VOJNOISTORIJSKI INSTITUT BEOGRAD: ZBORNIK DOKUMENATA I PODATAKA NOR-a
 
        
        
        
        
        
tom XIII
knjiga 3: 1943
DOKUMENTI JEDINICA I USTANOVA KRALJ. ITALIJE
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-596): znaci.org
DOKUMENTI JEDINICA I USTANOVA KRALJ. ITALIJE
1943
1. Pregled dislokacije i komandnog kadra združenih jedinica Kopnene vojske na teritoriji Jugoslavije i susednim područjima na dan 1. januara 1943. godine7
2. Izvod iz izveštaja Više komande oružanih snaga Albanije od 3. januara 1943. Vrhovnoj komandi o napadu partizana na motorizovanu kolonu italijanske vojske kod Crnoljeva na Kosovu16
3. Izveštaj Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 3. januara 1943. Vrhovnoj komandi o rušenju pruge Novo Mesto - Ljubljana i Ogulin - Gospić i zarobljavanju motornih jedrenjaka kod Igrana19
4. Izveštaj Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 4. januara 1943. Vrhovnoj komandi o borbama u zonama Šmarje, V. Lašče i Gračac - Lovinac, kod Krašića i Vrbovskog20
5. Izveštaj Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 6. januara 1943. Vrhovnoj komandi o najnovijim događajima22
6. Izveštaj Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 7. januara 1943. o borbama u zoni Brod i Trebnje i napadu jedinica NOV na domobransku posadu u Saborskom23
7. Izveštaj Vojnopomorske komande Dalmacije od 10. januara 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija - Dalmacija o napadima partizanskih jedinica na italijanske plovne objekte i uređaje i o preduzetim protivmerama u toku decembra 1942. godine25
8. Pismo komandanta oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 13. januara 1943. ministru vanjskih poslova NDH o organizaciji, popuni i zadacima M.V.A.C.32
9. Izveštaj Obaveštajnog odeljenja Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 13. januara 1943. o sastanku predstavnika ustaško-domobranskih jedinica sa četničkim starešinama, 31. decembra 1942. u Otočcu, u cilju obezbeđenja saradnje u borbi protiv NOP-a36
10. Izveštaj Više komande oružanih snaga Albanije od 15. januara 1943. Vrhovnoj komandi o čišćenju zone Lipljan37
11. Izveštaj Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 16. januara 1943. Vrhovnoj komandi o borbama u zonama Trebnje, Saborski, Vojnovac i Gospić38
12. Izveštaj Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 18. januara 1943. Vrhovnoj komandi o napadima jedinica NOV i POJ u zonama Višnja Gora, Lička Jesenica, Gračac i Vodice40
13. Izveštaj generala Đuzepa Pijeka od 18. januara 1943. Ministarstvu inostranih poslova o vojno-političkoj situaciji na teritoriii NDH42
14. Izveštaj Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od januara 1943. Vrhovnoj komandi o početnim dejstvima podređenih jedinica u operaciji Vajs50
15. Izveštaji pukovnika Grinjola od 21. i 22. januara 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija - Dalmacija o putu u Dubrovnik i Split u vezi angažovanja četničkih oružanih formacija iz Crne Gore i Hercegovine u operacijama protiv NOV i POJ52
16. Izveštaj Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od januara 1943. Vrhovnoj komandi o dejstvima potčinjenih jedinica56
17. Zapovest komandanta 18. armijskog korpusa od 22. januara 1943. o angažovanju četničkih formacija u operacijama Vajs58
18. Izveštaj Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od januara 1943. Vrhovnoj komandi o operacijama potčinjenih jedinica67
19. Izveštaj Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 27. januara 1943. Vrhovnoj komandi o dejstvima potčinjenih jedinica69
20. Izveštaj Komande 6. armijskog korpusa od 29. januara 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija - Dalmacija o pregovorima četničkog delegata Dobrosava Jevđevića sa ustaško-domobranskim starešinama u Mostaru72
21. Izveštaj Više komande oružanih snaga Albanije od 30. januara 1943. Vrhovnoj komandi o čišćenju zone jugozapadno od Prištine74
22. Izveštaj Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 1. februara 1943. Vrhovnoj komandi o dejstvima potčinjenih jedinica77
23. Zabeleška Sekretarijata načelnika Glavnog generalštaba Vrhovne komande od 4. februara 1943. o razgovoru načelnika Glavnog generalštaba sa generalima Roatom i Robotijem u vezi sa dejstvima italijanskih i nemačkih jedinica u operaciji Vajs79
24. Podsetnik generala Roboti ja za sastanak sa načelnikom Glavnog generalštaba 4. februara 1943. u Rimu u vezi vojno-političke situacije na teritoriji NDH82
25. Usmene direktive načelnika Glavnog generalštaba generala Ambrozija izdate generalu Robotiju za sastanak sa nemačkim komandantom Jugoistoka 8. februara 1943. u Beogradu86
26. Zabeleška Vrhovne komande od 9. februara 1943. o razgovoru načelnika Glavnog generalštaba sa generalom Roatom povodom sporazuma o izvođennju operacija Vajs87
27. Izveštaj Vojnopomorske komande Dalmacije od 10. februara 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o napadima partizanskih jedinica na italijanske plovne objekte i uređaje i o preduzetim protivmerama u toku meseca januara90
28. Izveštaj generala Đuzepa Pijeka od 15. februara 1943. Ministarstvu inostranih poslova o situaciji na Kosovu100
29. Izveštaj Guvernatorata Crne Gore od 17. februara 1943. Vrhovnoj komandi o napadu na grupu ilegalaca i članova OK KPJ za Berane102
30. Izveštaj Komande 1. brze divizije Euđenio di Savoja od 17. februara 1943. Komandi 18. armijskog korpusa o napadu na auto-kolonu na putu Vodice - Mala Čista103
31. Odobrenje Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 19. februara 1943. Komandi 6. armijskog korpusa za upotrebu četničke vojne formacije u borbama protiv jedinica NOV i POJ u dolini Neretve108
32. Promemorija Obaveštajnog odeljenja Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 21. februara 1943. o situaciji u Julijskoj krajini109
33. Naređenje Vrhovne komande od 23. februara 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija - Dalmacija o načinu upotrebe jedinica 6. i 18. armijskog korpusa i četničkih formacija u drugoj fazi operacije Vajs114
34. Izveštaj Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 24. februara 1943. Vrhovnoj komandi o neophodnosti hitnog usaglašavanja stavova sa nemačkim komandama u vezi upotrebe četnika u operacijama Vajs115
35. Izveštaj Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 24. februara 1943. Vrhovnoj komandi o preduzetim merama da se nemačkim jedinicama onemogući ulazak u Mostar i o neophodnosti da se u borbama protiv jedinica NOVJ upotrebe četničke formacije116
36. Zabeleška Vrhovne komande o sastanku nemačkih i italijanskih predstavnika, održanom 26. februara 1943. u Rimu, povodom nastavljanja operacija Vajs118
37. Naređenje Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 27. februara 1943. Komandi 18. armijskog korpusa za preduzimanje kombinovane represivne akcije u zoni Živogošće - Igrane - Drašnice zbog partizanskih napada na italijanske plovne objekte 123
38. Zabeleška Vrhovne komande od 2. marta 1943. o razgovorima ita- lijansko-nemačkih predstavnika vođenim na sastancima 26, 27. i 28. februara u Rimu povodom operacija Vajs125
39. Zabeleška Vrhovne komande o razgovoru načelnika Glavnog generalštaba sa generalima Birolijem i Robotijem na dan 3. marta 1943. u Rimu127
40. Izvod iz izveštaja Vojnopomorske komande Dalmacije od 10. marta 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija - Dalmacija o napadima partizanskih jedinica na italijanske plovne objekte i uređaje u toku meseca februara132
41. Zabeleška o razgovoru načelnika Vrhovne komande sa komandantom trupa u Grčkoj od 14. marta 1943. povodom situacije na Balkanu i potrebe da se formira jedinstvena Operativna komanda za Albaniju, Crnu Goru i Grčku142
42. Zabeleška Vrhovne komande od 17. marta 1943. o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori145
43. Zabeleška Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 17. marta 1943. o pitanjima razmatranim prilikom razgovora između generala Robotija i guvernera Dalmacije u Zadru 15. marta 1943. godine147
44. Izveštaj Više komande oružanih snaga Albanije od 17. marta 1943. Vrhovnoj komandi o napadu na auto-kolonu na putu Skadar - Prizren kod s. Sen Mrije150
45. Izvod iz izveštaja Više komande oružanih snaga Albanije od 20. marta 1943. Vrhovnoj komandi o čišćenju zone Gorjane - Gostivar - Kičevo151
46. Depeša Više komande oružanih snaga Albanije od 27. marta 1943. Vrhovnoj komandi o atentatu na fašističkog federalnog inspektora u Peći152
47. Izvod iz izveštaja Vrhovne komande za mesec mart 1943. o političkoj situaciji na Kosovu153
48. Promemorija Vrhovne komande od 4. aprila 1943. za načelnika Glavnog generalštaba o pitanjima koja će se razmatrati na sastanku sa predstavnicima nemačke Vrhovne komande u Salcburgu154
49. Zabeleška Vrhovne komande od 10. aprila 1943. o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori157
50. Izvod iz promemorije Vrhovne komande od 12. aprila 1943. o pitanjima razmatranim na sastanku sa predstavnicima nemačke Vrhovne komande od 7. do 10. aprila 1943. u Salcburgu161
51. Dopis Vrhovne komande od 12. aprila 1943. Generalštabu KoV povodom rasporeda 15. januar i sporazuma nemačko-ita- lijanskih predstavnika od 18. aprila o međusobnoj saradnji na Balkanu165
52. Promemorija Vrhovne komande od 12. aprila 1943. o pogoršanoj vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori168
53. Zabeleška Vrhovne komande od 12. aprila 1943. o usmenim direktivama izdatim načelniku Generalštaba KoV i Višoj komandi oružanih snaga Slovenija - Dalmacija u vezi s povlačenjem posada iz Druge zone168
54. Izvod iz izveštaja Vojnopomorske komande Dalmacije od 12. aprila 1943. Višoj komandi oružanih snaga SlovnijaDalmacija o akcijama partizanskih jedinica na italijanske plovne objekte i uređaje u toku meseca marta171
55. Dopis Generalštaba KoV od 13. aprila 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija - Dalmacija o rasporedu 15. januar, zadacima 2. armije i snagama sa kojima može raspolagati177
56. Izvod iz izveštaja Više komande oružanih snaga Albanije za period od 1. do 15. aprila 1943. Komandi Grupe armija Istok o situaciji u zapadnoj Makedoniji i na Kosovu181
57. Zabeleška Vrhovne komande od 18. aprila 1943. o razgovoru načelnika Glavnog generalštaba sa načelnikom Generalštaba KoV povodom priprema akcije za deblokiranje opsednutog garnizona Foča183
58. Promemorija načelnika Štaba Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 26. aprila 1943. o rasporedu, zadacima i mogućnostima jedinica 2. armije185
59. Promemorija Vrhovne komande od 27. aprila 1943. o potrebi da se, usled pogoršane vojne situacije, u Crnu Goru upute nove snage ili zatraži intervencija nemačkih i bugarskih jedinica214
60. Promemorija Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 30. aprila 1943. o vojno-političkoj situaciji na podređenoj teritoriji i predstojećim zadacima215
61. Zabeleška Operativnog odeljenja KoV o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori, upućena polovinom aprila 1943. vojnoobave- štajnoj službi Vrhovne komande219
62. Izvod iz zabeleške Vrhovne komande o razgovoru pomoćnika načelnika Glavnog generalštaba sa nemačkim generalom Varlimontom 4. maja 1943. povodom pripreme za operaciju Švarc221
63. Promemorija Vrhovne komande od 6. maja 1943. o vojno-političkoj situaciji na teritoriji NDH224
64. Promemorija Vrhovne komande od 12. maja 1943. o pogoršanju vojne situacije u Crnoj Gori usled povećanog pritiska jedinica NOVJ227
65. Promemorija Generalštaba KoV od 13. maja 1943. o krizi četničke organizacije u Crnoj Gori228
66. Beleška Vrhovne komande o razgovru načelnika Glavnog generalštaba sa nemačkim generalom fon Rintelenom 18. maja 1943. povodom slabe saradnje nemačkih i italijanskih jedinica na teritoriji NDH i Crne Gore229
67. Dopis Komande 2. armije od 19. maja 1943. kojim se italijanskoj Vojnoj misiji u Zagrebu dostavlja prepiska između komandi peš. divizija Marke i Mesina sa komandantom nemačke SS-divizije Princ Eugen povodom izvođenja operacije Švarc233
68. Naređenje Prefekture Zadar od 19. maja 1943. potčinjenim ustanovama da se objavi stanovništvu da se muška lica internirana u koncentracionom logoru u Molatu smatraju taocima244
69. Izvod iz zabeleške Vrhovne komande o razgovoru načelnika Glavnog generalštaba sa nemačkim generalom fon Rintelenom 22. maja 1943. u vezi saradnje nemačkih i italijanskih trupa u borbi protiv NOV i POJ247
70. Zabeleška Vrhovne komande od 22. maja 1943. o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori248
71. Izvod iz mesečnog izveštaja za maj 1943. Komande 9. armije o napadu partizana na karabinijersku stanicu u s. Slivovo kod Ohrida252
72. Izveštaj Vrhovne komande od 1. juna 1943. o vojno-političkoj situaciji na Balkanu u toku meseca maja256
73. Zabeleška pukovnika Grinjola o razgovoru guvernera Crne Gore Pircija Birolija 2. juna 1943. u Solunu sa nemačkim komandantom Jugoistoka generalom Lerom povodom saradnje nemačkih i italijanskih jedinica u operaciji Švarc267
74. Telegram Operativnog odeljenja Komande 2. armije od 4. juna 1943. Generalštabu KoV o rezultatima razgovora u Solunu između nemačkog generala Lera i guvernera Crne Gore Pircija Birolija271
75. Izveštaj Komande 9. armije od 13. juna 1943. Vrhovnoj komandi o napadu partizana na voz u rejonu železničke stanice Presek na pruzi Kičevo - Struga273
76. Izveštaj Komande 9. armije od 15. juna 1943. Vrhovnoj komandi o sukobu kvislinških jedinica sa partizanima u rejonu s. Pridvorice kod Kosovske Mitrovice274
77. Izveštaj Komande 9. armije od 16. juna 1943. Vrhovnoj komandi o napadu partizana na odeljenje finansijske straže na k. 1522 iznad Gornjeg Sela kod Prizrena275
78. Izveštaj Komande 9. armije od 21. juna 1943. Vrhovnoj komandi o napadu na auto-kolonu na putu DebarStruga i o sukobu sa partizanima kod s. Karburice kod Kičeva277
79. Izveštaj Komande 9. armije od 23. juna 1943. Vrhovnoj komandi o hapšenju 14 komunista u blizini s. Drajčića kod Prizrena281
80. Izveštaj Guvernatorata Crne Gore od 25. juna 1943. o čišćenju zona donjeg toka Pive, Žabljaka, Vilusa, Kuča i Pepića i o streljanju 180 rodoljuba zatvorenika u koncentracionom logoru u Baru283
81. Izveštaj guvernera Crne Gore generala Pircija Birolija od 26. juna 1943. Musoliniju o dvogodišnjoj delatnosti jedinica, komandi civilnih funkcionera287
82. Izveštaj Vrhovne komande od 1. jula 1943. o vojno-političkoj situaciji na Balkanu u toku meseca juna299
83. Pregled dislokacije i komandnog kadra združenih jedinica na teritoriji Jugoslavije i susednih područja na dan 1. jula 1943. godine309
84. Izvod iz mesečnog izveštaja Komande 9. armije od 1. jula 1943. o vojno-političkoj situaciji na teritoriji zapadne Makedonije, Kosova i Crne Gore319
85. Izvod iz mesečnog izveštaja Komande 9. armije od 4. jula 1943. o vojno-političkoj situaciji na teritoriji Kosova i zapadne Makedonije323
86. Izvod iz izveštaja Komande 9. armije od 6. jula 1943. Vrhovnoj komandi o vojno-političkoj situaciji na teritoriji zapadne Makedonije, Kosova, Crne Gore i u susednim oblastima327
87. Izvod iz izveštaja Komande 9. armije od 8. jula 1943. Vrhovnoj komandi o napadu partizana na karaulu granične straže iznad s. Sredske kod Prizrena i o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori i Sandžaku330
88. Izvod iz izveštaja Komande 9. armije od 9. jula 1943. Vrhovnoj komandi o vojno-političkoj situaciji na teritoriji Kosova i Crne Gore335
89. Izvod iz izveštaja Komande 9. armije od 14. jula 1943. Vrhovnoj komandi o delatnosti partizanskih jedinica na teritoriji zapadne Makedonije i Kosova i o akcijama italijanskih jedinica na teritoriji Crne Gore337
90. Izveštaj guvernera Crne Gore od 14. jula 1943. Vrhovnoj komandi o operacijama protiv jedinica NOV i POJ u Crnoj Gori u periodu od početka aprila do 16. juna 1943. godine340
91. Izveštaj Vojnopomorske komande Dalmacije od 15. jula 1943. Komandi 2. armije o napadima partizanskih jedinica na italijanske plovne objekte i uređaje i preduzetim protivmerama u toku meseca juna381
92. Izvod iz izveštaja Komande 9. armije od 15. jula 1943. Vrhovnoj komandi o napadu na auto-kolonu na putu Debar - Struga, o vojno-političkoj situaciji na teritoriji zapadne Makedonije, Kosova i susednih područja i o operativnoj delatnosti na teritoriji Crne Gore387
93. Izvod iz izveštaja Komande 9. armije od 22. jula 1943. Vrhovnoj komandi o hapšenju pripadnika NOP-a u Peći i akcijama partizana na teritoriji zapadne Makedonije390
94. Izveštaj Vrhovne komande od 27. jula 1943. o vojno-političkoj situaciji na Balkanu, jačini, mogućnostima i stepenu borbene gotovosti raspoloživih snaga na dan 27. jula 1943. godine392
95. Obaveštenje Komande 2. armije od 27. jula 1943. potčinjenim komandama o naređenju predsednika vlade da vojne vlasti preuzmu staranje o javnom poretku na svima anektiranim teritorijama u nadležnosti 2. armije400
96. Izveštaj Komande 2. armije od 30. jula 1943. Generalštabu KoV da su vojne vlasti preuzele staranje o javnom redu u Guvernatoratu Dalmacije402
97. Mesečni izveštaj Komande 8. armije od 30. jula 1943. Komandi 2. armije o aktivnosti jedinica NOV i POJ u Julijskoj krajini403
98. Zabeleška Odeljenja za vezu Ministarstva inostranih poslova iz druge polovine jula 1943. o vojno-političkoj situaciji u NDH i bugarskoj okupaciji Jegejske Makedonije418
99. Pregled dislokacije i formacijskog sastava združenih jedinica na teritoriji Jugoslavije i susednim područjima na dan 1. avgusta 1943. godine420
100. Izveštaj Vrhovne komande od 1. avgusta 1943. o vojno-političkoj situaciji na Balkanu u toku meseca jula424
101. Desetodnevni izveštaj Komande 8. armije od 4. avgusta 1943. Komandi 2. armije o aktivnosti jedinica NOV i POJ u Julijskoj krajini u periodu od 20. do 31. jula438
102. Izveštaj generala Robotija od 13. avgusta 1943. Generalštabu KoV o razgovoru sa italijanskim ambasadorom u Zagrebu po pitanju odnosa sa NDH458
103. Izvod iz izveštaja Komande 2. armije od 15. avgusta 1943. Generalštabu KoV o moralu trupa i raspoloženju stanovništva o radu Propagandnog odeljenja u toku meseca jula462
104. Obaveštenje Komande 2. armije od 20. avgusta 1943. Komandi 18. armijskog korpusa o naređenju Vrhovne komande da civilnu vlast u Guvernatoratu Dalmacije preuzmu komandanti 18. i 14. armijskog korpusa468
105. Izvod iz izveštaja Generalštaba KoV od 31. avgusta 1943. Vrhovnoj komandi o borbenoj gotovosti združenih jedinica dislociranih u Jugoslaviji i u Albaniji na dan 15. avgusta 1943. godine469
106. Zabeleška Guvernatorata Crne Gore iz prve polovine 1943. o organizaciji i načinu vođenja borbe jedinica NOV i POJ474