Stevo Sunajko: Sodelovanje slovenskih in hrvaških narodnoosvobodilnih enot 1941-1945.
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-500): znaci.org
- Predgovor 7
- Nacionalno vprašanje Slovencev in Hrvatov v stari Jugoslaviji 10
- Naraščanje fašistične nevarnosti 14
- Sedemindvajseti marec 1941. leta 17
- Delo komunističnih partij Slovenije in Hrvatske ob fašističnem napadu na Jugoslavijo 20
- Ustanovitev Neodvisne države Hrvatske in poskus, da bi ustanovili samostojno slovensko državo 24
- Majski posvet komunistične partije Jugoslavije in naloge komunističnih partij Slovenije in Hrvatske 27
Prvi del: PRVO LETO OSVOBODILNE VOJNE 31
- Položaj slovenskega in hrvatskega naroda ob začetku fašistične okupacije 31
- Temelji skupnemu oboroženemu uporu na območju Slovenskega primorja in Istre 39
- Sodelovanje Kočevske in Gorskega Kotara 52
- Vpliv vrhovnega štaba NOV in POJ na slovensko-hrvatsko sodelovanje 58
- Skupno žarišče vstaje na Žumberku in Gorjancih 79
- Prvi koraki oboroženega upora na Kozjanskem in v Hrvatskem Zagorju 90
- Skupne priprave na vstajo v Prekmurju in Medjimurju 99
- Osvobodilno gibanje med slovenskimi izseljenci v Zagrebu in Varaždinu 105
Drugi del: SKUPNI NAPORI V DRUGEM LETU OSVOBODILNE VOJNE 120
- Partizansko gibanje v mejnem pasu v začetku drugega leta 120
- Prodor Četrte hrvatske brigade na območje Žumberka in Slovenije 124
- Sodelovanje slovenskih in hrvaških partizanov v oktobrski ofenzivi na Žumberku 133
- Osvoboditev Suhorja 139
- Napad na Krašič 147
- Stiki Kozjanskega bataljona s poverjeništvom CK KPH v Zagrebu 150
- Slovenske in hrvaške brigade v zaledju četrte sovražne ofenzive 153
- Priprave za akcije na Žumberku 158
- Obkolitev skupine ?Oriffici? 162
- Kaj je pokazala žumberška bitka 166
- Napad slovenskih in hrvaških brigad na komunikacijo Zagreb-Karlovac 168
- Napad na Pleterje in Stojdrago 177
- Neuspeh pri Metliki 185
- Skupne pomladanske operacije slovenskih in hrvaških brigad 189
- Partizani Hrvatskega Zagorja v Sloveniji 201
- Slovenci v partizanskem gibanju Slavonije 206
- V Istri in Slovenskem primorju 208
- Sodelovanje v drugem letu osvobodilne vojne 212
Tretji del 219
- Kapitulacija Italije in sodelovanje Slovencev in Hrvatov 219
- Taborišče na Rabu 229
- Ponovno na Gorjancih 231
- Slovenske in hrvaške enote med nemško ofenzivo 233
- Vpliv operativnega načrta vrhovnega štaba na sodelovanje slovenskih in hrvaških partizanskih enot 243
- Prvi napadi na sovražnika 248
- Posvet v Brodu na Kolpi 251
- Stari Laz in Ravna gora 252
- Vrbovška operacija 255
- Okrog Ogulina 267
- Vdor v Hreljin 271
- Skupni boji kozjanskih in zagorskih partizanov 276
- Sodelovanje Slovencev in Hrvatov med pohodom 14. divizije na Štajersko 282
- Od Suhorja do Kalnika 288
- S Kalnika čez Sotlo na Štajersko 293
- Slovensko-hrvaško sodelovanje in drugo zasedanje protifašističnega sveta Jugoslavije (AVNOJ) 299
Četrti del 308
- Sodelovanje osvobodilnega gibanja Slovenije in Hrvatske v 1944. letu 308
- Sodelovanje vodstev osvobodilnega gibanja vzhodne Štajerske in Hrvatskega Zagorja 318
- Gospodarsko sodelovanje Slovencev in Hrvatov 326
- Zveze operativnega štaba za Istro z 9. korpusom 331
- Skupni boji za Žumberak 336
- Boji za Bosiljevo - miting bratstva v Metliki 343
- Obramba Bele krajine 352
- Povezave 43. istrske divizije s 7. korpusom NOV in POS. 361
- Prva istrska brigada ponovno v Sloveniji 361
- Skupne slovenske in hrvaške bolnišnice 367
- Osvobodilno gibanje v Prekmurju in Medjimurju 375
- Slovenci in Hrvati v prekomorskih brigadah 379
Peti del 386
- Sodelovanje slovenskih in hrvaških korpusov z glavnino jugoslovanske armade v sklepnih operacija za osvoboditev Jugoslavije 386
- Slovenske in hrvatske partizanske enote v sklepnih bojih za osvoboditev domovine 392
- Boji 4. armade za osvoboditev Trsta 396
- Uničenje 97. nemškega korpusa 415
- Osvoboditev Postojne, Pule in Pazina 422
- Osvoboditev severozahodne Hrvatske, slovenske Štajerske in Koroške 423
- Sklepna beseda 430
Opombe 436
Viri in gradivo 467
Kazalo krajev in imen 471
Vsebina 497