Ante Dobrila Pepo: Prilozi za povijest NOB-a koprivničkog kraja : od 1941. do 1944. godine
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-241): znaci.org
- Predgovor 7
1.1941. GODINA 10
-        1. Pripreme za ustanak u koprivničkom kotaru 1941. godine 10
- Organizaciono stanje KPH na koprivničkom području pred drugi svjetski rat 10
-               Druga kotarska konferencija KPH za Koprivnicu 15. 6. 1941. godine 11
- Druga konferencija Okružnog komiteta KPH Bjelovar 5. 6. 1941. na Kalniku 15
-               Prve mjere u organiziranju narodnooslobodilačkog pokreta 15
-        2. Ustaški zločinci na vlasti u Koprivnici 17
- Teror ustaša nad srpskim stanovništvom 19
- Teror ustaša nad Jevrejima 25
-               Progoni antifašista 27
-        3. Koncentracioni ustaški logor Danica 27
-              Pripreme za otvaranje logora 27
-               Život i smrt u Danici 27
-               Likvidacija logora 28
-               Komunisti u logoru Danica 28
-               Komunisti, narodna pomoć i logor Danica 29
-        4. Hrvatska seljačka stranka na koprivničkom području 1941. godine 32
-        5. Prikupljanje oružja i prve diverzije na koprivničkom području 34
-               Prikupljanje oružja u vrijeme kapitulacije Jugoslavije 34
-               Prve akcije, sabotaže i diverzije 35
-        6. Djelovanje i oružane akcije partizanskih grupa 1941. 36
-               Bjelovarska partizanska grupa 36
-               Kalnička partizanska grupa 41
-               Javorovačka partizanska grupa 41
-               Posljedice novigradske akcije 44
-        7. Jačanje antifašističkog otpora na koprivničkom kotaru 1941. godine 45
-               Koprivnička gimnazija 45
-               Otpori tetoru i sistemi rada 46
-        8. Neka zapažanja o NOB-u 1941. na koprivničkom području (kratice 48, bilješke 48) 47
II. 1942. GODINA 57
-        1. Obnavljanje rada Okružnog komiteta KPH Bjelovar 1942. i Moslavačka četa *Kasim Ćehajić Turčin* 58
-        2. Razvoj ustanka na koprivničkom kotaru u prvoj polovini 1942. godine 61
-               Kalnička četa Bože Leinera od veljače do svibnja 1942. godine 61
-        3. Osnivanje novog Kotarskog komiteta KPH Koprivnica u prosincu 1942. godine 65
-        4.-Osnivanje Kotarskog komiteta SKOJ-a Koprivnica u drugoj polovini prosinca 1942. godine 66
-        5. Formiranje i djelovanje partijske ćelije u Koprivnici 1942. godine 67
-        6. Moj sastanak sa članovima Kotarske organizacije HSS-a Koprivnica polovinom 1942. godine 69
-        7. Osnivanje kalničkog partizanskog odreda u jesen 1942. godine i njegovo djelovanje u 1942. godini 71
-        8. Političko organiziranje i stručno osposobljavanje partijskih organa na bjelovarskom području krajem 1942. godine 76
-               Narodnooslobodilački odbori 79
-               9. Narodnooslobodilački odbori na koprivničkom području 1942. godine 81
-               10. Neka razmišljanja o razvoju NOP-a na koprivničkom području u 1942. godini (bilješke 82) 82
III. OD POČETKA 1943. DO OSLOBOĐENJA KOPRIVNICE 7. XI 1943. GODINE 89
-        1. Razvoj NOP-a na koprivničkom području do provale 5. III. 1943. godine 90
-        2. Druga velika provala u redovima NOP-a na koprivničkom kotaru 5. III 1943. godine 93
-        3. Razvoj NOP-a na koprivničkom području od travnja do srpnja 1943. godine 94
-               Politička situacija i priklanjanje lijevog krila HSS-a narodnooslobodilačkom pokretu 94
-               Djelovanje partijskih organizacija 96
-               Stanje skojevskih organizacija na koprivničkom području 98
-               Rad narodnooslobodilačkih odbora 98 Rad sa ženama 99
-               Vojne partizanske formacije i udarne grupe 100
-               Kalnički partizanski odred i pogibija Nikole Severovića 101
-               Agitprop i tehnika 102
-        4. Razvoj NOP-a na koprivničkom području od kolovoza 1943. do prvog oslobođenja Koprivnice 7. studenog 1943. 105
-               Rad partijskih organizacija 104 Kotarski komitet SKOJ-a Koprivnica i USAOH 107
-               Osnivanje Kotarskog NOO-a Koprivnica u listopadu 1943. 109
-               Osnivanje ilegalnog Gradskog NOO-a Koprivnica 112
-               Kotarska konferencija AFŽ-a Koprivnica u Javorovcu u rujnu 1943. i osnivanje Općinskog odbora AFŽ-a Novigrada Podravskog 116
-               Obavještajni centar koprivničkog kotara u Javorovcu 116
-               Treća kotarska konferencija KK KPH Koprivnica 4. X 1943. u Javorovcu 118
-               Djelovanje partizanskih jedinica i udarnih grupa na koprivničkom području u ljetu i ranoj jeseni 1943. 121
-        5. Zaključak (bilješke 123) 123
IV. KOPRIVNICA POD NARODNOM VLAŠĆU 7. XI 1943. - 9. II 1944. GODINE 131
-        1. Pripreme za oslobođenje Koprivnice 132
-               Vojne pripreme za oslobođenje Koprivnice 132
-               Političke pripreme za oslobođenje Koprivnice 137
-        2. Oslobođenje Koprivnice 7. XI 1943. godine 138
-        3. Gradski NOO preuzima u oslobođenoj Koprivnici vlast 143
-        4. Komanda mjesta u Koprivnici 146 Osnivanje Komande 147
-               Komanda i neprijateljsko djelovanje na koprivničkom području 148
-               Mobilizacija boraca u NOV i POH 151
-        5. Kotarski komitet KPH Koprivnica u vrijeme oslobođenja 153
-        6. Djelovanje AFŽ-a na području oslobođene Koprivnice 153
-               Osnivanje Gradskog odbora AFŽ-a Koprivnica 153
-               Rad Kotarskog odbora AFŽ-a Koprivnica i Druga kotarska konferencija AFŽ-a 16.1 1944. godine 154
-        7. Omladina Koprivnice i SKOJ u danima prvog oslobođenja Koprivnice 157
-        8. Kulturno-zabavne i političke manifestacije u slobodnoj Koprivnici 160
-        9. Evakuacija ratnog plijena i štamparija iz Koprivnice 161
-               Evakuacija štamparija 161
-        10. Rad štamparije Vinka Vošickog u Koprivnici u vrijeme oslobođenja 165
-        11. Neprijateljsko zauzimanje Koprivnice 9. II 1944. 168
-        12. Zaključak (bilješke 170) 170
V. PRILOG POVIJESTI NOP-a U KOPRIVNIČKOJ OPĆINI DO 9. II 1944. GODINE 177
-        1. Formiranje narodnooslobodilačkih odbora 178
-               Pregled mjesnih NOO-a na koprivničkoj općini 1942. i 1943. godine 178
-        2. Razvoj ustanova NOP-a u gradu Koprivnici i njegovim prigradskim naseljima: Starigradu. Herešinu, Vinici, Miklinovcu i Štaglincu 181
-        3. Razvoj ustanova NOP-a u selima koprivničke općini 182
-        Cvetkovec 185
-        Delovi 185
-        Domaji 186
-        Donja Velika 186
-        Don jara 186
-        Donji Maslarac 186
-        Drnje 186
-        Duga Rijeka 186
-        Đelekovec 187
-        Gabajeva Greda 190
-        Glogovac 190
-        Gola 190
-        Gorica 191
-        Goričko 191
-        Gornja Velika 191
-        Gornji Maslarac 191
-        Gotalovo 191
-        Grbaševac 191
-        Grdak 191
-        Hlebine 192
-        Hudovljani 193
-        Imbriovec 193
-        Ivančec 193
-        Ivanac Ludbreški 193
-        Jagnjedovac 193
-        Javorovac 194
-        Jeduševac 195
-        Koprivnički Bregi 195
-        Koprivnički Ivanec 197
-        Kunovec 197
-        KunovecBreg 197
-        Kutnjak 197
-        Kuzminec Koledinec 197
-        Ladislav Sokolovački 197
-        Legrad 197
-        Lepavina Jankovac 198
-        Lukovec 198
-        Mala Branjska 198
-        Mala Mučna 198
-        Mala i Velika Rasinjica 199
-        Mala Rijeka 199
-        Mali Botinovac 199
-        Mali Grabičani 199
-        Mali Otok 199
-        Mali Poganac 199
-        Miličani 200
-        Mučna Reka (željeznička stanica) 200
-        Novačka 200
-        Novigrad Podravski 200
-        Otočka 204
-        Pešćenik 204
-        Peteranec 204
-        Plavšinac 204
-        Prkos 205
-        Prnjavor (Lepavinski) 206
-        Antolovec - Kutnjak 182
-        Bakovčice 183
-        Belanovoselo 183
-        Borovljani 183
-        Botinovec Ivanečki 184
-        Botovo 184
-        Brđani Sokolovački 185
-        Radeljevo Selo 206
-        Rasinja 206
-        Reka 207
-        Rijeka Koprivnička 207
-        Ribnjak 207
-        Rovistanti 208
-        Segovina 208
-        Selnica Podravksa 209
-        Sigetec 209
-        Sokolovac 210
-        Srdinac 211
-        Srijem 212
-        Subotica Podravska 212
-        Široko Selo 212
-        Torčec 212
-        Trnovac Sokolovački 212
-        Velika Branjska 212
-        Velika Mučna 212
-        Veliki Botinovac 213
-        Veliki Grabičani 213
-        Veliki Otok 213
-        Veliki Poganac 213
-        Vlaislav 215
-        Vojvodinec 216
-        Vrhovac Sokolovački 216
-        Zablatje 216
-        %VI. ZAKLJUČAK (Bilješke 216) 216
Kazalo osobnih imena 224
Kazalo 237