VOJNOISTORIJSKI INSTITUT BEOGRAD: ZBORNIK DOKUMENATA I PODATAKA NOR-a
 
        
        
        
        
        
tom XIV
knjiga 2: januar - septembar 1943
DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-1113): znaci.org
DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA
januar - septembar 1943
1. Direktiva Draže Mihailovića od 2. januara 1943. komandantima korpusa za borbu protiv jedinica NOV i POJ na slobodnoj teritoriji zapadne Bosne, Like i Korduna7
2. Zapovest Draže Mihailovića od 3. januara 1943. komandantima Mileševskog i Drinskog korpusa i Durmitorske brigade za uništenje Muslimana i pripadnika narodnooslobodilačkog pokreta u čajničkom srezu16
3. Saopštenje Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 4. januara 1943. komandantu 1. sarajevske brigade o pojavama dezerterstva i bežanja iz borbe protiv partizanskih jedinica na teritoriji Romanijskog korpusa27
4. Pismo komandanta Limsko-sandžačkih četničkih odreda od 6. januara 1943. Draži Mihailoviću o represalijama nad muslimanskim življem u bijelopoljskom srezu28
5. Izvod iz knjige primljenih depeša Štaba Draže Mihailovića u vremenu od 1. do 8. januara 1943. godine30
6. Izvod iz knjige poslatih depeša Štaba Draže Mihailovića u vremenu od 1. do 10. januara 1943. godine38
7. Pismo komandanta zapadnobosanskih, ličko-dalmatinskih i hercegovačkih vojno-četničkih odreda od 10. januara 1943. komandantu Dinarske četničke divizije o načinu izvođenja operacije za uništenje narodnooslobodilačkog pokreta na slobodnoj teritoriji u zapadnoj Bosni46
8. Izvestaj komandanta Limsko-sandžačkih četničkih odreda od 10. januara 1943. Draži Mihailoviću o rezultatima represalija protiv muslimanskog življa u srezu bjelopoljskom49
9. Plan operacije četničkih i italijanskih jedinica od 11. januara 1943. za čišćenje poddinarske oblasti od pripadnika narodnooslobodilačkog pokreta52
10. Pismo komandanta Timočkog korpusa od 14. januara 1943. Branivoju Petroviću o potrebi zajedničke akcije protiv pripadnika Narodnooslobodilačke vojske na relaciji Zaječar—Niš 59
11. Izvestaj komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 15. januara 1943. Draži Mihailoviću o vojno-poli-tičkoj situaciji i stanju četnika u Dinarskoj četničkoj oblasti61
12. Izvod iz knjige primljenih depeša Štaba Draže Mihailovića u vremenu od 11. do 16. januara 1943. godine67
13. Izveštaj Dobrosava Jevđevića od 18. januara 1943. Draži Mihailoviću o vojno-političkoj situaciji u Dinarskoj četničkoj oblasti73
14. Izjava četničkih komandanata iz Hercegovine od 18. januara 1943. Draži Mihailoviću o borbama kod Gračaca i stanju kod četnika Dinarske četničke divizije80
15. Naređenje Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 18. januara 1943. komandantu Nevesinjske brigade za napad na snage NOVJ kod s. Riđane83
16. Izveštaj komandanta Nevesinjske brigade od 19. januara 1943. komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o borbama protiv jedinica NOVJ kod sela Riđane85
17. Naređenje komandanta 2. ravnogorskog korpusa komandantu Čačanske brigade za efikasniju borbu protiv Čačanskog NOP odreda, o odnosu četnika prema Nemcima i izveštaj koman danta Cačanske brigade od 21. januara 1943. u vezi toga naređenja88
18. Naređenje komandanta Limsko-sandžačkih četničkih odreda od 22. januara 1943. potčinjenim komandantima za formiranje i upućivanje jedinica u zapadnu Bosnu radi borbe protiv NOVJ91
19. Izveštaj potpukovnika Radivoja Miloševića od 22. januara 1943. Draži Mihailoviću o formiranju četničkih jedinica i saradnji sa italijanskim trupama u borbi protiv narodnooslobodilačkog pokreta 99
20. Izveštaj zamenika komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 25. januara 1943. majoru Zahariju Ostojiću o pobuni četnika u Popovopoljskom bataljonu i situaciji u Trebinjskom korpusu109
21. Naređenje Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 26. januara 1943. komandantu 1. sarajevske brigade za otkrivanje i uništenje organizacija KPJ na teritoriji Brigade primenom slova »Z«112
22. Naređenje majora Zaharija Ostojića od 27. januara 1943. načelniku Štaba Nevesinjskog korpusa o držanju četnika prema italijanskim trupama114
23. Pismo Milana Šantića od 27. januara 1943. majoru Zahariju Ostojiću o stanju kod četnika Dinarske četničke divizije115
24. Zapovest komandanta Limsko-sandžačkih četničkih odreda od 29. januara 1943. komandantima odreda za uništenje muslimanskog življa u fočanskom, čajničkom i bjelopoljskom srezu121
25. Izvod iz knjige poslatih depeša Štaba Draže Mihailovića od 10. do 31. januara 1943. godine127
26. Izveštaj Dobrosava Jevđevića od kraja januara 1943. Draži Mihailoviću o vojno-političkoj situaciji u Dinarskoj četničkoj diviziji i saradnji četnika i Italijana142
27. Izveštaj majora Slavoljuba Vranješevića od 3. februara 1943. majoru Zahariju Ostojiću o vojno-političkoj situaciji u četničkim odredima zapadne Bosne i saradnji sa nemačkim i ustaško-domobranskim jedinicama145
28. Izvod iz knjige primljenih depeša Štaba Draže Mihailovića u vremenu od 18. januara do 4. februara 1943. godine156
29. Izveštaj komandanta Rasinskog korpusa od 6. februara 1943. Draži Mihailoviću o stanju organizacije i delovanju pripadnika narodnooslobodilačkog pokreta na teritoriji Korpusa171
30. Izveštaj člana Štaba Motajičkog odreda od 9. februara 1943. načelniku Štaba Komande bosanskih četničkih odreda o efektu ugovora sklopljenih između četničkih odreda i ustaško--domobranskih jedinica i borbama protiv jedinica NOVJ u predelu Motajice173
31. Proglas četničkih komandanata istočne Bosne, Hercegovine, Dalmacije i Like od 10. februara 1943. narodu Bosne, Like i Dalmacije za borbu protiv Narodnooslobodilačke vojske175
32. Naređenje komandanta bosanskih četničkih odreda od 11. februara 1943. komandantu bataljona »Kralj Petar II« za borbu protiv pripadnika narodnooslobodilačkog pokreta na teritoriji odreda »Obilić« i »Borja«176
33. Izveštaj komandanta Ariljske brigade od 12. februara 1943. Draži Mihailoviću o borbama protiv pripadnika NOP-a u zimu 1942. godine i dostignutoj organizaciji u brigadi178
34. Izveštaj komandanta Limsko-sandžačkih četničkih odreda od 13. februara 1943. Draži Mihailoviću o izvršenim zločinima nad Muslimanima u Sandžaku i delu istočne Bosne 182
35. Izveštaj Dobrosava Jevđevića od 13. februara 1943. majoru Zahariju Ostojiću o snabdevanju četnika od strane italijanskih trupa186
36. Naređene majora Zaharija Ostojića od 14. februara 1943. majoru Andriji Veskoviću za pokret jedinica u pravcu Zakmur— Konjic187
37. Izveštaj komandanta sreza trebinjskog od 16. februara 1943. komandantu Zetskog četničkog odreda o zauzimanju Drežnice, Rame i Prozora od strane NOVJ s predlogom za uništenje simpatizera NOP-a na teritoriji sreza189
38. Naređenje Draže Mihailovića od 17. februara 1943. komandantu Zetskog četničkog odreda za prikupljanje jedinica i pokret u pravcu Mostara radi borbe protiv NOVJ u dolini Neretve191
39. Naređenje komandanta Topličkog korpusa od 17. februara 1943. komandantu 2. kosaničke brigade za uništenje pripadnika narodnooslobodilačkog pokreta na teritoriji Brigade192
40. Naređenje komandanta Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića od 18. februara 1943. potčinjenim komandantima za opšti napad na partizanske snage u dolini Neretve194
41. Izveštaj Vladimira Kontića od 18. februara 1943. Draži Mihailoviću o formiranju četničkih organizacija u Crnoj Gori 1941. godine198
42. Izvod iz knjige poslatih depeša Štaba Draže Mihailovića u vremenu od 1. do 19. februara 1943. godine201
43. Zapovest komandanta operacija hercegovačkih četnika od 20. februara 1943. komandantima Mostarske i Nevesinjske brigade za sprečavanje prodora jedinica 2. proleterske brigade na liniji Bijela—Ravni217
44. Zapovest komandanta operacija hercegovačkih četnika od 22. februara 1943. komandantima Nevesinjske i Kombinovane brigade za zauzimanje i posedanje položaja Planinica—Bukovi breg—Grabovčići—Dolovi218
45. Instrukcija komandanta Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića od 23. februara 1943. potčinjenim komandantima o borbenom rasporedu jedinica za napad na partizanske snage na levoj obali Neretve —•222
46. Izveštaj komandanta Konjičke grupe od 23. februara 1943. komandantu Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića o sadejstvu sa italijanskim jedinicama u borbama kod Konjica226
47. Naredba komandanta Gorske kraljevske garde od 23. februara 1943. o formiranju Rudničkog letećeg odreda za borbu protiv pripadnika narodnooslobodilačkog pokreta na širem području planine Runik228
48. Izvod iz knjige primljenih depeša Štaba Draže Mihailovića u vremenu od 7. do 24. februara 1943. godine230
49. Naređenje komandanta Romanijskog korpusa od 24. februara 1943. komandantima brigada za napad na Šestu istočnobosansku brigdu u predelu Šekovića256
50. Molba Štaba Zetskog četničkog odreda od 24. februara 1943. upućena Glavnoj nacionalnoj komandi da za formiranje novih četničkih bataljona obezbedi naoružanje od Italijana258
51. Obaveštenje komandanta Ličke oblasti od 24. februara 1943. pot-činjenim starešinama o njegovom povlačenju zbog loših odnosa među vojno-političkim rukovodiocima u Lici259
52. Izveštaj komandanta Konjičke grupe četničkih odreda od 24. februara 1943. komandantu Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića o borbenom rasporedu i namerama Grupe267
53. Zapovest Komande Narodne vojske Crne Gore i Hercegovine od 25. februara 1943. komandantima bataljona za napad na jedinice 2. proleterske divizije u dolini Neretve270
54. Pismo načelnika Štaba Komande zapadnobosanskih, ličko-dalmatinskih i hercegovačkih vojnočetničkih odreda od 26. februara 1943. komandantu Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića o vojno-političkoj situaciji u Dinarskoj četničkoj oblasti274
55. Zapovest komandanta srednje kolone od 26. februara 1943. komandantima Nevesinjske i Kombinovane brigade za napad na jedinice 2. proleterske divizije kod Drežnice280
56. Naređenje komandanta Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića od 28. februara 1943. komandantu Zetskog četničkog odreda da levom i srednjom kolonom izbije na liniju Gola glavica — Crni potok — Crni vrh283
57. Naređenje komandanta Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića od 28. februara 1943. vojvodi Dobrosavu Jevđeviću da se sporazume sa italijanskim i nemačkim okupatorima o podeli operacijskih zona između njih i četnika za borbu protiv jedinica NOVJ u dolini Neretve285
58. Pismo komandanta Nacionalnih trupa Crne Gore od 28. februara 1943. komandantu Zetskog četničkog odreda o stanju četničkih organizacija u Crnoj Gori posle odlaska Zetskog četničkog odreda u dolinu Neretve287
59. Naređenje komandanta Konjičke grupe od 28. februara 1943. komandantu leve kolone za napad na jedinice 3. divizije NOVJ na sektoru Konjic—Jablanica289
60. Izveštaj komandanta 1. bataljona Zetskog četničkog odreda od 28. februara 1943. komandantu Odreda o borbama bataljona protiv delova 2. dalmatinske brigade na desnoj obali Neretve291
61. Obaveštenje načelnika Štaba Komande zapadnobosanskih, ličko--dalmatinskih i hercegovačkih vojnočetničkih odreda od 28. februara 1943. komandantu Dinarske oblasti o razgovoru sa generalom Spigom292
62. Izveštaj komandanta Dinarske četničke divizije od 28. februara 1943. Štabu Komande bosanskih, ličko-dalmatinskih i hercegovačkih vojnočetničkih odreda o vojno-političkoj situaciji i borbenim akcijama izvedenim u januaru i februaru 1943. godine295
63. Naređenje komandanta Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića od 1. marta 1943. izaslaniku Vrhovne komande za koordiniranje dejstva četničkih jedinica u borbi protiv partizanskih snaga u dolini Neretve304
64. Naređenje Komande bosanskih četničkih odreda od 2. marta 1943. komandantu odreda »Kočić« za prisustvovanje konferenciji radi usaglašavanja stavova o saradnji sa nemačkim trupama306
65. Zabeleška Draže Mihailovića od 3. marta 1943. o britanskoj proceni odnosa partizanskih snaga i četnika307
66. Naređenje komandanta Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića od 3. marta 1943. izaslaniku Vrhovne komande za pregrupi-savanje četničkih jedinica u dolini Neretve311
67. Izveštaj komandanta 2. ravnogorskog korpusa od 3. marta 1943. Draži Mihailoviću o borbi protiv pripadnika NOP-a i pregovorima sa predstavnicima nemačkih okupacionih trupa312
68. Pismo komandanta Konjičke grupe od 4. marta 1943. komandantu Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića o zadacima Grupe u borbi protiv delova 3. divizije NOVJ316
69. Izveštaj komandanta Zetskog četničkog odreda od 5. marta 1943. Draži Mihailoviću o brojnom stanju, borbenom moralu, akcijama Odreda i saradnji sa italijanskim trupama u borbi protiv NOVJ u dolini Neretve318
70. Izveštaj komandanta Zetskog četničkog odreda od 5. marta 1943. komandantu Nacionalnih trupa Crne Gore o radu i borbenim dejstvima Odreda u vremenu od 26. februara do 5. marta 1943.321
71. Izveštaj komandanta Konjičke grupe od 5. marta 1943. komandantu Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića o borbenom rasporedu četnika i Nemaca na sektoru Konjic—Jablanica325
72. Zapovest komandanta Drežničke kolone od 5. marta 1943. komandantu Kombinovane i Nevesinjske brigade za napad na 2. dalmatinsku brigadu u rejonu Jablanice327
73. Zapovest komandanta leve kolone od 5. marta 1943. podređenim komandantima za napad na 9. dalmatinsku diviziju na sektoru Imotski—Grude330
74. Izvod iz knjige poslatih depeša Štaba Draže Mihailovića u vremenu od 20. februara do 6. marta 1943. godine333
75. Izvod iz knjige primljenih depeša Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića u vremenu od 30. januara do 6. marta 1943. godine349
76. Zapisnik o sporahumu Medačkog četničkog odreda i predstavnika vojnih vlasti Nezavisne Države Hrvatske u Gospiću od 6. marta 1943. o saradnji u borbi protiv pripadnika NOP-a na području centralne Like387
77. Naređenje komandanta Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića 7. marta 1943. izaslaniku Vrhovne komande za pregrupisava-nje hercegovčkih četnika i Zetskog četničkog odreda i napad na jedinice NOVJ u dolini Neretve394
78. Obaveštenje komandanta Konjičke grupe od 7. marta 1943. komandantima kolona o forsiranju Neretve kod Jablanice od strane NOVJ396
79. Izvestaj izaslanika Vrhovne komande od 8. marta 1943. komandantu Istaknutog dela Vrhovne komande o borbenom rasporedu i aktivnosti jedinica398
80. Pismo Draže Mihailovića od 9. marta 1943. komandantu Zetskog četničkog odreda o nadležnostima u rukovođenju borbenim operacijama četnika u borbi protiv NOVJ u dolini Neretve399
81. Izvestaj komandanta Konjičke grupe od 9. marta 1943. komandantu Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića o forsiranju Neretve kod Jablanice od strane NOVJ i razbijanju 1. i 2. durmitorske brigade403
82. Zapovest komandanta bosanskih četničkih odreda od 10. marta 1943. potčinjenim komandantima za napad na jedinici NOV i POJ na sektoru Teslić409
83. Zabeleška komandanta Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića od 11. marta 1943. o proračunu četničkih snaga i njihovom rasporedu u dolini Neretve411
84. Izvestaj komandanta Kombinovanog korpusa od 13. marta 1943. Baju Stanišiću o formiranju, borbenom rasporedu i zadacima jedinica Korpusa415
85. Izvod iz knjige primljenih depeša Štaba Draže Mihailovića u vremenu od 26. februara do 14. marta 1943. godine417
86. Naređenje komandanta Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića od 14. marta 1943. komandantu Zetskog četničkog odreda za napad na jedinice 2. proleterske divizije u predelu Borci— Glavatičevo466
87. Naređenje komandanta Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića od 15. marta 1943. komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine za posedanje položaja Ruda Lastva — Osobac — Dolovi — Bijela radi sprečavanja prodora jedinica 2. proleterske i 3. NOU divizije na Kalinoviku i Nevesinju468
88. Naređenje komandanta Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića od 16. marta 1943. komandantu Zetskog četničkog odreda za grupisanje jedinica na pravcu Ulog — Obalj i napad na jedinice 2. proleterske divizije470
89. Naređenje komandanta Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića od 17. marta 1943. komandantu Zetskog četničkog odreda da spreči bežanje razbijenih i demoralisanih četnika i organizuje odbranu Nevesinja472
90. Izvestaj komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 17. marta 1943. komandantu Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića o situaciji kod Glavatičeva — Kruševljana i Luke473
91. Pismo majora Mirka Lalatovića od 18. marta 1943. komandantu 2. ravnogorskog korpusa o borbi četnika protiv jedinica NOVJ u dolini Neretve i zadacima Korpusa475
92. Plan komandanta Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića od 18. marta 1943. o grupisanju jedinica i načinu izvršenja napada na jedinice NOVJ na području između Prenja i Bjelašnice477
93. Naređenje komandanta Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića od 18. marta 1943. komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine da prikupi jedinice i organizuje odbranu Nevesinja483
94. Izvestaj majora Borivoja Radulovića od 18. marta 1943. koman dantu Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića o rasulu, bežanju i pljački četničkih jedinica na području Nevesinja485
95. Zapovest Štaba operativnih jedinica od 18. marta 1943. potčinjenim za napad na jedinice 3. NOU divizije na liniji Presjeka — Kljuni — Lakat488
96. Naređenje Draže Mihailovića od 19. marta 1943. komandantu Zetskog četničkog odreda i komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine za napad na jedinice 3. NOU divizije na pravcu Pridvorci — Kljuni — Luka494
97. Izvestaj komandanta Zetskog četničkog odreda od 19. marta 1943. komandantu Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića o napadu četnika na jedinice 3. NOU divizije na pravcu Pridvorci — Kljuni — Luka495
98. Izvestaj komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 20. marta 1943. komandantu Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića o borbama protiv jedinica 3. NOU divizije na pravcu Nevesinje — Kljuni497
99. Naređenje komandanta Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića od 21. marta 1943. komandantu Drinskog korpusa o formiranju i načinu dejstva letećih brigada498
100. Naređenje Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 24. marta 1943. komandantu Bilećke brigade o načinu dejstva Brigade u pozadini jedinica NOVJ i eventualnoj evakuaciji jedinica pravcem Trebinje — Bileća499
101. Naređenje Draže Mihailovića od 25. marta 1943. komandantu limsko-sandžačkih četničkih odreda za formiranje letećih brigada i borbi protiv jedinica NOVJ u zoni: Foča — Kalinovik — Ulog — Neretva — Čemerno — Volujak — Foča —501
102. Obaveštenje delegata Vrhovne komande za zapadnu Bosnu od 25. marta 1943. komandantu vojnočetničkog odreda »Kralj Petar II« o sadržini depeša primljenih iz Štaba Draže Mihailovića503
103. Naredba komandanta Glavne nacionalne komande od 27. marta 1943. potčinjenim komandantima da spreče prodor jedinica NOVJ u Crnu Goru507
104. Zapovest komandanta Mileševskog korpusa od 27. marta 1943. komandantima potčinjenih jedinica i komandantima Romanijskog i Drinskog korpusa za posedanje položaja na desnoj obali Drine radi sprečavanja prelaza jedinica NOVJ u pravcu Sandžaka i Crne Gore509
105. Pismo komandanta Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića od 28. marta 1943. Draži Mihailoviću o situaciji kod četničkih jedinica na frontu Foča — Šćepan polje i upućivanju italijanskih jedinica na sektor odbrane kod Foče i Ustikoline511
106. Pismo Draže Mihailovića od 28. marta 1943. majoru Zahariju Os-tojiću o potrebi sadejstva italijanskih i četničkih jedinica u odbrani položaja na Drini512
107. Pismo Draže Mihailovića od 28. marta 1943. majoru Zahariju Ostojiću o potrebi zatvaranja pravaca prodora NOVJ u Crnu Goru i Sandžak 517
108. Izvestaj Glavnog štaba Komande Narodne vojske Crne Gore i Hercegovine od 28. marta 1943. o borbama crnogorskih i hercegovačkih jedinica protiv jedinica NOVJ na pravcu Kula — Cičevo — Glavatičevo — Nevesinje518
109. Zapovest komandanta drinskog odseka od 28. marta 1943. komandantima Prvog, Drugog i Trećeg odseka za posedanje desne obale Drine i sprečavanje prodora NOVJ u pravcu Sandžaka i Crne Gore523
110. Naređenje komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 31. marta 1943. o postupku prema pripadnicima i simpatizerima narodnooslobodilačkog pokreta526
111. Naređenje Draže Mihailovića od 1. aprila 1943. inspektoru trupa istočne Bosne i Hercegovine za formiranje Grmečko-klekovačkog četničkog korpusa i borbu protiv NOVJ na sektoru Bosanski Petrovac — Glamoč — Bosansko Grahovo528
112. Zapovest komandanta Operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 2. aprila 1943. komandantima kolona za napad na NOVJ u predelu Nevesinja, Odžaka, Fatnice i Fojnice529
113. Izvod iz knjige primljenih depeša Štaba Draže Mihailovića u vremenu od 14. marta do 3. aprila 1943. godine532
114. Naređenje Draže Mihailovića od 6. aprila 1943. komandantu levog odseka odbrane Drine za napad na delove 2. dalmatinske brigade koji su forsirali Drinu kod Kopilova572
115. Pismo majora Zaharija Ostojića od 6. aprila 1943. Draži Mihailoviću o forsiranju Drine od strane jedinica 2. proleterske divizije i merama preduzetim za povratak izgubljenih položaja573
116. Izveštaj komandanta Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića od 6. aprila 1943. Draži Mihailoviću o sadejstvu talijanskih i četničkih jedinica radi napada na NOVJ na desnoj obali Drine kod Kopilova574
117. Obaveštenje Komande bosanskih četničkih odreda od 6. aprila 1943. komandantu četničkog odreda »Kočić« o stanju u odredima »Borja«, »Obilić«, »Manjača« i »Kočić«576
118. Obaveštenje Draže Mihailovića od 7. aprila 1943. komandantu desnog odseka odbrane Drine o situaciji u rejonu Kopilovi578
119. Naređenje komandanta Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića od 7. aprila 1943. Vojislavu Lukačeviću za angažovanje italijanskih jedinica radi odbrane na liniji Biokovo — Crni vrh — Brod580
120. Pismo Draže Mihailovića od 7. aprila 1943. majoru Zahariju Ostojiću o povlačenju delova Kolašinske i Pljevaljske brigade u pravcu Čehotine i potrebi bržeg angažovanja italijanskih jedinica za zatvaranje pravca Dragočava — Selište  582
121. Pismo majora Zaharija Ostojića od 7. aprila 1943. Draži Mihailoviću o upućivanju italijanskog bataljona u rejon Dragočave i pokušaju jedinica 1. proleterske brigade da forsiraju Drinu kod Ustikoline585
122. Saopštenje komandanta Bilećke brigade od 7. aprila 1943. stanovništvu sreza Bileća o borbama četnika protiv jedinica 9. dalmatinske NOU divizije i zauzimanja Nevesinja589
123. Naređenje Draže Mihailovića od 8. aprila 1943. kapetanu Momčiloviću komandantu za odbranu odseka od Osanice do ušća Čehotine u saradnji sa italijanskim trupama590
124. Zapovest komandanta Operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 10. aprila 1943. komandantima kolona za napad na jedinice 3. NOU divizije kod Gacka592
125. Zapovest komandanta Miloša Kureša od 11. aprila 1943. potčinjenim komandantima za napad na delove 10. hercegovačke NOU brigade kod Stoca _595
126. Naređenje Draže Mihailovića od 11. aprila 1943. komandantu desnog odseka odbrane Drine za formiranje letećih brigada i dejstvo u pozadini jedinica NOVJ597
127. Zapovest Dobrosava Jevđevića od 13. aprila 1943. komandantima, komandirima i svim četnicima u zoni Nevesinja za napad na Nevesinje598
128. Zapovest komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 13. aprila 1943. komandantima potčinjenih jedinica za napad na 10. hercegovačku brigadu u zoni Gacka600
129. Uputstvo Komande bosanskih četničkih odreda od 14. aprila 1943. komandantima odreda o načinu rešavanja sporova sa nemačkim trupama i ustaško-domobranskim jedinicama602
130. Naređenje Komande bosanskih četničkih odreda od 16. aprila 1943. komandantima odreda za napad na jedinice NOVJ na prostoru Skender-Vakuf — Šiprage604
131. Naređenje komandanta Valjevskog korpusa od 16. aprila 1943. komandiru kolone za napad na delove 1. šumadijskog NOP odreda u rejonu Rajac608
132. Obaveštenje komandanta Dinarske četničke divizije od 17. aprila 1943. komandantu odreda »Petar Kočić« o četničkim akcijama u Lici i vezama sa četnicima u zapadnoj Bosni610
133. Zapovest komandanta Zetskog četničkog odreda od 17. aprila 1943. komandantima kolona za napad na jedinice 3. NOU divizije kod Gacka612
134. Izveštaj komandanta Danilovgradskog četničkog odreda od 20. aprila 1943. komandantu Zetskog četničkog odreda o napuštanju položaja i povlačenju na Javorak615
135. Naredba komandanta 2. ravnogorskog korpusa od 20. aprila 1943. komandantima brigada za mobilizaciju radi odlaska u borbu protiv jedinica NOVJ u oblasti Sandžaka i Crne Gore618
136. Naredba komandanta Kosovske brigade od 20. aprila 1943. o preduzimanju represalija prema stanovnicima sela Kanjane620
137. Naređenje komandanta 1. letećeg ravnogorskog korpusa od 25. aprila 1943. komandantu Drinskog korpusa za napad na jedinice 3. sandžačke brigade kod Pljevalja622
138. Obaveštenje Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 27. aprila 1943. komandantu Ljubinjske brigade o borbama italijanskih i četničkih jedinica protiv NOVJ kod Gacka i Nevesinja625
139. Pismo generala Blaža Đukanovića od aprila 1943. Draži Mihailoviću o stanju u četničkim jedinicama u Crnoj Gori627
140. Izveštaj komandanta Zetskog četničkog odreda od aprila 1943. o borbama Odreda i Nikšićke brigade protiv NOVJ u dolini Neretve u februaru, martu i početkom aprila 1943.629
141. Izveštaj komandanta Gacke četničke zone od aprila 1943. o borbama protiv jedinica NOVJ u martu i početkom aprila 1943. godine646
142. Izveštaj majora Pavla Đurišića od 1. maja 1943. Draži Mihailoviću o borbama četnika protiv jedinica NOVJ i snabdevanju četnika od strane italijanskih komandi 651
143. Pismo Vasa Đurišića od 1. maja 1943. Mirku Kukliću o rezultatima razgovora Pavla Đurišića sa Italijanima u Podgorici655
144. Izveštaj pomoćnika delegata Štaba Draže Mihailovića za Crnu Goru od 2. maja 1943. Draži Mihailoviću o borbama četnika protiv jedinica NOVJ kod Šavnika, Javorja i Šahovića —657
145. Zapisnik sa vojno-političke konferencije Komande bosanskih četničkih odreda, komandanata odreda i odredskih delegata održane 2. i 3. maja 1943. u Kulašima659
146. Izveštaj majora Rudolfa Perhineka od 3. maja 1943. Draži Mihailoviću o toku borbi četnika protiv jedinica 1. proleterske divizije kod Pljevalja696
147. Izveštaj Komande Dinarske četničke divizije od 8. maja 1943. Komandi italijanske divizije »Zara« o borbama protiv jedinica NOVJ na Dinari krajem aprila i početkom maja 1943. godine 698
148. Pismo komandanta Ljevorečkog bataljona od 14. maja 1943. majoru Đorđu Lašiću o stanju u bataljonu i prikupljanju četnika limsko-sandžačkih odreda u Kolašinu700
149. Naredba komandanta Nacionalnih trupa Crne Gore od 16. maja 1943. komandantu Zetskog letećeg odreda za formiranje novih jedinica u srezovima Podgorica, Danilovgrad i Nikšić702
150. Izveštaj vojnog instruktora kod četnika u zapadnoj Bosni od 16. maja 1943. delegatu Draže Mihailovića za zapadnu Bosnu o izvršenoj organizaciji i stanju u Odredu »Kočić«704
151. Naredba Draže Mihailovića od 18. maja 1943. o pohvali jedinica 2. ravnogorskog korpusa za učešće u borbama protiv NOVJ u dolini Lima710
152. Saopštenje komandanta Kolubarske brigade od 19. maja 1943. komandantima bataljona o naređenju komandanta Valjevskog korpusa za formiranje prekih vojnih sudova713
153. Naredba komandanta Nacionalnih trupa Crne Gore od 20. maja 1943. o formiranju jedinica na plemenskoj osnovi, njihovim zadacima i odnosu prema okupatoru716
154. Naređenje komandanta Zetskog letećeg odreda od 20. maja 1943. komandantima bataljona za formiranje letećih bataljona radi borbe protiv NOVJ u sadejstvu sa italijanskim trupama718
155. Naređenje inspektora Vrhovne komande od 23. maja 1943. komandantu 1. ravnogorskog korpusa za napad na pripadnike NOP-a u rejonu pl. Rudnik721
156. Izvod iz knjige poslatih depeša Štaba Draže Mihailovića od 3. do 30. maja 1943. godine723
157. Izvod iz zbirke depeša Draže Mihailovića od 1. juna 1943. upućenih predsedniku jugoslovenske izbegličke vlade742
158. Obaveštenje komandanta Bosanskih četničkih odreda od 3. juna 1943. komandantu Zeničkog četničkog odreda o borbama odreda »Borja« protiv jedinica NOVJ749
159. Izveštaj vojnog instruktora od 5. juna 1943. delegatu Štaba Draže Mihailovića za zapadnu i srednju Bosnu o formiranju Bosanskokrajiškog četničkog korpusa i borbama protiv jedinica NOVJ kod Pecke i Medne751
160. Naređenje inspektora Vrhovne komande od 10. juna 1943. komandantu Kačerske brigade za borbu protiv pripadnika NOP-a u rejonu Venčac755
161. Izveštaj majora Zaharija Ostojića od 12. juna 1943. Draži Mihailoviću o stanju u četničkim odredima centralne i zapadne Bosne756
162. Naređenje komandanta Bosanskokrajiškog četničkog korpusa od 13. juna 1943. komandantima brigada za napad na jedinice NOVJ u predelu Janj763
163. Naredba komandanta Bosanskokrajiškog četničkog korpusa od 16. juna 1943. o pohvali jedinica Korpusa za izvedenu akciju protiv jedinica NOVJ u predelu Janj765
164. Izveštaj kapetana I klase Manojla Pejića od juna 1943. o važnijim događajima u razvoju četničkih organizacija u istočnoj i srednjoj Bosni od septembra 1941. do juna 1943. godine769
165. Izveštaj Komande Bosanskokrajiškog četničkog korpusa od 17. juna 1943. Oružničkoj postaji u Mrkonjić-Gradu o akcijama Korpusa na sektoru Ribnik785
166. Izveštaj majora Rudolfa Perhineka od 19. juna 1943. Draži Mihailoviću o stanju organizacije u Crnoj Gori posle razoružanja četničkih odreda od strane Nemaca787
167. Pismo Momčila Đujića od 22. juna 1943. Mladenu Žujoviću o saradnji sa italijanskim trupama797
168. Pismo predsedniku Prekog vojnog suda Bosanskokrajiškog četničkog korpusa od 28. juna 1943. kapetanu Đuri Plećašu o stanju u bosanskim četničkim odredima799
169. Izveštaj komandanta Srema od 6. jula 1943. Draži Mihailoviću o stanju četničke organizacije u Sremu804
170. Zapisnik sa sastanka starešina bosanskih četničkih odreda od 8. jula 1943. o formiranju Srednjobosanskog četničkog korpusa808
171. Pismo Draže Mihailovića od 11. jula 1943. britanskom pukovniku Bejliju o radu potpukovnika Hadsona811
172. Naređenje Štaba Korpusa Gorske kraljeve garde od 13. jula 1943. komandantu 2. brigade za uništenje pripadnika i simpatizera NOP-a na teritoriji Korpusa812
173. Obaveštenje komandanta Dinarske četničke divizije od 16. jula 1943. komandantu Bosanskokrajiškog četničkog korpusa o borbama protiv jedinica NOVJ na Dinari i potrebi vojno-političkog jedinstva četnika iz Dalmacije i zapadne Bosne815
174. Naređenje Štaba Korpusa Gorske garde od 16. jula 1943. Komandantu 2.brigade za uništenje pripadnika NOP-a na Rudniku817
175. Pismo Draže Mihailovića od 17. jula 1943. Đorđu Lašiću o radu na obnovi četničkih jedinica u Crnoj Gori posle razoružanja četničkih odreda819
176. Zapovest komandanta 502. korpusa od 20. jula 1943. potčinjenim brigadama za napad na jedinice NOVJ u rejonu Tičeva823
177. Naredba komandanta 1. takovske brigade od 22. jula 1943. o lojalnom držanju prema Nemcima i preduzimanju represivnih mera prema protivnicima ravnogorskog pokreta827
178. Izveštaj potporučnika Arsića od 25. jula 1943. komandantu Romanijskog četničkog korpusa o vojno-političkoj situaciji na teritoriji Majevičko-posavske brigade830
179. Naređenje komandanta Bosanskokrajiškog četničkog korpusa od 30. jula 1943. komandantu 1. brigade da dostavi izjašnjenje zbog neuspeha u borbama protiv NOVJ kod s. Javorani835
180. Izveštaj kapetana I kl. Dušana Jovanovića od 31. jula 1943. Draži Mihailoviću o borbama Medačkog odreda i italijanskih trupa protiv partizanskih jedinica u 1942. godini i o radu četničkih komandanata u Lici, Dalmaciji i Hercegovini838
181. Izveštaj Jovanke Krištof od jula 1943. Draži Mihailoviću o razvoju četnika u Sloveniji od 1941. do jula 1943.852
182. Izveštaj delegata Vrhovne komande od 1. avgusta 1943. Draži Mihailoviću o stanju organizacije u Varvarinskom, Ivanovačkom i Resavskom korpusu869
183. Naređenje komandanta bosanskih četničkih odreda od 2. avgusta 1943. komandantu Motajičkog četničkog odreda i bataljo-nima »Mrkonjić« i »Pecija« za napad na jedinice NOVJ na sektoru Prnjavor879
184. Izjašnjenje komandanta 1. brigade »-Vojvode Mišić« od 4. avgusta 1943. komandantu Bosanskokrajiškog četničkog korpusa o neuspehu u borbama protiv jedinica NOVJ na sektoru Javorani881
185. Pismo delegata Draže Mihailovića za Crnu Goru od 4. avgusta 1943. komandantu Zetskog četničkog odreda o prilikama u Srbiji i stanju u četničkim jedinicama u Sandžaku i de-lu Crne Gore885
186. Pismo komandanta zapadnobosanskih, ličko-dalmatinskih i hercegovačkih vojnočetničkih odreda od 6. avgusta 1943. Draži Mihailoviću o vojno-političkim prilikama na teritoriji Dalmacije, Like i dela zapadne Bosne887
187. Obaveštenje Draže Mihailovića od 7. avgusta 1943. komandantima četničkih jedinica o stavu vlade Velike Britanije prema četnicima898
188. Izveštaj komandanta Dinarske četničke divizije od 8. avgusta 1943. komandantu italijanske divizije »Žara« o borbama četnika i Italijana protiv NOVJ u toku 7. avgusta 1943. godine899
189. Pismo majora Mirka Lalatovića od 8. avgusta 1943. komandantu 2. ravnogorskog korpusa o potrebi uništenja NOVJ i nekim pitanjima organizacije rada emisionih radio-stanica902
190. Saopštenje Draže Mihailovića od 10. avgusta 1943. šefu britanske Vojne misije o prihvatanju i sprovođenju odluka i direktiva britanske vlade i Komande britanskih trupa na Srednjem istoku905
191. Pismo komandanta limsko-sandžačkih četničkih odreda od 11. avgusta 1943. komandantu Zetskog četničkog odreda o radu na jačanju četničkih jedinica u Crnoj Gori i daljoj sarad-nji sa italijanskim trupama907
192. Naređenje Komande bosanskih četničkih odreda od 12. avgusta 1943. komandantu brigade »Vojvoda Mišić« za koncentraciju jedinica radi sprečavanja prodora snaga NOVJ preko Vrbasa ka Kozari i Grmeču909
193. Izveštaj komandanta Zetskog četničkog odreda od 16. avgusta 1943. delegatu Draže Mihailovića za Crnu Goru i Metohiju o stanju četničkih organizacija na teritoriji Odreda912
194. Izveštaj komandanta Beograda od 28. avgusta 1943. delegatu Draže Mihailovića za Srbiju o stanju četničke organizacije u Beogradu914
195. Obaveštenje Draže Mihailovića od 1. septembra 1943. britanskom pukovniku Bejliju o primljenom novcu iz Kaira i vezama sa Bugarima923
196. Pismo majora Zaharija Ostojića od 1. septembra 1943. komandantu Drinskog korpusa o potrebi napada na jedinice NOVJ kod Foče925
197. Naređenje komandanta Romanijskog korpusa od 2. septembra 1943. komandantima brigada za napad na jedinice NOVJ na sektoru Rogoj i Jabuka927
198. Pismo Draže Mihailovića od 3. septembra 1943. britanskom pukovniku Bejliju o pokretu jedinica NOVJ na pravcu Prača — Foča i zahtev za intervenciju kod britanske Vojne misije pri Vrhovnom štabu NOV i POJ da se taj pokret obustavi929
199. Izveštaj komandanta Čajničke brigade od 3. septembra 1943. komandantu Drinskog korpusa o neuspeloj mobilizaciji Goraždanskog bataljona930
200. Naređenje komandanta Komskog korpusa od 4. septembra 1943. komandantima brigada i bataljona za nemilosrdno uništavanje pripadnika narodnooslobodilačkog pokreta i njihovih porodica 931
201. Izveštaj komandanta Kosmajskog korpusa od 5. septembra 1943. Draži Mihailoviću o radu i akcijama Korpusa od 27. juna do 5. septembra 1943. godine933
202. Naređenje komandanta Ličko-kordunaške četničke oblasti od 6. septembra 1943. komandantu 4. brigade o držanju četnika prema nemačkim okupacionim trupama942
203. Naređenje komandanta Ličko-kordunaške četničke oblasti od 7. septembra 1943. potčinjenim komandantima za pokret u pravcu Obrovac — Benkovac — Zadar radi spajanja sa Anglo-amerikancima945
204. Naređenje komandanta 503. korpusa od 7. septembra 1943. komandantu 1. brigade o ulasku dela četnika iz Slovenije u sastav korpusa948
205. Izveštaj komandanta Dinarske četničke divizije od septembra 1943. italijanskom komandantu sektora Knin o saradnji četnika i italijanskih trupa u borbi protiv NOVJ na području Dinare952
206. Ed-memoar predsednika jugoslovenske kraljevske vlade Slobodana Jovanovića od 11. januara 1943. Antoni Idnu povodom pisanja britanske štampe o saradnji Draže Mihailovića sa okupatorima 959
207. Obaveštenje predsednika jugoslovenske izbegličke vlade od 2. februara 1943. Draži Mihailoviću o brojnom stanju ljudstva van otadžbine 960
208. Obaveštenje predsednika jugoslovenske izbegličke vlade od 2. februara 1943. Draži Mihailoviću o obuci jugoslovenskih pi lota u inostranstvu 961
209. Telegram Konstantina Fotića od 4. februara 1943. jugoslovenskoj kraljevskoj vladi povodom pisanja časopisa Tajm o saradnji Draže Mihailovića sa okupatorima962
210. Zahtev Predsedništva vlade Kraljevine Jugoslavije od 12. februara 1943. ambasadi u Vašingtonu da demantuje vesti o to me kako Draža Mihailović rukovodi pokoljima Hrvata i Muslimana963
211. Zahtev Predsedništva jugoslovenske izbegličke vlade iz prve polovine 1943. Draži Mihailoviću da dostavi podatke o saradnji četnika sa italijanskim trupama964
212. Saopštenje Predsedništva vlade Kraljevine Jugoslavije od 5. aprila 1943. Draži Mihailoviću o reagovanju britanske vlade na njegov govor od 28. februara 1943. u Lipovu965
213. Strana Izveštaj jugoslovenskog kraljevskog poslanika u Švedskoj od 20. aprila 1943. Ministarstvu inostranih poslova o pisanju štampe o saradnji Draže Mihailovića sa okupatorima967
214. Obaveštenje predsednika jugoslovenske izbegličke vlade od 3. maja 1943. Draži Mihailoviću o stavu vlade u odnosu na Dražinu politiku prema Muslimanima968
215. Saopštenje vlade Kraljevine Jugoslavije od 11. maja 1943. Draži Mihailoviću o stavu i zahtevima vlade Velike Britanije za angažovanje četnika u borbi protiv okupatora969
216. Telegram britanskog pukovnika Bejlija od 15. februara 1943. o aktivnostima četnika u Bosni i njihovim pregovorima sa Italijanima975
217. Izveštaj šefa britanske Vojne misije o govoru Draže Mihailovića od 28. februara 1943.976
218. Obaveštenje britanskog pukovnika Bejlija od 3. marta 1943. Draži Mihailoviću o poruci pukovnika Zervasa980
219. Memorandum Uprave za specijalne operativne zadatke od 6. marta 1943. o daljoj podršci Draži Mihailoviću981
220. Telegram britanskog pukovnika Bejlija od 15. marta 1943. o brojnom stanju četnika angažovanih u borbama protiv NOVJ u dolini Neretve987
221. Telegram britanskog pukovnika Bejlija od 3. aprila 1943. o neposrednom Mihailovićevom komandovanju četnicima u borbama protiv NOVJ kod Foče987
222. Pismo britanskog ambasadora kod jugoslovenske kraljevske vlade od 12. aprila 1943. Hovardu Duglasu o stavu prema Had-sonovim izveštajima988
223. Pismo britanskog ambasadora kod jugoslovenske kraljevske vlade od 22. aprila 1943. Hovardu Duglasu o razgovorima sa Slobodanom Jovanovićem u vezi odnosa sa Mihailovićem991
224. Obaveštenje šefa britanske Vojne misije od 4. maja 1943. Draži Mihailoviću o stavu vlade Velike Britanije i Turske u vezi sa pokoljem muslimanskog življa u Sandžaku i istočnoj Bosni od strane četnika996
225. Predlog Uprave za specijalne operativne zadatke od 25. maja 1943. Ministarstvu inostranih poslova Velike Britanije da se četnicima odredi operacijski prostor istočno od Ibra997
226. Zahtev Vrhovne komande britanskih trupa na Srednjem istoku od 26. maja 1943. pukovniku Bejliju da se Draža Mihailović sa četnicima locira istočno od Ibra998
227. Telegram pukovnika Bejlija od 29. maja 1943. o poteškoćama sa Mihailovićem u vezi sa sprovođenjem britanskih direktiva1003
228. Obaveštenje britanskog pukovnika Bejlija od 18. juna 1943. Draži Mihailoviću o dolasku američkih oficira u sastav britanske Vojne misije1004
229. Obaveštenje šefa britanske Vojne misije od 6. avgusta 1943. Draži Mihailoviću o stavu britanske vlade i komande trupa na Srednjem istoku u pogledu pružanja pomoći četničkim jedinicama i povlačenju zahteva da se četnici lociraju istočno od reke Ibra1005
230. Obaveštenje sefa britanske Vojne misije od 9. avgusta 1943. Draži Mihailoviću o dobijenoj poruci iz Kaira o saradnji Dobrosava Jevđevića sa Italijanima 1007
231. Obaveštenje šefa britanske Vojne misije od 24. avgusta 1943. Draži Mihailoviću o zahtevima savezničke komande na Srednjem istoku da se četničke jedinice angažuju u borbi protiv okupatora1008
232. Molba šefa britanske vojne misije od 1. septembra 1943. Draži Mihailoviću za podatke o vezama sa Bugarskom i nekim drugim pitanjima1011
233. Izveštaj Ureda za strategijske službe od 5. maja 1943. o saradnji četnika sa okupatorima i ustašama u borbama protiv NOV i POJ1015
234. Izveštaj ureda za strategijske službe od 25. maja 1943. o saradnji četnika sa okupatorima i ustašama u borbama protiv NOV i POJ1019
235. Izveštaj Ureda za strategijske službe od 15. juna 1943. o saradnji četnika u Sloveniji sa Italijanima1020
236. Izveštaj Zigfrida Kašea od 11. januara 1943. Ministarstvu inostranih poslova Trećeg Rajha o razgovorima između generala Roate i Ante Pavelića o angažovanju četnika1023
237. Izveštaj Štaba Prve brdske divizije od 3. maja 1943. komandantu nemačkih trupa u Srbiji o molbi Pavla Đurišića da se dozvoli prebacivanje četnika sa Zlatara1025
238. Izveštaj Štaba Prve brdske divizije od 11. maja 1943. zapovedniku nemačkih trupa u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj o pregovoru Pavla Đurišića sa nemačkim predstavnikom u Kolašinu1026
239. Izveštaj komandanta Prve brdske divizije od 19. maja 1943. komandantu nemačkih trupa u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj o razoružanju četnika u Crnoj Gori i stavu Italijana po tom pitanju1029
240. Uputstvo komandanta Prve brdske divizije iz druge polovine maja 1943. potčinjenima za obrazovanje nosačkih bataljona od razoružanih četnika i njihovo angažovanje u borbama protiv snaga narodnooslobodilačkog pokreta1034
241. Predlog generala Roate od 3. januara 1943. generalu Leru o razoružanju četnika i njihovom broju pod italijanskom komandom 1039
242. Izveštaj Više komande oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« od 12. januara 1943. o učešću četnika u operacijama »Weiss«1040
243. Naređenje italijanske Vrhovne komande od 15. januara 1943. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o angažovanju četnika u operacijama »Weiss«1041
244. Dopis Guvernatorata Crne Gore od 17. januara 1943. intendanturi »Superslode« u vezi sa snabdevanjem četnika iz Crne Gore u operacijama »Weiss«1042
245. Izveštaj pukovnika Grinjola od 22. januara 1943. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o načinu angažovanja četnika iz Crne Gore i Hercegovine u borbama protiv NOV i POJ 1044
246. Izveštaj Komande Šestog armijskog korpusa od 20. marta 1943. Komandi »Superslode« o razbijanju četnika i italijanskih trupa kod Nevesinja od strane NOVJ1048
247. Naređenje Više Komande oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« od 14. aprila 1943. Komandi Šestog armijskog korpusa za grupisanje četnika radi borbe protiv NOVJ kod Foče 1049
248. Obaveštenje Komande Šestog armijskog korpusa od 20. maja 1943. povodom naređenja italijanske Vrhovne komande da italijanske trupe ne sarađuju sa Nemcima u razoružanju četnika1050
249. Obaveštenje italijanskog majora Luiđi Miljorina od 25. maja 1943. majoru Petru Baćoviću o načinu održavanja kontakata između četničke i italijanske komande u Dubrovniku1051
250. Izveštaj zamenika velikog župana iz Gospića od 1. januara 1943. predsedniku vlade o sporazumu između četnika i vojnih predstavnika NDH o saradnji u borbama protiv snaga NOVJ 1055
251. Izveštaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 25. januara 1943. Glavnom stožeru domobranstva o razgovoru sa Dobrosavom Jevđevićem1057
252. Izveštaj oružničke postaje Plaški od 11. februara 1943. Glavnom ravnateljstvu za javni red i sigurnost o represalijama četnika i italijanskih trupa u selima Plaščanske doline1061
253. Izveštaj posadnog zapovjedništva Gacko od 22. marta 1943. Štabu Šeste pješačke divizije o saradnji četnika i domobrana kod Gacka1062