Miroslav Stiplovšek: Šlandrova brigada
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-815): znaci.org
- Uvodna beseda5
I. KRATEK PREGLED RAZVOJA NOB V SAVINJSKEM, REVIRSKEM, LITIJSKEM IN KAMNIŠKEM OKROŽJU DO SREDE 1943.9
- Nemška okupacijska taktika — huda ovira za razmah NOB9
- Ustanovitev Druge grupe odredov in višek nemškega nasilja15
- Ustanovitev IV. (štajerske) operativne cone23
- Pregled delovanja Kamniško-savinjskega odreda27
- Opombe38
II. USTANOVITEV BRIGADE IN NJEN PREBOJ NA DOLENJSKO43
- Zadnje vojaške in politične priprave43
- Ustanovitev VI. brigade na Šipku51
- Prvi poskus preboja čez Savo56
- Hude izgube Savinjskega bataljona62
- Preboj brigade na Dolenjsko66
- Opombe74
III. DEJAVNOST NA DOLENJSKEM OB KAPITULACIJI ITALIJE78
- Prve akcije v sestavu XV. divizije78
- Osvoboditev Novega mesta in razorožitev italijanske vojske83
- Šlandrovci pri zavarovanju osvobojenega ozemlja93
- Opombe103
IV. PREOSNOVANJE BRIGADE IN NJENA DEJAVNOST JESENI 1943.105
- Obnovitev IV. operativne cone in njene naloge105
- Vrnitev enega bataljona Šlandrove brigade in njenega štaba na Štajersko109
- Preosnovanje brigade na Limbarski gori117
- Organizacije KPS in OF v kamniškem, litijskem, revirskem ter savinjskem okrožju jeseni 1943.122
- Prve akcije na komunikacijah in napad na Rečico128
- Angažiranje vermanov za boj proti brigadi139
- Zasede v Črnem grabnu in spopad pri Gomilskem143
- Ustanovitev minerskega voda in prva večja akcija na železnici Laze — Zidani most148
- Odhod bataljona šlandrovcev na Pohorje in napad na orožniško postojanko v Šmartnem ob Dreti152
- Akcije na komunikacije na Kamniškem in v Zasavju — ustanovitev minerske čete162
- Drzne akcije v Jaršah in pri Komendi170
- Napad na postojanko v Novi Štifti in spopad na Pšajnovici176
- Zadnje akcije pred veliko nemško hajko184
- Opombe194
V. NEMŠKA PROTIOFENZIVA POZIMI 1943/44. — UMIK BRIGADE NA KOROŠKO201
- Rösenerjevi ukrepi za "pomiritev" Štajerske in Gorenjske201
- Premik brigade na Koroško211
- Oživitev dejavnosti brigade in napad na Crno222
- Vrnitev brigade na kamniško območje in razkritje gestapovske zarote227
- Napad na orožniško postojanko v Motniku232
- Hude izgube na Menini planini235
- Obnovitev Kamniško-zasavskega odreda239
- Naloge brigade glede na pohod XIV. divizije243
- Politične organizacije med Savinjsko dolino in Zasavjem v začetku 1944.257
- Uspešne akcije šlandrovcev v prvi polovici marca 1944.266
- Opombe274
VI. SKUPNE AKCIJE S TOMŠIČEVO BRIGADO281
- Osvoboditev Moravč281
- Hude žrtve na Rakitovcu285
- Napad na Radomlje290
- Napad na Šmartno v Tuhinjski dolini299
- Opombe310
VII. USPEŠNE MOBILIZACIJSKE AKCIJE IN DEJAVNOST NA KOMUNIKACIJAH DO KONCA JULIJA 1944.313
- Mobilizacija — poglavitna skupina naloga narodnoosvobodilne vojske in političnih organizacij na Štajerskem313
- Razmah političnih organizacij na operativnem območju brigade317
- Velik uspeh pri Trnjavi339
- Uspešne zasede v Črnem grabnu in v Savinjski dolini347
- Mobilizacijske akcije — okrepitev aktivnosti v revirjih350
- Prva zavezniška pomoč in boj pri Kosezah361
- Ustanovitev IV. bataljona in sovražnikov vdor v Moravško dolino365
- Ustanovitev V. bataljona in drzne akcije v kamniški in domžalski okolici369
- Prihod Zidanškove brigade na Moravško373
- Prve skupne akcije VI. XI. brigade379
- Opombe388
VIII. USTANOVITEV OPERATIVNEGA ŠTABA VI. IN XI. BRIGADE396
- Načrt za osvoboditev Zgornje Savinjske doline396
- Zavzetje postojank v Ljubnem in v Lučah405
- Razširitev in aktivno zavarovanje osvobojenega ozemlja420
- Boji v Moravški dolini in velika akcija na Količevem431
- Velike akcije v Zasavju in odhod bataljona šlandrovcev v III. brigado VDV442
- Osvoboditev Mozirja446
- Pregled razvoja ljudske oblasti v Zgornji Savinjski dolini462
- Ustanovitev zalednih vojaški oblasti470
- Napad na most pri Poganeku — skupna akcija s XV. divizijo in zavezniškim letalstvom480
- Velika sabotažna akcija na železniški progi pri Šoštanju489
- Nastanek domobranskih postojank in upad dejavnosti političnih organizacij v kamniškem okrožju jeseni 1944.493
- Napad na domobranske postojanke v Lahovčah, na Brniku in v Cerkljah ter spopad z Gorenjskim četniškim odredom503
- Napad na postojanko v Stranjah514
- Zadnje akcije v Črnem grabnu in preboj na Dolenjsko519
- Opombe530
IX. DEJAVNOST BRIGADE V SESTAVI VII. KORPUSA NA DOLENJSKEM543
- Načrti glavnega štaba NOV in PO Slovenije jeseni 1944.543
- Prvi spopadi z domobranci549
- Napad na St. Vid pri Stični561
- Napad na postojanko v Kresnicah576
- Vrnitev na območje Žužemberka582
- Napad enot VII. korpusa na Kočevje587
- Boji okrog Občin597
- Vrnitev na območje IV operativne cone603
- Opombe610
X. SOVRAŽNIKOVA OFENZIVA IN HAJKE POZIMI 1944/45.632
- Sovražnikova ofenziva med Savinjsko dolino in Savo ter dekoncentracija brigade632
- Poskusi preboja na Dolenjsko in hudi boji na Menini planini642
- Opombe655
XI. OKREPITEV BRIGADE IN NJENI ZADNJI BOJI OB OSVOBODITVI662
- Vključitev brigade v XIV. divizijo in njena dejavnost na komunikacijah662
- Obnovitev delovanja organizacij OF in KPS v celjskem in kamniškem okrožju ter njihove priprave na prevzem oblasti ob osvoboditvi673
- Osvoboditev Zagorja679
- Razoroževanje nemških in kvizlinških formacij na celjskem območju687
- Pohod šlandrovcev na Koroško in njihov zadnji boj693
- Opombe702
XII. POLITIČNA IN KULTURNO-PROSVETNA DEJAVNOST TER RAZVOJ POLITIČNIH SLUŽB705
- Politična dejavnost705
- Kulturno-prosvetna dejavnost716
- Vojaško usposabljanje725
- Sanitetna služba729
- Intendantska služba738
- Obveščevalna služba745
- Služba zveze in druge službe748
- Brigadno sodišče749
- Opombe751
- Šlandrova brigada (6. 8. 1943. — 27. 5. 1945)761
Poveljniški kader Šlandrove brigade770
Pregled virov in literature772
Kazalo krajev, enot in imen779
Kazalo809