limu871
237. Izveštaj komandanta 502. korpusa od 29. jula 1944. komandantu Dinarske četničke divizije o saradnji četnika i Nemaca u borbama protiv NOVJ kod Strmice837
238. Izveštaj komandanta Račanske brigade od 29. jula 1944. komandantu Zlatiborskog korpusa o dejstvu brigade na levoj obali Lima874
239. Telegram vojnog izaslanika izbegličke jugoslovenske vlade u Vašingtonu od 30. septembra 1943. Komandi jugoslovenskih trupa na Bliskom istoku o potrebi snažnije propagande za Dražu Mihailovića u Americi881
240. Izveštaj potpukovnika Mladena Žujovića od 1. aprila 1944. predsedniku jugoslovenske izbegličke vlade o sadržaju razgovora majora Lukačevića i britanskog pukovnika Bejlija885
241. Izveštaj potpukovnika Mladena Žujovića od 3. aprila 1944. predsedniku jugoslovenske izbegličke vlade o razgovoru majora Petra Baćovića i Vojislava Lukačevića sa Britancima887
242. Izveštaj majora Lukačevića od početka aprila 1944. Draži Mihailoviću o rezultatima posete Londonu887
243. Depeša vojnog izaslanika jugoslovenske izbegličke vlade u Vašingtonu od 4. aprila 1944. Božidaru Puriću o stavu vlade Sjedinjenih Američkih Država prema četničkom pokretu889
244. Depeša vojnog izaslanika jugoslovenske izbegličke vlade u Vašingtonu od 4. aprila 1944. Božidaru Puriću o odluci Britanaca da povuku svoje vojne misije iz četničkih štabova890
245. Depeša vojnog izaslanika jugoslovenske izbegličke vlade u Vašingtonu od 24. aprila 1944. Komandi jugoslovenskih trupa u Kairu o odluci Sjedinjenih Američkih Država za upućivanje pomoći i vojne misije Draži Mihailoviću891
246. Predlog britanskog ambasadora pri jugoslovenskoj izbegličkoj vladi od 2. decembra 1943. Ministarstvu inostranih poslova Velike Britanije po pitanju prekida odnosa sa Dražom Mihailovićem895
247. Izveštaj britanskog ambasadora pri jugoslovenskoj izbegličkoj vladi od 3. decembra 1943. Ministarstvu inostranih poslova Velike Britanije o uslovima prekida odnosa sa Dražom Mihailovićem896
248. Obavestenje Ministarstva inostranih poslova Velike Britanije od 6. decembra 1943. britanskom ambasadoru pri jugoslovenskoj izbegličkoj vladi o politici prema Draži Mihailoviću898
249. Obavestenje Ministarstva inostranih poslova Velike Britanije od 7. decembra 1943. svom ambasadoru u Vašingtonu o saradnji četnika sa okupatorima i razlozima za prekid odnosa sa Dražom Mihailovićem900
250. Obavestenje brigadira Armstronga od 9. decembra 1943. Draži Mihailoviću o zahtevu Komande britanskih trupa na Srednjem istoku da četnici izvrše dve sabotaže protiv Nemaca905
251. Izvod iz izveštaj a britanskih oficira u četničkim štabovima u vremenu od 15. novembra do 9. decembra 1943. o saradnji četnika sa okupatorima i kvislinzima906
252. Pismo brigadira Armstronga od 17. decembra 1943. Draži Mihailoviću o potrebi da četnici izvedu akcije sabotaže u vezi sa zahtevom Komande britanskih trupa na Srednjem istoku909
253. Izveštaj britanskog ambasadora pri jugoslovenskoj izbegličkoj vladi od 26. decembra 1943. Ministarstvu inostranih poslova Velike Britanije o načinu prekida odnosa sa Dražom Mihailovićem911
254. Pređlog britanskog ambasadora pri jugoslovenskoj izbegličkoj vladi od 26. decembra 1943. Ministarstvu inostranih poslova Kraljevine Velike Britanije da odbije Mihailovićev zahtev o posredovanju u pregovorima četničkih i partizanskih predstavnika913
255. Saopštenje Ministarstva inostranih poslova Velike Britanije od 18. februara 1944. svom ambasadoru u Vašingtonu o povlačenju svih britanskih oficira iz četničkih štabova914
256. Obaveštenje brigadira Armstronga od 8. aprila 1944. Draži Mihailoviću o poruci generala Padžeta da četnički komandanti sarađuju sa Nemcima i opasnosti da članovi britanske misije kod četnika padnu u ruke Nemaca916
257. Obaveštenje brigadira Armstronga od 5. maja 1944. Draži Mihailoviću o saradnji četnika i Nemaca u borbi protiv NOVJ918
258. Pismo američkog kapetana Valtera Mensfilda od 25. decembra 1943. Draži Mihailoviću o odlasku pukovnika Sajca van zemlje i potrebi da četnici povedu borbu protiv okupatora923
259. Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 19. novembra 1943. Štabu 2. oklopne armije o saradnji četnika sa nemačkim trupama u Dalmaciji i zapadnoj Bosni927
260. Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 19. novembra 1943. Štabu 2. oklopne armije o saradnji četnika sa nemačkim trupama u Dalmaciji i zapadnoj Bosni - slika nemačkog originala927
261. Sporazum između komandanta Jugoistoka i majora Vojislava Lukačevića od 19. novembra 1943. o saradnji četnika sa nemačkim trupama u borbama protiv Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije929
262. Objašnjenje komandanta Jugoistoka od 21. novembra 1943. o cilju i načinu sklapanja sporazuma sa četničkim komandantima931
263. Sporazum od 27. novembra 1943. između pukovnika Jevrema Simića i kapetana Nikole Kalabića sa nemačkim predstavnikom o saradnji u borbama protiv NOVJ935
264. Izveštaj Štaba 2. oklopne armije od 7. decembra 1943. komandantu Jugoistoka o molbi Vojislava Lukačevića da mu se omogući sastanak sa Pavlom Đurišićem radi dogovora o proširenju saradnje četnika sa Nemcima936
265. Sporazum komandanta Jugoistoka sa komandantom Ravaničke brigade od 14. decembra 1943. o saradnji četnika sa nemačkim trupama u borbama protiv NOVJ937
266. Naređenje Štaba 2. oklopne armije od 22. decembra 1943. godine 2. puku Brandenburg o premeštanju nemačkog oficira za vezu iz štaba Vojislava Lukačevića u štab Pavla Đurišića939
267. Sporazum između Krajskomandanture u Zaječaru i komandanta Timočkog korpusa od 25. decembra 1943. o saradnji u borbama protiv NOVJ939
268. Izveštaj Abver-grupe od 23. januara 1944. o sklopljenom sporazumu između vojnoupravnog komandanta Jugoistoka i inspektora četničkih jedinica u Srbiji942
269. Obaveštenje komandanta Jugoistoka od 24. januara 1944. nemačkom opunomoćenom generalu u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj o angažovanju četnika u Dalmaciji i Hercegovini zajedno sa nemačkim trupama945
270. Izveštaj Feldkomandanture u Čačku od 25. marta 1944. komandantu Jugoistoka o pregovorima sa komandantom 2. ravnogorskog korpusa947
271. Izveštaj obaveštajnog odeljenja nemačke 264. pesadijske divizije od 18. aprila 1944. o razgovorima sa Momčilom Đujićem i Miodragom Kapetanovićem948
272. Izveštaj Obaveštajne grupe Konrad od 11. maja 1944. Komandi 2. oklopne armije o pregovorima sa Momčilom Đujićem951