Đorđe Momčilović: Banat u narodnooslobodilačkom ratu
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-620): znaci.org
GLAVA PRVA 22
- MARTOVSKI I APRILSKI DANI 1941. 22
- Okupaciona vlast u Banatu 28
- Prvi zločini okupatora 34
GLAVA DRUGA 38
- PARTIJSKE I SKOJEVSKE ORGANIZACIJE UOČI PRIPREMA ZA USTANAK 38
- Političke pripreme 46
- Vojne desetine, udarne i diverzantske grupe 51
- Junska hapšenja komunista 59
- Organizovanje ustanka 62
GLAVA TREĆA 66
- PRVI PARTIZANSKI ODRED 66
- Petrovgradski partizanski odred 71
- Aleksandrovačko-karađorđevački partizanski odred 81
- Melenački partizanski odred 94
- Kumanački partizanski odred 103
- Dragutinovački partizanski odred 110
- Kikindski partizanski odred 117
- Mokrinski partizanski odred 129
- Padejska partizanska grupa 135
- Dubički partizanski odred 136
- Ilegalne grupe u južnom Banatu 138
GLAVA ČETVRTA 150
- STVARANJE KRUPNIJIH PARTIZANSKIH ODREDA I NJIHOVA DEJSTVA 150
- Mokrinsko-kikindski partizanski odred 151
- Melenačko-kumanački partizanski odred 155
- Stajićevsko-petrovgradski partizanski odred 162
GLAVA PETA 170
- ODLUKA POKRAJINSKOG KOMITETA O POVLAČENJU PARTIZANA IZ BANATA 170
- Sjedinjeni severnobanatski partizanski odred 171
- Akcije Sjedinjenog severnobanatskog partizanskog odreda 175
- Neuspeo marš i razbijanje odreda 180
- Partizanski odredi u zimskim bazama 185
GLAVA ŠESTA 191
- PROTIVOFANZIVA NEPRIJATELJA 191
- Reorganizacija upravnog i policijskog aparata u Banatu 192
- Masovna streljanja 198
- Mokrinsko-kikindski partizanski odred na udaru 202
- Streljanje boraca Mokrinsko-kikindskog partizanskog odreda 206
- Dragutinovački partizanski odred prepolovljen 209
- Tragedija Kumanačkog partizanskog odreda 212
- Borba u Topoli kod Pančeva 212
- Napad na Melence 224
- UZROCI I POSLEDICE 230
GLAVA SEDMA 248
- VOJVODINA U LETO 1942. 248
- Delatnost Žarka Zrenjanina u severnom i južnom Banatu 252
- Partizanski odred u Deliblatskoj peščari 260
- Partijski tečaj i obnova Okružnog komiteta 270
- Poverenstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Banat 274
- Smrt Žarka Zrenjanina 277
GLAVA OSMA 281
- KARAĐORĐEVAČKI REJON 281
- Pobeda karađorđevačkih komunista 284
- Formiranje Karađorđevačko-aleksandrovačkog odreda i Sreskog komiteta Partije 288
- Izgradnja baza i razvijanje veza 293
- Obnova Melenačkog i kraj Dragutinovačkog odreda 298
- Pomoć Centralnog komiteta i Vrhovnog štaba 302
- Razdvajanje Karađorđevačko-aleksandrovačkog odreda 304
- Pogibija članova Okružnog komiteta 306
GLAVA DEVETA 313
- PARTIZANI I ILEGALCI JUŽNOG BANATA NA OKUPU 313
- Razdvajanje snaga Južnobanatskog odreda i prvi gubici 317
- Krize u odredu 320
- Napad na odred 324
- Južnobanatski partizanski odred preuzima inicijativu 327
- Prvi izveštaj Južnobanatskog odreda Pokrajinskom komitetu 332
- Teški gubici odreda na Jeliki 334
GLAVA DESETA 338
- PRED DALEKOSEŽNOM ODLUKOM 338
- Novi gubici 339
- Raspad grupe Milojka Filipčeva 341
- Priprema partizanskog logora na Rašetinoj njivi 345
- Sakupljanje severnobanatskih boraca 348
- Severnobanatski partizanski odred u stroju 351
- Odred u akciji 356
- Prelazak Dunava 362
- Glavni zadatak odreda je izvršen 365
- Hrabra smrt dvadeset i dva borca Severnobanatskog odreda 369
- DOPRINOS JEDINSTVU VOJVODINE 372
GLAVA JEDANAESTA 381
- KANAL SURDUK-KARAĐORĐEVO 381
- Obnova partijskih i skojevskih organizacija 387
- Transporti banatskih boraca za Srem 396
- Tromesečni bilans 399
GLAVA DVANAESTA 403
- NAPAD NA KANAL 403
- Blokada Višnjićeva 407
- Nastavak neprijateljskih akcija severno od Karađorđeva 413
- Obruč oko Karađorđeva 416
- Dva martovska transporta Skojevaca 422
- Završne akcije nemačke ofanzive 427
GLAVA TRINAESTA 433
- USPOSTAVLJANJE VEZA JUŽNOBANATSKOG ODREDA S POKRAJINSKIM KOMITETOM I GLAVNIM ŠTABOM 433
- Reorganizacija odreda i uspešne akcije 437
- Samostalna dejstva četa Četvrtog banatskog odreda 441
- Obnova masovnih organizacija i formiranje Banatske operativne zone 446
GLAVA ČETRNAESTA 451
- INICIJATIVE OKRUŽNOG KOMITETA KPJ ZA SEVERNI BANAT 451
- Prve oružane akcije 457
- Akcioni plan Okružnog komiteta i formiranje Petog banatskog odreda 466
- Nemački protivnapad 474
- Od Čoke do Elemira 480
GLAVA PETNAESTA 493
- Situacija u Banatu 493
- Udarni bataljon 503
- Napad na Crepaju 505
- Četiri partizanska odreda u južnom Banatu 506
- Petrovgradski i Kikindski odred 513
- Okružno partijsko savetovanje 519
- Teške borbe kod Crepaje 522
GLAVA ŠESNAESTA 528
- NEPRIJATELJ U KRITIČNOJ SITUACIJI 528
- Poslednje borbe u severnom Banatu 532
- Ceo Banat je slobodan 542
- Dvanaesta i Trinaesta vojvođanska udarna brigada 549
- UMESTO ZAKLJUČKA 552
NARODNI HEROJI JUGOSLAVIJE I BANATA 561
BIBLIOGRAFIJA 577
REGISTAR LIČNIH IMENA 582
GEOGRAFSKI REGISTAR 606
SADRŽAJ 616