VOJNOISTORIJSKI INSTITUT BEOGRAD: ZBORNIK DOKUMENATA I PODATAKA NOR-a
 
        
        
        
        
        
tom XIV
knjiga 1: 1941 i 1942
DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-954): znaci.org
DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA
1941 i 1942
1. Projekat Stevana Moljevića od 30. juna 1941. o granicama, društvenom uređenju i spoljnoj politici »Velike Srbije« u obnovljenoj Jugoslaviji posle drugog svetskog rata1
2. Naređenje komandanta četničkih gorskih štabova od avgusta 1941. za formiranje četničkih jedinica11
3. Izveštaj komandanta četničkog odreda »Boško Jugović« od 2. septembra 1941. o vojnoj situaciji u istočnoj Bosni i stavu prema srpskoj kvislinškoj vladi15
4. Naređenje komandanta četničkih odreda jugoslovenske vojske od 9. septembra 1941. za mobilizaciju i formiranje jedinica19
5. Uputstvo načelnika Komande četničkih odreda jugoslovenske vojske od 28. septembra 1941. za mobilizaciju ljudstva i materijalnih sredstava23
6. Program četničkog pokreta DM od septembra 1941. za vreme i posle završetka drugog svetskog rata upućen izbegličkoj vladi Kraljevine Jugoslavije26
7. Sporazum između Glavnog štaba NOPO Bosne i Hercegovine i Štaba bosanskih četničkih odreda od 1. oktobra 1941. o formiranju zajedničkog operativnog štaba i zajedničkih organa vlasti na oslobođenoj teritoriji29
8. Telegrami Štaba Draže Mihailovića upućeni izbegličkoj kraljevskoj vladi u vremenu od 7. do 10. oktobra 1941. godine32
9. Izjava grupe aktivnih i rezervnih oficira iz Čačka od 14. oktobra 1941. o pristupanju NOP-u radi borbe protiv okupatora i kvislinga36
10. Naredba Draže Mihailovića od 15. oktobra 1941. o postavljenju Pavla Đurišića za komandanta Limsko-sandžačkih četničkih odreda38
11. Pismo Draže Mihailovića od 22. oktobra 1941. Vrhovnom štabu NOPOJ o odnosima između četnika i partizana40
12. Sporazum između četničkog odreda na sektoru G. Milanovac – Kragujevac i Kragujevačkog NOP odreda od 24. oktobra 1941. o saradnji u borbi protiv okupatora i kvislinga  42
13. Plan Štaba Draže Mihailovića od kraja oktobra 1941. za napad na partizanske snage i VŠ NOPOJ u Užicu44
14. Naređenje komandanta Požeškog četničkog odreda od 1. novembra 1941. zameniku komandanta Ribaševinskog četničkog odreda za razoružavanje i hapšenje partizana u rejonu Karana46
15. Naređenje komandanta Požeškog četničkog odreda od 1. novembra 1941. komandiru Dobrodolske čete za razoružavanje i hapšenje partizana47
16. Naređenje komandanta Požeškog četničkog odreda od 1. novembra 1941. komandiru Zdravčićke čete za prebacivanje u rejon Karana radi napada na partizane48
17. Naređenje komandanta Požeškog četničkog odreda od 1. novembra 1941. poručniku Tankosiću za razoružavanje i hapšenje partizana i ovladavanje Trešnjicom51
18. Zapovest komandanta Požeškog četničkog odreda od 1. novembra 1941. za napad na Užice52
19. Izveštaj komandanta Višegradskog četničkog odreda od 1. novembra 1941. majoru Bošku Todoroviću o pregovorima sa komandantom italijanskih okupacionih jedinica u Višegradu58
20. Naređenje Štaba četničkih odreda Čačak od 6. novembra 1941. za napad na partizane u Čačku59
21. Izveštaj komandanta četničkih odreda Čačak od 6. novembra 1941. Draži Mihailoviću o situaciji pred napad na Čačak61
22. Pismo komandanta četničkih odreda Čačak od 6. novembra 1941. političkom komesaru čačanskog NOP odreda povodom sukoba između četnika i partizana 64
23. Ultimativni uslovi sporazuma komandanta četničkih odreda Čačak od 6. novembra 1941. komandantu Čačanskog NOP odreda66
24. Zahtev komandanta četničkih odreda Čačak od 6. novembra 1941. komandantu Čačanskog NOP odreda da prihvati četničke uslove za prekid oružane borbe67
25. Ultimatum komandanta četničkih odreda Čačak od 7. novembra 1941. komandantu Čačanskog NOP odreda za predaju oružja i potčinjavanje četničkom komandovanju68
26. Zapovest Štaba četničkih odreda Čačak od 7. novembra 1941. za napad na partizanske snage u Čačku70
27. Naređenje Draže Mihailovića od 9. novembra 1941. komandantu bosanskih četničkih odreda za prebacivanje četničkih jedinica iz istočne Bosne u rejon Užica i Kosjerića radi napada na partizane72
28. Proglas Draže Mihailovića od 16. novembra 1941. Srbima, Hrvatima i Slovencima76
29. Zapisnik sa četničke konferencije u Vlasenici 17. novembra 1941. o uslovima saradnje sa NOP-om i o formiranju četničke privremene uprave istočne Bosne79
30. Pismo četničke privremene uprave istočne Bosne i Hercegovine od 19. novembra 1941. Glavnom štabu NOP odreda Bosne i Hercegovine da se nastave pregovori o saradnji83
31. Sporazum od 30. novembra 1941. između komandanta četničkih jedinica istočne Bosne i Hercegovine i komandanta italijanskog garnizona u Goraždu o obezbeđenju evakuacije italijanskih trupa i predaji vlasti četnicima87
32. Pismo delegata Draže Mihailovića od 8. decembra 1941. komandantu četničkog Rasinsko-bistričkog bataljona povodom poziva Draže Mihailovića da Pavle Đurišić dođe kod njega i o situaciji u Srbiji88
33. Naređenje Štaba 1. valjevskog četničkog odreda od 13. decembra 1941. za saradnju sa vlastima srpske kvislinške vlade90
34. Instrukcija Draže Mihailovića od 20. decembra 1941. komandantu četničkih odreda u Crnoj Gori i komandantu Limskih četničkih odreda o organizaciji, ciljevima i upotrebi četničkih odreda93
35. Pismo Stevana Moljevića iz druge polovine decembra 1941. Dragiši Vasiću o granicama i društvenom uređenju posleratne »Velike Srbije«101
36. Pravila »Oficirske organizacije za zaštitu naroda Crne Gore« od decembra 1941. o ciljevima, načinu organizovanja i formama delovanja104
37. Pismo komandanta četničkih jedinica u istočnoj Bosni i Hercegovini od 6. januara 1942. Milanu Šantiću o planu akcija u rejonu Borča i saradnji sa italijanskim okupacionim trupama108
38. Direktiva komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 9. januara 1942. potčinjenim oficirima za postupak u slučaju napada italijanskih i nemačkih jedinica na četnike111
39. Predlog preliminarnog sporazuma Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 11. januara 1942. Komandi italijanskog 6. armijskog korpusa o međusobnoj saradnji114
40. Izveštaj Komande Višegradskog četničkog odreda od 11. januara 1942. komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o sporazumu o saradnji sa nemačkim trupama u predstojećoj ofanzivi protiv partizanskih jedinica118
41. Izveštaj komandanta mesta u Foči od 13. januara 1942. komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o pripremama nemačkih trupa za operaciju protiv partizanskih snaga u istočnoj Bosni i o odluci četnika da im se ne pruža otpor120
42. Izveštaj delegata četničkih odreda na području Višegrada, Foče i Rogatice od 15. januara 1942. o sporazumu sa nemačkom i italijanskom komandom u Višegradu o međusobnoj saradnji121
43. Instrukcija komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 16. januara 1942. četničkim predstavnicima za pregovore sa Komandom italijanskog 6. armijskog korpusa o međusobnoj saradnji123
44. Odobrenje komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine Milanu Šantiću od 16. januara 1942. da produži pregovore sa Komandom italijanskog 6. armijskog korpusa o međusobnoj saradnji125
45. Obaveštenje Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 17. januara 1942. četničkim odredima i srpskom stanovništvu Gacka i Nevesinja o odnosu prema italijanskom okupatoru i o pregovorima o međusobnoj saradnji 126
46. Izveštaj majora Miodraga Paloševića od 18. januara 1942. Draži Mihailoviću o situaciji u Toplici i Jablanici i organizaciji četnika na području Kraljeva, Kruševca i Čačka128
47. Zahtev Mutimira Petkovića od 20. januara 1942. majoru Bošku Todoroviću da i on učestvuje u pregovorima o saradnji četnika sa italijanskim okupatorom130
48. Naredba komandanta Bosanskih četničkih odreda od 22. januara 1942. srpskom stanovništvu istočne Bosne da sarađuje sa nemačkim jedinicama u akciji protiv partizana131
49. Izveštaj Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 26. januara 1942. Draži Mihailoviću o vojno-političkoj situaciji u istočnoj Hercegovini i o pregovorima o saradnji sa italijanskim okupatorom133
50. Izveštaj četničkog predstavnika za pregovore o saradnji sa italijanskim okupatorom od 28. januara 1942. majoru Bošku Todoroviću o toku pregovora140
51. Obaveštenje Komande četničkog puka »Petar Mrkonjić« od 30. januara 1942. o imenovanju poverenika u kninskom srezu143
52. Pismo komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 31. januara 1942. Iliji Trifunoviću Birčaninu144
53. Obaveštenje komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine početkom februara 1942. o cilju i toku pregovora o saradnji četnika i italijanskog okupatora145
54. Naređenje Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 6. februara 1942. četničkim odredima istočne Hercegovine za sprečavanje partizanskih akcija147
55. Obaveštenje komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 7. februara 1942. komandantu italijanskih trupa u Nevesinju o prihvatanju uslova saradnje149
56. Izveštaj Slobodana Vranića od 8. februara 1942. o pregovorima majora Jezdimira Dangića sa nemačkim opunomoćenim komandantom u Srbiji o saradnji u borbi protiv NOP-a u istočnoj Bosni151
57. Izveštaj komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 10. februara 1942. Draži Mihailoviću o sporazumu o saradnji sa italijanskim okupatorom154
58. Izveštaj kapetana Žarka Milurovića od 13. februara 1942. majoru Bošku Todoroviću o pokušaju organizovanja četničkih jedinica u Slavoniji156
59. Uputstvo br. 5 Draže Mihailovića od 14. februara 1942. o organizaciji i zadacima vojnih jedinica160
60. Pismo komandanta Rogatičkog četničkog odreda od 16. februara 1942. Novici Džidu o sporazumu o saradnji sa italijanskim okupatorom u borbi protiv NOP-a u istočnoj Bosni163
61. Sporazum između četničke Komande Crne Gore i Hercegovine i Komande italijanske divizije »Taro« od 17. februara 1942. o saradnji četničkih jedinica u deblokadi italijanskog garnizona u Nikšiću166
62. Dopis Štaba Rogatičkog četničkog odreda od 18. februara 1942. komandantu italijanskog garnizona u Višegradu povodom sporazuma o saradnji i materijalnom i sanitetskom obezbeđenju četničkih jedinica168
63. Obaveštenje Štaba Rogatičkog četničkog odreda od 5. marta 1942. komandantu 1. bataljona o sadejstvu odreda sa italijanskim trupama u borbi protiv partizana i preduzetim merama protiv pripadnika NOP-a170
64. Sporazum između četničke organizacije na području Podgorice (sada: Titograd) i doline Zete i Glavne komande italijanskih trupa u Crnoj Gori od 6. marta 1942. o saradnji u borbi protiv NOP-a172
65. Izveštaj majora Radoslava Đurića od 26. marta 1942. Draži Mihailoviću o vojno-politićkoj situaciji u istočnoj Bosni i stanju četničkih jedinica173
66. Izveštaj Lazara Trklje iz druge polovine marta 1942. Draži Mihailoviću o vojno-političkoj situaciji u istočnoj Bosni182
67. Izveštaj komandanta četničkog puka »Petar Mrkonjić« od 12. aprila 1942. Iliji Trifunoviću Birčaninu o borbama protiv partizanskih jedinica u okolini Knina i saradnji sa jedinicama italijanskog okupatora186
68. Uputstvo komandanta Rasinskog četničkog korpusa od 15. aprila 1942. za rad na organizaciji i formiranju jedinica pre objave mobilizacije187
69. Izvod iz knjige primljenih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 19. marta do 18. aprila 1942. godine190
70. Pismo Dr Stevana Moljevića od 23. aprila 1942. Draži Mihailoviću o stvaranju posleratne »Velike Srbije«196
71. Izveštaj delegata Štaba Draže Mihailovića za Šumadiju od 25. aprila 1942. Draži Mihailoviću o organizaciji i stanju četničkih jedinica na tom području199
72. Izvod iz knjige poslatih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 21. marta do 26. aprila 1942. godine202
73. Izveštaj Štaba Javorskog korpusa od 26. aprila 1942. o pomoći dobijenoj vazdušnim putem sa dopisanim izveštajem majora Zaharija Ostojića o pripremama za napad na snage NOP-a u Crnoj Gori i Sandžaku212
74. Zapisnik o sporazumu predstavnika četničkog odreda »Kočić« i NDH od 27. aprila 1942. o priznavanju vlasti NDH i saradnji u borbi protiv NOP-a215
75. Izveštaj Štaba vojnočetničkih odreda za srez nevesinjski od 28. aprila 1942. četničkom predstavniku pri Komandi 2 italijanske armije o vojno-političkoj situaciji na području sreza219
76. Izveštaj Ilije Trifunovića Birčanina od aprila 1942. Draži Mihailoviću o vojno-političkoj situaciji u Bosni, Hercegovini, Crnoj Gori, Lici i Dalmaciji i o saradnji sa italijanskim okupatorom220
77. Izveštaj Dobrosava Jevdevića od aprila 1942. Draži Mihailoviću o vojno-političkoj i ekonomskoj situaciji u Bosni, Hercegovini i Dalmaciji i o saradnji četnika sa italijanskim okupatorom u borbi protiv NOP-a224
78. Izveštaj komandanta Dinarske četničke divizije od 1. maja 1942. Štabu divizije o borbama protiv partizanskih snaga na tromeđi Lika–Bosna–Dalmacija229
79. Izvod iz knjige poslatih i primljenih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 25. aprila do 3. maja 1942. godine230
80. Izveštaj komandanta četničke grupe odreda od 6. maja 1942. Draži Mihailoviću o akcijama protiv partizanskih jedinica na širem području Višegrada i stanju četničkih jedinica234
81. Izvod iz knjige primljenih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 19. aprila do 10. maja 1942. godine238
82. Predlog Štaba Ozrenskog četničkog odreda od 10. maja 1942. komandantu 4. domobranske divizije za sastanak radi sklapanja sporazuma o saradnji u borbi protiv NOP244
83. Izvod iz knjige primljenih i poslatih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 5. do 14. maja 1942. godine248
84. Izvod iz knjige primljenih i poslatih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 11. do 16. maja 1942. godine252
85. Pismo Dragiše Vasića iz prve polovine maja 1942. Draži Mihailoviću sa primedbama na program posleratnog uređenja Jugoslavije255
86. Izveštaj delegata Štaba Draže Mihailovića za istočni sektor od 19. maja 1942. Draži Mihailoviću o radu na organizaciji četničkih jedinica i saradnji sa jedinicama Koste Pećanca264
87. Izveštaj kapetana Radoja Nedeljkovića od 26. maja 1942. Draži Mihailoviću o razgovoru sa britanskim oficirima271
88. Izvod iz knjige primljenih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 12. do 27. maja 1942. godine273
89. Zapisnik o sporazumu između predstavnika Ozrenskog, Trebavskog i odreda »Kralj Petar II« i NDH od 28. maja 1942. o saradnji u borbi protiv NOP-a u istočnoj Bosni276
90. Pismo Jakova Jovovića od 29. maja 1942. italijanskom guverneru Crne Gore o ličnom i opštem stavu četnika prema italijanskom okupatoru281
91. Zapisnik o pregovorima predstavnika Majevičke četničke grupe i komandanta 3. domobranske divizije od 30. maja 1942. o priznavanju NDH i saradji sa vlastima NDH285
92. Relacija o borbama četničkih jedinica protiv partizanskih snaga u Hercegovini maja 1942. u italijanskoj operaciji »Stolac«288
93. Izveštaj majora Petra Baćovića s kraja maja 1942. Draži Mihailoviću o borbama četničkih, italijanskih i Nedićevih jedinica protiv partizanskih snaga u Crnoj Gori i Sandžaku maja 1942. godine 293
94. Izveštaj kapetana Rudolfa Perhineka od 4. juna 1942. majoru Zahariju Ostojiću o situaciji u Sandžaku297
95. Izveštaj kapetana Pavla Đurišića od 5. juna 1942. Draži Mihailoviću o primljenim naređenjima za rad i pomoći u zlatnicima300
96. Molba Štaba četničkog odreda »Kočić« od 5. juna 1942. domobranskom garnizonu Mrkonjić-Grad za redovno snabdevanje hranom ranjenih i bolesnih četnika 301
97. Naređenje majora Zaharija Ostojića od 6. juna 1942. majoru Petru Baćoviću za izvođenje završnih akcija protiv partizanskih jedinica u Sandžaku i na području Pive302
98. Naređenje majora Zaharija Ostojića od 6. juna 1942. kapetanu Pavlu Đurišiću za izvođenje završnih akcija protiv partizanskih jedinica u Sandžaku i na području Pive305
99. Izveštaj Komande četničkih odreda za jugoistočnu Hercegovinu od 7. juna, 1942. Nacionalnom komitetu u Mostaru o akcijama protiv partizana krajem maja i početkom juna 1942. godine307
100. Zapisnik sa konferencije četničkih odreda sa područja doline Vrbasa od 7. juna 1942. o organizaciji odreda, sadejstvu u akcijama protiv NOP-a i saradnji sa NDH311
101. Izveštaj kapetana Milorada Momčilovića od 7. juna 1942. majoru Petru Baćoviću o događajima u istočnoj Bosni od juna 1941. do juna 1942. godine318
102. Pismo majora Petra Baćovića od 9. juna 1942. komandantu italijanskog garnizona u Foči povodom njihove namere da vlast u gradu predaju ustašama334
103. Zapisnik o sporazumu između predstavnika četničkog odreda »Borje« i NDH od 9. juna 1942. o priznavanju suvereniteta NDH i o saradnji u borbi protiv NOP-a335
104. Naređenje Štaba Dinarske četničke divizije od 10. juna 1942. potčinjenim jedinicama za napad na partizane na pravcu Grahovo–Livno i Grahovo–Glamoč341
105. Izvod iz zbirke telegrama Štaba Draže Mihailovića poslatih izbegličkoj jugoslovenskoj vladi od 4. novembra 1941. do 11. juna 1942. godine 342
106. Izveštaj majora Petra Baćovića od 13. juna 1942. komandantu italijanske alpinske divizije »Pusterija« u vezi sa naređenjem da četnici napuste Foču i grad predaju ustašama361
107. Pismo majora Miloša Glišića od 14. juna 1942. majoru Zahariju Ostojiću o akcijama Sandžačkog četničkog odreda i situaciji u rejonu Foče365
108. Zapisnik sa sastanka između predstavnika četničkog odreda »Borje« i NDH od 14. juna 1942. o dopuni sporazuma o saradnji od 9. juna 1942. godine367
109. Pismo majora Petra Baćovića i kapetana Rudolfa Perhineka od 15. juna 1942. majoru Zahariju Ostojiću o situaciji u rejonu Foče369
110. Relacija Takovskog četničkog odreda od 17. juna 1942. o dejstvima odreda protiv partizanskih snaga.u rejonu G. Milanovca od 4. do 10. novembra 1941. godine375
111. Izvod iz knjige primljenih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 31. maja do 26. juna 1942. godine377
112. Izvod iz knjige poslatih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 10. maja do 27. juna 1942. godine385
113. Izveštaj komandanta Durmitorskog četničkog odreda od 29. juna 1942. Draži Mihailoviću o situaciji u Sandžaku i durmitorskom srezu391
114. Izveštaj Dobrosava Jevđevića iz druge polovine juna 1942. Iliji Trifunoviću Birčaninu o organizaciji četnika u Hercegovini i saradnji sa italijanskim okupatorom u borbi protiv NOP-a397
115. Zapisnik sa konferencije delegata četničkih odreda istočne i zapadne Bosne održane 1. i 2. jula 1942. o osnivanju Glavnog štaba bosanskih četničkih odreda i odnosima prema NDH405
116. Proglas Štaba Bilećkog vojnočetničkog odreda od 5. jula 1942. o merama protiv pripadnika NOP-a410
117. Dodatak zapisniku o sporazumu između Ozrenskog i Trebavskog četničkog odreda i predstavnika NDH od 28. maja 1942. sačinjen 9. jula 1942. godine411
118. Pismo kapetana Pavla Đurišića od 15. jula 1942. majoru Zahariju Ostojiću o situaciji u vezi Žabljaka i Šavnika i pripremama za napad na partizanske snage u rejonu Zelengore415
119. Naređenje četničke Komande Crne Gore i Hercegovine od 16. jula 1942. potčinjenim komandama i ustanovama o zabrani hapšenja bez saglasnosti karabinijera416
120. Izveštaj komandanta zapadnobosanskih, ličko-dalmatinskih i hercegovačkih vojnočetničkih odreda od 16. jula 1942. Draži Mihailoviću o četničkim jedinicama u Hercegovini, Dalmaciji, Lici i zapadnoj Bosni417
121. Izveštaj majora Petra Baćovića od 16. jula 1942. Draži Mihailoviću o vojnopolitičkoj situaciji u Hercegovini i saradnji sa italijanskim okupatorom427
122. Obaveštenje Gorskog štaba bosanskih četničkih odreda od 17. jula 1942. kapetanu Milivoju Kovačeviću o razlozima neslaganja sa politikom Draže Mihailovića prema četnicima u istočnoj Bosni433
123. Izvod iz knjige primljenih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 29. juna do 18. jula 1942. godine435
124. Izveštaj majora Petra Baćovića od 18. jula 1942. majoru Zahariju Ostojiću o vojno-političkoj situaciji u istočnoj Bosni i Hercegovini450
125. Obaveštenje Štaba Majevičke četničke grupe od 18. jula 1942. potčinjenim jedinicama o pregovorima sa nemačkom komandom u Tuzli453
126. Pismo dr Ismeta Popovca od 21. jula 1942. Draži Mihailoviću o stavu Muslimana prema NDH i četničkom pokretu i merama za njihovo pridobijanje456
127. Izveštaj kapetana Pavla Grubača od 23. jula 1942. majoru Petru Baćoviću o radu Gorskog štaba bosanskih četničkih odreda i situaciji u istočnoj Bosni459
128. Dopis Glavnog štaba bosanskih četničkih odreda od 27. jula 1942. županu Velike župe Sana i Luka u vezi dogovora o sastanku462
129. Izveštaj komandanta četničkog puka »Kralj Petar II« od 28. jula 1942. komandantu Dinarske četničke divizije o napadu na partizanske snage na području Gračaca463
130. Izveštaj Dobrosava Jevđevića iz druge polovine jula 1942. majoru Petru Baćoviću o vojno-političkoj i ekonomskoj situaciji u Hercegovini i saradnji sa italijanskim okupatorom467
131. Izveštaj kapetana Vojislava Lukačevića s kraja jula 1942. majoru Zahariju Ostojiću o napadu na 5. proletersku crnogorsku brigadu i Hercegovački NOP odred 473
132. Izvod iz knjige primljenih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 19. jula do 3. avgusta 1942. godine478
133. Izveštaj majora Petra Baćovića početkom avgusta 1942. majoru Zahariju Ostojiću o napadu na 5. proletersku crnogorsku brigadu i Hercegovački NOPO, situaciji u istočnoj Bosni i odnosima sa italijanskim okupatorom484
134. Izvod iz knjige poslatih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 29. juna do 5. avgusta 1942. godine491
135. Naređenje komandanta Majevičke četničke brigade s početka avgusta 1942. komandantu Drinskog bataljona da ne napada nemačke okupacione trupe508
136. Izveštaj Štaba četničkog puka »Kralj Aleksandar I« od 5. avgusta 1942. komandantu Dinarske divizije o napadu na partizanske snage u rejonju Srbskog klanca511
137. Naređenje Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 6. avgusta 1942. komandantima korpusa i brigada za formiranje »Crnih trojki« radi primene »slova Z«515
138. Izveštaj majora Petra Baćovića i Dobrosava Jevđevića od 6. avgusta 1942. komandantu bosanskih, ličko-dalmatinskih i hercegovačkih odreda o vojno-političkoj situaciji u istočnoj Bosni i Hercegovini i saradnji sa italijanskim okupatorom519
139. Pismo Stevana Botića od 7. avgusta 1942. Lazaru Trklji i Bori Mitranoviću o sukobu sa Dražom Mihailovićem523
140. Izveštaj majora Petra Baćovića i Dobrosava Jevđevića od 8. avgusta 1942. Draži Mihailoviću o pripremama za napad na Foču, situaciji u istočnoj Bosni i saradnji sa italijanskim okupatorom527
141. Izveštaj komandanta Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine iz prve polovine avgusta 1942. o toku priprema za napad na Foču, kadrovskim problemima i saradnji sa italijanskim okupatorom531
142. Obaveštenje Štaba Majevičke četničke grupe od 10. avgusta 1942. nemačkoj komandi u Tuzli o uslovima četničko-nemačke saradnje533
143. Pismo Jovana Kontića od 12. avgusta 1942. Draži Mihailoviću povodom sporazuma između četničke nacionalne Komande Crne Gore i italijanskog guvernera Crne Gore o saradnji u borbi protiv NOP-a535
144. Obaveštenje Štaba Majevičke četničke brigade od 14. avgusta 1942. komandantima bataljona o pregovorima sa predstavnikom nemačkih trupa537
145. Izvod iz knjige primljenih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 3. do 18. avgusta 1942. godine540
146. Pismo kapetana Radovana Ivaniševića od 19. avgusta 1942. majoru Slavku Bjelajcu sa uputstvima za rad na organizaciji četnika u zapadnoj Bosni546
147. Obaveštenje Štaba Majevičke četničke brigade od 20. avgusta 1941. komandantima bataljona o pregovorima sa predstavnikom nemačkog okupatora sa naređenjem za sprovođenje sporazuma o »primirju«550
148. Zapisnik sa zajedničke konferencije Glavnog štaba bosanskih četničkih odreda i Gorskog štaba bosanskih četničkih odreda od 21. avgusta 1942. o stvaranju jedinstvene komande, stavu prema Draži Mihailoviću i neposrednim zadacima552
149. Izvod iz knjige poslatih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 5. do 21. avgusta 1942. godine555
150. Izveštaj štabova bataljona »Karađorđe« i »Voja Tankosić« od 24. avgusta 1942. komandantu odreda »Borje« o izdvajanju u samostalnu jedinicu zbog neslaganja sa politikom Štaba odreda561
151. Izveštaj Vladimira Zečevića od 24. avgusta 1942. Draži Mihailoviću o vojno-političkoj situaciji u Hercegovini i potrebi da se onemogući delatnost Zemljoradničke stranke564
152. Naređenje četničke Komande Crne Gore i Hercegovine od 25. avgusta 1942. potčinjenim jedinicama o obaveznom prijavljivanju pokreta četničkih jedinica italijanskim okupacionim vlastima568
153. Naređenje komandanta bosanskih četničkih odreda od 27. avgusta 1942. načelniku štaba za organizaciju sadejstva nemačkim snagama u sprečavanju prodora partizana ka Banjaluci569
154. Naređenje komandanta Majevičke četničke brigade od 27. avgusta 1942. komandantu Drinskog bataljona da uputi 100 četnika radi obezbeđen ja prolaza nemačke kolone drumom Sapna–Lopare571
155. Izvod iz knjige poslatih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 22. do 28. avgusta 1942. godine572
156. Zapisnik sa sastanka predstavnika Trebavskog četničkog odreda i vlasti NDH od 29. avgusta 1942. povodom obostranog narušavanja »primirja«576
157. Uputstvo Štaba Limsko-sandžačkih četničkih odreda od 30. avgusta 1942. komandantu novovaroškog sreza za lojalan stav prema okupatoru i bespoštednu borbu protiv pripadnika NOP-a581
158. Pismo Ilije Trifunovića Birčanina od 31. avgusta 1942. majoru Zahariju Ostojiću o odluci da podnese ostavku na položaj komandanta zapadnobosanskih, ličko-dalmatinskih i hercegovačkih vojnočetničkih odreda583
159. Izveštaj komandanta bosanskih četničkih odreda od 31. avgusta 1941. Glavnom štabu o situaciji u rejonu Banjaluke i planu učešća četničkih snaga u akciji nemačkih i domobranskih jedinica protiv partizana586
160. Izveštaj komandanta Sandžačkog četničkog odreda od 31. avgusta 1941. Draži Mihailoviću o situaciji u Sandžaku589
161. Izveštaj majora Petra Baćovića i Dobrosava Jevđevića s kraja avgusta 1942. Draži Mihailoviću o napadu na Foču591
162. Izveštaj majora Petra Baćovića i Dobrosava Jevđevića s kraja avgusta 1942. Draži Mihailoviću o političkoj situaciji u istočnoj Bosni i Hercegovini593
163. Izvod iz knjige poslatih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 29. avgusta do 2. septembra 1942. godine597
164. Referat majora Zaharija Ostojića od 4. septembra 1942. načelniku Štaba Vrhovne komande o nekim aktuelnim problemima rada Štaba Vrhovne komande i potčinjenih sa predlozima rešenja600
165. Izveštaj šefa obaveštajne službe Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 4. septembra 1942. komandantu o sastanku Dobrosava Jevđevića sa predstavnicima Štaba nemačke 718. divizije607
166. Izvod iz knjige poslatih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 2. do 9. septembra 1942. godine614
167. Izveštaj komandanta Bokokotorsko-dubrovačke brigade od 17. septembra 1942. majoru Zahariju Ostojiću o obaveštajnom radu619
168. Izveštaj kapetana Aćima Slijepčevića od 20. septembra 1942. Draži Mihailoviću o bekstvu jugoslovenske kraljevske vlade iz zemlje, padu vlade generala Simovića i kairskoj aferi623
169. Zabeleška o sporazumu između političkog delegata Štaba Draže Mihailovića za istočnu Bosnu i Hercegovinu i komandanta italijanske 2. armije od 29. septembra 1942. o legalizaciji četničkih jedinica u Bosni i Hercegovini634
170. Pismo kapetana Radovana Ivaniševića od 29. septembra 1942. majoru Zahariju Ostojiću o sporazumu između Ilije Trifunovića Birčanina i komandanta 2. italijanske armije o saradnji u borbi protiv NOP-a636
171. Molba komandanta Zetskog letećeg odreda od 29. septembra 1942. komandantu italijanske divizije »Ferara« za đodelu municije639
172. Pismo Ilije Trifunovića Birčanina s kraja septembra 1942. Draži Mihailoviću o razgovorima sa komandantom italijanske 2. armije o realizaciji plana uništenja partizanskih snaga u zapadnoj Bosni641
173. Izveštaj četničkog predstavnika pri italijanskoj Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija–Dalmacija« s kraja septembra 1942. Draži Mihailoviću o razlozima saradnje sa italijanskim okupatorom 649
174. Izveštaj Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 7. oktobra 1942. Draži Mihailoviću o učešću četničkih snaga u italijanskoj operaciji »Alfa«, formiranju četničkih muslimanskih organizacija i poruci Milana Aćimovića za tajni sastanak sa majorom Petrom Baćovićem655
175. Uputstvo Draže Mihailovića od 8. oktobra 1942. Dobrosavu Jevđeviću za dalje akcije protiv NOP-a, saradnju sa okupatorom i rad na pridobijanju hrvatskog naroda i omladine 658
176. Odgovor Draže Mihailovića od 8. oktobra 1942. na pismo četničkog predstavnika pri italijanskoj Komandi »Superslode«662
177. Izveštaj dr Ismeta Popovca od 8. oktobra 1942. Draži Mihailoviću o radu na stvaranju muslimanske četničke organizacije u Hercegovini664
178. Pismo Draže Mihailovića iz prve polovine oktobra 1942. Iliji Trifunoviću Birčaninu povodom pregovora sa komandantom italijanske 2. armije o saradnji u borbi protiv NOP-a665
179. Ovlašćenje Draže Mihailovića od 12. oktobra 1942. kapetanu Đuru Ivetiću za legalizaciju odreda kod okupatorskih vlasti667
180. Izveštaj Ilije Trifunovića Birčanina od 20. oktobra 1942. Draži Mihailoviću o aktuelnim pitanjima četničke organizacije669
181. Naređenje Komande bosanskih četničkih odreda od 21. oktobra 1941. potčinjenim komandama za sprečavanje prodora partizanskih snaga u rejonu planine Manjače i Mrkonjić-Grada677
182. Izveštaj načelnika Štaba komande bosanskih, ličko-dalmatinskih i hercegovačkih vojnočetničkih odreda od 23. otkobra 1942. Draži Mihailoviću o razgovoru komandanta sa komandantom italijanskog 18. armijskog korpusa679
183. Uputstvo Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 1. novembra 1942. komandantima korpusa o postupku povodom zahteva Italijana da u četničke bataljone postave svoje oficire i o načinu primanja plata od italijanskih vlasti681
184. Izveštaj kapetana Pavla Đurišića od 2. novembra 1942. Draži Mihailoviću o poseti italijanskom guverneru Crne Gore i stanju u Crnoj Gori682
185. Izveštaj komandanta sarajevskog sreza od 2. novembra 1942. komandantu 1. sarajevske brigade o pozivu Štaba nemačke 718. divizije na pregovore o saradnji684
186. Izveštaj dr Ismeta Popovca od 3. novembra 1942. Draži Mihailoviću o radu na organizaciji muslimanskih četničkih jedinica685
187. Izveštaj majora Miodraga Paloševića od 5. novembra 1942. Draži Mihailoviću o radu na organizovanju četničkih jedinica od 21. marta do 4. novembra 1942. godine688
188. Izveštaj kapetana Pavla Đurišića od 7. novembra 1942. Draži Mihailoviću o poseti italijanskog guvernera Crne Gore Kolašinu693
189. Uputstvo Draže Mihailovića od 8. novembra 1942. komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine za dalje akcije protiv NOP-a i rad na organizaciji jedinica697
190. Pismo poručnika Jakova Jovovića od 11. novembra 1942. majoru Zahariju Ostojiću o susretu sa Dražom Mihailovićem700
191. Uputstvo komandanta Bilećke vojnočetničke brigade od 15. novembra 1942. komandantima bataljona o utrošku novčanih sredstava dobijenih od italijanskog okupatora702
192. Telegrami Draže Mihailovića upućeni Kairu i predsedniku izbegličke jugoslovenske vlade od 21. septembra do 24. novembra 1942. godine705
193. Naređenje Draže Mihailovića od 25. novembra 1942. komandantu četničkih jedinica u Crnoj Gori i Sandžaku za uništenje komunista i zelenaša712
194. Izveštaj dr Ismeta Popovca od 26. novembra 1942. Draži Mihailoviću o formiranju muslimanskih četničkih jedinica u Hercegovini 715
195. Obaveštenje četničke Glavne nacionalne komande Crne Gore od 29. novembra 1942. komandantu Zetskog četničkog odreda o akcijama protiv pripadnika NOP-a u Crnoj Gori i Sandžaku i snabdevanju municijom od strane italijanskih jedinica717
196. Naređenje četničke Glavne nacionalne komande Crne Gore od 30. novembra 1942. komandantu Zetskog letećeg odreda za maksimalno angažovanje odreda u uništenju komunista i pripadnika NOP-a719
197. Obaveštenje Dobrosava Jevdevića od 30. novembra 1942. Komandi operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o saglasnosti Komande 2. italijanske armije sa četničkom operacijom protiv NOV i POJ u zapadnoj Bosni i daljoj legalizaciji četničkih jedinica720
198. Promemoria političkog delegata Štaba Draže Mihailovića za istočnu Bosnu i Hercegovinu od novembra 1942. komandantu 2. italijanske armije o aktuelnim pitanjima saradnje i merama za njeno produbljivanje723
199. Izveštaj Dobrosava Jevđevića i majora Baćovića od novembra 1942. Draži Mihailoviću o problemima ishrane, organizaciji propagande protiv NOP-a i o odnosu prema Muslimanima i Italijanima729
200. Zaključci konferencije četničke omladine Crne Gore, Boke Kotorske i Sandžaka od 2. decembra 1942. o posleratnom državnom i društvenom uređenju Jugoslavije736
201. Obaveštenje Štaba Trebavskog četničkog odreda od 3. decembra 1942. Zapovedništvu domobranske 4. pešadijske divizije o neuspeloj akciji protiv partizanskih snaga u rejonu Majevice739
202. Izvod iz knjige poslatih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 24. novembra do 6. decembra 1942. godine744
203. Izveštaj majora Petra Baćovića od 9. decembra 1942. Draži Mihailoviću o razgovoru sa generalom Blažom Đukanovićem i pukovnikom Bajom Stanišićem o pripremama za operaciju protiv NOV i POJ u zapadnoj Bosni750
204. Punomoćje Draže Mihailovića od 11. decembra 1942. majom Zahariju Ostojiću za rukovođenje operacijama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni, Lici i Dalmaciji752
205. Zapovest komandanta bosanskih četničkih odreda od 12. decembra 1942. komandantima bataljona odreda »Borje« za napad na jedinice NOV i POJ u rejonu Kotor-Varoša754
206. Izvod iz knjige poslatih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 6. do 13. decembra 1942. godine756
207. Pismo Komande bosanskih četničkih odreda od 14. decembra 1942. Draži Mihailoviću o stavu komande prema njemu i njegovom štabu i o mestu Bosne u posleratnoj državi760
208. Obaveštenje delegata Vrhovne četničke komande za istočnu Bosnu i Hercegovinu od 15. decembra 1942. komandantima Mostarske i Konjičke brigade o legalizaciji brigada763
209. Izveštaj poručnika Predraga Rakovića iz prve polovine decembra 1942. Draži Mihailoviću o radu za vreme legalizacije od decembra 1941. do decembra 1942. godine765
210. Pismo majora Zaharija Ostojića od 17. decembra 1942. komandantu četničkog bataljona »Gvozdeni bataljon« o spoljnoj i unutrašnjoj vojno-političkoj situaciji i značaju borbe za uništenje NOV i POJ776
211. Izvod iz knjige poslatih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 13. do 21. decembra 1942. godine779
212. Izvod iz knjige primljenih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 10. do 21. decembra 1942. godine785
213. Izveštaj Štaba Romanijskog korpusa od 21. decembra 1942. komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o nemačko-ustaško-domobranskim i četničkim dejstvima protiv NOV i POJ790
214. Izveštaj komandanta Pljevaljske brigade od 25. decembra 1942. Draži Mihailoviću o situaciji na teritoriji brigade793
215. Izveštaj majora Zaharija Ostojića od 29. decembra 1942. Draži Mihailoviću o vojno-političkoj situaciji na teritoriji Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine sa predlogom za rad posle operacije protiv NOV i POJ u zapadnoj Bosni797
216. Izvod iz knjige primljenih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 20. do 29. decembra 1942. godine803
217. Izvod iz knjige poslatih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 21. do 31. decembra 1942. godine807
218. Izvod iz knjige primljenih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 30. do 31. decembra 1942. godine812
219. Telegrami razmenjeni između jugoslovensko-britanske misije i centara britanske Uprave za specijalne operacije u Kairu od kraja septembra do 19. oktobra 1941. godine817
220. Referat zamenika ministra vojske, mornarice i vazduhoplovstva izbegličke jugoslovenske vlade od 23. februara 1942. Ministarskom savetu o Vrhovnoj komandi u Kairu, vojnim snagama van zemlje i problemu radio-veze i dotura pomoći Draži Mihailoviću824
221. Pismo britanskog ministra inostranih poslova od 3. marta 1942. predsedniku izbegličke jugoslovenske vlade o problemu održavanja radio-veze i doturu pomoći Draži Mihailoviću830
222. Naređenje predsednika izbegličke jugoslovenske vlade od 1. juna 1942. generalnom konzulu u Carigradu za organizovanje neposredne radio-veze između Štaba Draže Mihailovića i vlade831
223. Pismo britanskog majora Hadsona od 11. juna 1942. Draži Mihailoviću o stavu britanske vlade prema četničkoj organizaciji832
224. Izvod iz zbirke telegrama predseđništva izbegličke jugoslovenske vlade poslatih Draži Mihailoviću od 1. aprila do 17. avgusta 1942. godine834
225. Zahtev predsedništva izbegličke jugoslovenske vlade od 20. avgusta 1942. Draži Mihailoviću za što tešnju saradnju sa majorom Hadsonom841
226. Obaveštenje predsedništva izbegličke jugoslovenske vlade od 31. avgusta 1942. Draži Mihailoviću o saglasnosti sa politikom koju vodi842
227. Obaveštenje predsedništva izbegličke jugoslovenske vlade od 31. avgusta 1942. ministru pravde o izveštaju Draže Mihailovića o neslaganju sa radom nekih članova Zemljoradničke stranke843
228. Obaveštenje predsedništva izbegličke jugoslovenske vlade od 1. septembra 1942. Draži Mihailoviću o licima u Bugarskoj pogodnim za saradnju844
229. Obaveštenje predsedništva izbegličke jugoslovenske vlade od 3. septembra 1942. Draži Mihailoviću o ličnoj poruci Jovana Đonovića Muharemu Barjaktarju845
230. Izveštaj otpravnika poslova izbegličke jugoslovenske vlade u Madridu od 16. septembra 1942. Ministarstvu spoljnih poslova o saradnji Dobrosava Jevđevića sa italijanskim okupatorom846
231. Obaveštenje predsedništva izbegličke jugoslovenske vlade od 20. septembra 1942. Draži Mihailoviću o zahtevu britanskog komandanta na Srednjem istaku da četničke snage dejstvuju po komunikacijama848
232. Zahtev predsedništva izbegličke jugoslovenske vlade od 25. septembra 1942. Draži Mihailoviću za izvođenje sabotaža na komunikacijama ka Solunu849
233. Direktiva predsedništva izbegličke jugoslovenske vlade od 6. novembra 1942. Draži Mihailoviću za dejstva na komunikacijama radi sadejstva savezničkim snagama u Africi 850
234. Izveštaj otpravnika poslova izbegličke jugoslovenske vlade u Bernu od 9. novembra 1942. Ministarstvu spoljnih poslova o saradnji četnika sa italijanskim okupatorom u borbi protiv partizana u Hercegovini i Dalmaciji851
235. Obaveštenje predsedništva izbegličke jugoslovenske vlade od 30. novembra 1942. Draži Mihailoviću o uslovima pod kojima bi se prihvatio sovjetski predlog o upućivanju oficira za vezu u njegov štab852
236. Poruka predsedništva izbegličke jugoslovenske vlade od 30. novembra 1942. Draži Mihailoviću za postupak u slučaju savezničkog iskrcavanja na Balkan853
237. Zahtev predsedništva izbegličke jugoslovenske vlade od 17. decembra 1942. Draži Mihailoviću za proveru podataka o formiranju AVNOJ-a854
238. Izveštaj oficira Abvera od 30. oktobra 1941. o ponudi Draže Mihailovića da svoje jedinice stavi na raspolagaje za borbu protiv partizana857
239. Poziv ovlašćenog lica načelnika Štaba opunomoćenog komandanta u Srbiji od 30. oktobra 1941. Draži Mihailoviću za sastanak radi pregovora o saradnji u borbi protiv partizana860
240. Izjava Draže Mihailovića od 1. novembra 1941. Komandi nemačke 342. pešadijske divizije861
241. Odgovor Draže Mihailovića od 3. novembra 1941. nemačkim vojnim komandantima u Srbiji u vezi sa pozivom na pregovore o saradnji u borbi protiv partizana 862
242. Izveštaj Upravnog štaba opunomoćenog komandanta korpusa u Srbiji od 3. novembra 1941. opunomoćenom komandantu korpusa o razgovoru sa Milanom Nedićem o ponudi Draže Mihailovića za saradnju u borbi protiv partizana865
243. Izveštaj Harolda Turnera od 6. novembra 1941. o pokušajima Draže Mihailovića da pregovorima sa Nedićem i Nemcima ojača svoj položaj za borbu protiv komunista867
244. Zapisnik sa sastanka Draže Mihailovića i predstavnika nemačkog opunomoćenog komandanta korpusa u Srbiji od 12. novembra 1941. o saradnji u borbi protiv partizana871
245. Rezime razgovora između komandanta italijanske 2. armije i Ilije Birčanina i Dobrosava Jevđevića od 21. septembra 1942. o daljoj saradnji u borbi protiv partizana881
246. Zabeleška o sastanku od 22. septembra 1942. predstavnika Komande italijanske 2. armije i komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o daljoj saradnji u borbi protiv partizana884
247. Izveštaj Obaveštajnog odeljenja Komande italijanske 2. armije od 23. septembra 1942. Vrhovnoj komandi o razgovoru sa Ilijom Birčaninom i Dobrosavom Jevđevićem o daljoj saradnji886
248. Izveštaj komandanta italijanske 2. armije od 26. septembra 1942. Vrhovnoj komandi o rezultatima razgovora sa Ilijom Birčaninom i Dobrosavom Jevđevićem o saradnji887
249. Naređenje komandanta italijanskog garnizona Danilovgrad od 2. oktobra 1942. predsedniku četničkog Nacionalnog odbora u Danilovgradu za akciju na putu Danilovgrad–Podgorica889
250. Obaveštenje Komande italijanske pešadijske divizije »Ferara« od 14. oktobra 1942. Baju Stanišiću o obiiasku 3. bataljona Zetskog odreda890
251. Obaveštenje Komande italijanske pešadijske divizije »Ferara« od 17. oktobra 1942. komandantu Zetskog četničkog odreda o dodeli municije895
252. Izveštaj opšteg upravnog poverenika za obalski pojas na Sušaku od 6. aprila 1942. o političkoj situaciji u obalskom pojasu i merama italijanske 2. armije za pacifikaciju zone899
253. Izveštaj oficira za vezu NDH pri Štabu nemačke 718. pešadijske divizije od 11. septembra 1942. Glavnom stanu poglavnika o sastanku Dobrosava Jevđevića sa nemačkim predstavnicima903