VOJNOISTORIJSKI INSTITUT BEOGRAD: ZBORNIK DOKUMENATA I PODATAKA NOR-a
 
        
        
        
        
        
tom XII
knjiga 3: 1943
DOKUMENTI JEDINICA I USTANOVA NEMAČKOG RAJHA
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-925): znaci.org
DOKUMENTI JEDINICA I USTANOVA NEMAČKOG RAJHA
1943
1. Zapovest komandanta nemačkih trupa u NDH od 1. januara 1943. godine 369. pešadijskoj diviziji za koncentraciju snaga za operaciju Vajs7
2. Naređenje komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 2. januara 1943. potčinjenim ustanovama za premeštanje bu garske 9. pešadijske divizije u jugozapadnu Srbiju u cilju smene SS-divizije Princ Eugen12
3. Zapovest 718. pešadijske divizije od 2. januara 1943. za osiguranje Doboja od iznenadnog napada jedinica NOV i POJ14
4. Obaveštenje Operativnog odeljenja komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 4. januara 1943. komandantu SS i policije o formiranju Srpskog dobrovol ačkog korpusa16
5. Desetodnevni izveštaj 718. pešadijske divizije od 6. januara 1943. o vojno-političkoj situaciji, borbama protiv snaga NOV i POJ. diverzijama na prugama i obostranim gubicima u Bosni17
6. Naređenje komandanta nemačkih trupa u NDH od 7. januara 1943. Komandi 718. pešadijske divizije za regulisanje komandnih odnosa i postupak sa stanovništvom na teritoriji NDH25
7. Desetodnevni Izveštaj komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 9. januara 1943. komandantu Jugoistoka o vojno-političkoj situaciji, aktivnosti jedinica NOV i POJ, sopstvenim protivmeama i obostranim gubicima u Srbiji27
8. Desetodnevni izveštaj nemačkog opunomoćenog generala u NDH od 11. januara 1943. Odeljenju za obaveštajnu i kontraobaveštejnu službu Vrhovne komande Vermahta o ustaško-domobranskim formacijama i aktivnostima jedinica NOV i POJ u Slavoniji i Bosni31
9. Izveštaj nemačkog poslanika u NDH Zigfrida Kašea od 11. januara 1943. Ministarstvu spoijnih poslova Rajha o ustaško-italijan- skim odnosima i četničko-italijanskoj saradnji u Lici, Dal maciji i Hercegovini34
10. Desetodnevni izveštaj Komande 718. pešadijske divizije od 15. ja nuara 1943. o vojno-političkoj situaciji i borbama protiv snaga NOV i POJ u Bosni37
11. Zabeleška komisije nemačkog opunomoćenog generala u NDH od 16. januara 1943. o razvrstavanju talaca i pohapšenog stanovništva na grupe i upućivanju na rad u Nemačku ili nemačke specijalne logore u Osijeku, Zemunu i Sisku46
12. Zapovest komsndanta borbene grupe Vist od 16. januara 1943. za borbu protiv jedinica NOVJ u zahvatu komunikacije Doboj—Teslić i za deblokadu snaga u Tesliću48
13. Zapovest SS-dobrovoljačke diviz;je Princ Eugen od 18. januara 1943. potčinjenim jedinicama za izvođenje operacije Vajs52
14. Desetodnevni izveštaj komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 20. januara 1943. komandantu Jugoistoka o aktivnosti jedinica NOVJ, protivmerama, obostranim gubicima i četnicima Draže Mihailovića u Srbiji61
15. Desetodnevni izveštaj 718. pešadijske divizije od 26. januara 1943. o vojno-političkoj situaciji, borbama protiv snaga NOV i POJ i četničko-ustaškoj saradnji u Bosni64
16. Desetodnevni izveštaj komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 31. januara 1943. komandantu Jugoistoka o vojno-političkcj i prrivrednoj situaciji, aktivnosti jedinica NOV i POJ i obostranim gubicima u Srbiji73
17. Zapovest Borbene grupe Anaker od 1 februara 1943. potčinjenim grupama za napad na jedinice NOVJ u zahvatu komunikacije Teslić— Kotor-Varoš do Obodnika76
18. Desetodnevni izveštaj 718. pešadijske divizije od 6. februara 1943. o vojno-političkoj situaciji, borbama s jedinicama NOVJ i obostranim gubicima u Bosni i Slavoniji79
19. Desetodnevni izveštaj komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 10. februara 1943. komandantu Jugoistoka o vojno-političkoj i privrednoj situaciji u Srbiji85
20. Izveštaj Borbene grupe Vist od 10. februara 1943. komandantu 718. pešadijske divizije o toku borbe s jedinicama NOVJ u rejonu Teslić — Novi Šeher — Žepče88
21. Naređenie komandanta Jugoistoka od 15. februara 1943. za organizaciju odbrane i regulisanje komandnih odnosa na Balkanu96
22. Zapovest komandanta SS-dobrovoljačke divizije Princ Eugen od 17. februara 1943. potčinjenim jedinicama za napad na jedinice NOVJ u zahvatu komunikacije Bosanski Petrovac — Drvar104
23. Zapovest komandanta 717. pešadijske divizije od 17. februara 1943. potčinjenim jedinicama za proširenje mostobrana istočno od Ključa115
24. Desetodnevni izveštaj komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 20. februara 1943. komandantu Jugoistoka o vojno-političkoj i privrednoj situaciji i diverzijama na komunikacijama i objektima u Srbiji117
25. Zahtev gaulajtera Rajnera od 23. februara 1943. rajhsfireru SS Hajnrihu Himleru da podrži italijanske planove za zaprečavanje granice između Ljubljanske pokrajine i NDH121
26. Obaveštenje nemačkog opunomoćenog generala u NDH od 25. februara 1943. komandantu Jugoistoka o Italijanskim planovima da se četnici Draže Mihailovića angažuju u operacijama Vajs123
27. Naređenje komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 28. februara 1943. feldkomandanturama i krajskomandanturama za osnivanje logora za taoce u Srbiji125
28. Desetodnevni izveštaj komandanta nemačkih trupa u NDH od 28. februara 1943. o vojno-političkoj situaciji, obostranim gubicima i aktivnosti jedinica NOV i POJ u Bosni i Hercegovini127
29. Desetodnevni izveštaj komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 1. marta 1943. komandantu Jugoistoka o vojno-političkoj i privrednoj situaciji i diverzijama na komunikacijama i objektima u Srbiji132
30. Zapovest SS-dobrovoljačke divizije Princ Eugen od 1. marta 1943. potčinjenim borbenim grupama za produženje napada na jedinice NOV i POJ u rejonu Livna137
31. Zabeleška načelnika za pozadinu komandanta Jugoistoka od 4. marta 1943. o organizaciji policijske vlasti na teritoriji NDH144
32. Izveštaj komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 7. marta 1943. komandantu Jugoistoka o formiranju i delatnosti Srpskog dobrovoljačkog korpusa146
33. Zapovest SS-dobrovoljačke divizije Princ Eugen od 7. marta 1943. potčinjen:'m jedinicama za rapad na snage NOV i POJ u Duvanjskom polju151
34. Naređenje Hitlera od 10. marta 1943. da se na teritoriji NDH posednutoj od nemačkih trupa organizuje i nemačka policijska uprava155
35. Zapovest za nastupni marš SS-dobrovoljačke divizije Princ Eugen od 13. marta 1943. potčinjenim jedinicama u cilju obezbeđenja boksitnih rudnika u rejonu Mostara156
36. Naređenje komandanta nemačk'h trupa u NDH od 14. marta 1943. potčinienim divizijama za raspored i angažovanje na teritoriji NDH162
37. Izveštaj 717. pešadijske divizije od 14. marta 1943. komandantu nemačkih trupa u NDH o vojno-političkoj situaciji i dejstvima divizije u Bosni167
38. Procena vojno-političke situacije komandanta nemačkih trupa u NDH od 16. marta 1943. za period od 1. do 15. marta 1943. godine171
39. Zapovest SS-divizije Princ Eugen od 16. marta 1943. potčinjenim plikovima za nosedanje i odbranu područja boksitnih rudnika kod Mostara178
40. Petnaestodnevni izveštaj komanduiućeg generala i komandanta u Srbiji od 19. marta 1943. komandantu Jugoistoka o vojno-političkoj i privrednoj situaciji u Srbiji183
41. Naređenje komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 23. marta 1943. potčinjenim jedinicama za borbu protiv partizanskih snaga u Šumadiji189
42. Stav Generalštaba Vrhovne komande Vermahta od 24. marta 1943 u vezi predloga komandanta Jugoistoka za izvođenje operacije Švarc190
43. Uputstvo komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 24. marta 1943. godine 704. pešadijskoj diviziji o načinu vođenja borbe protiv partizanskih snaga u Srbiji195
44. Naređenje komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 26. marta 1943. godine bugarskom 1. okupacionom korpusu da spreči prodor snaga NOV i POJ iz Bosne u Srbiju198
45. Izveštaj Generalštaba Komande Kopnene vojske od 1. aprila 1943. o vojno-političkoj situaciji u Hercegovini, Bosni, Slavoniji i Srbiji200
46. Zapovest komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 1. aprila 1943. godine 1. brdskoj diviziji za angažovanje u rejonu Raška — Novi Pazar — Kos. Mitrovica204
47. Zabeleške sa sastanka komandanta Jugoistoka i nemačkog opunomoćenog generala u NDH od 4. aprila 1943. o vojno-političkoj situaciji i usavršavanju okupacione uprave u NDH206
48. Tromesečni izveštaj komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 5. aprila 1943. o vojno-političkoj situaciji i funkcionisanju okupacione uprave, radnoj snazi i finansijama u Srbiji209
49. Zapovest 1. brdske divizije od 6. aprila 1943. potčinjenim jedinicama za posedanje, obezbedenje i pacifikaciju prostorije Novi Pazar — Raška — Brus — Kuršumiija — Kos. Mitrovica213
50. Izveštaj Generalštaba Komande Kopnene vojske od 8. aprila 1943. o vojno-političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, Slavoniji i Srbiji222
51. Pregled rasporeda potčinjenih i pridodatih jedinica 118. lovačke divizije 10. aprila 1943. u rejonu Zenica, Sarajevo, Konjic226
52. Izveštaj Rezervnog inžinjerijskog bataljona 86 od 12. aprila 1943. Borbenoj grupi Zapad o toku operacije Braun protiv jedinicam NOVJ u Slavoniji229
53. Zabeleška nemačkog opunomoćenog generala u NDH od 24. aprila 1943. o organizaciji nemačke policije na teritoriji NDH236
54. Naređenje komandanta Jugoistoka od 24. aprila 1943. komandantu nemačkih trupa u NDH, da svojim jedinicama smeni italijanske trupe u Novoj Varoši, Bistrici, Prijepolju i Sjenici238
55. Naređenje komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 25. aprila 1943. potčinjenim jedinicama za posedanje Sandžaka s analizom vojno-političke situacije na tom područiu239
56. Mesečni izveštaj Operativnog odeljenja 114. lovačke div;ziie za april 1943. o vojno-političkoj situaciji, borbama s jedinicama NOVJ i obostranim gubicima u Baniji i Bosanskoj krajini245
57. Izveštaj Borbene grupe Zapad od 1. maja 1943. o rezultatima i iskustvu iz operacija Braun i Virovitica, vođenih protiv NOVJ u Slavoniji252
58. Izveštaj Borbene grupe Pohe od 4. maja 1943. godine 369. pešadijskoj diviziji o saradnji sa četnicima Draže Mihailovića u rejonu Zenice261
59. Izveštaj komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 6. maja 1943. komandantu Jugoistoka o ulozi, zadacima i angažovanju Ruskog zaštitnog korpusa i Srpskog dobrovoljačkog korpusa u Srbiji263
60. Zapovest komandanta nemačkih trupa u NDH od 6. maja 1943. potčinjenim jedinicama za operaciju Švarc portiv jedinica Glavne operativne grupe Vrhovnog štaba na prostoru Crne Gore, Sandžaka i Hercegovine265
61. Zapovest 1. brdske divizije od 9. maja 1943. potčinjenim jedinicama za prikupljanje i zauzimanje polaznog položaja za napad na jedinice NOVJ na prostoriji Andrijevica — Berane272
62. Naređenje komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 11. maja 1943. Feldkomandanturi 599 da se strelja 150 talaca iz okoline Mladenovca, Aranđelovca i Smederevske Palanke275
63. Predlog potpukovnika Hajnca od 11. maja 1943. komandantu Jugoistoka za angažovanje delova divizije Brandenburg u Crnoj Gori i za saradnju sa četničkim odredima Pavla Đurišića nakon obavljenih pregovora u Kolašinu276
64. Zapovest 1. brdske divizije od 14. maja 1943. potčinjenim jedinicama za izvođenje operacije Švarc279
65. Zapisnik sa sastanka komandanta 1. brdske divizije i komandanta italijanskog 14. armijskog korpusa održanog 14. maja 1943. u Beranama, o sadejstvu nemačkih i italijanskih trupa u operaciji Švarc284
66. Izveštaj Borbene grupe Zapad od 14. maja 1943. nemačkom opunomoćenom generalu u NDH o vojno-političkoj situaciji i borbama protiv jedinica NOV i POJ u Slavoniji i na Kalniku —_291
67. Izveštaj komandanta 1. brdske divizije od 16. maja 1943. komandantu nemačkih trupa u NDH o nemačko-italijanskim odnosima u vezi vođenja zajedničkih dejstava protiv jedinica NOVJ i razoružanja četnika u Crnoj Gori296
68. Zapisnik sa sastanka komandanta 1. brdske divizije i komandanta italijanskog sektora Skadar — Kosovo od 16. maja 1943. o sadejstvu nemačkih i italijanskih trupa u borbi protiv jedinica NOVJ i razoružanju četnika u Crnoj Gori298
69. Obaveštenje komandanta Jugoistoka od 17. maja 1943. komandantu nemačkih trupa u NDH da je bugarsko Ministarstvo rata odobrilo upotrebu bugarskih snaga u borbi protiv jedinica NOVJ na teritoriji Crne Gore301
70. Zapovest 1. brdske divizije od 18. maja 1943. potčinjenim jedinicama za organizaciju odbrane na liniji Lim — Tara302
71. Direktiva br. 48 B vrhovnog komandanta Vermahta Hitlera od 19. maja 1943. komandantu Jugoistoka za preuzimanje jadranske obale i ostrva od italijanskih oružanih snaga i za organizaciju odbrane307
72. Obaveštenje komandanta SS i policije u Koruškoj od 19. maja 1943. rajhsfireru SS Himleru da se zbog aktivnosti partizanskih snaga ne smanjuju policijske snage u Sloveniji309
73. Zapovest komandanta nemačkih trupa u NDH od 20. maja 1943. Borbenoj grupi Ludviger za borbu protiv jedinica NOVJ u Crnoj Gori311
74. Beleška sa savetovanja pri 1. brdskoj diviziji od 21. maja 1943; o zajedničkim dejstvima nemačko-četničkih snaga protiv jedinica NOVJ u rejonu Kolašina313
75. Zapovest 118. lovačke divizije od 23. maja 1943. potčinjenim jedinicama za napad na snage NOVJ u širem rejonu Celebića u okviru operacije Švarc — -316
76. Zapovest komandanta nemačkih trupa u NDH od 25. maja 1943. potčinjenim jedinicama za sužavanje obruča i uništenje jedinica NOVJ u širem rejonu reka Pive i Tare318
77. Zapovest 1. brdske divizije od 26. maja 1943. potčinjenim borbenim grupama za napad na snage NOVJ u dolinama Tare i Morače322
78. Zapovest Borbene grupe Ludviger od 26. maja 1943. godine 724. lovačkom puku za napad na snage NOVJ na odseku reke Tare324
79. Izveštaj komandanta 1. bataljona 738. pešadijskog puka od 30. maja 1943. komandantu 118. lovačke divizije o borbama protiv jedinica NOVJ u rejonu Ćurevo — Tjentište327
80. Mesečni izveštaj Operativnog odeljenja 114. lovačke divizije od 31. maja 1943. o vojno-političkoj situaciji, borbama protiv jedinica NOV i POJ i obostranim gubicima na području Banije i Bosanske krajine330
81. Zapovest 1. brdske divizije od 31. maja 1943. potčinjenim jedinicama za proboj kroz planinu Sinjajevinu i stvaranje mostobrana kod Šavnika338
82. Izveštaj Operativnog odeljenja 118. lovačke divizije od 1. juna 1943. komandantu nemačkih trupa u NDH o petnaestodnevnim obostranim gubicima u bici na Sutjesci342
83. Zapovest Borbene grupe Ludviger od 1. juna 1943. potčinjenim jedinicama za sužavanje obruča u rejonu Bitine — Žabljak — Šavnik343
84. Zapovest 1. brdske divizije od 5. juna 1943. potčinjenim grupama da u sadejstvu s italijanskom divizijom Ferara i Borbenom grupom Ludviger okruže i unište jedinice NOVJ na Durmitoru346
85. Zapovest 369. pešadijske divizije od 7. juna 1943. potčinjenim jedinicama za napad u rejonu Jeleča i Vrbnice350
86. Naređenje komandanta 118. lovačke divizije od 7. juna 1943. potčinjenim komandantima da u rejonu Tjentišta pohapse sve stanovnike sposobne za vojsku od 15 do 45 godina352
87. Naredba komandanta Borbene grupe Ludviger od 7. juna 1943. kojom se oficirima, podoficirima i vojnicima bugarskog 61. pešadijskog puka izražava priznanje i zahvalnost zbog dobrog sadejstva u borbama protiv jedinica NOVJ u operaciji Švarc353
88. Operacijska zapovest komandanta nemačkih trupa u NDH od 8. juna 1943. potčinjenim jedinicama za sužavanje obruča i uništenje partizanskih snaga u međurečju Pive i Sutjeske354
89. Naređenje komandanta nemačkih trupa u NDH od 10. juna 1943. potčinjenim jedinicama za dalje sužavanje obruča i uništenje snaga NOVJ u reionu Sutjeske357
90. Izveštaj 118. lovsčke divizije od 10. juna 19^3. komandantu nemačkih trupa u NDH o dostignutim linijama i narednim zadacima u borbi sa jedinicama NOVJ u širem rejonu Sutjeske359
91. Izveštaj Operptivnog odeljenja 369. pešadijske divizije od 15. juna 1943 komandantu nemačkih trupa u NDH o proboju snaga NOVJ iz okruženja na Zelengori361
92. Izveštaj komandanta 118. lovačke divizije od 16. juna 1943. o toku borbi sa snagema NOVJ. obostranim gubicima i iskustvima za vreme operacije Švarc372
93. Izveštaj komandanta Borbene grupe Gertler od 18. juna 1943. komandantu 118. lovačke divizije o borbama protiv jed;nica NOVJ u toku operacije Švarc od 2. do 13. juna 1943. godine381
94. Izveštaj komandanta nemačkih trupa u NDH od 20. juna 1943. o obostranim gubicima i plenu u toku operacije Švarc394
95. Naredba rajhsfirera SS Himlera od 21. juna 1943. kojom se celokupna teritorija opunomoćenika rajhsfirera SS u NDH proglašava područjem brobi protiv jedinica NOVJ396
96. Naredba rajhsfiera SS Himlera od 21. juna 1943. kojom se teritorija Slovenije proglašava područjem borbi protiv jedinica NOVJ399
97. Obaveštenje komandanta 187. rezervne divizije od 23. juna 1943. rezervnom 486. grenadirskom puku o raspisivanju nargrade za hvatanje diverzanata duž pruge Novska — Nova Gradiška400
98. Dopis raihsfirera SS Hainriha Himlera od 24. juna 1943. komandantu SS i policije Alpskog područja da je nezadovoljan delatnošću policijskih snaga u borbi protiv jedinica NOVJ u toku maja 1943. godine na teritoriji Slovenije401
99. Izveštaj Borbene grupe Požega od 26. juna 1943. o rezultatima operacije Prozit protiv jedinica NOVJ u rejonu Slavonske Požege403
100. Naređenje komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 29. juna 1943. godine 297. pešadijskoj diviziji da njene delove u Srbiji smeni bugarska 25. pešadijska divizija407
101. Mesečni izveštaj 114. lovačke divizije za jun 1943. o vojno-političkoj i privrednoj situaciji, borbama protiv jedinica NOVJ i obostranim gubicima u Bosanskoj krajini i Baniji409
102. Zapovest SS-divizije Princ Eugen od 7. juna 1943 potčinjenim jedinicama za nastupni marš u cilju uništenja jedinica NOVJ u istočnoj Bosni417
103. Sumarni izveštaj 1. brdske divizije od 10. jula 1943. o borbama protiv jedinica NOVJ u toku operacije Švarc423
104. Zapovest SS-dobrovoljačke brdske divizije Princ Eugen od 11. jula 1943. potčinjenim borbenim grupama za napad na snage NOVJ u zahvatu puta Sokolac — Vlasenica433
105. Mesečni izveštaj komandanta nemačkih trupa u NDH od 18. jula 1943. komandantu Jugoistoka o vojno-političkoj i privrednoj situaciji, akcijama jedinica NOVJ. protivdejstvima sopstvenih snaga i snabdevanju na teritoriji NDH436
106. Izvod iz mesečnog izveštaja komandanta Jugoistoka od 19. jula 1943. Komandi Kopnene vojske o vojno-političkoj situaciji na Jugoistoku s procenom mogućnosti odbrane Balkana u slučaju savezničkog iskrcavanja444
107. Mesečni izveštaj komandujućeg generala i komandatna u Srbiji od 19. jula 1943. komandantu Jugoistoka o vojno-političkoj situaciji, četnicima Draže Mihailovića, dejstvima jedinica NOVJ. sopstvenim protivmerama i diverzijama na prugama u Srbiji451
108. Zapovest SS-dobrovoljačke brdske divizije Prnc Eugen od 22. jula 1943. potčinjenim jedinicama o njihovom rasporedu i zadacima u zoni obezbeđenja u Bosni i Hercegovini458
109. Naređenje komandanta Jugoistoka od 25. jula 1943. komandantu nemačkih trupa u NDH za preduzimanje mera na Balkanu u slučaju kapitulacije Italije464
110. Izveštaj SS-dobrovoljačke brdske divizije Princ Eugen od 25. jula 1943. o iskustvima iz operacije Švarc466
111. Hitlerova direktiva broj 48 od 26. jula 1943. za organizaciju komandovanja i odbranu Jugoistoka472
112. Naređenje 369. pesadijske divizije od 29. jula 1943. potčinjenim jedinicama o postupku prema zarobljenim partizanima na teritoriji NDH478
113. Izveštaj Generalštaba Komande Kopnene vojske od 2. avgusta 1943. o vojno-političkoj situaciji u Slavoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Dalmaciji479
114. Predlog Nemačkog poslanstva u Zagrebu od 2. avgusta 1943. Ministarstvu spoljnih poslova Rajha za delatnost na vojno-političkom planu u saradnji s ustašama na područjima pod italijanskom okupacijom posle kapitulacije Italije482
115. Specijalno naređenje br. 2 Vrhovne komande Vermahta od 3. avgusta 1943. uz Hitlerovu direktivu br. 48 za pripajanje jugoslovenskih teritorija pod italijanskom okupacijom nemačkom okupacionom području posle kapitulacije Italije484
116. Naređenie komandanta nemackih trupa u NDH od G. avgusta 1943. SS-diviziji Princ Eugen i 114. lovačkoj diviziji za pripreme i postupak pri razoružanju italijanskih oružanih snaga485
117. Specijalno naređenje br. 3 Vrhovne komande Vermahta od 7. avgusta 1943. uz Hitlerovu direktivu br. 48 za reorganizaciju sistema komandovanja i snabdevanja na teritoriji Jugoistoka487
118. Izveštaj komandante nemackih trupa u NDH od 12. avgusta 1943. komandantu Jugoistoka o napadu jedinica NOVJ na aerodrom Rajlovac kod Sarajeva490
119. Petnaestodnevni izveštaj Nemačkog štaba za vezu pri Italijanskoj 2. armiji od 14. avgusta 1943. o vojno-političkoj situaciji, diverzijama i obostranim gubicima na italijanskom okupacionom području492
120. Petnaestodnevni izveštaj Generalštaba Komande Kopnene vojske od 15. avgusta 1943. o vojno-političkoj situaciji i aktivnosti snaga NOVJ na teritoriji Jugoslavije500
121. Naređenie Generalštaba Vrhovne komande Vermahta od 18. avgusta 1943. komandantu Jugoistoka za reorganizaciju sistema komandovanja na Jugoistoku504
122. Mesečni izveštaj komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 19. avgusta 1943. komandantu Jugoistoka o vojno-političkoj i privrednoj situaciji, četničkom pokretu, sopstvenim protivmerama i diverzijama u Srbiji507
123. Naređenie komandanta Jugoistoka od 20. avgusta 1943. potčinjenim komandantima o preuzimanju komande nad svim snagama Vermahta na teritoriji Jugoslavije514
124. Obaveštenje komandanta Jugoistoka od 21. avgusta 1943. Vrhovnoj komandi Vermahta o razlozima izvođenja operacije Lika516
125. Privremene instrukcije Generalštaba Vrhovne komande Vermahta od 25. avgusta 1943. Generalštabu Komande Kopnene vojske o nadležnosti vojnoupravnog komandanta Jugoistoka u Beogradu517
126. Podsetnik Operativnog odeljenja vojnoupravnog komandanta Srbije od 27. avgusta 1943. o vojnoupravnoj organizaciji, snagama Vermahta i policije kao i kolaboracionista, o narodnooslobodilačkom pokretu, stavu prema stanovništvu i merama obezbeđenja u Srbiji520
127. Pregled rasporeda jedinica i komandi bugarskih oružanih snaga u Makedoniji od 28. avgusta 1943. dostavljen komandantu Jugoistoka527
128. Zapovest 69. rezervnog korrusa od 28. avgusta 1943. o reorganizaciji sistema komandovanja, predislokaciji potčinjenih jedinica i zadacima u rejonu osiguranja severno od reke Save528
129. Radiogram Grupe armija F od 3. septembra 1943. Komandi 2. oklopne armije o zaposedanju Gračaca, Knina, Drniša i Sinja i o korišćenju puteva dotura duž jadranske obale531
130. Obaveštenje Ministarstva spoljnih poslova Rajha od 4. septembra 1943. Nemačkom poslanstvu u Zagrebu o reorganizaciji komandovanja, vojno-upravnih odnosa i snabdevanja na Jugoistoku533
131. Izveštaj Voda feldžandarmerije 54 od 4. septembra 1943. godine 1, brdskoj diviziji o delatnosti i ulozi ovog voda za vreme operacije Švarc534
132. Naređenje Generalštaba Vrhovne komande Vermahta od 8. septembra 1943. potčinjenim komandama za razoružanje italijanskih jedinica i posedanje njihove okupacione teritorije na Balkanu536
133. Obaveštenje 2. oklopne armije od 9. septembra 1943. godine 3. SS--oklopnom korpusu o rasporedu italijanskih oružanih snaga u Hrvatskoj538
134. Zapovest 2. oklopne armije od 9. septembra 1943. potčinjenim komandama za posedanje teritorije Jugoslavije pod italijanskom okupacijom i razoružanje na njoj zatečenih italijanskih oružanih snaga540
135. Zapovest 369. pešadijske divizije od 11. septembra 1943. potčinjenim jedinicama za angažovanje duž železničke pruge Sarajevo—Mostar547
136. Obaveštenje 2. oklopne armije od 12. septembra 1943. komandantu Jugoistoka o rasporedu korpusa i divizija i njihovim zonama dejstva u vezi odbrane jadranske obale550
137. Zapovest komandanta policije poretka za NDH od 17. septembra 1943. potčinjenim jedinicama za akcije protiv partizanskih snaga na području Srema.552
138. Mesečni Izveštaj 15. brdskog armijskog korpusa od 19. septembra 1943. godine 2. oklopnoj armiji o vojno-političkoj situaciji, dejstvima i pokretima jedinica NOVJ i sopstvenim protivmerama na području Dalmacije557
139. Izveštaj 21. brdskog armijskog korpusa od 19. septembra 1943. godine 2. oklopnoj armiji o vojno-političkoj situaciji, aktivnosti jedinica NOVJ, sopstvenim protivmerama na području Kosova i Crne Gore562
140. Naređenje 2. oklopne armije od 20. septembra 1943. godine 15. brdskom armijskom korpusu za napad protiv jedinica NOVJ u Splitu567
141. Naređenje 69. rezervnog korpusa od 21. septembra 1943. potčinjenim jedinicama za organizaciju obezbeđenja železničkih pruga u Slavoniji i Sremu569
142. Mesečni izveštaj Operativnog odeljenja 2. oklopne armije od 22. septembra 1943. komandantu Jugoistoka o vojno-političkoj i privrednoj situaciji, aktivnosti snaga NOVJ i sopstvenim dejstvima na teritoriji NDH, Crne Gore, Kosova i Srbije572
143. Telegram Vrhovne komande Vermahta od 24. septembra 1943. Komandi 1. SS-oklopne armije da se u skladu sa Hitlerovim naređenjem uguši NOP u Istri580
144. Radiogram komandujućeg admirala Jadrana od 28. septembra 1943. godine 2. oklopnoj armiji o redosledu zauzimanja ostrva u Jadranskom moru582
145. Tromesečni Izveštaj Upravnog štaba Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 1. oktobra 1943. vojnoupravnom komandantu Jugoistoka o vojno-političkoj i privrednoj situaciji na teritoriji NDH583
146. Hitlerovo naređenje od 4. oktobra 1943. komandantu Juga i Grupi armija B za organizaciju odbrane i predislokaciju snaga na teritoriji Italije. Istre i Slovenije593
147. Uputstvo Vrhovne komande Vermahta od 7. oktobra 1943. vojnoupravnom komandantu Jugoistoka za rad i organizaciju vojne, policijske, političke i privredne uprave na teritoriji Jugoslavije597
148. Naređenje Komande 2. oklopne armije od 7. oktobra 1943. Komandi 69. rezervnog armijskog korpusa za razbijanje jedinica NOV i POJ u severoistočnoj Bosni600
149. Naređenje komandanta 21. brdskog armijskog korpusa od 7. oktobra 1943. Komandi 297. pešadijske divizije za preduzimanie operacije protiv italijanske divizije Venecija i jedinica NOVJ u Crnoj Gori602
150. Obaveštenje Operativnog odeljenja 181. pešadijske divizije od 7. oktobra 1943. potčinjenim jedinicama o angažovanju divizije na području Kosova i širem području Skadra604
151. Predlog opunomoćenika Ministastva spoljnih poslova Nojbahera od 9. oktobra 1943. Ministarstvu spoljnih poslova za postavljenje vojnoupravnog komandanta i organizaciju feld-komandrnture u Crnoj Gori606
152. Naređenje Štaba za privredu Vrhovne komande Vermalita od 15. oktobra 1943. za regulisanje organizacije vojne privrede na Jugoistoku609
153. Obaveštenje Operativnog odeljenja 2. oklopne armije od 15. oktobra 1943. komandantu Jugoistoka o operacijama koje će se sprovesti u Makedoniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, snagama koje će u njima učestvovati i vremenu izvođenja611
154. Zapovest komandanta avijacije u NDH od 19. oktobra 1943. potčinjenim jedinicama za podršku 1. kozačke divizije i ojačanog 92. grenadirskog motorizovanog puka u operaciji Vildzau614
155. Obaveštenie Komande 2. oklopne armije od 21. oktobra 1943. komandantu Jugoistoka o operacijama koje će se sprovesti na jadranskoj obali i ostrvima617
156. Procena komandanta Jugoistoka feldmaršala Vajksa od 1. novembra 1943. vojno-političke situacije na području Jugoslavije krajem oktobra 1943. godine619
157. Izveštaj Komande 2. oklopne armije od 1. novembra 1943. komandantu Jugoistoka da su sva dalmatinska ostrva posed-nuta od jedinica NOV i POJ i da se planira njihovo ponovno osvajanje u zoni dejstva nemačkog 15. i 5. SS-brdskog armijskog korpusa630
158. Obaveštenje poslanika u NDH od 3. novembra 1943. ministru spoljnih poslova Rajha o organizaciji uprave u operacijskoj zoni Jadranska obala i razgovoru s Pavelićem po tom pitanju632
159. Izveštaj komandanta Jugoistoka od 6 novembra 1943. Vrhovnoj komandi Vermahta o nač:nu čišćenja od jedinica NOV i POJ i obezbeđenju rejona Tetovo—Debrr—Kičevo—Struga635
160. Podsetnik Obaveštamog odeljenia 264. pešadijske divizije od 7. novembra 1943. potčinienim jedinicama o region'ma koje drže jedinice NOVJ, njihovoj snazi i vojno-političkoj aktivnosti na teritoriji NDH637
161. Govor komandanta Feldkomandanture 1040 u Crnoj Gori od 8. novembra 1943. povodom formiranja Nacionalne uprave u Crnoj Gori i postavljanja njenih članova641
162. Izveštaj Komande 1. kozačke divizije od 11. novembra 1943. o angažovanju u borbi protiv jedinica NOV i POJ na području Srema i Slavonije645
163. Naređenje Komande 2. oklopne armije od 14. novembra 1943. Komandi 3. SS-oklopnog korpusa da svoju zonu obezbeđenja u NDH prepusti 1. kozačkoj i 367. pešadijskoj diviziji650
164. Izveštaj Nemačkog štaba za vezu pri italijanskoj Grupi armija Istok od 15. novembra 1943. o toku razoružanja italijanskih oružanih snaga od 8. do 15. septembra 1943. u Dalmaciji, Crnoj Gori, Kosovu i Albaniji652
165. Izveštaj vojnoprivrednog oficira u Zagrebu od 15. novembra 1943. o eksploataciji prirodnih i privrednih bogatstava sa teritorije Hrvatske i Bosne i Hercegovine za potrebe Vermahta666
166. Objašnjenje komandanta .Jugoistoka od 21. novembra 1943. o sklapanju sporazuma s komandantima četničkih odreda Draže Mihailovića679
167. Izveštaj komandanta Jugoistoka od 2. decembra 1943. Vrhovnoj komandi Vermahta o vojno-političkoj situaciji i pretenzijama fašističke Bugarske u rejonu Tetova, Gostivara, Debra, Kičeva i Struge682
168. Zapovest Komande 5 SS-brdskog korpusa od 2. decembra 1943. za operaciju Citen protiv jedinica NOV i POJ na području Dalmacije i jugozapadne Bosne684
169. Naređenje 369. pešadiiske divizije od 2. decembra 1943. o postupku sa zarobljenim pripadnicima NOV i POJ, četnicima Draže Mihailovića i italijanskim vojnicima687
170. Obaveštenje nemačkog opunomoćenog generala u NDH od 3. decembra 1943. Minista stvu unutrašnjih poslova NDH da Kotor do daljnjeg potpada pod nemačku vojnu upravu688
171. Obaveštenje Komande 2. oklopne armije od 7. decembra 1943. komandantu Jugoistoka o dejstvima i grupisanju snaga za operaciju Panter protiv jedinica NOV i POJ u rejonu Gline, Petrove gore i Šamarice689
172. Izveštaj gaulajtera i državnog namesnika u Koruškoj od 7. decembra 1943. rajhsfireru SS Hajnrihu Himleru o sistematskom paljenju zgrada koje koriste nemačke ustanove691
173. Zapovest komandanta 5 SS-brdskog armijskog korpusa od 9. decembra 1943. potčinjenim jedinicama za nastavak operacije Kugelblic protiv jedinica NOV i POJ u istočnoj Bosni692
174. Pregled dislokacije jedinica 181. pešadijske divizije od 9. decembra 1943. godine697
175. Izveštaj Operativnog odeljenja 15. brdskog armijskog korpusa od 12. decembra 1943. Komandi 2. oklopne armije o toku i rezultatima operacije Citen protiv jedinica NOV i POJ u Dalmaciji i jugozapadnoj Bosni703
176. Zapovest komandanta 5. SS-brdskog armijskog korpusa od 13. decembra 1943. potčinjenim jedinicama za zauzimanje ostrva Mljet, Korčula, Hvar, Brač, Šolta i Vis705
177. Telegram predstavnika opunomoćenika Ministarstva spoljn;h poslova Rajha Nojbahera od 15. decembra 1943. poslaniku u Beogradu o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori713
178. Naređenje Operativnog odeljenja 2. oklopne armije od 18. decembra 1943. Komandi 5. SS-brdskog armijskog korpusa za produženje operacije Kugelblic pod nazivom Šnešturm s ciljem gonjenja jedinica NOV i POJ i njihovog uništenja u istočnoj i centralnoj Bosni717
179. Zapovest komandanta 5. SS-brdskog korpusa od 18. decembra 1943. potčinjenim komandama za operaciju Šnešturm protiv jedinica NOV i POJ u istočnoj Bosni720
180. Zapovest komandanta 5. SS-brdskog korpusa od 23. decembra 1943. potčinjenim komandama za operaciju Napfkuhen protiv jedinica NOV i POJ u centralnoj Bosni726
181. Izveštaj Obaveštajnog odeljenja 15. brdskog armijskog korpusa od 23. decembra 1943. Komandi 2. oklopne armije o napadu na aerodrom Suhopolje na Glamočkom polju i pogibiji Ive Lole Ribara730
182. Obaveštenje Operativnog odeljenja 2. oklopne armije od 26. decembra 1943. komandantu Jugoistoka o preduzimanju operacije Vajnahtsman protiv jedinica NOV i POJ jugoistočno od Zagreba731
183. Obaveštenje komandanta Jugoistoka od 29. decembra 1943. Vrhovnoj komandi Vermahta o planiranim operacijama protiv jedinica NOV i POJ početkom 1944. godine732
184. Naređenje Komande 264. pešadijske divizije od 29. decembra 1943. potčinjenim jedinicama za čišćenje od snaga NOVJ rejona Zelevo—Kladnjice—Prgomet—Brštanovo735
185. Sumarni izveštaj nemačkog glavnog opunomoćenika za privredu u Srbiji Franca Nojhauzena o eksploataciji prirodnih i privrednih bogatstava Jugoslavije za potrebe Nemačkog Rajha od druge polovine 1942. do kraja 1943. godine743
186. Borba protiv ustaničkog pokreta na području Jugoistoka815