VOJNOISTORIJSKI INSTITUT BEOGRAD: ZBORNIK DOKUMENATA I PODATAKA NOR-a
 
        
        
        
        
        
tom XII
knjiga 4: 1944-45
DOKUMENTI JEDINICA I USTANOVA NEMAČKOG RAJHA
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-1320): znaci.org
DOKUMENTI JEDINICA I USTANOVA NEMAČKOG RAJHA
1944-45
1. Naređenje vojnoupravnog komandanta Jugoistoka od 1. januara 1944. potčinjenim jedinicama za sprovođenje mera odmazde u okupiranoj Srbiji7
2. Izveštaj generala Transportne službe Jugoistoka od 1. januara 1944, načelniku Transportne službe Generalštaba Kopnene vojske o formiranju transportnih ustanova i trupa za eksploataciju železnica na području Jugoistoka12
3. Naređenje Komande 2. oklopne armije od 1. januara 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa za sprovođenje operacije »Valdrauš«, u sadejstvu sa 5. SS-korpusom, na prostoru Travnik — Kupres — Glamoč i sprovođenju mera odmazde nad pripadnicima 29. NOU divizije zbog ubistva kapetana Kirhnera15
4. Izveštaj 373. legionarske divizije »Tigar« od 1. januara 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa o rezultatima i toku operacije »Ristov« na komunikaciji Bosanski Novi — Prijedor od 24. do 28. decembra 1943. godine20
5. Izveštaj Operativnog odseka Komande 373. legionarske divizije od 1. januara 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa o dejstvima u operaciji »Panter«, na prostoru Dvor na Uni — Cazin — Velika Kladuša, od 10. do 22. decembra 1943. godine26
6. Naređenje Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 4. januara 1944. potčinjenim jedinicama za dejstva u operaciji »Valdrauš« na pravcu Banja Luka — Kotor-Varoš38
7. Pregled gubitaka u ljudstvu jedinica potčinjenih 2. oklopnoj armiji od 5. januara 1944. za period od 11. do 20. decembra 1943. godine42
8. Naređenje Komande 2. oklopne armije od 6. januara 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa za zauzimanje ostrva Brača (operacija »Morgenvind«) i Šolte (operacija »Morgenvind II«)44
9. Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 6. januara 1944. Komandi 2. oklopne armije o napadu 5. korpusa NOVJ na Banju Luku od 31. decembra 1943. do 2. januara 1944. godine47
10. Naređenje Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 8. januara 1944. Prvoj kozačkoj i 373. legionarskoj diviziji za dejstva u operaciji »Brandfakel« na širem području Kozare56
11. Naređenje Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 10. januara 1944. godine 114. lovačkoj diviziji za smenu u severnoj Dalmaciji i Gorskom kotaru, te o pravcima premeštanja 114. divizije u Istru radi smene 71. pešadijske divizije58
12. Izveštaj opunomoćenika rajhsfirera SS za Hrvatsku od 11. januara 1944. rajhsfireru SS i šefu nemačke policije Hajnrihu Himleru o stanju materijalnog zbrinjavanja pripadnika SS i dobrovoljaca u policiji, inflaciji i izbeglicama u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj62
13. Izveštaj komandanta 42. lovačke divizije od 14. januara 1944. x Komandi 69. armijskog korpusa o dejstvima divizije u Slavoniji i severoistočnoj Bosni od 13. decembra 1943. do 12. januara 1944. godine72
14. Zapovest komandanta Jugoistoka od 15. januara 1944. potčinje-nim komandama i organima za organizaciju odbrane u slučaju otvaranja savezničkog drugog fronta na području Jugoistoka82
15. Izveštaj Vojnoprivrednog štaba Jugoistoka od 18. januara 1944. Vojnoprivrednom štabu Vermahta o radu Vojnoprivrednog rudarskog bataljona Jugoistoka u decembru 1943. godine91
16. Izveštaj Feldkomandanture 599 od 18. januara 1944. vojnoupravnom komandantu Jugoistoka o situaciji i stanju partizanskih odreda u Srbiji od 15. decembra 1943. do 15. januara 1944. godine100
17. Zabeleska Odeljenja za inostranstvo Abvera Komande Jugoistoka od 20. januara 1944. u vezi izveštaja nemačkog opunomoćenog generala u Hrvatskoj od 5. januara 1944. godine 103
18. Naređenje Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 22. januara 1944. Dvesta šezdeset četvrtoj pešadijskoj diviziji za zauzimanje ostrva Uljan108
19. Naređenje Komande 21. brdskog armijskog korpusa od 22. januara 1944. Dvesta devedeset sedmoj diviziji za borbu protiv partizana u širem rejonu Đakovice110
20. Izveštaj Abver-grupe K-de Jugoistoka od 23. januara 1944. o ugovoru vojnoupravnog komandanta Jugoistoka sa inspektorom četničkih odreda Draže Mihailovića u Srbiji o zajedničkim dejstvima protiv jedinica NOV i POJ114
21. Izveštaj 264. pešadijske divizije od 25. januara 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa o sopstvenim i neprijateljskim gubicima u operaciji »Frilingsgeviter« na. prostoru Knin — Kistanje118
22. Izveštaj Komande 21. brdskog armijskog korpusa od 10. februara 1944. Komandi 2. oklopne armije o preduzimanju operacije »Pik« u širem rejonu Kičeva i Đakovice119
23. Izveštaj 1. brdske divizije od 10. februara 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa o borbama protiv 19. NOU divizije na području Obrovac — Gračac — Knin u prvoj dekadi februara 1944. godine121
24. Izveštaj Vrhovne komande Vermahta od 19. februara 1944. ministarstvu privrede Rajna o vađenju, proizvodnji i transportovanju ruda i metala sa područja Jugoistoka 128
25. Informacija nemačkog opunomoćenog generala u Hrvatskoj od 26. februara 1944. upućena Ministarstvu oružanih snaga NDH o merama 2. oklopne armije za deportaciju muškog stanovništva koje živi na otocima ispred jadranske obale134
26. Direktiva Komande 2. oklopne armije od 27. februara 1944. potčinjenim jedinicama o osnovnim zadacima na utvrđivanju obale i o borbi protiv pripadnika NOV i POJ137
27. Obaveštenje vojnoupravnog komandanta Jugoistoka od 28. februara 1944. Komandi 2. oklopne armije o formiranju Muslimanske legije na području Crne Gore i Sandžaka s molbom da se za nju predvidi snabdevanje kao i za nemačke jedinice139
28. Izveštaj komande 21. brdskog armijskog korpusa od 1. marta 1944. Komandi 2. oklopne armije o brojnom stanju pripadnika italijanskih fašističkih jedinica »crnih košulja« na -, području Crne Gore141
29. Informacija 2. oklopne armije od 5. marta 1944. komandantu Srema o pokretima i prikupljanju jedinica u Sremu i Slavoniji za predstojeću operaciju »Kane«142
30. Izveštaj Komande 21. brdskog armijskog korpusa od 9. marta 1944. Komandi 2. oklopne armije o zajedničkoj nemačko-četničkoj operaciji »Bora« protiv jedinica 2. korpusa NOVJ na prostoru Danilovgrad — Cetinje — Podgorica147
31. Direktiva komandanta Jugoistoka od 10. marta 1944. potčinjenim komandama o novim postupcima u operaciji »Kane« na području Srema i Slavonije radi dovođenja protivnika u zabludu149
32. Izveštaj Armijske grupe »fon Cangen« od 10. marta 1944. Komandi grupe Armija »C« o vojno-političkoj situaciji u Istri i Sloveniji od 24. januara do 29. februara 1944. godine151
33. Dnevni Izveštaj vojnoupravnog komandanta Jugoistoka od 12. marta 1944. Vrhovnoj komandi Vermahta o pokretu 2. i 5. NOU divizije iz istočne Bosne i Sandžaka prema Srbiji164
34. Naređenje vojnoupravnog komandanta Jugoistoka od 17. marta 1944. nemačkom štabu za vezu pri 1. bugarskom okupacionom korpusu za preduzimanje mera u vezi pokreta 2. proleterske i 5. NOU divizije prema jugozapadnoj Srbiji166
35. Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 24. marta 1944. Komandi 2. oklopne armije o zauzimanju ostrva Rab167
36. Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 25. marta 1944. Komandi 2. oklopne armije o gubicima prilikom napada britanskih komandosa na ostrvo Šoltu169
37. Izveštaj vojnoupravnog komandanta Jugoistoka od 27. marta 1944. Grupi armija »F« o prodoru 2. i 5. NOU divizije i preduzetim protivmerama u operaciji »Kamerjeger« kao i o odbijanju zahteva kvislinške crnogorske vlade za pripajanje Sandžaka Crnoj Gori170
38. Izveštaj Štaba motorizovanog puka za naročitu upotrebu od 28. marta 1944. Štabu 373. legionarske divizije »Tigar« o toku operacije »Fen«, za otvaranje komunikacije Prijedor — Banja Luka, od 20. do 25. marta 1944. godine173
39. Izveštaj Odeljenja za unutrašnjost II ministarstva spoljnih poslova Trećeg Rajha od 1. aprila 1944. rajhsfireru SS i šefu nemačke policije Hajnrihu Himleru o evakuaciji folksdoj-čera sa ugroženih područja u Hrvatskoj179
40. Izveštaj Komande 21. brdskog armijskog korpusa od 3. aprila 1944. Komandi 2. oklopne armije o pripremama za dejstva, u saradnji s četnicima, na prostoru Podgorica — Cetinje — Nikšić183
41. Obaveštenje Komande 21. brdskog armijskog korpusa od 8. aprila 1944. Štabu 181. pešadijske divizije o zajedničkom nemačko-četničkom planu za operaciju »Frilingservahen« protiv jedinica 2. korpusa NOVJ na prostoriji Bijelo Polje — Pljevlja — Kolašin85
42. Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 9. aprila 1944. Komandi 2. oklopne armije o novoj ustaškoj formaciji i odnosima sa ustaškim komandama u severnoj Dalmaciji187
43. Izveštaj 264. pešadijske divizije od 10. aprila 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa o vojno-političkoj situaciji u srednjoj Dalmaciji191
44. Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 13. aprila 1944. Komandi 2. oklopne armije o završetku operacije »Vrhovine« na komunikaciji Gospić — Otočac201
45. Predlog vojnoupravnog komandanta Jugoistoka od 14. aprila 1944. Vrhovnoj komandi Kopnene vojske za reorganizaciju feldkomandantura, kiajskomandantura i komandi mesta u Srbiji203
46. Dnevni izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 23. aprila 1944. Komandi 2. oklopne armije o situaciji na području korpusa i dejstvima sopstvenih jedinica208
47. Izveštaj Komande Abvera 111 pri komandantu Jugoistoka od 27. aprila 1944. odseku Abvera Obaveštajnog odeljenja komandanta Jugoistoka o zadacima i stanju u Komandi i potčinjenim trupovima211
48. Izveštaj Komande 21. brdskog armijskog korpusa od 28. aprila 1944. Komandi 2. oklopne armije o planiranju operacije »Forfriling« protiv jedinica 2- korpusa NOVJ na prostoriji Podgorica — Cetinje — Danilovgrad216
49. Pismo ministra Rajha i šefa kancelarije Trećeg Rajha Lamersa od 29. aprila 1944. rajhsfireru SS Hajnrihu Himleru u vezi pisma Centralnog komiteta Druge albanske lige iz Prizrena od 29. marta 1944. vođi Trećeg Rajha Adolfu Hitleru o spremnosti za safadnju s nacističkom Nemačkom217
50. Naređenje Komande 21. brdskog armijskog korpusa od 29. aprila 1944. godine 21. Vafen SS brdskoj diviziji »Skenderbeg« za preduzimanje osiguranja pokrajine Kosovo222
51. Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 1. maja 1944. Komandi 2. oklopne armije o završetku operacije »Kojlenšlag« u rejonu Drežnice224
52. Izveštaj Operativnog štaba 1. puka »Brandenburg« od 6. maja 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa o sprovođenju operacije »Denkcetel« na području Kistanje — Skradin — Benkovac krajem aprila i početkom maja 1944. godine226
53. Izveštaj vojnoupravnog komandanta Jugoistoka od 10. maja 1944. Vrhovnoj komandi Vermahta o dejstvima protiv 2. i 5- NOU divizije na komunikaciji Užice — Višegrad231
54. Izveštaj Komande 5. SS-brdskog armijskog korpusa od 11. maja 1944. Komandi 2. oklopne armije o posledicama i merama za sprovođenje deportacije civilnog stanovništva iz obalskog područja srednje Dalmacije237
55. Izveštaj obaveštajne grupe »Konrad« od 11. maja 1944. Komandi 2. oklopne armije o pregovorima sa četničkim vojvodom Momčilom Đujićem, održanim 9. maja 1944. kod Knina242
56. Izveštaj obaveštajne grupe »Konrad« od 11. maja 1944. Komandi 2. oklopne armije o pregovorima sa Đujićem, održanim 9. maja 1944. - slika nemačkog originala242
57. Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 12. maja 1944. Komandi 2. oklopne armije o rezultatima iskrcavanja delova 26. NOU divizije 10. maja na ostrvo Šoltu245
58. Izveštaj vojnoupravnog komandanta Jugoistoka od 13. maja 1944. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama sa 2. i 5. NOU divizijom na komunikaciji Užice — Višegrad245
59. Obaveštenje Vrhovne komande Vermahta od 14. maja 1944. komandantu Jugoistoka o saglasnosti s dostavljenim predlo gom da se obalsko područje Dalmacije proglasi borbenom zonom250
60. Informacija vojnoupravnog komandanta Jugoistoka od 16. maja 1944. o držanju prema četnicima251
61. Izveštaj 42. lovačke divizije od 17. maja 1944. Komandi 69. armijskog korpusa za naročitu upotrebu o toku i rezultatima borbi, u operaciji »Ungeviter«, na prostoru Slavonska Požega — Našice — Podravska Slatina252
62. Naređenje Komande 2. oklopne armije od 18. maja 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa za izvršenje priprema za operaciju »Šah« protiv jedinica 4. korpusa NOVJ na području Banije i Korduna266
63. Izveštaj načelnika za privredu pri Komandi 2. oklopne armije od 18. maja 1944. Komandi pozadine 2. oklopne armije o situaciji i stanju eksploatacije rudnika hroma u Makedoniji, na Kosovu i u Albaniji268
64. Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 19. maja 1944. Komandi 2. oklopne armije o izvršenim pripremama i zadacima potčinjenih jedinica za operaciju »Reselšprung«272
65. Primedbe Komande 2 oklopne armije upućene 20. maja 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa u vezi njegovog predloga za dejstva potčinjenih jedinica u operaciji »Reselšprung«275
66. Zapovest Komande 69. armijskog korpusa za naročitu upotrebu od 20 maja 1944. potčinjenim jedinicama za dejstva u operaciji »Šah« protiv jedinica 4. korpusa NOV i POJ na Baniji i Kordunu282
67. Naređenje Komande 2. oklopne armije od 21. maja 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa za dejstva u operaciji »Reselšprung«288
68. Naređenje Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 21. maja 1944. Trista sedamdeset trećoj legionarskoj diviziji »Tigar« i 92. motorizovanom grenadirskom puku za dejstva u operaciji »Reseisprung«292
69. Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 23. maja 1944. Komandi 2. oklopne armije o sopstvenim i neprijateljskim gubicima posle završetka dejstava u Krbavskom polju (operacija »Morgenštern«)295
70. Izveštaj Obaveštajnog odeljenja 392. legionarske divizije od 23. maja 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa o toku i postignutim rezultatima u operaciji »Morgenštern«297
71. Naređenje Komande 2. oklopne armije od 25. maja 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa za preduzimanje mera pri napadu na Vrhovni štab NOV i POJ koji se, prema podacima specijalne jedinice »Kirhner«, nalazi na prostoru Potoci — Uvala306
72. Naređenje Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 25. maja 1944. Prvom puku »Brandenburg« za deblokiranje opkoljenog 500. SS-padobranskog bataljona u Drvaru, u operaciji »Reseisprung«307
73. Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 25. maja 1944. Komandi 2. oklopne armije o početnim dejstvima potčinjenih jedinica angažovanih u operaciji »Reselšprung«308
74. Naređenje Komande 69. armijskog korpusa za naročitu upotrebu od 25. maja 1944. potčinjenim jedinicama za produženje operacije »Šah«, u smanjenom obimu, na prostoriji Vojnić — Barilović — r. Korana — Miholjsko310
75. Izveštaj 1. puka »Brandenburg« od 26. maja 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa o toku i rezultatima borbi u operaciji »Morgenštern«313
76. Obaveštajni izveštaj 373. legionarske divizije »Tigar« od 28. maja 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa o mestu boravka maršala Tita i Vrhovnog štaba NOV i POJ, zaplenjenim dokumentima, savezničkim misijama i potrebama povećanja sopstvene propagande radi demoralizacije protivnika323
77. Informacija vojnoupravnog komandanta Jugoistoka od 30. maja 1944. potčinjenim komandama i ustanovama o iskustvima stečenim u operaciji »Kamerjeger« protiv 2. i 5. NOU divizije325
78. Izveštaj 847. grenadirskog puka od 2. juna 1944. Štabu 392. legionarske divizije o toku i rezultatima operacije »Vikinger« za zauzimanje grupe ostrva na odseku Novi —: Senj — Jablanac krajem maja i početkom juna 1944. godine328
79. Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 6. juna 1944. Komandi 2. oklopne armije o iskustvima u operaciji »Reselšprung« za period od 25. maja do 6. juna 1944. godine332
80. Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 8. juna 1944. Komandi 2. oklopne armije o postignutim rezultatima i sopstvenim i neprijatelje vim gubicima u operaciji »Reselšprung«339
81. Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 9. juna 1944. Komandi 2. oklopne armije o konačnim neprijateljevim i sopstvenim gubicima u operaciji »Reselšprung«342
82. Izveštaj 373. legionarske divizije »Tigar« od 10. juna 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa o dejstvima sopstvenih jedinica na prostoriji Drvar — Bosansko Grahovo u operaciji »Reselšprung«344
83. Izveštaj Štaba 1. puka »Brandenburg« od 19. juna 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa o iskustvima stečenim u operaciji »Reselšprung«369
84. Izveštaj Armijske grupe »fon Cangen« od 29. juna 1944. Komandi Grupe armija »C« o situaciji i dejstvima na području Istre za period od 11. do 25. juna 1944. godine375
85. Dnevni izveštaj komandanta Jugoistoka od 1. jula 1944. Vrhovnoj komandi Vermahta o dejstvima na području Jugoistoka379
86. Beleška za referisanje Grupe Abvera Obaveštajnog odeljenja Komande Jugoistoka od 1. jula 1944. o situaciji u okupiranoj Jugoslaviji386
87. Zahtev komandanta Jugoistoka od 2. jula 1944. Operativnom odeljenju /H/ Jugoistok Vrhovne komande Vermahta za upućivanje oficira za vezu sa Crnogorskim dobrovoljačkim korpusom390
88. Izveštaj komandanta Jugoistoka od 5. jula 1944. Vrhovnoj komandi Vermahta o vojno-političkoj situaciji u Srbiji i mogućnostima saradnje sa četnicima392
89. Izveštaj komandanta Jugoistoka od 5. jula 1944. Odeljenju stranih armija Zapad (IV) Komande Kopnene vojske o rasformiranju albanske milicije i toku formiranja 21. SS brdske divizije »Skenderbeg«395
90. Zapovest Komande 69. armijskog korpusa za naročitu upotrebu od 7. jula 1944. Poglavnikovom tjelesnom zdrugu za dejstva u operaciji »Rouen« na širem području Kalnika397
91. Izveštaj Komande 21. brdskog armijskog korpusa od 11. jula 1944. Komandi 2. oklopne armije o pripremama za operaciju »Falkenauge« na prostoru Debar — Peškopeja406
92. Naređenje Komande 2. oklopne armije od 13. jula 1944. Komandi 69. korpusa za naročitu upotrebu u vezi preduzimanja mera za otklanjanje nedostataka u operaciji »Kazanova«408
93. Izveštaj komandanta Jugoistoka od 14. jula 1944. Vrhovnoj komandi Vermahta o dejstvima na području Jugoistoka411
94. Izveštaj -vojnoupravnog komandanta Jugoistoka od 15. jula 1944. Komandi Grupe armija »F« o razgovoru vođenom 14. jula 1944. u Kruševcu, sa četničkim komandantom Neškom Nedićem u vezi zajedničkih dejstava protiv jedinica NOV i POJ420
95. Informacija Operativnog odeljenja nemačkog opunomoćenog generala u Hrvatskoj od 18. jula 1944. o vojno-političkoj i privrednoj situaciji u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj423
96. Beleška komandanta policije bezbednosti i službe bezbednosti u Donjoj Štajerskoj od 20. jula 1944. o merama za raseljavanje i odvođenje u koncentracione logore članova porodica »državnih neprijatelja« u Donjoj Štajerskoj431
97. Izveštaj komandanta Jugoistoka od 22. jula 1944. Vrhovnoj komandi Vermahta o dejstvima na području Jugoistoka434
98. Zapovest komandanta Policijske pokrajinske komandanture »Banat« od 22. jula 1944. potčinjenim jedinicama za dejstva u operaciji »Hajmat« protiv pripadnika NOV i POJ na prostoru Veliki Bečkerek — Srpska Crnja — Aleksandrovo440
99. Izveštaj Komande 69. armijskog korpusa za naročitu upotrebu od 23. jula 1944. Komandi 2. oklopne armije o iskustvima stečenim u dejstvima protiv jedinica NOV i POJ u Žumberku, u operaciji »Dinkirhen«443
100. Direktiva komandanta Jugoistoka od 25. jula 1944. Komandi 2. oklopne armije za pripremu operacije »Ribecal« protiv jedinica 1. proleterskog i 2. korpusa NOVJ na širem području planine Durmitora452
101. Izveštaj komandanta Jugoistoka od 27. jula 1944. Komandi Kopnene vojske o dejstvima na području Jugoistoka453
102. Naređenje komandanta Jugoistoka od 31. jula 1944. Komandi 2. oklopne armije za pružanje pomoći policijskim snagama u Banatu i na području Beograda u borbi protiv jedinica NOV i POJ457
103. Izveštaj Mornaričkog štaba za vezu Hrvatske od 1. avgusta 1944. Komandi Ratne mornarice o situaciji i stanju ustaško--domobranske mornarice458
104. Izveštaj 21. SS-brdske divizije »Skenderbeg« od 1. avgusta 1944. Komandi 21. brdskog armijskog korpusa o toku i rezultatima operacije »Draufgenger« na prostoru Andrijevica — Berane — Murino470
105. Direktiva broj 2 komandanta Jugoistoka od 7. avgusta 1944. Komandi 2. oklopne armije o težištu dejstava u operaciji »Ribecal« 496
106. Izveštaj komandanta Jugoistoka od 7. avgusta 1944. Vrhovnoj komandi Vermahta o planu za dejstva sopstvenih jedinica u operaciji »Ribecal«493
107. Izveštaj Komande 21. brdskog armijskog korpusa od 7. avgusta 1944. Komandi 2. oklopne armije o planu operacije »Fric« protiv jedinica NOV Albanije i NOV i POJ u širem rejonu planine Karaorman501
108. Izveštaj komandanta Jugoistoka od 9. avgusta 1944. Vrhovnoj komandi Vermahta o vojno-političkoj situaciji na Jugoistoku503
109. Izveštaj komandanta Jugoistoka od 12. avgusta 1944. Vrhovnoj komandi Vermahta o sastavu borbenih grupa i njihovim pravcima napada u operaciji »Ribecal«507
110. Izveštaj Vojnoprivređnog štaba Jugoistoka od 15. avgusta 1944. komandantu Jugoistoka o vojno-političkoj i privrednoj situaciji u Srbiji509
111. Pregled gubitaka u julu 1944. jedinica potčinjenih komandantu Jugoistoka pisan 20. avgusta iste godine517
112. Izveštaj komandanta Jugoistoka od 21. avgusta 1944. Vrhovnoj komandi Kopnene vojske o iskustvima stečenim u borbama na dalmatinskim ostrvima Braču, Hvaru, Korčuli, Mljetu i Šolti519
113. Službena beleška oficira Abvera Komande Jugoistoka od 22. avgusta 1944. sa referisanja komandanta Jugoistoka vođi Trećeg Rajha Adolfu Hitleru —-524
114. Naređenje komandanta Jugoistoka od 23. avgusta 1944. Komandi 2. oklopne armije za prebacivanje jedinica u rejon Beograda, Niša i Skoplja u vezi razvoja situacije u Rumuniji532
115. Zapisnik sa savetovanja održanog 26. avgusta 1944. kod komandanta Jugoistoka povodom njegovog boravka kod Hitlera 22. avgusta 1944. u vezi situacije na Jugoistoku i odnosa s četnicima534
116. Naređenje komandanta Jugoistoka od 26. avgusta 1944. Komandi 2. oklopne armije za prebacivanje 1. brdske divizije u pravcu Skoplja i Niša, te preduzimanje mera, pod šifrom »Judas«, za razoružanje 1. bugarskog okupacionog korpusa i angažovanje četnika u Crnoj Gori i Srbiji za borbu protiv NOVJ538
117. Direktiva komandanta Jugoistoka od 26. avgusta 1944. Komandi 2. oklopne armije za preduzimanje mera, pod šifrom »Trojbruh«, u slučaju nepovoljnog razvoja situacije u Bugarskoj i za čvrsto držanje saobraćajnog čvora u Skoplju do pristizanja pojačanja540
118. Zapovest komandanta Jugoistoka od 29. avgusta 1944. komandantu Grupe armija »E« za odbranu područja Jugoistoka542
119. Procena situacije Odeljenja stranih armija — Zapad nemačke Vrhovne komande Kopnene vojske od 29. avgusta 1944. o situaciji u Bugarskoj i o naređenju Vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita za zatvaranje komunikacija u Makedoniji548
120. Izveštaj komandanta Jugoistoka od 31. avgusta 1944. Vrhovnoj komandi Vermahta o formiranju Specijalnog štaba »Bacing« i planiranju operacije »Vasernikse« za izvlačenje rečnih plovnih objekata, sa materijalom, blokiranim u Đerdapu550
121. Zabeleska načelnika vojne policije pri Komandi Grupe armija »F« od 31. avgusta 1944. o hapšenju Lorkovića i Vokića, ministara u vladi Nezavisne Države Hrvatske552
122. Dnevni izveštaj komandanta Jugoistoka od 1. septembra 1944. Vrhovnoj komandi Vermahta o dejstvima na području Jugoistoka554
123. Naređenje komandanta Jugoistoka od 2. septembra 1944. Koman di 2. oklopne armije o stavljanju Sandžaka i jedinica na tome području pod komandu vojnoupravnog komandanta Jugoistoka559
124. Naređenje komandanta Jugoistoka od 3. septembra 1944. Prvoj brdskoj diviziji za razoružanje 1. bugarskog okupacionog korpusa i pritvaranje Štaba, kao i blokiranje bugarskih intendantskih skladišta u Doljevcu, Kraljevu, Nišu, Niskoj Banji i Prokuplju561
125. Direktiva komandanta Jugoistoka od 5. septembra 1944. komandantima Grupe armija »E« i 2. oklopne armije za borbena dejstva u Makedoniji i Srbiji563
126. Naređenje vojnoupravnog komandanta Jugoistoka od 7. septembra 1944. potčinjenim komandama o regulisanju komandnih odnosa u Srbiji567
127. Naređenje vojnoupravnog komandanta Jugoistoka od 8. septembra 1944. komandantu odbrane Bora i 1. brdskoj diviziji za ponovno zauzimanje Zaječara571
128. Izveštaj komandanta Jugoistoka od 9. septembra 1944. Vrhovnoj komandi Vermahta o dejstvima na području Jugoistoka573
129. Zapovest vojnoupravnog komandanta Jugoistoka od 9. septembra 1944. Borbenoj grupi »Fišer« za sprečavanje spajanja 25. NOU divizije sa sovjetskim jedinicama koje nastupaju u pravcu Turn Severina, onemogućavanje prelaska jedinica Crvene armije preko Dunava i organizaciju odbrane, na liniji r. Timok — r. Dunav, od Zaječara do Oršave581
130. Izveštaj komandanta Jugoistoka od 10. septembra 1944. Vrhovnoj komandi Vermahta o dejstvima na području Jugoistoka583
131. Mesečni izveštaj komandanta Jugoistoka od 13. septembra 1944. Vrhovnoj komandi Kopnene vojske o situaciji u pozadini u pogledu snabdevanja na dan 1. 9. 1944. i pregled stanja rezervi na području Grupe armija »F« na dan 24. avgusta 1944. godine589
132. Obaveštenje Odeljenja za inostranstvo Operativnog štaba Vrhovne komande Vermahta od 15. septembra 1944. oficiru za vezu Odeljenja za inostranstvo u vezi dezertiranja u domobranskim jedinicama NDH594
133. Izveštaj Borbene grupe »Fišer« od 15. septembra 1944. Komandi grupe »Šnekenburger« o brojnom stanju i formaciji potčinjenih jedinica595
134. Obaveštenje komandanta Jugoistoka od 17. septembra 1944. nemačkom opunomoćenom generalu u Mađarskoj o nesaglasnosti komandanta Jugoistoka za dizanje u vazduh mostova kod Novog Sada, Osijeka i Titela593
135. Izveštaj Vojnoprivrednog štaba jugoistoka od 19. septembra 1944. Upravi za vojnu privredu Vrhovne komande Vermahta o situaciji na području NDH i uticaju Titovog poziva od 15. septembra 1944. godine na predaju ustaško-domobranskih i legionarskih jedinica599
136. Izveštaj komandanta Jugoistoka od 20. septembra 1944. načelniku Operativnog štaba Vermahta o situaciji na području Jugoistoka i oceni jedinica NOV i POJ599
137. Zabeleška oficira Abvera iz Obaveštajnog odeljenja komandanta Jugoistoka od 21. septembra 1944. o namerama 1, 2, 12. i 14 korpusa NOVJ da zauzmu Beograd i uspostave vezu sa Crvenom armijom608
138. Izveštaj Komande 21. brdskog armijskog korpusa od 23. septembra 1944. Komandi Grupe armija »E« o reorganizaciji, pod nemačkom zaštitom, četničkog Crnogorskog dobrovoljačkog korpusa609
139. Predlog komandanta Jugoistoka od 29. septembra 1944. Vrhovnoj komandi Vermahta u vezi obezbeđenja Banje Luke posle njenog ponovnog zauzimanja od nemačkih jedinica 28. septembra 1944. godine610
140. Naređenje Komande Grupe »Šnekenburger« od 30. septembra 1944. komandantu odbrane Vršca za odbranu grada612
141. Dopuna direktive komandanta Jugoistoka od 30. septembra 1944. vojnoupravnom komandantu Jugoistoka za odbranu Beograda613
142. Naređenje Armijske grupe »Felber« od 1. oktobra 1944. Štabu Operativne grupe »Skenderbeg« za dejstva u Banatu i potčinjavanje jedinica617
143. Izveštaj komandanta Jugoistoka od 2. oktobra 1944. Vrhovnoj komandi Vermahta o preduzetim merama i situaciji na širem području Beograda, te namerama i pokretima jedinica NOV i POJ na tome sektoru619
144. Direktiva komandanta Jugoistoka od 2. oktobra 1944. vojnoupravnom komandantu Jugoistoka i Feldkomandanturi 599 za sprovođenje mera oko evakuacije civilnih i vojnih ustanova iz Beograda623
145. Izveštaj vojnoupravnog komandanta Jugoistoka od 2. oktobra 1944. Komandi Grupe armija »F« o situaciji kod potčinjenih jedinica i dejstvima u Srbiji i Vojvodini626
146. Zapovest Armijske grupe »Felber« od 4. oktobra 1944. za organizaciju komandovanja630
147. Predlog komandanta Jugoistoka od 5. oktobra 1944. Vrhovnoj komandi za organizaciju odbrane na liniji Rijeka — Senj — greben planine Velebita — Knin — Livno — Mostar — Nevesinje — Gacko632
148. Naređenje Vrhovne komande Vermahta od 6. oktobra 1944. vojnoupravnom komandantu Jugoistoka za promenu njegovog naziva u Armijska grupa »Srbija«634
149. Izveštaj Armijske grupe »Srbija« od 7. oktobra 1944. načelniku Štaba komandanta Jugoistoka o osnovnim uzrocima koji su doveli do napuštanja grada Pančeva i sužavanja mostobrana kod toga mesta635
150. Naređenje Komande korpusa »Šnekenburger« od 7. oktobra 1944. komandantu odbrane »tvrđave Beograd« za organizaciju odbrane mostobrana »Beograd—Sever«640
151. Zapovest Komande korpusa »Fridrih Vilhelm Miler« od 7. oktobra 1944. potčinjenim jedinicama za povlačenje na glavnu borbenu liniju na prostoru Knjaževac, Zaječar, Donji Milanovac642
152. Zapovest komandanta divizije »Bether« od 9. oktobra 1944. za prikupljanje Borbene grupe »fon Rudno« i obezbeđenje desne obale Dunava644
153. Zapovest Komande korpusa »Fridrih Vilhelm Miler« od 13. oktobra 1944. potčinjenim jedinicama za odbranu Morave647
154. Direktiva komandanta Jugoistoka od 14. oktobra 1944. komandantima 2. oklopne armije i Armijske grupe »Srbija za regulisanje komandnih odnosa651
155. Naređenje Komande 2. oklopne armije od 14. oktobra 1944. komandantu Srema za evakuaciju folksdojčera, privrednih dobara i celokupnog žetvenog prinosa653
156. Naređenje Komande Grupe armija »E« od 16. oktobra 1944. Komandi 21. brdskog armijskog korpusa za držanje otvorenom komunikacije Skadar — Podgorica — Nikšić radi njenog odlučujućeg značaja za povlačenje korpusa preko Trebinja za Mostar654
157. Naređenje Komande Armijske grupe »Srbija« od 16. oktobra 1944. potčinjenim jedinicama za organizaciju odbrane na liniji Drina — Sava — Dunav — Tisa i prihvat jedinica koje se bore u rejonu Beograda658
158. Naređenje Armijske grupe »Srbija« od 17. oktobra 1944. za proboj 1. brdske divizije prema Beogradu660
159. Obaveštenje načelnika inžinjerije Armijske grupe »Sribija« od 19. oktobra 1944. načelniku inžinjerije komandanta odbrane Beograda o pripremama desantnih sredstava za prebacivanje trupa i materijala u slučaju onesposobljavanja savskog mosta661
160. Naređenje Vrhovne komande Vermahta od 20. oktobra 1944. komandantu Jugoistoka za prebacivanje Srpskog dobrovoljačkog korpusa u Istru663
161. Obaveštenje Komande Grupe armija »F« od 20. oktobra 1944. Grupi armija »E« o situaciji posle napuštanja Beograda664
162. Obaveštenje komandanta Jugoistoka od 23. oktobra 1944. Komandi 2. oklopne armije o firerovom zahtevu za držanje Mostara kao ključnog položaja za novoformiranu glavnu borbenu liniju 2. oklopne armije665
163. Naređenje Komande Grupe armija »E« od 24. oktobra 1944. Komandi 2. oklopne armije za preformiranje 21. SS-brdske divizije »Skenderbeg« u pukovsku grupu »Skenderbeg«668
164. Izveštaj komandanta Jugoistoka od 25. oktobra 1944. Vrhovnoj komandi Vermahta o situaciji i dejstvima potčinjenih jedinica669
165. Izveštaj komandanta Grupe armija »E« od 26. oktobra 1944. komandantu Jugoistoka o situaciji na komunikaciji Kraljevo — Čačak—Užice i pokretima 91. armijskog korpusa preko makedonsko-grčke granice673
166. Obaveštenje komandanta Jugoistoka od 27. oktobra 1944. Vrhovnoj komandi Vermahta o oznakama (šiframa) glavnih marševskih puteva za povlačenje Grupe armija »E«675
167. Izveštaj Komande 34. armijskog korpusa od 2. novembra 1944. Komandi Grupe armija »E« o osujećenju pokušaja prolaska četnika iz Srbije kroz Albaniju prema Grčkoj i njihovim sadašnjim pokretima u pravcu Čajniča676
168. Izveštaj komandanta 7. SS-divizije »Princ Eugen« od 3. novembra 1944. Komandi Grupe armija »E« o borbama divizije u rejonu Zaječara, Niša, Kragujevca i Prokuplja i gubicima od 25. septembra do 25. oktobra 1944. godine677
169. Pregled dejstava potčinjenih jedinica vojnoupravnog komandanta Jugoistoka (Armijske grupe »Srbija«) od 23. avgusta do 4. novembra 1944. godine (htm)679
170. Pregled dejstava potčinjenih jedinica vojnoupravnog komandanta Jugoistoka (Armijske grupe »Srbija«) od 23. avgusta do 4. novembra 1944. godine (pdf)679
171. Izveštaj Komande korpusa »Fridrih Vilhelm Miler« od 6. novembra 1944. Komandi Grupe armija »E« o gubicima svojih potčinjenih jedinica od 1. do 28. oktobra 1944. godine709
172. Brojno stanje jedinica potčinjenih komandi korpusa »Fridrih Vilhelm Miler« na dan 6. novembra 1944. godine710
173. Izveštaj Komande Grupe armija »E« od 11. novembra 1944. komandantu Jugoistoka o postignutom sporazumu sa četnicima koji se povlače iz Srbije prema Foči za zajednička dejstva protiv jedinica NOV i POJ713
174. Direktiva komandanta Jugoistoka od 13. novembra 1944. Komandi Grupe armija »E« za dejstva posle preuzimanja komande, 15. novembra, na operativnom području 5. SS-brdskog kopusa715
175. Informacija Komande Grupe armija »F« od 16. novembra 1944. upućena komandama grupe armija »E« i 2. oklopne armije o vojno-političkoj situaciji u Hrvatskoj i odnosima prema ustašama716
176. Pregled brojnog stanja jedinica potčinjenih Grupi armija »E« na dan 16. 11. 1944. godine718
177. Direktiva Komande Grupe armija »E« od 28. novembra 1944. komandama 21. brdskog armijskog korpusa i 91. armijskog korpusa za naročitu upotrebu za proboj iz okruženja 21. korpusa pravcem Kolašin — Mojkovac — Prijepolje — Pljevlja721
178. Naređenje Komande Grupe armija »E« od 3. decembra 1944. Komandi 34. armijskog korpusa za probijanje jedinica dolinom Drine i uspostavljanje veze sa Korpusnom grupom »Kibler« zbog pogoršane situacije severno od Drave723
179. Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 3. decembra 1944. Komandi Grupe armija »E« o situaciji u Kninu opkoljenom od jedinica 8. korpusa NOVJ725
180. Formacija komandanta Jugoistoka na dan 4. decembra 1944. godine727
181. Izveštaj komandanta Jugoistoka od 8. decembra 1944. Vrhovnoj komandi Vermahta o preduzetim merama za odbranu između Save i Drave729
182. Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 8. decembra 1944. Komandi Grupe armija »E« o završetku borbi za Knin, visokim gubicima 264. pešadijske divizije i raspadu većeg dela 373. legionarske divizije »Tigar«731
183. Obaveštenje Komande Grupe armija »E« od 13. decembra 1944. pot činjenim komandama o formiranju i sastavu ustaško-domobranskih divizija733
184. Izveštaj Korpusne grupe »Kibler« iz prve polovine decembra 1944. o dejstvima grupe na sremskom frontu od 12. novembra do 12. decembra 1944. godine735
185. Izveštaj Komande Grupe armija »E« od 19. decembra 1944. komandantu Jugoistoka o stanju i reorganizaciji potčinjenih jedinica744
186. Izveštaj glavnog komesara u Operacijskoj zoni »Jadransko primorje« od 20. decembra 1944. rajhslajteru Martinu Bormanu o razgovorima u Zagrebu sa fon Vajksom, Pavelićem i drugima u vezi problema evakuacije ustaških porodica i ličnim zapažanjima o učesnicima razgovora752
187. Zapovest Komande 34. armijskog korpusa od 21. decembra 1944. potčinjenim komandama za organizaciju odbrane fronta Drina — Dunav — Drava755
188. Izveštaj komandanta Jugoistoka od 26. decembra 1944. Vrhovnoj komandi Kopnene vojske o stanju potčinjenih divizija i korpusa761
189. Naređenje Komande Grupe armija »E« od 28. decembra 1944. komandama 5. SS i 21. brdskog armijskog korpusa za smenu764
190. Izveštaj Komande Grupe armija »E« od 31. decembra 1944. komandantu Jugoistoka o situaciji kod potčinjenih jedinica u istočnoj Bosni i Hercegovini766
191. Direktiva komandanta Grupe armija »E« od 31. decembra 1944. potčinjenim komandama korpusa za organizaciju odbrane višegradskog mostobrana768
192. Naređenje Komande Grupe armija »E« od 31. decembra 1944. komandi 34. armijskog korpusa za dejstva u širem rejonu virovitičkog mostobrana771
193. Izveštaj Obaveštajnog odeljenja Komande Grupe armija »E« od 3. januara 1945. komandantu Jugoistoka o situaciji na području Grupe armija »E« i proboju sremskog fronta kod Otoka773
194. Izveštaj Obaveštajnog odeljenja Komande Grupe armija »E« od 4. januara 1945. komandantu Jugoistoka o situaciji na području Grupe armija »E« početkom januara 1945. godine776
195. Izveštaj komandanta 34. armijskog korpusa od 4. januara 1945. komandantu Jugoistoka o rezultatima proboja sremskog fronta kod Otoka i o dejstvima u međurečju Drine i Save778
196. Izveštaj Komande 2. oklopne armije od 6. januara 1945. komandantu Jugoistoka o evakuaciji folksdojčera i privrednih dobara, o prikupljanju i otpremanju celokupne žetve i rekvizicijama u Sremu u poslednjem kvartalu 1944. godine781
197. Izveštaj komandanta Jugoistoka od 9. januara 1945. Vrhovnoj komandi Vermahta o gubicima u septembru 1944. godine790
198. Izveštaj komandanta Jugoistoka od 9. januara 1945. Vrhovnoj komandi Vermahta o gubicima u septembru 1944. godine - slika nemačkog originala242
199. Izveštaj komandanta Jugoistoka od 9. januara 1945. Vrhovnoj komandi Vermahta o gubicima u oktobru 1944. godine794
200. Izveštaj komandanta Jugoistoka od 9. januara 1945. Vrhovnoj komandi Vermahta o gubicima u novembru 1944. godine797
201. Zapovest 22. pešadijske divizije od 16. januara 1945. potčinjenim jedinicama za dejstva u rejonu Vlasenice801
202. Izveštaj Obaveštajnog odeljenja Komande Grupe armija »E« od 17. januara 1945. Komandi Jugoistoka o dejstvima u istočnoj Bosni i početku operacije »Vintergeviter« na sremskom frontu806
203. Zapovest Operativnog štaba za borbu protiv bandi komandanta SS i policije u 18. vojnom okrugu od 17. januara 1944. za reorganizaciju odseka obezbeđenja na području Donje Štajerske i Koruške809
204. Izveštaj 104. lovačke divizije od 26. januara 1945. Komandi Grupe armija »E« o toku i rezultatima operacije »Lavine« na području Travnika krajem decembra 1944. i početkom januara 1945. godine816
205. Izveštaj komandanta Zaštitnog područja Gorenjske od 30. januara 1945. o vojno-političkoj situaciji820
206. Direktiva Vrhovne komande Vermahta od 10. februara 1945. komandantu Jugoistoka za podnošenje predloga fireru, u vezi situacije u Mađarskoj, o protezanju opšte linije fronta u Hrvatskoj825
207. Naređenje Vrhovne komande Vermahta od 23. februara 1945. komandantu Jugoistoka za sprovođenje firerovih smernica za odbranu Sarajeva i dejstva na Dravi828
208. Naređenje komandanta SS i policije u operativnoj zoni »Jadransko primorje« od 11. marta 1945. potčinjenim jedinicama za preduzimanje mera u slučaju neprijateljevog iskrcavanja na jadransku obalu830
209. Naređenje Vrhovne komande Vermahta od 16. marta 1945. komandantu Jugoistoka za napuštanje mostobrana kod Donjeg Miholjca837
210. Naređenje Vrhovne komande Vermahta od 17. marta 1945. komandantu Jugoistoka za napuštanje mostobrana Valpovo838
211. Zapovest komandanta SS i policije u Operativnoj zoni »Jadransko primorje« od 3. aprila 1945. za završetak operacije »Frilingsanfang« u dolini Bace i osiguranje Trnovskog gozda840
212. Izvod iz dnevnog izveštaja Komande Kopnene vojske od 7. aprila 1945. o dejstvima u severozapadnoj Dalmaciji, u rejonu Sarajeva i severoistočnoj Bosni843
213. Izvod iz dnevnog izveštaja Komande Kopnene vojske od 9. aprila 1945. o dejstvima u severozapadnoj Dalmaciji, na Baniji i istočnoj Bosni845
214. Naređenje komandanta SS policije od 9. aprila 1945. Srpskom dobrovoljačkom korpusu za dejstva na području Ilirske Bistrice847
215. Izvod iz dnevnog izveštaja Komande Kopnene vojske od 14. aprila 1945. o dejstvima u Sretnu, kod Valpova i u širem rejonu Rijeke849
216. Naređenje komandanta odbrane Ljubljane od 21. aprila 1945. za odbranu grada851
217. Naređenje komandanta Jugoistoka od 21. aprila 1945. potčinjenim komandama za izvođenje fortifikacijskih radova u Sloveniji i Istri859
218. Izveštaj komandanta pozadinske oblasti Komande Grupe armija »E« od 30. aprila 1945. Komandi Jugoistoka o borbama kod Postojne862
219. Obaveštenje komandanta Jugoistoka od 8. maja 1945. komandantu 22. pešadijske divizije o izdatim naređenjima potčinjenim armijama i jedinicama za prekid borbi i kapitulaciju864