VOJNOISTORIJSKI INSTITUT BEOGRAD: ZBORNIK DOKUMENATA I PODATAKA NOR-a
 
        
        
        
        
        
tom XIII
knjiga 1: 1941
DOKUMENTI JEDINICA I USTANOVA KRALJ. ITALIJE
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-896): znaci.org
DOKUMENTI JEDINICA I USTANOVA KRALJ. ITALIJE
1941
1. Depeša Ministarstva rata od 17. aprila 1941. Komandi 2. armije o potrebi nadzora nad držanjem italijanskih vojnika slovenskog porekla9
2. Predlog Generalštaba kopnene vojske od 20. aprila 1941. Vrhovnoj komandi za razmeštaj jedinica na okupiranoj teritoriji Jugoslavije11
3. Uputstvo Generalštaba kopnene vojske od 20. aprila 1941. Komandi 2. armije o dislokaciji jedinica na okupiranoj teritoriji Jugoslavije15
4. Naređenje Vrhovne komande od 21. aprila 1941. Generalštabu kraljevske kopnene vojske i Višoj komandi Albanije o dislokaciji jedinica na okupiranoj teritoriji Jugoslavije17
5. Ovlašćenje Komande 2. armije od 24. aprila 1941. prefektu Rijeke o proširenju njegove nadležnosti nad susednim oblastima i ostrvima 19
6. Dopis Komande 2. armije od 25. aprila 1941. potčinjenim komandama o nadležnosti civilnih komesarijata Slovenije i Dalmacije21
7. Naređenje Komande 9. armije od 26. aprila 1941. potčinjenim komandama o zadacima i rasporedu jedinica Armije 25
8. Naredba Više komande oružanih snaga Albanije od 28. aprila 1941. o poveravanju sudske vlasti na teritoriji Crne Gore civilnom komesaru sa sedištem na Cetinju28
9. Izveštaj Komande žandarmerije u Crnoj Gori od 28. aprila 1941. komandantu 11. bataljona Kr. karabinijera o stanju žandarmerijskih stanica u Crnoj Gori 30
10. Izveštaj Marcela Cukolina od 29. aprila 1941. Italijanskom poslanstvu u Zagrebu o političkoj situaciji u NDH31
11. Naredba civilnog komesara za Crnu Goru od 29. aprila 1941. o stavljanju pod sekvestar imovine bivše zetske banovine34
12. Izveštaj civilnog komesara Dalmacije od kraja aprila 1941. o političkoj i ekonomskoj situaciji u Dalmaciji36
13. Naređenje Komande 2. armije od 1. maja 1941. potčinjenim komandama o cenzurisanju novina i publikacija štampanih na teritoriji NDH41
14. Naređenje Komande 9. armije od 6. maja 1941. potčinjenim komandama o nadzoru nad starom albanskom granicom i o demarkacionoj liniji između italijanskih, nemačkih i bugarskih okupacionih trupa  43