Đuro Kladarin: Slom četvrte i pete okupatorsko-kvislinške ofenzive
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-520): znaci.org
I. DIO: NARODNOOSLOBODILAČKI POKRET UOČI IV OKUPATORSKO-KVISLINŠKE OFENZIVE 9
-     I. poglavlje: Stanje antifašističkog rata uoči IV. ofenzive 11
-     II. poglavlje: Opći pregled razvoja Narodnooslobodilačkog rata pred IV. ofenzivom 17
II. DIO: IV. OKUPATORSKO-KVISLINŠKA OFENZIVA 34
-     III. poglavlje: Situacija glavnine NOV i POJ Slobodnog teritorija. Operativni planovi NOV i POJ pred ofenzivu 36
-     IV. poglavlje: Političke i vojne pripreme okupatora za IV. ofenzivu 49
-     V. poglavlje: I. etapa: Operacija *Weiss I.*. Plan, raspored i zadaci okupatorskih i kvislinških trupa 68
-     VI. poglavlje: Raspored jedinica 1. hrvatskog i 1. bosanskog korpusa NOV pred ofenzivu. Plan Vrhovnog štaba NOV i POJ za obranu Slobodnog teritorija 87
-     VII. poglavlje: Tok operacija od 20. do 31. januara 93
-     VIII. poglavlje: Operativno strategijski plan Vrhovnog komandanta za protivofenzivu glavnine NOV i POJ 136
-     IX. poglavlje: Tok operacija od 1-10. februara 151
-     X. poglavlje: Završetak operacija *Weiss I.* 178
III. DIO: BITKE NA NERETVI 195
-     XI. poglavlje: Protivofenziva Glavne operativne grupe Vrhovnog štaba NOV. Razvoj ofenzive od 9. do 20. februara 197
-     XII. poglavlje: Razvoj protivofenzive Glavne operativne grupe od 20. do 28. februara 207
-     XIII. poglavlje: II. etapa operacija: *Weiss I.* IV. okupatorsko-kvislinška ofenziva 225
-     XIV. poglavlje: Bitka na Neretvi - druga etapa protivofenzive Glavne operativne grupe 235
-     XV. poglavlje: Situacija glavnine Narodnooslobodilačke vojske poslije prelaska Glavne operativne grupe preko Neretve 256
-     XVI. poglavlje: Likvidacija četnika Draže Mihajlovića kao oružane sile - završetak bitke na Neretvi 266
-     XVII. poglavlje: IV. okupatorsko-kvislinška ofenziva i njene posljedice 282
IV. DIO: OPERACIJE GLAVNE OPERATIVNE GRUPE ZA STVARANJE SLOBODNOG TERITORIJA U CRNOJ GORI, SANĐAKU I HERCEGOVINI 298
-     XVIII. poglavlje: Situacija Glavne operativne grupe poslije bitke na Neretvi. Operativni plan za III. etapu protivofenzive 298
-     XIX. poglavlje: Prijelaz preko Drine. Oslobođenje Gorkog i Avtovca 307
V. DIO: V. OKUPATORSKO KVISLINŠKA OFENZIVA (OPERACIJA *SCHWARZ*) 326
-     XX. poglavlje: Vojno-politička situacija Glavne operativne grupe uoči V. okupatorsko-kvislinške ofenzive 327
-     XXI. poglavlje: Ofenzivne operacije *Schwarz* - V. okupatorsko-kvislinška ofenziva 338
-     XXII. poglavlje: Plan, dislokacija i zadaci okupatorskih jedinica za operaciju *Schwarz* 344
-     XXIII. poglavlje: Sastav i raspored Glavne operativne grupe neposredno uoči V. ofenzive. Operativni plan Vrhovnog komandanta za razbijanje ofenzive i izlaz iz obruča 352
-     XXIV. poglavlje: Tok operacija od 15. do 20. maja 359
-     XXV. poglavlje: Borba za izlaz Glavne operativne grupe iz obruča. Pokušaj proboja preko Drine 376
-     XXVI. poglavlje: Operacije od 25. do 31. maja 396
-     XXVII. poglavlje: Borba za dolinu Sutjeske 423
-     XXVIII. poglavlje: Izlazak I. grupe preko kanjona Sutjeske u Zelengoru 443
-     XXIX. poglavlje: Proboj neprijateljskog obruča i izlazak iz Zelengore 461
-     XXX. poglavlje: O V. okupatorsko-kvislinškoj ofenzivi 498
Prilozi 516
Sadržaj 518