Dragoljub Mirčetić Duško: Dvadeseta srpska brigada
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-408): znaci.org
- UVOD 7
FORMIRANJE BRIGADE I BORBE U ISTOČNOJ SRBIJI 17
-     Prva borbena Brigada 19
-     Razoružavanje delova bugarske divizije 28
-     Borbe protiv četnika kod Krivog Vira i Ražnja 31
-     Borbe protiv Nemaca u Timočkoj dolini 45
-     Na sektoru Zaječar—Boljevac—Paraćin 50
U TEK OSLOBOĐENIM GRADOVIMA 57
NA SEKTORU POŽEGA—UŽICE 67
-     Borbe za Strmac i Žudovinu 76
VOJNA I PARTIJSKO-POLITIČKA AKTIVNOST U BRIGADI 91
-     Vojna aktivnost i obuka 92
-     Rad partijske organizacije 94
-     Rad skojevske organizacije 100
-     Politički rad 105
-     Kulturno-prosvetni rad 110
U ISTOČNOJ BOSNI 114
-     Forsiranje reke Drine 116
-     Borbe na mostobranu 123
-     Neorganizovano sadejstvo — veliki gubici 137
-     U borbama za Vlasenicu 144
-     Borbe na sektoru Trnovica—Brđani—Jusići 161
-     U borbama za Drinjaču 167
-     Borbe kod Zvornika 176
-     Razbijanje četnika na Ozrenu 182
-     Pred Miričinom 188
-     Prvo oslobođenje Gračanice 195
VOJNA I IDEOLOŠKA IZGRADNJA I KULTURNO-PROSVETNI RAD 206
-     Vojna delatnost i stručna izgradnja 207
-     Politički rad u Brigadi 214
-     Brigadna organizacija Komunističke partije Jugo-slavije 224
-     Skojevska organizacija 228
-     Politički rad u narodu 233
-     Kulturno-prosvetni rad 236
-     Sanitetska služba 238
OD GRAČANICE PREKO DOBOJA DO BOSANSKE DUBICE 240
-     Za vreme nemačke operacije *Majska oluja* 242
-     Drugo oslobođenje Gračanice 254
-     Oslobođenje Doboja i Dervente 258
-     Forsiranje Vrbasa i oslobođenje Bosanske Gradiške 276
-     Oslobođenje Bosanske Dubice i Hrvatske Dubice 281
VOJNA, POLITIČKA I KULTURNO-PROSVETNA AKTIVNOST 294
U HRVATSKOJ, SLOVENIJI I AUSTRIJI 305
-     Od Hrvatske Dubice do Siska 305
-     U borbi sa neprijateljevim tenkovima kod Mlake i Velike Gorice 312
-     Oslobođenje Zagreba 317
-     U Sloveniji 322
-     U Austriji 324
SASTAV ŠTABOVA I KOMANDI JEDINICA (Prilog 1) 328
PREGLED POGINULIH I UMRLIH BORACA I RUKOVODILACA (Prilog 2) 339
LITERATURA 404
SADRŽAJ 406