VOJNOISTORIJSKI INSTITUT BEOGRAD: ZBORNIK DOKUMENATA I PODATAKA NOR-a
 
        
        
        
        
        
tom XIII
knjiga 1: 1941
DOKUMENTI JEDINICA I USTANOVA KRALJ. ITALIJE
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-896): znaci.org
DOKUMENTI JEDINICA I USTANOVA KRALJ. ITALIJE
1941
1. Depeša Ministarstva rata od 17. aprila 1941. Komandi 2. armije o potrebi nadzora nad držanjem italijanskih vojnika slovenskog porekla9
2. Predlog Generalštaba kopnene vojske od 20. aprila 1941. Vrhovnoj komandi za razmeštaj jedinica na okupiranoj teritoriji Jugoslavije11
3. Uputstvo Generalštaba kopnene vojske od 20. aprila 1941. Komandi 2. armije o dislokaciji jedinica na okupiranoj teritoriji Jugoslavije15
4. Naređenje Vrhovne komande od 21. aprila 1941. Generalštabu kraljevske kopnene vojske i Višoj komandi Albanije o dislokaciji jedinica na okupiranoj teritoriji Jugoslavije17
5. Ovlašćenje Komande 2. armije od 24. aprila 1941. prefektu Rijeke o proširenju njegove nadležnosti nad susednim oblastima i ostrvima 19
6. Dopis Komande 2. armije od 25. aprila 1941. potčinjenim komandama o nadležnosti civilnih komesarijata Slovenije i Dalmacije21
7. Naređenje Komande 9. armije od 26. aprila 1941. potčinjenim komandama o zadacima i rasporedu jedinica Armije 25
8. Naredba Više komande oružanih snaga Albanije od 28. aprila 1941. o poveravanju sudske vlasti na teritoriji Crne Gore civilnom komesaru sa sedištem na Cetinju28
9. Izveštaj Komande žandarmerije u Crnoj Gori od 28. aprila 1941. komandantu 11. bataljona Kr. karabinijera o stanju žandarmerijskih stanica u Crnoj Gori 30
10. Izveštaj Marcela Cukolina od 29. aprila 1941. Italijanskom poslanstvu u Zagrebu o političkoj situaciji u NDH31
11. Naredba civilnog komesara za Crnu Goru od 29. aprila 1941. o stavljanju pod sekvestar imovine bivše zetske banovine34
12. Izveštaj civilnog komesara Dalmacije od kraja aprila 1941. o političkoj i ekonomskoj situaciji u Dalmaciji36
13. Naređenje Komande 2. armije od 1. maja 1941. potčinjenim komandama o cenzurisanju novina i publikacija štampanih na teritoriji NDH41
14. Naređenje Komande 9. armije od 6. maja 1941. potčinjenim komandama o nadzoru nad starom albanskom granicom i o demarkacionoj liniji između italijanskih, nemačkih i bugarskih okupacionih trupa  43
15. Naredba Musolinija od 6. maja 1941. o nadležnosti imenovanja van- rednih komesara kod brodarskih društava na okupiranoj teritoriji Jugoslavije46
16. Dislokacija jedinica i ustanova 11. armijskog koprusa 16. maja 1941. godine48
17. Izveštaj civilnog komesara Kočevskog okruga od 14. maja 1941. Civilnom komesarijatu za okupirane teritorije Slovenije u Ljubljani o sukobu sa antifašistima na Maloj gori kod Ribnice53
18. Proglas Musolinija od 17. maja 1941. o upravnom i sudskom ustrojstvu na teritoriji Jugoslavije od strane oružanih snaga fašističke Italije55
19. Ugovor o određivanju granica između NDH i fašističke Italije potpisan u Rimu 18. maja 1941. godine60
20. Sporazum između NDH i fašističke Italije od 18. maja 1941. o stvaranju demilitarizovane zone na području NDH koje se graniči sa fašističkom Italijom, o odricanju NDH da drži ratnu mornaricu i o prevoženju trupa fašističke Italije preko teritorije NDH63
21. Pismo predsednika italijanske fašističke vlade Musolinija od 18. maja 1941. predsedniku vlade NDH Paveliću o upravnom uređenju opštine Split i ostrva Korčule i o pravima italijanske nacionalne manjine na području NDH64
22. Dekret kralja Vitorija Emanuela III od 18. maja 1941. o aneksiji Dalmacije, Boke Kotorske, delova Hrvatskog primorja i Gorskog kotara i o osnivanju Guvernatorata Dalmacije65
23. Naređenje Komande 2. armije od 20. maja 1941. potčinjenim komandama da na teritorijama priključenim Nezavisnoj Državi Hrvatskoj predaju civilnu vlast hrvatskim vlastima70
24. Obaveštenje generala Pircija Birolija od 23. maja 1941. Komandi 2. armije da divizija „Marke (Marche) i Baza Dubrovnik prelaze u nadležnost 2. armije 71
25. Obaveštenje Generalštaba kopnene vojske od 25. maja 1941. Komandi 2. armije o pomeranju granice nadležnosti između 2. armije i Više komande oružanih snaga73
26. Izveštaj Više komande oružanih snaga Albanije od 25. maja 1941. Komandi 9. armije o proširenju teritorijalne nadležnosti divizije „Mesina na celu Crnu Goru74
27. Izveštaj Komande 6. armijskog korpusa od 25. maja 1941. Komandi 2. armije o političkoj situaciji na području Knina i Gračaca75
28. Obaveštenje Italijanskog ministarstva rata od 28. maja 1941. komandama armija i armijskih korpusa o karakteru, potčinje- nosti i pravima centara vojne kontraobaveštajne službe78
29. Dopis komandanta 11. armijskog korpusa od 28. maja 1941. visokom komesaru Ljubljanske pokrajine o potrebi za boljom sa- radnjom karabinijera i vojnih komandi u operacijama čišćenja80
30. Izveštaj Komande 16. mobilnog bataljona Kr. karabinijera od 2. juna 1941. Guvernatoratu Dalmacije o potrebi da se preduzmu energične mere prema stanovništvu pripojenog dela Dalmacije koje je komunistički i protivitalijanski nastrojeno83
31. Izveštaj Obaveštajnog odeljenja 2. armije od 4. juna 1941. o političkoj situaciji i organizaciji vlasti na teritoriji NDH85
32. Odluka kralja Vitorija Emanuela III od 7. juna 1941. o nadležnosti guvernera Dalmacije88
33. Depeša Musolinija od 11. juna 1941. Prefekturi u Rijeci da se izvrši identifikovanje Dalmatinaca italijanskog porekla radi njihovog vraćanja na teritoriju Guvernatorata Dalmacije u cilju jačanja italijanskog elementa91
34. Naređenje Vrhovne komande od 12. juna 1941. da Komanda 9. armije preuzme nadležnosti i naziv dotadašnje Više komande oružanih snaga Albanije92
35. Dopis Generalštaba kraljevske kopnene vojske od 14. juna 1941. potčinjenim komandama o planu transporta komandi i jedinica predviđenih za povratak u Italiju93
36. Nedeljni informativni izveštaj italijanske Vrhovne komande od 26. juna 1941. o političkoj i ekonomskoj situaciji u 98
37. Izveštaj Komande 2. armije od 6. jula 1941. Ministarstvu rata o sabotaži u magacinu goriva u Splitu104
38. Obaveštenje Glavne komande karabinijera od 7. jula 1941. potčinjenim komandama o formiranju Komande karabinijera Guvernatorata Dalmacije105
39. Depeše Komande 2. armije od 7. jula 1941. potčinjenim komandama o presecanju vojnih telefonskih linija kod Karlovca i o postavljanju eksploziva na pruzi Sušak - Škrljevo106
40. Naređenje Komande divizije „Granatijeri di Sardenja od 11. jula 1941. potčinjenim komandama o merama predostrožnosti povodom vesti o oružanom ustanku108
41. Obaveštenje Komande 11. armijskog korpusa od 13. jula 1941. Visokom komesarijatu za Ljubljansku pokrajinu o eksplozivu nađenom na pruzi Sušak - Škrljevo113
42. Beleška Operativnog odeljenja Vrhovne komande od 14. jula 1941. o situaciji u Crnoj Gori i o merama za ugušivanje ustanka114
43. Izveštaj Komande garnizona u Njegušima od 14. jula 1941. Komandi divizije Mesina o prekidu telefonskih veza između Njeguša i Cetinja i o nameri partizana da izvrše napad na garnizon Njeguši116
44. Telegram Prefekture Kotor od 14. jula 1941. Ministarstvu unutraš njih poslova u Rimu o situaciji u Kotorskoj provinciji i graničnim oblastima, o hapšenju komunista, o operacijama vojske za ugušivanje ustanka i o potrebi pojačanja garnizona118
45. Izveštaj kotarskog kvestora od 14. jula 1941. prefektu u Kotoru o merama predostrožnosti, akcijama protiv ustanika i hapšenjima komunista119
46. Izveštaj grupe karabinijera u Kotoru od 14. jula 1941. prefektu Kotora o pogoršanju situacije i teškoćama u pripremi akcije za deblokiranje Njeguša121
47. Beleška Operativnog odeljenja Vrhovne komande od 15. jula 1941. o merama za ugušivanje ustanka u Crnoj Gori122
48. Izveštaj Više komande oružanih snaga Albanije od 15. jula 1941. načelniku Glavnog generalštaba o uzrocima oružanog ustanka u Crnoj Gori i o merama za njegovo ugušivanje125
49. Depeša Prefekture u Kotoru od 15. jula 1941. guverneru Dalmacije ' o situaciji u provinciji i uspostavljanju veze sa garnizonima Njeguši i Budva128
50. Pregled dislokacije i komandnog kadra Komande i jedinica 11. armijskog korpusa 15. jula 1941. godine129
51. Depeša prefekta Kotora od 15. jula 1941. guverneru Dalmacije o vojno-političkoj situaciji i preduzetim merama protiv crnogorskih ustanika146
52. Beleška Operativnog odeljenja Vrhovne komande od 16. jula 1941. o situaciji na području Kotora i Crne Gore 147
53. Izveštaj komande Kr. karabinijera 14. armijskog korpusa od 16. jula 1941. o događajima u Crnoj Gori od 13. do 16. jula 1941. godine148
54. Depeša prefekta Kotora od 16. jula 1941. guverneru Dalmacije o širenju ustanka u Crnoj Gori i prispelim pojačanjima iz Albanije152
55. Izveštaj visokog komesara za Crnu Goru od 17. jula 1941. Ministarstvu spoljnih poslova u Rimu o sazivanju i radu kvislinške ustavotvorne skupštine i o revolucionarnom pokretu u Crnoj Gori153
56. Direktiva Više komande oružanih snaga Albanije od 17. jula 1941. komandantu 14. armijskog korpusa za upotrebu i dejstvo jedinica u Crnoj Gori157
57. Depeša prefekta Kotora od 17. jula 1941. guverneru Dalmacije o situaciji u Crnoj Gori160
58. Depeša prefekta Kotora od 17. jula 1941. guverneru Dalmacije o uputstvima za hapšenje članova porodica ustanika161
59. Depeša prefekta Kotora od 17. jula 1941. guverneru Dalmacije o dolasku pojačanja radi ugušivanja ustanka u Crnoj Gori163
60. Depeša prefekta Kotora od 18. jula 1941. guverenru Dalmacije o rastrojstvu i zbunjenosti garnizona Kotor i gubicima koje su crnogorski ustanici naneli italijanskim snagama u sukobu kod Brajića163
61. Depeša prefekta Kotora od 18. jula 1941. guverneru Dalmacije o dolasku pojačanja, o zbunjenosti i rastrojstvu italijanskih vojnih komandi, o nameràma ustanika i o potrebi za obrazovanjem jedinstvene komande za odbranu Boke i prekog vojnog suda165
62. Telegram visokog komesara za Crnu Goru od 19. jula 1941, Ministarstvu spoljnih poslova u Rimu o deblokiranju Cetinja i o novim žarištima ustanka u Gusinju, Nikšiću i Andrijevici167
63. Depeša prefekta Kotora od 19. jula 1941. Minisatrstvu unutrašnjih poslova u Rimu o hapšenjima i interniranju sumnjivih lica168
64. Naredba guvernera Dalmacije od 19. jula 1941. o raspuštanju svih društava i organizacija koje nisu odeljci fašističke stranke169
65. Izveštaj Poslanstva fašističke Italije u Zagrebu od 19. jula 1941. ministru spoljnih poslova u Rimu o incidentima između italijanskih vojnika i organa NDH171
66. Izveštaj visokog komesara Crne Gore od 20. jula 1941. Ministarstvu spoljnih poslova u Rimu o pogoršanju situacije u Crnoj Gori i o represalijama italijanske vojske174
67. Depeša prefekta Kotora od 20. jula 1941. guverneru Dalmacije o jačini ustaničkih snaga, o pretresu, hapšenju i interniranju sumnjivih lica i o planovima za odbranu područja Kotora176
68. Uputstvo Komande 14. armijskog korpusa od 21. jula 1941. potčinjenim komandama o načinu upotrebe jedinica u akcijama čišćenja crnogorskih ustanika178
69. Naredba Musolinija od 22. jula 1941. o promenama u uređenju i postupku vojnih ratnih sudova180
70. Naređenje Više komande oružanih snaga Albanije od 22. jula 1941.o nadležnosti i pravima vojnih ratnih sudova182
71. Izveštaj generala Pircija Birolija od 22. jula 1941. Vrhovnoj komandi o situaciji i dejstvu potčinjenih jedinica u Crnoj Gori 184
72. Izveštaj generala Pircija Birolija od 23. jula 1941. načelniku Glavnog generalštaba o teškoćama u izvođenju operacija u Crnoj Gori188
73. Naređenje generala Pircija Birolija od 23. jula 1941. komandantu 14. armijskog korpusa o zadacima združenih jedinica u ope racijama za ugušivanje ustanka u Crnoj Gori190
74. Obaveštenje prefekta Kotora od 23. jula 1941. guverneru Dalmacije o represalijama garnizona Budva nad civilnim stanovništvom193
75. Depeša prefekta Kotora od 23. jula 1941. guverneru Dalmacije o hapšenju jevrejskih porodica, potrebi za pojačavanjem karabinijera i bombardovanju predela Njeguši194
76. Izveštaj Komande 2. mobilnog bataljona Kraljevske finansijske straže od 24. jula 1941. Komandi garnizona u Kotoru o oružanom sukobu sa ustanicima kod Čekanja196
77. Promemorija Vrhovne komande od 25. jula 1941. o situaciji u Crnoj Gori201
78. Obaveštenje Vrhovne komande od 25. jula 1941. Ministarstvu spoljnih poslova o telegramu Musolinija glavnom komandantu oružanih snaga u Albaniji da preduzme civilnu i vojnu vlast na teritoriji Crne Gore202
79. Izveštaj Komande divizije „Granatijeri di Sardenja od 26. jula 1941. Komandi 11. armijskog korpusa o posedanju demarkacione linije od Save do Panske reke i čišćenju granične zone istočno od Ljubljane203
80. Dnevni izveštaj Komande pešadijske divizije „Taro od 26. jula 1941. Komandi 14. armijskog korpusa o operativnoj delatnosti jedinica i pokretima ustanika u Crnoj Gori205
81. Izveštaj Komande 51. pešadijskog puka od 26. jula 1941. Komandi divizije „Kačatori dele Alpi o gubicima u borbi protiv crnogorskih ustanika u zoni Veljeg Brda206
82. Izveštaj Komande sektora Zelenika od 26. jula 1941. Komandi pešadijske divizije „Taro o zauzimanju Grahova od strane crnogorskih ustanika i opsadi garnizona Viluse208
83. Depeša prefekta Kotora od 26. jula 1941. guverneru Dalmacije o bombardovanju naselja Čavori i interniranju Jevreja za Drač210
84. Izveštaj Prefekture u Splitu od 27. jula 1941. Guvernatoratu Dalmacije o rušenju železničke pruge Labin - Kaštel Stari i prekidu t.t. veza Split - Zadar212
85. Izveštaj Komande 6. armijskog korpusa od 28. jula 1941. Komandi 2. armije o iskliznuću voza s vojnim transportom kod sela Plavno213
86. Direktive Komande 6. armijskog korpusa od 29. jula 1941. potčinjenim komandama o merama koje treba da preduzmu u vezi sa ustankom u Crnoj Gori i Lici i situacijom u Dalmaciji214
87. Depeša guvernera Dalmacije od 29. jula 1941. predsedniku Ministarskog saveta u Rimu o nastupanju usatnika prema Kninu i o merama predostrožnosti italijanskih trupa217
88. Promemorija Vrhovne komande od 30. jula 1941. o vojnim operacijama u Crnoj Gori220
89. Obaveštenje Ministarstva spoljnih poslova od 30. jula 1941. Guvernatoratu Dalmacije o naređenju Vrhovne komande da se okupira zona kroz koju prolaze železničke pruge223
90. Izveštaj Zadarske grupe teritorijalne legije karabinijera od 30. jula 1941. Guvernatoratu Dalmacije o širenju ustanka u Hrvatskoj i Bosni i o pokretima italijanskih jedinica prema ugroženom području224
91. Naredba višeg komandanta oružanih snaga Albanije od 31. jula 1941. o ukidanju funkcije sreskih načelnika u Crnoj Gori i prenošenju njihove nadležnosti na odgovarajuće vojne komandante mesta226
92. Izveštaj Zadarske grupe teritorijalne legije karabinijera od 31. jula 1941. Guvernatoratu Dalmacije o zauzimanju Pađena od strane ustanika i o bekstvu ustaško-domobranskih vlasti iz Knina228
93. Pismo bivšeg visokog komesara za Crnu Goru od kraja jula 1941. Ministarstvu spoljnih poslova u Rimu o uzrocima ustanka u Crnoj Gori i o delatnosti komesarijata od 30. aprila do 26. jula 1941. godine230
94. Okružnica Komande 6. armijskog korpusa od 1. avgusta 1941. potčinjenim komandama o nadležnosti za suđenje i kaznama za prestupe protiv javnog reda i oružanih snaga235
95. Izveštaj Komande 6. armijskog korpusa od 1. avgusta 1941. o radovima na popravci pruge KninGračac i o daljim merama za osiguranje pruge i telefonsko-telegrafskih veza240
96. Uputstvo Komande pešadijske divizije „Taro od 1. avgusta 1941. potčinjenim jedinicama za borbu protiv ustanika u Crnoj Gori241
97. Izveštaj generala Pircija Birolija od 2. avgusta 1941. Vrhovnoj komandi o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori245
98. Izveštaj generala Pircija Birolija od 12. avgusta 1941. Vrhovnoj komandi o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori254
99. Dislokacija potčinjenih komandi i jedinica 2. armije 25. avgusta1941. godine263
100. Depeša Komande 2. armije od 4. avgusta 1941. Generalštabu kopnene vojske o premeštanju 6. bersaljerskog puka, 305. i 328. teritorijalno-mobilnog bataljona u Gračac radi zaštite pruge od ustanika271
101. Depeša Komande 6. armijskog korpusa od 4. avgusta 1941. Komandi 2. armije o zauzimanju sigurnosnog pojasa na teritoriji NDH radi obezbeđenja železničkog saobraćaja272
102. Izveštaj Komande 71. izviđačkog vazduhoplovnog puka od 4. avgusta 1941. Komandi 2. armije o rezultatima izviđanja izvršenog 3. avgusta na odseku železničke pruge Knin - Gračac273
103. Izveštaj Komande vojne obaveštajne službe od 5. avgusta 1941. ustanku na području Drvara i Knina275
104. Naredba Komande pešadijske divizije Taro od 6. avgusta 1941.o novoj dislokaciji i zadacima potčinjenih jedinica276
105. Izveštaj Zadarske grupe teritorijalne legije karabinijera od 7. avgusta 1941. Guvernatoratu Dalmacije o držanju ustaša i situaciji u Kninu nakon preduzimanja vlasti od strane italilijanske komande281
106. Saopštenje Prefekture u Splitu od 7. avgusta 1941. o streljanju u , Benkovcu i predviđenim represalijama nad stanovništvom283
107. Depeša Komande 6. armijskog korpusa od 8. avgusta 1941. Komandi 2. armije o popravci pruge Knin - Zrmanja, odnosima sa ustaško-domobranskim jedinicama i situaciji u Kninu i Gračacu285
108. Naredba Više komande oružanih snaga Albanije od 8. avgusta 1941. o predaji oružja od strane ustanika i o merama protiv onih koji to ne učine286
109. Dnevni izveštaj Komande pešadijske divizije „Taro od 9. avgusta 1941. o aktivnosti potčinjenih jedinica na sektoru Risan - Herceg-Novi288
110. Pregled gubitaka pešadijske divizije „Kačatori dele Alpi 5. avgusta 1941. u akciji protiv crnogorskih ustanika u zoni Šavnika291
111. Izveštaj komandanta 23. artiljerijskog puka od 9. avgusta 1941. komandantu pešadijske divizije „Re o situaciji u Gospiću292
112. Naređenje Komande sektora Herceg-Novi od 11. avgusta 1941. Komandi 164. legije crnih košulja da prikuplja oružje na pravcu Zelenika - Presjeka - Lastva - Bakoči296
113. Izveštaj 22. mešovite čete T.R.T. od 11. avgusta 1941. Komandi inžinjerije divizije „Kačatori dele Alpi o prekidu telefonskih linija Nikšić - Bogetići - Danilovgrad - Podgorica297
114. Pregled jedinica izviđačkog vazduhoplovstva dodeljenih 2. armiji od12. avgusta 1941. godine298
115. Naredba guvernera Dalmacije od 13. avgusta 1941. o nadležnosti sekcije suda 2. armije u Šibeniku300
116. Zapovest Komande pešadijske divizije „Taro od 13. avgusta 1941. potčinjenim jedinicama za čišćenje zone Krivošije - Orjen303
117. Uputstvo Komande 2. armije od 14. avgusta 1941. potčinjenim komandama o držanju italijanskih trupa u sukobu između ustanika i ustaša i o merama koje treba preduzeti310
118. Naređenje Generalštaba vojske od 15. avgusta 1941. Komandi 2. armije o posedanju demilitarizovane zone u NDH312
119. Izveštaj Komande karabinijera Guvernatorata Dalmacije od 16. avgusta 1941. guverneru Dalmacije o streljanju komunista, razbijanju Primoštenskog NOP odreda i merama za održavanje reda i bezbednosti313
120. Naređenje Komande 14. armijskog korpusa od 17. avgusta 1941. potčinjenim komandama za obezbeđenje auto-kolona na crnogorskim putevima316
121. Izveštaj 22. čete T.R.T. od 17. avgusta 1941. Komandi inžinjerije divizije „Kačatori dele Alpi o prekidu telefonskih linija Nikšić - Podgorica - Danilovgrad - Bogetići318
122. Naredba komandanta italijanskih okupacionih trupa u Crnoj Gori od 18. avgusta 1941. o osnivanju sekretarijata za civilne poslove Crne Gore i o njegovoj nadležnosti318
123. Depeša Komande 2. armije od 18. avgusta 1941. Glavnom generalštabu vojske o nemogućnosti obrazovanja garnizona u Livnu i Vrlici zbog angažovanja trupa u borbama protiv partizana na području Splita i zbog štrajkova u gradu323
124. Izveštaj Komande karabinijera Guvernatorata Dalmacije od 18. avgusta 1941. guverneru Dalmacije o borbama protiv partizana u Sinjskoj krajini, situaciji na području Bruvna i Gračaca i štrajku radnika u Splitu324
125. Uputstvo komandanta 14. armijskog korpusa od 20. avgusta 1941. potčinjenim komandama o obezbeđenju auto-kolone od zaseda ustanika327
126. Izveštaj Komande karabinijera Guvernatorata Dalmacije od 20. avgusta 1941. guverneru Dalmacije o razbijanju Primoštenskog NOP odreda i hapšenju njegovih pripadnika329
127. Depeša Musolinija od 21. avgusta 1941. Paveliću u vezi sa okupacijom demilitarizovane zone332
128. Dopis Italijanske vojne misije u Hrvatskoj od 23. avgusta 1941. Vrhovnoj komandi o unutrašnjoj situaciji u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj i o merama povodom preduzimanja vlasti u demilitarizovanoj zoni335
129. Izveštaj Komande 2. armije od 24. avgusta 1941. Generalštabu kopnene vojske o incidentima italijanskih vojnika i ustaša342
130. Zapisnik s konferencije predstavnika italijanske vlade i vlade NDH održane 26. avgusta 1941. u Zagrebu povodom okupacije de- militarizovane zone od strane italijanskih trupa345
131. Telefonsko saopštenje načelnika Štaba 2. armije od 28. avgusta 1941. Generalštabu kopnene vojske o napadu ustaničkih snaga na ustaško-domobransku kolonu u zoni Bileće353
132. Telefonsko saopštenje komandanta 2. armije od 28. avgusta 1941. načelniku štaba da divizija „Kačatori dele Alpi nije dodeljena 2. armiji i da ustanak u zoni Bileća-Stolac treba ugušiti angažovanjem divizije „Marke i drugih jedinica 6. armijskog korpusa 355
133. Okružnica Komande 11. armijskog korpusa od 28. avgusta 1941. potčinjenim komandama o pojačanoj komunističkoj propagandi putem letaka i o potrebi da se pronađu ilegalne štamparije i centri koji ih rasturaju356
134. Uputstvo Više komande oružanih snaga Albanije od 31. avgusta 1941. potčinjenim jedinicama o držanju trupa prema civilnom stanovništvu Crne Gore357
135. Izveštaj Komande 11. bataljona karabinijera o držanju karabinijera u borbi kod Berana od 16. do 19. jula 1941. godine360
136. Izveštaj Komande 2. pešadijskog puka od 1. septembra 1941. komandantu divizije „Re o situaciji na sektoru Gospić365
137. Obaveštajni bilten Komande pešadijske divizije „Taro od 2. septembra 1941. o pokretima ustaničkih snaga u rejonu Bileće 369
138. Izveštaj Komande divizije „Sasari od 2. septembra 1941. Komandi 6. armijskog korpusa o stanju u Gračacu i Kijevu i o sastanku četničkih pristalica u selu Pađenima kod Knina372
139. Proglas Komande 2. armije od 7. septembra 1941. o preduzimanju vojne i civilne vlasti u demilitarizovanoj zoni Nezavisne Države Hrvatske374
140. Naređenje Komande 2. armije od 7. septembra 1941. potčinjenim komandama da preduzmu mere radi sprečavanja napada na vojne patrole379
141. Obaveštenje Komande divizije „Taro od 10. septembra 1941. Prefekturi u Kotoru o rezultatima istrage povodom napada na garnizon Grahovo380
142. Dopis prefekta Kotora od 14. septembra 1941. guverneru Dalmacije o prikupljenim obaveštenjima u vezi sa organizacijom ustanka u zoni Grahova385
143. Izveštaj Komande grupe karabinijera u Kotoru od 14. septembra 1941. prefektu Kotora o miniranju mosta na putu Gruda Dubrovnik387
144. Izveštaj Prefekture u Splitu od 27. septembra 1941.., Guver'natoratu Dalmacije o demonstracijama srednjoškolske omladine u Splitu388
145. Prethodno naređenje Komande 2. armije od 28. septembra 1941. potčinjenim jedinicama za okupaciju teritorije NDH između demilitarizovane zone i demarkacione linije s nemačkim trupama390
146. Izveštaj Komande garnizona Vrhovine od 28. septembra 1941. Komandi garnizona Otočac o borbi protiv partizana kod sela Crne Vlasti393
147. Naređenje Komande 5. armijskog korpusa od 29. septembra 1941. da potčinjene komande izveste o preduzetim represalijama povodom sabotaža i napada na italijanske vojnike397
148. Izveštaj Komande 5. armijskog korpusa od 30. septembra 1941. Komandi 2. armije o pojačanoj komunističkoj propagandi među italijanskim vojnicima u Gospiću401
149. Depeša Komande 5. armijskog korpusa od 30. septembra 1941. Komandi 2. armije o paljenju sela Zalužnice zbog zarobljavanja italijanskih oficira od strane partizana402
150. Dislokacija komandi i trupa 2. armije 1. oktobra 1941. godine403
151. Musolinijeva naredba od 3. oktobra 1941. o osnivanju Guvernatorata za okupiranu teritoriju Crne Gore412
152. Musolinijeva naredba od 3. oktobra 1941. o krivičnim odredbama za područja pripojena fašističkoj Italiji414
153. Izveštaj Komande kraljevskih karabinijera divizije „Granatieri di Sardenja od 4. oktobra 1941. Komandi kraljevskih karabinijera 11. armijskog korpusa o raspoloženju trupa i stanovništva i potrebi primenjivanja energičnijih mera u cilju zastrašivanja419
154. Naređenje Komande 2. armije od 5. oktobra 1941. potčinjenim komandama za okupaciju teritorije NDH između demilitarizovane zone i demarkacione linije s nemačkim trupama421
155. Izveštaj Komande 5. armijskog korpusa od 5. oktobra 1941. Komandi 2. armije o operativnoj aktivnosti jedinica od 15. do 30. septembra 1941. godine425
156. Izveštaj Komande 6. armijskog korpusa od 5. oktobra 1941. Komandi 2. armije o situaciji i dejstvima jedinica u drugoj polovini septembra427
157. Uputstvo Komande karabinijera 2. armije od 7. oktobra 1941. potčinjenim komandama o organizovanju obaveštajne službe radi suzbijanja delatnosti partizanskih jedinica432
158. Depeša Generalštaba kopnene vojske od 7. oktobra 1941. Komandi 2. armije da pored represivnih akcija za ugušivanje ustaničke aktivnosti počne i sistematsko čišćenje najugroženijih zona434
159. Podsetnik Komande 5. armijskog korpusa od 5. oktobra 1941. za postupak jedinica prilikom okupiranja teritorija Nezavisne Države Hrvatske između demilitarizovane zone i teritorije pod nemačkim trupama435
160. Naredba guvernera Dalmacije od 11. oktobra 1941. o ustanovljenju i nadležnosti Izvanrednog suda438
161. Izveštaj komandanta Grupe karabinijera u Kotoru od 14. oktobra 1941. prefektu Kotora o političkoj situaciji na području grada 440
162. Iz izveštaja Komande 6. armijskog korpusa od 18. oktobra 1941. Komandi 2. armije o okupaciji teritorije Nezavisne Države Hrvatske između demilitarizovane zone i demarkacione linije nemačkih i italijanskih okupacionih trupa443
163. Izvod iz izveštaja Komande 5. armijskog korpusa od 18. oktobra 1941. Komandi 2. armije o okupaciji teritorije Nezavisne Države Hrvatske između demilitarizovane zone i demarkacione linije s nemačkim trupama446
164. Uputstvo Komande 5. armijskog korpusa od 20. oktobra 1941. borbi protiv ustanika448
165. Izveštaj Komande obaveštajnog odseka 6. armijskog korpusa od 21. oktobra 1941. Komandi korpusa o vojno-političkoj situaciji u Bosanskom Petrovcu, Ključu, Sanskom Mostu i Mrkonjić- -Gradu456
166. Uputstvo Komande 2. armije od 23. oktobra 1941. Komandi 5. armijskog korpusa o borbi protiv partizana461
167. Musolinijeva naredba od 24. oktobra 1941. o krivičnim odredbama koje će se primenjivati na područjima pripojenim fašističkoj Italiji464
168. Telegram Prefekture u Splitu od 25. oktobra 1941. Guvernatoratu Dalmacije o hapšenju komunista u zoni sela Stobreča469
169. Dopis Komande karabinijera 2. armije od 24. oktobra 1941. potčinjenim komandama da preduzmu mere za sprečavanje zimskog boravka ustanika u naseljima470
170. Ugovor između Nezavisne Države Hrvatske i fašističke Italije o granicama između NDH i Crne Gore471
171. Izveštaj Kvesture u Splitu od 29. oktobra 1941. prefektu Splita o napadima na fašističke vojnike i karabinijere i hapšenju komunista u Splitu473
172. Izvod iz izveštaja jedinica i ustanova potcinjenih Komandi 2. armije o znacajnim dogadajima od 5. septembra do 31. oktobra 1941. godine476
173. Izveštaj Komande divizije „Granatieri di Sardenja od 1. novembra 1941. visokom komesaru Ljubljanske pokrajine o operacijama čišćenja u zoni Mokrec - Debeli vrh615
174. Izveštaj Komande 2. armije od 8. novembra 1941. Generalštabu kraljevske vojske o sve češćim napadima partizana na železničke i ostale saobraćajnice s moblom da se armiji što hitnije upute obećana pojačanja 621
175. Musolinijeva depeša od 11. novembra 1941. guverneru Dalmacije da lica uhapšena povodom napada na odred divizije „Kačatori dele Alpi treba smatrati taocima623
176. Izveštaj prefekta Kotora od 13. novembra 1941. guverneru Dalmacije o političkoj situacji u trećoj dekadi oktobra 1941. na , području Kotora624
177. Odluka guvernera Dalmacije od 13. novembra 1941. o sastavu Specijalnog suda za Dalmaciju627
178. Zapisnik o političkim pregovorima predstavnika vlada fašističke Italije i Nezavisne Države Hrvatske održanim 15. i 16. novembra 1941. radi otklanjanja nesuglasica pri normalizovanju prilika u NDH629
179. Zapisnik o sporazumu predstavnika vlada fašističke Italije i Nezavisne Države Hrvatske, potpisanom 16. novembra 1941. u Rijeci, o proširenju saradnje na smirivanju i normalizovanju prilika na područjima NDH gde se nalaze italijanske okupacione trupe638
180. Izveštaj Komande 5. armijskog korpusa od 18. novembra 1941. Komandi 2. armije o situaciji i operacijama protiv partizanskih jedinica u zonama JasenakDrežnica, Gospić, Brinje i Hreljin641
181. Obaveštenje Komande karabinijera 2. armije od 19. novembra 1941. potčinjenim komandama o akciji grupe boraca 1. kordunaš- kog bataljona u Karlovcu644
182. Uputstvo Komande karabinijera 2. armije od 20. novembra 1941. potčinjenim komandama o potrebi da se u borbi protiv partizana dejstvuje brzo i energično646
183. Izveštaj Kvesture u Kotoru od 25. novembra 1941. prefektu Kotora o situaciji na području Boke Kotorske od 11. do 20. novembra 1941. godine648
184. Izvod iz izveštaja Vojnog odeljenja za ratnu cenzuru u Zadru o cenzurisanoj prepisci vojnih lica od 16. do 30. novembra 1941. godine651
185. Obaveštenje Vojne komande u Cetinju od 1. decembra 1941. Ministarstvu inostranih posloya u Rimu o situaciji u Crnoj Gori i o merama za njeno normalizovanje 653
186. Izveštaj Komande 5. armijskog korpusa od 3. decembra 1941. Komandi 2. armije o aktivnosti jedinica u drugoj polovini novembra655
187. Naredba guvernera Crne Gore od 4. decembra 1941. o kaznenim merama za dela ugrožavanja javnog poretka i sigurnosti658
188. Izveštaj Komande 2. armije od 5. decembra 1941. Generalštabu o potrebi da se, zbog vojno-političke situacije na njenoj teritoriji, dodele tražena pojačanja i poveća formacija jedinica662
189. Izveštaj Kvesture u Kotoru od 5. decembra 1941. prefektu Kotora o akcijama partizana u poslednjoj dekadi novembra na području Herceg-Novog i o represalijama nad stanovništvom664
190. Izveštaj Komande karabinijera u Kotoru od 6. decembra 1941. prefektu Kotora o političkoj i vojnoj situaciji u Boki Kotorskoj666
191. Izvod iz izveštaja Komande 6. armijskog korpusa od 7. decembra 1941. Komandi 2. armije o aktivnosti jedinica i napadu partizana na Donji Vakuf669
192. Izvod iz izveštaja Poštanske ratne cenzure od 1. do 7. decembra 1941. o pljačkama i represalijama okupacionih trupa670
193. Naredba guvernera za Crnu Goru od 8. decembra 1941. o organizaciji službi i nadleštava Guvernatorata za Crnu Goru671
194. Naredba guvernera za Crnu Goru od 10. decembra 1941. o uređenju nadleštava civilne uprave Guvernatorata Crne Gore673
195. Obaveštenje Kvesture u Kotoru od 10. decembra 1941. Komandi čete karabinijera u Kotoru o aktivnosti partizana kod sela Knezlaca676
196. Izveštaj prefekta Kotora od 16. decembra 1941. guverneru Dalmacije o delatnosti ustaničkih snaga na području Boke i o političkoj i ekonomskoj situaciji od 1. do 10. decembra 1941. god.678
197. Izveštaj Komande 5. armijskog korpusa od 18. decembra 1941. Komandi 2. armije o aktivnosti jedinica u prvoj polovini meseca683
198. Izveštaj Prefekture u Splitu od 18. decembra 1941. Guvernatoratu Dalmacije o hapšenju talaca radi obuzdavanja komunističke aktivnosti685
199. Izvod iz izveštaja Komande 6. armijskog korpusa od 19. decembra 1941. Komandi 2. armije o borbama na području Kupresa, Trebinja i Bileće686
200. Izveštaj Komande karabinijera 11. armijskog korpusa od 23. decembra 1941. Komandi karabinijera 2. armije o vojno-političkoj situaciji i o raspoloženju stanovništva posle presuda pripadnicima NOP-a od strane fašističkih sudova u Trstu i Ljubljani689
201. Izveštaj Kvesture u Kotoru od 26. decembra 1941. prefektu Kotora o vojnim akcijama i političkoj situaciji na području Boke od 11. do 20. decembra 1941. godine692
202. Izveštaj Komesarijata javne bezbednosti u Šibeniku od 26. decembra 1941. Kvesturi u Zadru o napadima na italijanske fašističke vojnike i o akcijama partizana u Šibeniku i okolini od 18. avgusta do 26. decembra 1941. godine695
203. Zapisnik sa sastanka starešina 2. armije održanog 30. decembra 1941. u vezi s nemačkim traženjem da italijanske jedinice sadejstvuju u operacijama nemačkih trupa za uništenje partizanskih snaga u istočnoj Bosni 698
204. Obaveštenje komandanta 11. armijskog korpusa od 13. decembra 1941. visokom komesaru za Ljubljansku pokrajinu o potrebi za pojačavanjem garnizona u zoni Ljubljane radi suprotstavljanja akcijama partizana709
205. Izvod iz izveštaja jedinica i ustanova potčinjenih Komandi 2. armije o značajnijim dogadajima u toku novembra i decembra 1941. godine710