VOJNOISTORIJSKI INSTITUT BEOGRAD: ZBORNIK DOKUMENATA I PODATAKA NOR-a
 
        
        
        
        
        
tom XII
knjiga 1: 1941
DOKUMENTI JEDINICA I USTANOVA NEMAČKOG RAJHA
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-927): znaci.org
DOKUMENTI JEDINICA I USTANOVA NEMAČKOG RAJHA
1941
1. Zahtev Vrhovne komande Vermahta od 18. aprila 1941. Ministarstvu spoljnih poslova za podelu teritorije Jugoslavije i zapovlastice Vermahta na teritorijama ustupljenim saveznicima9
2. Izveštaj Generalštaba Komande kopnene vojske od 18. aprila 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o aktivnosti 2. i 12. armije posle potpisivanja kapitulacije na teritoriji Jugoslavije12
3. Naređenje Komande 12. armije od 18. aprila 1941. Komandi 50. armijskog korpusa za preuzimanje komande nad okupiranom jugoslovenskom teritorijom na području Makedonije16
4. Naređenje Operativnog odeljenja Komande 2. armije od 18. aprila 1941. potčinjenim jedinicama za izvlačenje jedinica angažovanih u operaciji u Jugoslaviji i ostavljanje posadnih jedinica18
5. Obaveštenje Komande 12. armije od 18. aprila 1941. bugarskom Generalštabu o Hitlerovoj odluci da bugarske trupe mogu okupirati Makedoniju, o načinu snabdevanja, ratnom plenu i zarobljenicima21
6. Zapovest Komande 2. armije od 19. aprila 1941. potčinjenim jedinicama za posedanje okupirane jugoslovenske teritorije, prikupljanje i obezbeđenje plena i transportovanje jedinica22
7. Izveštaj Generalštaba Komande kopnene vojske od 19. aprila 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o aktivnosti 2. armije na okupiranoj teritoriji Jugoslavije25
8. Naređenje Komande 2. armije od 19. aprila 1941. potčinjenim jedinicama za organizaciju vojne uprave na teritoriji Srbije i područjima pod nemačkom zaštitom27
9. Naređenje Komande 2. armije od 19. aprila 1941. potčinjenim jedinicama da se pri Vrhovnoj komandi preostalih jugoslovenskih oružanih snaga formira štab radi »provođenja nemačkih zahteva za bezuslovnu kapitulaciju29
10. Naređenje 1. oklopne grupe od 19. aprila 1941. potčinjenim jedinicama za izvlačenje jedinica angažovanih u napadu na Jugoslaviju i za ostavljanje posadnih jedinica31
11. Izveštaj predstavnika Vrhovne komande Vermahta od 19. aprila 1941. Upravi za vojnu privredu i naoružanje o sastanku predstavnika Vermahta i nemačkog Ministarstva spoljnih poslova u Beču povodom podele Jugoslavije36
12. Oglas nemačkog vojnog suda u Velikom Bečkereku od 19. aprila 1941. o izvršenoj smrtnoj presudi nad sedamnaest lica iz Banata41
13. Zapovest komandanta kopnene vojske od 20. aprila 1941. potčinjenim komandama o organizaciji i uspostavljanju okupacione uprave u Srbiji42
14. Uputstvo Odeljenja za pozadinu 2. armije od 20. aprila 1941. potčinjenim jedinicama o načinu prikupljanja ratnog plena i zarobljenika44
15. Obaveštenje nemačkog Ministarstva spoljnih poslova od 21. aprila 1941. nemačkom poslaniku u Rumuniji o pitanju dodeljivanja Banata Rumuniji48
16. Izveštaj Generalštaba Komande kopnene vojske od 21. aprila 1941. o aktivnosti 2. i 12. armije na okupiranoj teritoriji Jugoslavije49
17. Zapovest Komande 2. armije od 21. aprila 1941. potčinjenim komandama o konačnom posedanju određenih područja odstrane 11. i 51. armijskog korpusa i o njihovim narednim zadacima50
18. Zapisnik o pregovorima predstavnika 60. pešadijske divizije sa kvislinškim vođama albanske narodnosti u Jugoslaviji od 21. aprila 1941. o organizaciji vlasti na području ove divizije52
19. Izveštaj predstavnika Vrhovne komande Vermahta s konferencije u Beču od 21. aprila 1941. Upravi za privredu i naoružanje Vrhovne komande Vermahta o graničnim promenama i vojnoj upravi na teritoriji Srbije56
20. Izveštaj referenta nemačkog Ministarstva spoljnih poslova s konferencije u Beču od 21. aprila 1941. o statusu folksdojčera u okupiranoj Jugoslaviji58
21. Obaveštenje vojnog zapovednika generala Ferstera od 22. aprila 1941. stanovništvu Srbije da je preuzeo vojnoupravnu komandu na teritoriji Srbije60
22. Izveštaj Štaba pešadijskog puka »Grosdojčland« od 22. aprila 1941. Komandi grada Zrenjanin o licima osuđenim na smrt streljanjem i vešanjem62
23. Izveštaj Generalštaba Komande kopnene vojske od 23. aprila 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o pregrupisavanju 2. armije i pokretima bugarskih trupa na teritoriji Jugoslavije63
24. Naređenje Generalštaba Komande kopnene vojske od 23. aprila 1941. potčinjenim komandama i jedinicama o razgraničenju odgovornosti za sigurnost i red na području pod komandom vojnoupravnog komandanta u Srbiji65
25. Specijalna naređenja Komande 2. armije od 23. aprila 1941. potčinjenim jedinicama za organizaciju Državne službe rada, plovidbu Dunavom i snabdevanje na teritoriji Jugoslavije68
26. Naredba feldkomandanta i komandanta Beograda od 23. aprila 1941. o merama u slučaju napada na pripadnike Vermahta71
27. Zabeleška o nemačko-italijanskim razgovorima u Beču 24. aprila 1941. o podeli Jugoslavije72
28. Obaveštenje nemačkog poslanika u Zagrebu od 24. aprila 1941. ministru spoljnih poslova Rajha o sastanku koji će se održati u Ljubljani između Ćana i Pavelića75
29. Hitlerova odluka od 25. aprila 1941. o prenošenju ovlašćenja za vršenje upravne vlasti u Štajerskoj, Gorenjskoj i Koruškoj sa 2. armije na 18. vojni okrug77
30. Sporazum između Komande nemačke 2. armije i Komande italijanske 2. armije od 25. aprila 1941. o razgraničenju okupacionih zona na teritoriji Jugoslavije78
31. Zapovest Operativnog odeljenja Komande 2. armije od 26. aprila 1941. za napuštanje italijanske okupacione zone i pregrupisavanje snaga na teritoriji okupiranoj od strane Nemačke80
32. Izveštaj nemačkog poslanika u Zagrebu Zigfrida Kašea od 26.aprila 1941. o razgovorima između Ćana i Pavelića o razgraničenju Italije i NDH82
33. Izveštaj načelnika Glavne uprave SS od 26. aprila 1941. rajhsfireru SS u Berlinu o regrutovanju pripadnika nemačke nacionalne manjine u SS jedinice na području Banata84
34. Izveštaj savetnika nemačkog poslanstva u Beogradu od 27. aprila 1941. Ministarstvu spoljnih poslova o nameri vojnoupravnog komandanta u Srbiji da uspostavi srpsku administraciju i postavi Savet komesara pod njegovu komandu85
35. Obaveštenje Operativnog odeljenja Komande 12. armije od 28. aprila 1941. nemačkom vojnom izaslaniku u Sofiji o Hitlerovoj odluci da nemačke jedinice napuste područje Jugoslavije koje će posesti bugarske jedinice87
36. Naređenje vojnoupravnog komandanta u Srbiji od 28. aprila 1941. o formiranju štaba za vojnu privredu u Srbiji88
37. Izveštaj Generalštaba Komande kopnene vojske od 30. aprila 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o pokretima 2. armije na teritoriji Jugoslavije i o zarobljavanju jugoslovenskih vojnika u Grčkoj91
38. Predlog Generalštaba Komande kopnene vojske od 30. aprila 1941. Odeljenju teritorijalne odbrane Vrhovne komande Vermahta o preseljenju 260.000 Slovenaca u Srbiju92
39. Proglas komandanta nemačkih trupa u Beogradu od aprila 1941.kojim se određuju mere za normalizaciju života i rada naokupiranoj teritoriji94
40. Naredba vojnoupravnog komandanta u Srbiji od aprila 1941. o zapleni poljoprivrednih proizvoda, sirovina i polufabrikata na teritoriji Srbije96
41. Naredba vojnoupravnog komandanta u Srbiji od aprila 1941. o policijskoj vlasti komandanta mesta i kaznama koje će izricati stanovništvu okupirane Srbije za razne vrste prestupa98
42. Zapovest Komande 2. armije od 2. maja 1941. potčinjenim jedinicama za smenjivanje operativnih korpusa i dovođenje posadnih divizija na teritoriju Jugoslavije100
43. Obaveštenje nemačkog državnog sekretara od 5. maja 1941. Ministarstvu spoljnih poslova da nemački vojni komandant u Negotinu nije dozvolio bugarskim jedinicama da posednu taj rejon102
44. Zahtev opunomoćenika Ministarstva spoljnih poslova u Srbiji od 5. maja 1941. Ministarstvu spoljnih poslova da Zemun sa okolinom ostane u sastavu Srbije103
45. Zapovest Komande 11. armijskog korpusa od 5. maja 1941. potčinjenim jedinicama za pripremu smenjivanja operativnih jedinica posadnim jedinicama na teritoriji Srbije106
46. Obaveštenje opunomoćenika Ministarstva spoljnih poslova Benclera od 6. maja 1941. Ministarstvu spoljnih poslova Rajha o preseljavanju Slovenaca iz južne štajerske i Kranjske u Srbiju 0
47. Izveštaj Komande pozadine 2. armije od 6. maja 1941. Komandi 2. armije o ratnom plenu, evakuaciji zarobljenika, angažovanju sopstvenih tehničkih jedinica, organizaciji vojnoupravnih komandi i nemačkih teritorijalnih jedinica u okupiranoj Jugoslaviji112
48. Izveštaj Komande 2. armije od 7. maja 1941. Generalštabu kopnene vojske o dislokaciji potčinjenih jedinica i transportovanju jedinica 12. armije preko teritorije 2. armije123
49. Obaveštenje Generalštaba Vrhovne komande Vermahta od 11. maja 1941. potčinjenim upravama i komandama o teritorijama okupirane Jugoslavije koje se ustupaju bugarskim okupacionim trupama i o utvrđenim granicama126
50. Naređenje Generalštaba Komande kopnene vojsike od 12. maja 1941. vojnoupravnom komandantu u Srbiji za organizaciju privredne uprave u okupiranoj Srbiji128
51. Naređenje vojnoupravnog komandanta u Srbiji od 15. maja 1941. feldkomandanturama i krajskomandanturama o tretmanu vojnih obveznika jugoslovenske vojske koji su izbegli zarobljavanje od strane nemačkih jedinica130
52. Naređenje vojnoupravnog komandanta u Srbiji od 16. maja 1941. Milanu Aćimoviću, komesaru unutrašnjih poslova, da civilnim stanovništvom obezbedi od diverzanata kablovske linije na teritoriji Beograda i Zemuna133
53. Naređenje Generalštaba Vrhovne komande Vermahta od 19. maja 1941. o promeni nemačko-italijanske demarkacione linije na području Prištine134
54. Obaveštenje Ministarstva spoljnih poslova Rajha od 21. maja 1941. nemačkim ambasadama, poslanstvima i opunomoćenicima o podeli teritorije Kraljevine Jugoslavije138
55. Obaveštenje vojnoupravnog komandanta u1 Srbiji od 28. maja 1941. komandama nemačkih jedinica i okupacionim ustanovama na teritoriji Srbije o preuzimanju ratnih zarobljenika od Komande 2. armije140
56. Naređenje vojnoupravnog komandanta u Srbiji od 31. maja 1941. potčinjenim odeljenjima o rasporedu posadnih divizija na teritoriji Srbije144
57. Zapovest Operativnog odeljenja 2. armije od 2. juna 1941. potčinjenim komandama i jedinicama za smenu 11. armijskog korpusa Višom komandom 65 za naročitu upotrebu i pregruipisavanje jedinica147
58. Izveštaj nemačkog poslanika u Zagrebu od 4. juna 1941. ministruspoljnih poslova Rajha o rezultatima nemačko-ustaških razgovora o preseljenju Slovenaca i Srba i o statusu oblastiZemuna150
59. Zapisnik s konferencije održane u Upravnom štabu vojnoupravnog komandanta u Srbiji 5. juna 1941. o regulisanju odnosa između folksdojčera i ikomesarske vlade Srbije na području Banata153
60. Naređenje Komande 2. armije od 5. juna 1941. Komandi 11. armijskog korpusa za sprečavanje učestalih sabotaža na telefonskim linijama155
61. Izveštaj Vojnoupravnog komandanta u Srbiji od 10. juna 1941. Komandi kopnene vojske o velikoj eksploziji u skladištu municije u Smederevu157
62. Naredba Generalštaba Komande kopnene vojske od 10. juna 1941.vojnoupravnom komandantu u Srbiji o uvođenju pograničnecarinske službe u okupiranoj Srbiji159
63. Naređenje Komande 2. armije od 12. juna 1941. Višoj komandi 65 za naročitu upotrebu o obezbeđenju i zatvaranju granicaokupirane Srbije160
64. Izveštaj Feldkomandanture 809 od 15. juna 1941. vojnoupravnom komandantu u Srbiji o izbeglicama sa okupacionog područja Bugarske i Kosova na teritoriju Srbije162
65. Zapovest Komande 2. armije od 15. juna 1941. potčinjenim jedinicama da svoja operativna područja predaju jedinicama Više Komande 65 za naročitu upotrebu i o angažovanju armije na drugom području  166
66. Izveštaj 73. pešadijske divizije od 15. juna 1941. Komandi 12. armije o odnosima sa Bugarima i Italijanima u okupiranoj Jugoslaviji168
67. Izveštaj Komande pozadine 2. armije od 16. juna 1941. o prenošenju vojnoteritorijalnih službi i komandi na teritoriji Jugoslavije u nadležnost vojnoupravnog komandanta za Srbiju171
68. Direktiva šefa Policije bezbednosti i službe bezbednosti Trećeg Rajha od 18. juna 1941. područnim organima Gestapoa za suzbijanje komunističkog pokreta u okupiranim oblastima 178
69. Naredba komandanta Feldkomandanture 816 u Užicu od 14. juna 1941. Ispostavi Drinske banovine da angažuje stanovnike s teritorije Valjeva i Kosjerića za čuvanje telefonskih vodova od diverzanata180
70. Izveštaj šefa Policije bezbednosti i službe bezbednosti od 25. juna 1941. o pojačanoj aktivnosti članova Komunističke partije na teritoriji Srbije i o njihovom hapšenju u Beogradu181
71. Zahtev Vojnoprivrednog štaba Jugoistoka od 26. juna 1941. Komandnom štabu vojnoupravnog komandanta u Srbiji za obezbeđenje fabrika na teritoriji Srbije koje su potrebne nemačkim oružanim snagama183
72. Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 2. jula 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o vojno-političkoj situaciji u istočnoj Hercegovini i o odnosima.Italije i NDH186
73. Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 4. jula 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o ustaško-italijanskim odnosima po pitanju granice prema Crnoj Gori188
74. Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 10. jula 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o odnosima NDH s Mađarskom i Italijom u vezi s teritorijalnim pretenzijama190
75. Izveštaj Feldkomandanture 816 od 10. jula 1941. vojnoupravnom komandantu u Srbiji o akciji ustanika u Beloj Crkvi193
76. Naređenje komandanta Srbije od 12. jula 1941. potčinjenim odeljenjima i komandama za angažovanje snaga protiv ustanika u okolini Užica195
77. Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 12. jula 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji na području NDH196
78. Informacija Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 12. jula 1941. potčinjenim komandama i jedinicama o vojnopolitičkoj situaciji u Srbiji, NDH i Makedoniji199
79. Polumesečni izveštaj komandanta Feldkomandanture 599 od 14. jula 1941. o situaciji na području Beograda205
80. Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 15. jula 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o razvoju ustanka na području Hercegovine i o vojno-političkoj situaciji u NDH208
81. Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 16. jula 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o situaciji u Hercegovini, Crnoj Gori i Međumurju210
82. Zapisnik s nemačko-italijanskih pregovora u Beogradu 18. jula 1941. o razgraničenju na području Rudo—Priboj—Prijepolje —Duga Poljana213
83. Naređenje komandanta Srbije od 21. jula 1941. potčinjenim odeljenjima i komandama za obezbeđenje od iznenadnih partizanskih akcija i odbranu okupirane Srbije215
84. Izveštaj Feliksa Benclera od 22. jula 1941. Ministarstvu inostranih poslova o nameri da se formiraju folksdojčerske jedinice u Banatu218
85. Izveštaj Operativnog odeljenja komandanta Srbije od 22. jula 1941. Komandi oružanih snaga na Jugoistoku o pojačanoj aktivnosti ustanika na teritoriji Srbije i o merama odmazde220
86. Izveštaj šefa Policije bezbednosti i službe bezbednosti od 23. jula 1941. Rajhsfireru SS o prepadima i diverzijama na teritoriji Srbije i o hapšenju grupe komunista u Šibeniku223
87. Izveštaj Upravnog štaba vojnoupravnog komandanta u Srbiji od 23. jula 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji u Srbiji225
88. Izveštaj Feliksa Benclera od 23. jula 1941. Ministarstvu spoljnih poslova o vojno-političkoj situaciji i razvoju ustanka u Srbiji229
89. Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 24. jula 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o opštenarodnom ustanku u Crnoj Gori231
90. Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 23. jula 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o italijansko-ustaškim odnosima u pitanju Sandžaka, o ustanku u Crnoj Gori i o diverzijama na prugama u NDH233
91. Izveštaj komandanta Srbije od 25. jula 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o pregovorima o razgraničenju sa Italijom i Bugarskom i o statusu Zemuna235
92. Izveštaj Feldkomandanture 816 o razvoju ustanka na području Užica od 12. do 27. jula 1941. i merama odmazde239
93. Dnevni izveštaj Komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 28. jula 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana na teritoriji Srbije i o merama odmazde241
94. Dnevni izveštaj komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 29. jula 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o dejstvima partizana u Srbiji i merama odmazde243
95. Izveštaj Komande Abvera u Beogradu od 31. jula 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o raspoloženju stanovništva u Beogradu245
96. Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 31. jula 1941. Upravi za obaveštajnu i kontraobaveštajnu službu Vrhovne komande Vermahta o vojno-političkoj situaciji u Sandžaku i zapadnoj Bosni251
97. Izveštaj šefa Policije bezbednosti i službe bezbednosti od 1. avgusta 1941. o vojno-političkoj situaciji u Sloveniji, Srbijii NDH254
98. Izveštaj Komandnog štaba komandanta u Srbiji od 2. avgusta 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o razvoju ustanka na teritoriji Srbije i o sopstvenim merama256
99. Zahtev komandanta Srbije od 4. avgusta 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku za dovođenje novih policijskih snaga na teritoriju Srbije258
100. Izveštaj šefa Policije bezbednosti i službe bezbednosti od 5. avgusta 1941. Rajhsfireru SS o vojno-političkoj situaciji u Donjoj Štajerskoj i u NDH260
101. Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 5. avgusta 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o vojno-političkoj situaciji na području Knin—Gračac—Gospić i o akciji u Zagrebu262
102. Mesečni izveštaj Komandnog štaba komandanta Srbije od 5. avgusta 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o dislokaciji sopstvenih jedinica i njihovim dejstvima protivpartizanskih odreda264
103. Izveštaj šefa Policije bezbednosti i službe bezbednosti od 6. avgusta 1941. o akcijama i o merama odmazde na području Donje Štajerske268
104. Izveštaj šefa Policije bezbednosti i službe bezbednosti od 8. avgusta 1941. o akcijama partizana u Sloveniji269
105. Izveštaj Komande Abvera u Beogradu od 8. avgusta 1941. o razvoju ustanka u Jugoslaviji početkom avgusta 1941. godine271
106. Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 9. avgusta 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana na teritoriji Srbije276
107. Izveštaj šefa Policije bezbednosti i službe bezbednosti od 10. avgusta 1941. o akcijama partizana na teritoriji Slovenije280
108. Uputstvo komandanta Srbije od 11. avgusta 1941. Višoj komandi 65 za naročitu upotrebu o obuci nemačkih posadnih jedinica za borbu protiv partizana282
109. Izveštaj komandanta Srbije od 11. avgusta 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o akcijama partizana na teritoriji Srbije i o protivmerama284
110. Zapisnik sa savetovanja nemačkog generala u Zagrebu i načelnika štaba komandanta Srbije održanog 12. avgusta 1941. o vojno-političkoj situaciji u NDH i Srbiji i o merama za ugušivanje ustanka287
111. Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 13. avgusta 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizanskih odreda u Srbiji i Banatu i o protivmerama292
112. Naređenje Više komande 65 za naročitu upotrebu od 13. avgusta 1941. za organizaciju sopstvenih i srpskih kolaboracionističkih jedinica u borbi protiv partizana294
113. Izveštaj Feliksa Benclera od 14. avgusta 1941. ministru spoljnih poslova Rajha o vojno-političkoj situaciji i njegovoj delatnosti na teritoriji Srbije296
114. Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 17. avgusta 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o vojno-političkoj situaciji i razvoju ustanika u NDH299
115. Izveštaj Više komande 65 za naročitu upotrebu od 18. avgusta 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o akcijama partizana i sopstvenim dejstvima na teritoriji Srbije302
116. Pregled dislokacije okupacionih vojnih ustanova, komandi, štabova i jedinica na teritoriji Srbije, Banata, Hrvatske i Bosne 19. avgusta 1941. godine304
117. Izveštaj Operativnog odeljenja komandanta Srbije od 21. avgusta 1941. o akcijama partizana i protivdejstvima na teritoriji Srbije315
118. Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 23. avgusta 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana i protivdejstvima na teritoriji Srbije318
119. Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 24. avgusta 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana na teritoriji Srbije i Bosne i o protivdejstvima320
120. Izveštaj oficira za transport kod nemačkog generala u Zagrebu od 25. avgusta 1'941. Nemačkom poslanstvu u Zagrebu o diverzijama na železničkim prugama na teritoriji NDH322
121. Izveštaj šefa Policije bezbednosti i službe bezbednosti od 25. avgusta 1941. o merama za sprečavanje širenja ustanka na teritoriji Srbije i o akciji partizana kod Trbovlja324
122. Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 26. avgusta 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana na teritoriji Srbije i Bosne326
123. Izveštaj oficira za transport pri nemačkom generalu u Zagrebu od 27. avgusta 1941. Ispostavi Abvera u Zagrebu o vojno-političkoj situaciji i zločinima ustaša nad srpskim stanovništvom u NDH328
124. Izveštaj Više komande 65 za naročitu upotrebu od 28. avgusta 1941, komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o pojačanoj aktivnosti partizanskih snaga na teritoriji Srbije i NDH i o merama da se spreči opšti ustanak331
125. Izveštaj Feliksa Benclera od 29. avgusta 1941 Ministarstvu spoljnih poslova Rajha o ograničenoj ekspolataciji rudnika zbog učestalih napada partizana i diverzija na železničkim prugama u Srbiji333
126. Izveštaj Feliksa Benclera od 29. avgusta 1941. Ministarstvu spoljnih poslova o obrazovanju vlade Milana Nedića i povećanju njihovih jedinica za borbu protiv partizana334
127. Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 29. avgusta 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana na teritoriji Srbije 336 Izveštaj Više komande 65 za naročitu upotrebu od 29. avgusta 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o dejstvima partizana na teritoriji Srbije i NDH i o protivmerama336
128. Izveštaj Više komande 65 za naročitu upotrebu od 29. avgusta 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o dejstvima partizana na teritoriji Srbije i NDH i o protivmerama338
129. Izveštaj šefa Policije bezbednosti i službe bezbednosti od 30. avgusta 1941. rajhsfireru SS o akcijama partizana na teritoriji Slovenije i o merama odmazde u Srbiji340
130. Desetodnevni izveštaj Komandnog štaba komandanta Srbije od 21. do 31. avgusta 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o razvoju ustanka, broju i vrstama izvedenih partizanskih akcija, sopstvenim gubicima i o protivmerama na teritoriji Srbije343
131. Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 1. septembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana na teritoriji Srbije i o protivmerama346
132. Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 2. septembra 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkojsituaciji u NDH348
133. Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 3. septembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o dejstvima partizana na teritoriji Srbije i o protivmerama353
134. Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 5. septembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama protiv partizana na teritoriji Srbije i pristizanju pojačanja355
135. Mesečni izveštaj Operativnog odeljenja komandanta Srbije od 5. septembra 1941. o akcijama partizana i dejstvima sopstvenih jedinica na teritoriji Srbije357
136. Odobrenje komandanta Srbije od 5. septembra 1941, kolaboracio-nističkom Ministarstvu unutrašnjih poslova da se brojno pojača srpska žandarmerija i izvrši nova dislokacija360
137. Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 6. septembra 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o razvoju ustanka u Hrvatskoj i o pregrupisavanju 718 pešadijske divizije363
138. Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 7. septembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana i njihovom prikupljanju na teritoriji zapadne Srbije366
139. Izveštaj komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 8. septembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o reorganizaciji kvislinške vlade Srbije i o merama za ugušivanje ustanka368
140. Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 8. septembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana i sopstvenih jedinica na teritoriji Srbije370
141. Izveštaj nemačkog poslanika u Zagrebu Zigfrida Kašea od 8. septembra 1941. Ministarstvu spoljnih poslova o razvoju ustanka u NDH i o tretiranju srpskog pitanja372
142. Desetodnevni izveštaj komandnog štaba komandanta Srbije od 10. septembra 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji na teritoriji Srbije374
143. Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 10. septembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana i pripremama protivmera u zapadnoj Srbiji375
144. Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 11. septembra 1941. Vrhovnoj komandiVermahta o pojačanim akcijama partizana i protivdejstvima na teritoriji Srbije377
145. Naređenje Feldkomandanture 809 od 11. septembra 1941. potčinjenim krajskomandanturama za regulisanje odnosa između pripadnika Vermahta i četničkih odreda Koste Pećanca379
146. Izveštaj šefa Policije bezbednosti i službe bezbednosti od 12. septembra 1941. o dejstvima partizana i o formiranju ruskog korpusa za zaštitu privremenih objekata na teritoriji Srbije 381
147. Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 12. septembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o pojačanim akcijama partizana i dejstvima sopstvenih jedinica na teritoriji Srbije i na području Doboja383
148. Izveštaj oficira za vezu kod Više komande 65 od 12. septembra1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o razvojuustanka u Srbiji, Nedićevoj žandarmeriji i merama zaugušivanje ustanka385
149. Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 13. septembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o pojačanoj aktivnosti partizana i o proti vmerama na teritoriji Srbije i NDH388
150. Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 13. septembra 1:941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji u NDH, o italijanskoj demilitarizovanoj zoni, o sremskom pitanju i o mađarskim zahtevima u Međumurju390
151. Izveštaj šefa Policije bezbednosti i službe bezbednosti od 14.septembra 1941. rajhsfireru SS o akcijama partizana nateritoriji Slovenije397
152. Izveštaj komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 15. septembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o angažovanju snaga za ugušivanje ustanka u rejonu Šabac — Loznica — Krupanj — r. Sava — r. Drina399
153. Obaveštenje Komandnog štaba komandanta Srbije od 16. septembra 1941. komandama i ustanovama Vermahta o razvoju oružanog ustanka i formaciji partizanskih i četničkih jedinica na teritoriji Srbije400
154. Zapisnik sa savetovanja održanog pod rukovodstvom komandanta oružanih snaga na Jugoistoku 16. septembra 1941, kod komandanta Srbiji u Beogradu povodom razvoja ustanka u cilju njegovog ugušivanja na teritoriji Srbije404
155. Naređenje komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 18. septembra 1941. komandantu 18. armijskog korpusa za ugušivanje oružanog ustanka na teritoriji Srbije408
156. Izveštaj komandanta Felđkomandanture 599 od 18. septembra 1941. komandantu Srbije o vojnoipolitičkoj situaciji u Beogradu od 9. do 18. septembra 1941. godine413
157. Izveštaj Felđkomandanture 610 Pančevo od 18. septembra 1941. komandantu Srbije o vojno-politićkoj situaciji u Banatu415
158. Petnaestodnevni izveštaj Vojnoupravnog štaba Jugoistoka od 19. septembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o železnič-kom, rečnom i putnom saobraćaju na teritoriji Srbije419
159. Predlog nemačkog generala u Zagrebu od 19. septembra 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku za raspored landesšicen-bataljona na teritoriji NDH i za upotrebu 718. i 342. pešadijske divizije u operaciji na teritoriji Srbije422
160. Izveštaj šefa Policije bezbednosti i službe bezbednosti od 20.septembra 1941. rajhsfireru SS o akcijama partizana i protivmerama na teritoriji Slovenije425
161. Izveštaj Operativnog odeljenja komandanta Srbije od 20. septembra 1941. Komandi 18. armijskog korpusa o aktivnosti ustanika i sopstvenim protivmerama na teritoriji Srbije od 11. do 20. septembra 1941. godine427
162. Naređenje opunomoćenog komandanta u Srbiji od 20. septembra 1941. Višoj komandi 65 za povlačenje okupacionih jedinica i ustanova iz Užica429
163. Izveštaj šefa Policije bezbednosti i službe bezbednosti od 21. septembra 1941. o broju partizanskih akcija u Srbiji i obostranim gubicima od 13. do 19. septembra 1941. godine431
164. Zapisnik sa savetovanja nemačkih i ustaških predstavnika u Zagrebu od 22. septembra 1941. o prinudnom preseljavanju Slovenaca i Srba iz Slovenije u NDH433
165. Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 24. septembra 1:941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana i protivmerama na teritoriji Srbije437
166. Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 25. septembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana, protivmerama i obostranim gubicima na teritoriji Srbije440
167. Dnevni, izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 27. septembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama protiv partizana na teritoriji Srbije i obostranim gubicima442
168. Izveštaj šefa Policije bezbednosti i službe bezbednosti od 27. septembra 1941. o akcijama partizana na teritoriji Slovenije i pojačanoj aktivnosti partizana na teritoriji Srbije444
169. Izveštaj šefa Policije bezbednosti i službe bezbednosti od 29. septembra 1941. o akcijama partizana na teritoriji Slovenije447
170. Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 29. septembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana, protivdejstvima i merama odmazde na teritoriji Srbije448
171. Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 29. septembra 1941.— Vrhovnoj komandi Vermahta o vojno-političkoj i privrednoj situaciji na teritoriji NDH451
172. Obaveštenje Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 30. septembra 1941. Komandi 18. armijskog korpusa o sadejstvu italijanskih i nemačkih snaga na ugušivanju ustanka u Jugoslaviji454
173. Desetodnevni izveštaj 342. pešadijske divizije od 30. septembra1941. opunomoćenom komandantu u Srbiji o operaciji protiv partizana, obostranim gubicima i rasporedu jedinicau rejonu Šapca456
174. Izveštaj Felđkomandanture 816 iz Užica komandantu Srbije o dejstvima partizana od 1. do 30. septembra 1941. i povlačenju Felđkomandanture s područja Užica458
175. Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 1. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama ustanika, protivmerama i obostranim gubicima na području severozapadne Srbije461
176. Naređenje Operativnog odeljenja opunomoćenog komandanta u Srbiji od 1. oktobra 1941. Višoj komandi 65 za spaljivanje Gornjeg Milanovca  463
177. Zahtev Komandnog štaba komandanta Srbije od 1. oktobra 1941. Štabu 18. armijskog korpusa da bugarske trupe pojačaju železničke straže na prugama Niš — Solun i Niš — Sofija464
178. Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 2. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana u Srbiji, protivmerama i obostranim gubicima465
179. Naređenje komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 4. oktobra 1941. opunomoćenom komandantu u Srbijio postupcima sa zarobljenicima i taocima na ustaničkim područjima467
180. Pregled rasporeda jedinica, komandi i ustanova neposredno pot-činjenih komandantu Srbije od 4. oktobra 1941. dostavljen Komandi 18. armijskog korpusa468
181. Zapisnik od 4. oktobra 1941. sa pregovora nemačkih vojnih predstavnika i predstavnika NDH o predaji Zemuna i istočnog Srema pod isključivu upravu NDH471
182. Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 5. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana u Srbiji i kod Zvornika, • protivmerama i obostranim gubicima474
183. Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 6. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama za Gornji Milanovac i protivmerama oko Lajkovca476
184. Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 7. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana, protivmerama i obostranim gubicima na teritoriji Srbije i o merama odmazde u Banatu478
185. Zapovest opunomoćenog komandanta u Srbiji od 7. oktobra 1941.342. pešadijskoj diviziji za uništenje ustaničkih snaga naplanini Cer480
186. Predlog opunomoćenog komandanta u Srbiji od 7. oktobra 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku za angažovanje raspoloživih snaga protiv ustanika u Srbiji i za dovlačenje novih pojačanja484
187. Izveštaj šefa Policije bezbednosti i službe bezbednosti od 9. oktobra 1941. o uzetim taocima u rejonu Šapca, o masovnim merama odmazde i o osnivanju koncentracionog logora kod Sremske Mitrovice486
188. Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 9. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana u Srbiji, pripremi protivmera, izvršenim odmazdama i obostranim gubicima487
189. Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 11. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o dejstvima sopstvenih jedinica i obostranim gubicima na području severozapadne Srbije i o akcijama ustanika na putu Zvornik — Tuzla489
190. Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 12. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana, protivmerama i obostranim gubicima u Srbiji i o akciji u Zagrebu492
191. Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 13. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana u zapadnoj Srbiji, protivmerama i obostranim gubicima494
192. Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 14. oktobra 1941. Vrhovnoj komandiVermahta o akcijama partizana u severozapadnoj Srbiji,protivmerama i obostranim gubicima496
193. Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanihsnaga na Jugoistoku od 15. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana u Srbiji i o protivmerama498
194. Izveštaj načelnika pozadine opunomoćenog komandanta u Srbiji od 15. oktobra 1941. o snabdevanju i troškovima izdržavanja i gubicima sopstvenih trupa u operacijama protiv partizana, kao i o radu nemačke vojne uprave u Srbiji i ratnim zarobljenicima500
195. Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 16. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana u Srbiji i jugoistočnoj Bosni, o protivmerama i o obostranim gubicima506
196. Petnaestodnevni izveštaj Vojnoprivrednog štaba Jugoistoka od 16. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o situacijina železničkom, rečnom i drumskom saobraćaju u Jugoslaviji508
197. Zapovest opunomoćenog komandanta u Srbiji od 16. oktobra 1941. potčinjenim jedinicama za uništenje partizanskih snaga na području Krupnja i u dolini Jadra510
198. Dopis nemačkog generala u Zagrebu od 16. oktobra 1941. opunomoćenom komandantu u Srbiji o predlogu poslanika Kašea u vezi s odmazdom protiv ustanika na teritoriji NDH512
199. Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 17. oktobra 1941. Vrhovnoi komandi Vermahta o partizanskim akcijama u Srbiji i jugoistočnoj Bosni i o protivmerama515
200. Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 19. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana u Srbiji i jugoistočnoj Bosni i o protivmerama516
201. Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanihsnaga na Jugoistoku od 20. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana u Srbiji i o protivmerama519
202. Oglas Komande mesta Valjevo od 20. oktobra 1941. o streljahju 50 talaca zbog ranjavanja jednog nemačkog vojnika522
203. Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanihsnaga na jugoistoku od 21. oktobra 1941. Vrhovnoj komandiVermahta o akcijama partizana u Srbiji i kod Rogatice i oprotivmerama522
204. Proglas Šefa nemačke Civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 20. oktobra 1941. o iseljenju Slovenaca iz graničnog pojasa prema NDH526
205. Obznana Komande mesta Kragujevac od 21. oktobra 1941. o streljanju 2.300 rodoljuba u Kragujevcu527
206. Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanihsnaga na Jugoistoku od 23. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana u Srbiji i Bosni io protivmerama528
207. Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 24. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana u Srbiji i istočnoj Bosni i o protivmerama531
208. Desetodnevni izveštaj 717. pešadijske divizije od 23. oktobra 1941. Višoj komandi 65 za naročitu upotrebu o pripremi, organizaciji i toku borbenih dejstava protiv partizana u zahvatu puta Kruševac — Kraljevo533
209. Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanihsnaga na jugoistoku od 25. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana u Srbiji i Bosni i o protivmerama538
210. Naređenje opunomoćenog komandanta u Srbiji od 25. oktobra 1941. za postupak pri uzimanju talaca za streljanje radi ugušivanja ustanka u Srbiji540
211. Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 27. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama protiv partizana u Srbiji i o prepadu partizana na pruzi Doboj — Tuzla543
212. Dnevni izveštaj Obaveštajnog ' odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 28. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana u Srbiji i okolini Banje Luke i o protivmerama545
213. Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 29. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama protiv partizana u Srbiji i o pristizanju delova 113. divizije547
214. Naređenje opunomoćenog komandanta u Srbiji od 29. oktobra 1941. potčinjenim jedinicama i krajskomandanturama o saradnji operativnih jedinica sa upravnim ustanovama na eksploataciji privrede za potrebe Vermahta i na ugušiva-nju ustanka u Srbiji549
215. Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanihsnaga na Jugoistoku od 30. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana u Srbiji i protivmerama o koncentraciji ustanika na području severoistočneBosne554
216. Izveštaj opunomoćenika Ministarstva spoljnih poslova Feliksa Benclera od 30. oktobra 1941. Ministarstvu spoljnih poslova Rajha o vojno-političkoj situaciji na području Kosovske Mitrovice i Novog Pazara553
217. Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 31. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana i operaciji sopstvenih snaga na teritoriji Srbije i oko Banje Luke556
218. Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 1. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama protiv partizana u Srbiji i Bosni i o obostranim gubicima558
219. Zapovest Opunomoćenog komandanta u Srbiji od 1. novembra 1941. potčinjenim jedinicama za uništenje partizana na području Jugoistočno od Šapca560
220. Izveštaj načelnika Štaba opunomoćenog komandanta u Srbiji od 1. novembra 1941. o narodnooslobodilačkom pokretu i o četništvu Draže Mihailovića u Srbiji, njihovom naoružanju, opremi, taktici ratovanja i raspoloženju stanovništva563
221. Izveštaj 342. pešadijske divizije od 1. novembra 1941. opunomoćenom komandantu u Srbiji o vojno-političkoj situaciji kod partizanskih snaga i kod četnika Draže Mihailovića u rejonu Valjevo — Loznica, saradnji sa četnicima Koste Pećanca i zarobljenim nemačkim vojnicima568
222. Izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 2. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o vojno-političkoj i privrednoj situaciji u Srbiji, NDH, Crnoj Gori i Makedoniji573
223. Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 2. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama protiv partizana u severozapadnoj Srbiji583
224. Izveštaj načelnika Komandnog štaba opunomoćenog komandanta u Srbiji od 2. novembra 1941. opunomoćenom komandantu u Srbiji o potrebi utvrđivanja granične linije između Srbije i Crne Gore i Albanije585
225. Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanihsnaga na Jugoistoku od 3. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama protiv partizana u Srbiji i istočnoj Bosni587
226. Naređenje Upravnog štaba opunomoćenog komandanta u Srbiji od 3. novembra 1941. potčinjenim felđkomandanturama za hapšenje Jevreja i Cigana na teritoriji Srbije589
227. Izveštaj Ministarstva spoljnih poslova od 4. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o italijansko-bugarskim razgovorima povodom ispravke međusobne granice na teritorijiMakedonije590
228. Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanihsnaga na Jugoistoku od 4. novembra 1941. Vrhovnoj koman;di Vermahta o akcijama partizana u Srbiji i istočnojBosni i o protivmerama592
229. Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanihsnaga na Jugoistoku od 5. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama protiv partizana i protivmerama u Srbiji594
230. Naređenje komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 5. novembra 1941. opunomoćenom komandantu u Srbiji za regulisanje komandnih odnosa na području Jugoistoka596
231. Izveštaj Upravnog štaba opunomoćenog komandanta u Srbiji od 9. novembra 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o organizaciji vojne uprave u Mačvi, hapšenju intelektualaca u Beogradu i angažovanju kvislinških formacija protiv partizana u Srbiji604
232. Sedmodnevni izveštaj Operativnog odeljenja opunomoćenog komandanta u Srbiji od 10. novembra 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojnopolitičkoj situaciji u Srbiji609
233. Izveštaj načelnika štaba opunomoćenog komandanta u Srbiji od 11. novembra 1941. feldkomandanturama i krajskomandanturama o proceni vojno-političke situacije kod ustanika u Srbiji od 30. oktobra do 8. novembra 1941. godine619
234. Izveštaj 342. pešadijske divizije od 12. novembra 1941. opunomoćenom komandantu u Srbiji o izvedenim operacijama protiv partizana u severozapadnoj Srbiji i borbenoj vrednosti sopstvenih trupa622
235. Izveštaj komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 14. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o vojno^politič-koj situaciji i o sopstvenim namerama u Srbiji i NDH624
236. Izveštaj Obaveštajnog centra Vermahta u Beogradu od 14. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta u odnosu četnika Draže Mihailovića prema NOP-u, o pregovorima predstavnika Vermahta i Draže Mihailovića i o vojnepolitičkoj situaciji u Srbiji626
237. Obrazloženje opunomoćenog komandanta u Srbiji od 15. novembra 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o razmeni pohapšenih oficira bivše jugoslovenske vojske, saradriji sa Milanom Nedićem kao predsednikom srpske vlade i o razvoju ustanka u Srbiji634
238. Pregled komandi, štabova, jedinica, vojnoupravnih i privrednih komandi i raznih uprava i ustanova opunomoćenog komandanta u Srbiji od 16. novembra 1941. godine638
239. Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 16. novembra 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojnepolitičkoj i privrednoj situaciji na teritoriji NDH641
240. Dnevni izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 17. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama protiv partizana u severozapadnoj Srbiji i NDH i o obostranim gubicima647
241. Izveštaj načelnika Generalštaba komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 18. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o teritorijalnoj organizaciji komandovanja na području Srbije i NDH649
242. Zapovest opunomoćenog komandanta Srbije od 18. novembra 1941. potčinjenim jedinicama i komandama za uništenje ustanika u dolini zapadne Morave i u rejonu Užica651
243. Desetodnevni izveštaj komandnog štaba opunomoćenog komandanta u Srbiji od 19. novembra 1941. opunomoćenom komandantu u Srbiji o vojno-političkoj situaciji na okupiranoj teritoriji, dejstvima partizana, sopstvenim protivme-rama i obostranim gubicima656
244. Oglas 725. feldkomandanture Zagreb od 19. novembra 1941. o streljanju Adama Brumnića i Vinka Milišića u Zagrebu660
245. Naređenje načelnika Štaba opunomoćenog komandanta u Srbiji od 20. novembra 1941. potčinjenim komandama za sprovođenje mera odmazde streljanjem zatvorenika iz logorau Šapcu661
246. Dnevni izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 21. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama protiv partizana u severozapadnoj Srbiji i obostranim gubicima662
247. Naređenje opunomoćenog komandanta u Srbiji od 21. novembra 1941. potčinjenim komandama za obezbeđenje najvažnijih rudnika i fabrika u Srbiji664
248. Dnevni izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanihsnaga na Jugoistoku od 25. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o aktivnosti partizana u Srbiji i NDH io protivmerama670
249. Dnevni izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 27. novembra 1941. o operaciji protiv ustanika u Srbiji i o aktivnosti partizana u NDH672
250. Izveštaj komandnog štaba opunomoćenog komandanta u Srbiji od 27. novembra 1941. opunomoćenom komandantu u Srbiji o broju i jačini bugarskih jedinica na području Feldkomandanture 809 u Nišu674
251. Izveštaj Nemačkog generalnog konzulata u Skoplju od 27. novembra 1941. Ministarstvu spoljnih poslova Rajha o italijanskoj propagandi za pripajanje delova Makedonije velikoj Albaniji675
252. Dnevni izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 28. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o toku operacije protiv ustanika u Srbiji678
253. Naređenje Kontraobaveštajnog odeljenja Komande kopnene vojske od 28. novembra 1941. o zabrani fotografisanja lica osuđenih na smrt sreljanjem680
254. Dnevni izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 29. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama protiv partizana u zapadnoj Srbiji i NDH i obostranim gubicima681
255. Izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 30. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o toku operacije protiv ustanika u Srbiji i NDH i obostranim gubicima684
256. Izveštaj ikomandanta 12. armije iz druge polovine novembra 1941. Generalštabu kopnene'vojske o vojno-političkoj situaciji i merama za sprečavanje razvoja ustanka u Srbiji686
257. Dnevni izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 1. decembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama protiv partizana u zapadnoj Srbiji, obostranim gubicima i plenu689
258. Izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 1. decembra 1941. o vojno-političkoj i privrednoj situaciji u Srbiji i NDH691
259. Dnevni izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 2. decembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama protiv partizana na području zapadne Srbije i oko Banje Luke694
260. Izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 2. decembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o angažovanju snaga za zaštitu industrijskih objekata u Boru, Trepči i Krupnju696
261. Dnevni izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 3. decembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama protiv partizana na području zapadne Srbije, Šumadije i NDH698
262. Izveštaj opunomoćenog komandanta u Srbiji od 3., decembra 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o dislokaciji jedinica i ustanova i njihovim međusobnim odnosima potčinjenosti u Srbiji700
263. Naređenje opunomoćenog komandanta u Srbiji od 3. decembra 1941. Višoj komandi 65 za naročitu upotrebu o premeš tanju Komande 18. armijskog korpusa i preuzimanju komande od strane generala Badera u Srbiji711
264. Dnevni izveštaj Operativnog odeljenja komandanta Oružanihsnaga na Jugoistoku od 4. decembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama protiv partizana u Srbiji i NDH712
265. Naređenje Komandnog štaba opunomoćenog komandanta u Srbiji od 4. decembra 1941. o novoj organizaciji vojnoupravnih komandi u Srbiji714
266. Izveštaj Operativnog odeljenja opunomoćenog komandanta u Srbiji od 5. decembra 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji i rezultatima operacija protiv ustanika u Srbiji i situaciji u NDH718
267. Izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga naJugoistoku od 7. decembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o dejstvima protiv partizana u Srbiji i NDH i obostranim gubicima723
268. Izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 9. decembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o operaciji protiv četnika Draže Mihailovića i o aktivnosti partizana na teritoriji Srbije i NDH725
269. Desetodnevni izveštaj 342. pešadijske divizije od 9. decembra 1941. opunomoćenom komandantu u Srbiji o operaciji od 18. do 29. novembra protiv ustanka u zapadnoj Srbiji728
270. Desetodnevni izveštaj 342. pešadijske divizije od 10. decembra 1941. opunomoćenom komandantu u Srbiji o toku operacije od 30. novembra do 10. decembra protiv partizanskih snaga i četnika Draže Mihailovića u Srbiji, obostranim gubicima i plenu733
271. Dnevni izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanihsnaga na Jugoistoku od 11. decembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o aktivnosti partizana u Srbiji i o protivmerama742
272. Zapovest opunomoćenog komandanta u Srbiji od 11. decembra 1941. o pohvali 113. i 342. pešadijske divizije za uspehe u operaciji protiv partizana u zapadnoj Srbiji744
273. Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 11. decembra 1941.Vrhovnoj komandi Vermahta o odnosima NDH sa Kraljevinom Italijom i o situaciji u italijanskoj okupacionoj zoni746
274. Direktiva načelnika Generalštaba Vrhovne komande Vermahta od 12. decembra 1941. o gonjenju izvršilaca krivičnih dela protiv Rajha i Vermahta na okupiranim teritorijama748
275. Izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 12. decembra 1941. potčinjenim divizijama o vojnoipolitičkim uspesima operacije protiv partizana u Srbiji i o situaciji na teritoriji NDH752
276. Dnevni izveštaj komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 12. decembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o aktivnosti partizana i protivmerama u Srbiji i NDH754
277. Izveštaj Vojnotehničtkog Štaba 5 od 13. decembra 1941. opunomoćenom komandantu u Srbiji o rezultatima prikupljanja ratnog plena u Srbiji i NDH756
278. Izveštaj Ajnzac-grupe Policije bezbednosti i službe bezbednosti u Beogradu od 13. decembra 1941. Glavnoj upravi bezbednosti Rajha o rezultatima dejstava izvedenih u novembru i o planovima za dalje suzbijanje narodnooslobodilačkog pokreta u Jugoslaviji760
279. Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 14. decembra 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji u NDH i njenim odnosima sa Kraljevinom Italijom, ustrojstvu oružanih snaga NDH i o zadacima sop-stvenih trupa u NDH765
280. Dnevni izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 16. decembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama ustanika u Srbiji i NDH i o protivmerama783
281. Obaveštenje nemačkog generala u Zagrebu od 16. decembra 1941. Komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o potrebi an-gažovanja snaga za obezbeđenje industrijskih rejona i o posledicama eventualnog angažovanja 2. italijanske armije u NDH786
282. Izveštaj Komande Abvera u Beogradu od 17. decembra 1941. o stanju narodnooslobodilačkog pokreta i o četničkim jedinicama Draže Mihailovića od 7. do 17. decembra 1941. u pojedinim delovima Jugoslavije789
283. Desetodnevni izveštaj Operativnog odeljenja opunomoćenog komandanta u Srbiji od 20. decembra 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o borbama protiv partizana, situaciji kod četnika Draže Mihailovića, sopstvenim trupama, obostranim gubicima, saobraćaju, privredi i plenu na teritoriji Srbije i Bosne795
284. Uputstvo Operativnog odeljenja opunomoćenog komandanta u Srbiji od 20. decembra 1941. potčinjenim jedinicama o zimskim dejstvima protiv partizana u Srbiji799
285. Pregled opunomoćenog komandanta u Srbiji od 20. decembra 1941. o izvršenim merama odmazde u Jugoslaviji804
286. Dnevni izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanihsnaga na Jugoistoku od 25. decembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o dejstvima partizana u Srbiji i NDH io protivmerama806
287. Zahtev komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 26. decembra 1941. italijanskoj 2. armiji za sadejstvo s nemačkim jedinicama u operaciji protiv partizana sredinom januara 1942. u istočnoj Bosni808
288. Izveštaj 717. pešadijske divizije od 30. decembra 1941. Višoj komandi 65 za naročitu upotrebu o iskustvima iz borbi protiv partizana u Srbiji810
289. Dnevni izvestaj Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 31. decembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o dejstvima partizana u Srbiji i NDH, o protivmerama i o prebacivanju bugarskih jedinica u istočnu Srbiju813
290. Obaveštenje komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 31. decembra 1941. opunomoćenom komandantu u Srbiji o dolasku bugarskih snaga na pojedina područja okupirane Srbije815
291. Obaveštenje Upravnog štaba komandanta u Srbiji od 31. decembra 1941. potčinjenim feldkomandanturama i krajskomandanturama o zaposedanju istočne Srbije od strane bugarskih trupa817
292. Naređenje Više komande 65 za naročitu upotrebu od 31. decembra 1941. Komandi 704. pešadijske divizije o novim divizijskim granicama, bugarskoj posadnoj zoni, smeni 113. i 342. pešadijske divizije i organizaciji komandovanja u Srbiji820
293. Naređenje 342. pešadijske divizije od 31. decembra 1941. potčinjenim jedinicama o postupku sa zarobljenim partizanima823
294. Izvod iz ratnog dnevnika Vojnoprivrednog štaba Jugoistoka o organizaciji eksploatacije privrednog potencijala i radne snage u Srbiji i NDH za potrebe Vermahta i o dejstvima nemačkih jedinica protiv partizana od 4. aprila do 31. decembra 1941. godine826