Todor Radošević: PRVA PROLETERSKA DIVIZIJA. PRVA KNJIGA - Od formiranja do kapitulacije Italije (1.11.1942 – 9.9.1943)
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-510): znaci.org
PREDGOVOR5
DIO I11
FORMIRANJE PRVE PROLETERSKE UDARNE DIVIZIJE NOVJ I NJENE PRVE BORBE11
- VOJNO-POLITIČKA SITUACIJA NA RATIŠTU U JESEN 1942.13
- FORMIRANJE DIVIZIJE I NJENE OSNOVNE KARAKTERISTIKE21
- FORMIRANJE DIVIZIJE - NOVI IMPULS JAČANJU VOJNE ORGANIZACIJE NOP-A32
- MJERE ŠTABA DIVIZIJE U CILJU NJENOG BRZOG OSPOSOBLJAVANJA ZA PREDSTOJEĆA DEJSTVA35
- U STRATEGIJSKIM PLANOVIMA VRHOVNOG ŠTABA NOV I POJ41
- PRVE BORBE DIVIZIJE - NAPAD NA NEPRIJATELJEVE POSADE U SITNICI, ČAĐAVICI I MRKONJIĆ-GRADU46
- NAPAD NA JAJCE, U SADEJSTVU SA 3. UDARNOM DIVIZIJOM53
DIO II63
BORBE U SREDNJOJ BOSNI KRAJEM 1942. I POČETKOM 1943. GODINE63
- OSLOBOĐENJE SKENDER-VAKUFA I KOTOR-VAROŠA55
- BORBE ZA OČUVANJE I PROŠIRENJE OSLOBOĐENE TERITORIJE U SREDNJOJ BOSNI76
- OSLOBOĐENJE TESLIĆA86
- POKUŠAJ PRODORA U DOLINU RIJEKE BOSNE102
- OSLOBOĐENJE PRNJAVORA I IZBIJANJE NA RIJEKU SAVU109
- PARTIJSKO-POLITIČKI I KULTURNO-PROSVETNI RAD U SREDNJOJ BOSNI113
DIO III135
U ČETVRTOJ NEPRIJATELJSKOJ OFANZIVI135
- POČETAK OPERACIJE ?VAJS? I PREGRUPACIJA DIVIZIJE U SREDNJOJ BOSNI PREMA BANJOJ LUCI 137
- MANEVAR OD PRNJAVORA I TESLIĆA DO GORNJEG VAKUFA150
- ZAUZIMANJE BRADINE, IVAN-SEDLA I RAŠTELICE157
- NEUSPJELI NAPAD NA KONJIC164
- BORBE S NJEMAČKOM BORBENOM GRUPOM ?ANAKER? NA PRAVCU SARAJEVO - KONJIC168
- BORBE S NJEMAČKOM BORBENOM GRUPOM ?FOGL? NA PRAVCU BUGOJNO-GORNJI VAKUF-PROZOR178
- U PROTIVUDARU PREMA GORNJEM VAKUFU182
- U ZAŠTITNICI RANJENIKA I PRELAZ PREKO NERETVE196
DIO IV211
OD NERETVE PREKO DRINE DO LIMA211
- BORBE U OKUCI NERETVE213
- PORAZ ČETNIKA KOD KALINOVIKA220
- FORSIRANJE DRINE229
- BOJ KOD IFSARA I OSLOBOĐENJE ČAJNIČA249
- PORAZ ČETNIKA KOD ČELEBIĆA258
- BORBE NA PODRUČJU GORAŽDA I PLJEVALJA264
- IZBIJANJE NA LIM 278
DIO V291
U PETOJ NEPRIJATELJSKOJ OFANZIVI291
- SITUACIJA PRED OFENZIVU I OBOSTRANI PLANOVI293
- POČETNE BORBE NA ŠIREM PODRUČJU ŠAHOVIĆA296
- MANEVAR PREMA ČELEBIĆU304
- POKUŠAJ PROBOJA NA SEKTORU FOČE U ISTOČNU BOSNU315
- MANEVAR PREKO TARE NA VUČEVO I BORBE ZA OVU VISORAVAN327
- BORBE NA SUTJESCI I IZBIJANJE NA ZELENGORU342
- PROBOJ SA ZELENGORE PREKO BALINOVCA KA JELEČU I RATAJU355
- PROBOJ PREKO CESTE KALINOVIK - FOČA I IZBIJANJE NA PODRUČJE JAHORINE363
DIO VI383
OFANZIVNA DEJSTVA U ISTOČNOJ BOSNI SREDINOM 1943. GODINE383
- PROBOJ PREKO RIJEKE PRAČE I KOMUNIKACIJA SARAJEVO - VIŠEGRAD NA PROSTOR SJEVERNO OD ROGATICE385
- OSLOBOĐENJE HAN-PIJESKA, SREBRENICE, BRATUNCA, VLASENICE I DRINJAČE398
- OSLOBOĐENJE ZBORNIKA I POGIBIJA FILIPA KLJAJIĆA, POLITKOMA DIVIZIJE412
- NEUSPJELI NAPADI NA CAPARDE I SOKOLAC422
- REAKCIJA NEPRIJATELJA NA OFANZIVU OPERATIVNE GRUPE DIVIZIJA U ISTOČNOJ BOSNI425
DIO VII437
- MANEVAR DIVIZIJE IZ ISTOČNE U SREDNJU BOSNU439
- KRATAK PREDAH U SREDNJOJ BOSNI, UZ RAD NA JAČANJU JEDINICA450
- BORBE PROTIV ČETNIKA U SREDNJOJ BOSNI, OSLOBOĐENJE DONJEG VAKUFA I UPAD U TURBE457
- OSLOBOĐENJE BUGOJNA I NEUSPJELI NAPADI NA TURBE464
- DIVIZIJSKA PARTIJSKA KONFERENCIJA475
- SITUACIJA U VRIJEME KAPITULACIJE FAŠISTIČKE ITALIJE I POKRET DIVIZIJE U DALMACIJU478
- BORBE NA PODRUČJU SINJ - IMOTSKI486
- NAPUŠTANJE DALMACIJE I POVLAČENJE PREMA DUVNU I LIVNU 498