Radule Butorović: Sušak i Rijeka u NOB
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-665): znaci.org
- Predgovor7
- Uvod13
POGLAVLJE I
SUŠAK I RIJEKA NAKON SLOMA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE
37
Aprilski rat i kapitulacija37
Proglašenje Nezavisne Države Hrvatske40
Podjela Jugoslavije između fašističkih agresora42
?Rimski ugovori? između Kraljevine Italije i NDH44
Organizaciona struktura okupacione vojne i civilne vlasti47
Djelatnost okupacione vlasti52
-     Denacionalizacija stanovništva52
-     Pljačka državne, društvene i privatne imovine56
-     Prve represivne mjere okupatora59
POGLAVLJE II
POKRETANJE I RAZVOJ NARODNOOSLOBODILAČKE BORBE 1941.
63
Političke i organizacione pripreme za oružanu borbu63
-     Djelatnost OK KPH za Hrvatsko primorje i organizaciono jačanje Partije63
-     Djelatnost organizacija KPH na otoku Krku66
-     Djelatnost organizacija KPH u kotaru Sušak66
-     Djelatnost KPH u Kastavštini67
-     Djelatnost KPH u Sušaku68
-     Formiranje novog OK KPH za Hrvatsko primorje72
-     Formiranje organizacije KPH u Rijeci 1941.74
-     Formiranje prvog rukovodstva KPH za Rijeku77
Početak i razvoj oružane borbe83
-     Prikupljanje oružja i municije84
-     Formiranje Odbora Jedinstvene narodnooslobodilaake fronte u Sušaku86
-     Formiranje prvih partizanskih logora i jedinica89
-     Razbijanje partizanske čete ?Božo Vidas ? Vuk?95
-     Kritički osvrt na rad čete98
-     Zbrinjavanje partizanskih boraca s Tuhobića101
Oportunizam i frakcionaštvo u rukovodstvu partije103
-     Oportunizam u OK KPH za Hrvatsko primorje103
-     Prva mjesna (proširena) partijska konferencija Sušaka106
-     Raspuštanje organizacije KPH Sušaka i rad na konsolidiranju Partije na anektiranom području109
Idejno-politički i propagandni rad114
-     Počeci izdavačke djelatnosti114
-     Sadržaj i značenje ?Primorskog vjesnika? 1941.117
POGLAVLJE III
REORGANIZACIJA KPH I UTEMELJENJE POLITIČKE I VOJNE OSNOVICE NARODNOOSLOBODILAČKOG POKRETA (do sredine 1942. godine)
123
Razvoj oružane borbe zimi 1941/42.123
-     Osnivanje Sušačko-kastavske čete123
-     Uvjeti za život i aktivnost jedinica126
Prodor KPH u Liburniju i organizaciono jačanje Partije u Rijeci i Sušaku135
-     Formiranje Komiteta KPH za Liburniju135
-     Daljnje jačanje NOP-a i KPH u Rijeci138
-     Osnivanje Mjesnog komiteta KPH za Sušak143
-     Stanje KPH na području kotara Čabar147
Vojno-politička situacija u kotaru Sušak sredinom 1942.150
-     Rad organizacija i rukovodstava KPH na mobilizaciji novih boraca150
-     Odnos građanskih ka prema NOB155
Snabdijevanje partizanskih jedinica i stanovništva157
-     Problem prehrane i snabdijevanja vojnih jedinica157
-     Rad organa narodne vlasti i odbora NOF-a na prikupljanju materijalne pomoći160
-     Organizacija prikupljanja, smještaja i otpremanja materijalnih dobara jedinicama i ustanovama NOV165
Teror i zločini okupatora170
-     Progoni i hapšenja170
-     Masovni zločini vojnih snaga okupatora173
-     Koncentracioni logori i kolonizacija anektiranog područja Hrvatskog primorja176
-     Osnivanje civilnih logora za smještaj ugroženog stanovništva178
POGLAVLJE IV
NAPORI KPH U PREVLADAVANJU PREPREKA I KRIZA U JAČANJU NARODNOOSLOBODILAČKOG POKRETA (do kraja 1942. godine)
183
Vojno-politička situacija u ljeto 1942.183
-     Ofenzive okupatorskih snaga i njihove posljedice183
-     Aktivnost građanskih ka i reakcionarnih grupa186
-         a) Aktivnost četnika187
-         b) Aktivnost HSS-a191
-     Reorganizacija i formiranje novih jedinica NOV192
Rad rukovodstava i organizacija KPH196
-     Partijske konferencije i savjetovanja196
-     Rad KK KPH i MK KPH za Sušak200
-     Rad KK KPH za Kastav206
-     Stanje organizacija KPH i NOP-a na Krku208
-     Jačanje snaga NOP-a u Rijeci209
Prenošenje oružane borbe na područje Istre214
-     Formiranje bataljona ?Vladimir Gortan?214
-     Osnivanje i djelovanje Prve istarske partizanske čete216
POGLAVLJE V
BORBA ZA DALJNJE JAČANJE I ŠIRENJE POLITIČKE I VOJNE OSNOVICE NARODNOOSLOBODILAČKOG POKRETA (do kapitulacije Italije)
225
Reorganizacija jedinica NOV i mobilizacija novih boraca225
-     Formiranje 13. primorsko-goranske divizije225
-     Rad partijskih i vojnih rukovodstava na mobilizaciji novih boraca229
Konfrontacija progresivnih i reakcionarnih snaga232
-     Odnos prema ratnim saveznicima232
-     Djelovanje reakcionarnih snaga233
-     Pad fašizma i pokušaj reakcionarnih snaga da preuzmu vlast237
Politički rad i organizacioni razvoj KPH240
-     Rad KPH u kotaru Sušak240
-     Djelatnost organizacija KPH u Sušaku246
-     Djelatnost KPH u kotaru Kastav252
-     Djelatnost KPH na otoku Krku256
-     Djelatnost KPH u Rijeci257
-     Veze s KP Italije d formiranje MK KPH u Rijeci263
-     Konsolidacija KPH i NOP-a u Istri271
Idejno-politički i propagandni rad278
-     Izdavačka djelatnost278
-     Nabava štamparskog materijala i rad na raspačavanju štampe282
POGLAVLJE VI
KAPITULACIJA ITALIJE (RASPLAMSAVANJE NARODNOOSLOBODILAČKE BORBE)
289
Borba za oslobođenje Hrvatskog primorja i Istre289
-     Razoružanje talijanskih vojnih snaga289
-     Razbijanje četničkih jedinica i štabova295
-     Oslobođenje Istre298
-     Mogućnosti oslobođenja Rijeke301
Djelatnost političkih i vojnih organa na mobilizaciji novih boraca za NOV i prikupljanju materijalnih dobara307
-     Formiranje novih i popuna postojećih jedinica NOV307
-     Izvlačenje materijalnih dobara iz oslobođenih krajeva314
POGLAVLJE VII
OFENZIVA NJEMAČKIH ORUŽANIH SNAGA I NJENE POSLJEDICE
321
Formiranje okupacionog područja ?Jadransko primorje?321
-     Intervencija njemačkih oružanih snaga prije i poslije kapitulacije Italije321
-     Ponovna okupacija Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara324
-     Iskustva i pouke329
-     Rijeka i Istra u planovima zaraćenih332
Organizacija upravno-političkog aparata pod Njemačkom okupacijom339
-     Policijske i obavještajne snage Nijemaca i kvislinga339
-     Organizacija administrativno-upravnog aparata343
Rad KPH na prevladavanju političke i organizacione krize nakon Njemačke ofenzive348
-     Politička situacija na teritoriju ?Upravnog povjereništva za Sušak i Krk?348
-     Djelatnost organa kvislinške vlasti351
-     Organizaciono sređivanje i jačanje KPH i antifašističkih organizacija354
-     Reorganizacija KPH i antifašističkih organizacija u Istri358
-         a) Formiranje Oblasnog komiteta KPH za Istru361
-     Političke prilike i razvoj narodnooslobodilačkog pokreta u Rijeci363
-         a) Formiranje, borbe i razbijanje Riječkog bataljona365
-         b) Konsolidacija narodnooslobodilačkog pokreta u Rijeci poslije njemačke ofenzive367
POGLAVLJE VIII
NARODNOOSLOBODILAČKI POKRET U UVJETIMA NJEMAČKE OKUPACIJE
373
Politička i organizaciona djelatnost na području ?Upravnog povjereništva za Sušak i Krk?373
-     Teritorijalne promjene373
-     Politička situacija i odnosi progresivnih i reakcionarnih snaga374
-     Rad na jačanju Jedinstvene r.arodnooslobodilačke fronte378
-     Organizaciono stanje KPH380
Razvoj narodnooslobodilačkog pokreta u Rijeci382
-     Rad KPH na političkom i organizacionom jačanju382
-     Organizaciono stanje i rad SKOJ-a, AFŽ-a i NOO-a385
-     Formiranje i rad Okružnog komiteta KPH za Rijeku388
Idejno-politički, međunacionalni i klasni aspekti NOB392
-     Borba protiv autonomaša394
-     Borba protiv nacionalizma i šovinizma397
-     Odnosi s KP Italije398
-     Klasna suština NOB404
Pripreme za iskrcavanje Anglo-američkih snaga na područje Istre i Hrvatskog primorja407
-     Pripreme Nijemaca408
-     Pripreme domaćih kvislinga411
-     Pripreme KPH i antifašističkih organizacija414
POGLAVLJE IX
OBLICI I METODE BORBE I OTPORA STANOVNIŠTVA IZVAN JEDINICA NOV I PO JUGOSLAVIJE
419
Politički rad u uvjetima režima novog okupatora419
-     Masovnost otpora420
-     Značenje konspiracije u ilegalnom radu421
-     Držanje pred neprijateljem424
Neki oblici aktivnosti građana425
-     Prikupljanje podataka o neprijatelju i njegovim aktivnostima426
-     Nabava dokumenata za slobodno kretanje430
-     Liječenje ranjenika i bolesnika431
Slabljenje neprijateljskog i jačanje vlastitog ekonomskog potencijala433
-     Sabotaže434
-     Diverzije436
-     Mjere za čuvanje materijalnih dobara441
Formiranje borbenih grupa i njihovi zadaci442
-     Specifičnost uvjeta borbe u naseljenim mjestima442
-     Napadi na kasarne, ustanove i druge objekte445
-     Napadi na neprijateljske jedinice i patrole446
-     Kažnjavanje domaćih izdajnika i najopasnijih agenata449
-     Otmice454
-     Glavne psihofizičke i karakterne osobine ilegalnih političkih radnika i boraca u okupiranim gradovima457
POGLAVLJE X
OSLOBOĐENJE
463
Vojne i političke pripreme za konačno oslobođenje463
-     Vojno-politička situacija u Evropi i Jugoslaviji početkom 1945.463
-     Planovi i akcije reakcionarnih snaga465
-         a) Planovi i postupci četnika467
-         b) Raspad domobranskih jedinica468
-     Pripreme Nijemaca za rušenje objekata470
Pripreme KPH, Antifašističkih organizacija i organa narodne vlasti za oslobođenje471
-     Organizaciono stanje i djelatnost KPH i antifašističkih organizacija Sušaka471
-     Djelatnost KPH u Rijeci i Istri473
-     Osnivanje Talijanske unije za Istru i Rijeku477
-     Pripreme organa narodne vlasti za oslobođenje479
-     Pripreme za oružanu borbu u Rijeci i zaštitu objekata od rušenja480
Borbe za oslobođenje Like i Hrvatskog primorja481
-     Formiranje 4. armije i njen zadatak481
-     Borbe za oslobođenje Like484
-     Oslobođenje dijela Hrvatskog primorja i otoka487
Riječka bitka488
-     Značaj razbijanja 15. planinskog korpusa488
-     Operacijski plan 4. armije za riječku bitku489
-     Odnos snaiga u ljudstvu i tehnici između 4. armije i 97. neprijateljskog korpusa490
-     Razbijanje neprijatelja na liniji Lokve?Kraljevica494
-     Boj za Sušak497
-     Borbe 19. divizije na desnoj obali Rječine500
-     Borbe na centralnom dijelu fronte 4. armije502
-         a) Borbe 13. i 43. divizije (prvi boj za Klanu)503
-         b) Uvođenje u borbu 26. divizije (drugi boj za Klanu)504
-     Proboj fronte i okruženje glavnih snaga 97. korpusa508
-     Rušenje objekata i mogućnost njihove zaštite512
-     Oslobođenje Trsta522
-     Oslobođenje Rijeke529
-         a) Stezanje obruča oko okruženog neprijatelja529
-         b) Pokušaj proboja 97. korpusa iz okruženja529
-         c) Oslobođenje Rijeke 3. maja 1945.531
-     Borbe za Ilirsku Bistricu532
-     Kapitulacija 97. korpusa534
Zaključak537
Prilozi543
Slikovni priloziI
-     Španjolski borci s područja općine Rijeka545
-     Članovi KPJ 1941. godine poginuli u NOB 1941?1945.546
-     Članovi SKOJ-a 1941. godine poginuli u NOB 1941?1945.547
-     Nosioci ?Partizanske spomenice 1941?548
-     Izvori i literatura550
Skraćenice557
Kazalo osobnih imena559
Kazalo geografskih imena572
Sadržaj581