Branko J. Bokan: Srez Sanski Most u NOB 1941–1945. godine II
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-612): znaci.org
I
VOJNO-POLITIČKA SITUACIJA I PRIPREME USTANKA
9
- 1. VOJNO-POLITIČKA SITUACIJA9
-        Organizovanje ustaške vlasti u sanskom srezu i prvi otpori10
-        Majski otpor stanovništva Tramošnje i okoline13
-        Prve žrtve ustaškog terora15
-        Treći sukob s ustašama i prva borba s Nijemcima16
-        Borba s ojačanim njemačkim bataljonom17
-        Hapšenje talaca18
-        Vješanje strijeljanih19
-        Razvoj situacije poslije majske pobune22
- 2. PRIPREME USTANKA U BOSANSKOJ KRAJINI28
- 3. PRIPREME USTANKA U SREZU SANSKI MOST31
II
USTANAK
37
- 1. U BOSANSKOJ KRAJINI37
- 2. USTANAK NA SANSKOM SREZU40
-        Na području Lušci-Palanke41
-        Na području Jelašinovaca i Dabra53
-        Na području Međeđeg Brda58
-        Na području Majkić-Japre i Budimlić-Japre60
-        Zbor ustanika pred napad na neprijatelj evo uporište u Budimlić-Japri63
-        Napad na ustaše i žandarme u Budimlić-Japri64
-        Prva ustanička komanda mjesta66
-        Zbor u Lipniku67
-        Povratak neprijatelja u Budimlić-Japru68
-        Lažne optužbe i ?suđenje? Stojanu Makiću69
-        ?Puk ustaničkih snaga?70
-        Lukavice i Podvidača u ustanku72
-        Naoružanje ustanika u vrijeme pokretanja ustanka74
III
TEROR I ZLOČINI OKUPATORA I USTAŠA U LJETO 1941. GODINE
77
- 1. PLAN ISTREBLJENJA SRBA77
- 2. PRISILNI RAD79
- 3. MASOVNA HAPŠENJA I UBIJANJA82
       Svjedočenje preživjelih žrtava84
-        Ustaški zločin u Sanskom Mostu84
-        Većina odraslih Kljevčana je poubijana87
-        Istrebljenje nedužnih ljudi Čaplja, Lužana i Kasapnice89
-        Stradanje Podlužana91
-        Ubijanje nedužnih ljudi u Starom Majdanu i okolnim selima92
-        Zločini ustaša u Usorcima93
-        Svjedočanstva očevidaca93
-        Zvanični ustaški izvještaji o zločinima96
-        Izvršioci zločina genocida98
- 4. PRIMJERI ZAŠTITE SRBA102
- 5. PRISILAN PRELAZAK SRBA NA KATOLIČKU VJERU105
IV
RAZVOJ USTANKA AVGUSTA?OKTOBRA 1941. GODINE
109
- 1. USTAŠE SU PROMIJENILE TAKTIKU109
- 2. ?ČIŠĆENJE? TERENA PREMA LUŠCI-PALANCI111
-        Borba južno od Budimlić-Japre111
-        Borba u rejonu Naprelja i Miljevaca112
-        Borba oko Sanice116
-        Posljedice nove ustaške taktike119
- 3. FORMIRANJE PRVIH USTANIČKIH ODREDA123
-        Ustanički odred Majkić-Japra123
-        Gerilski odred Jelašinovci126
-        Prve akcije129
-        Veze s ustanicima iz Lušci-Palanke130
-        Polaganje zakletve131
-        Zasjeda u Janjilima132
- 4. FORMIRANJE KOMANDE GERILSKIH ODREDA KRUPA?SANA I NJEN RAD139
-        ?Opšta sjednica predstavnika svih gerilskih odreda?141
-        Ustanički odred Lušci-Palanka147
-        Formiranje seoskih vodova153
- 5. DOLAZAK ŠTABA PARTIZANSKIH ODREDA ZA BOSANSKU KRAJINU I SAVJETOVANJA U MAJKIĆ-JAPRI155
-        Formiranje novih vodova i odreda158
- 6. AKTIVNOST GERILSKIH PARTIZANSKIH ODREDA
(Septembar?oktobar 1941. godine)
165
-        Zasjeda kod Naprelja i Fajtovaca165
-        Napad na stražu kod dabarskog mosta165
-        Rušenje pruge166
- Paljenje Skucanog Vakufa167
-        Napad na neprijatelja na brdu Turić168
-        Vod Jelašinovačkog gerilskog odreda u Rujiškoj169
-        Napad na neprijatelja u Budimlić-Japri169
-        Sahrana Petra Škundrića komandanta Partizanskog odreda Jelašinovci171
-        Dolazak drvarsko-petrovačkih odreda i četa172
-        Pregled naoružanja ustaničkih odreda u sanskom srezu, 1941. godine175
-        Akcije u oktobru 1941. godine176
-        Zasjeda na pruzi u Gornjoj Sanici176
-        Napad na neprijateljeve straže u Gorici, Naprelju, Fajtovcima i Gornjem Kamengradu177
-        Napad na ustaško uporište u Kljevcima179
-        Prelazak poručnika Beluhana u partizane181
V
UČVRŠĆIVANJE USTANKA I AKCIJE USTANIKA U RAZDOBLJU OKTOBAR?DECEMBAR 1941.
183
- 1. PRVA REORGANIZACIJA USTANIČKIH JEDINICA
(oktobar 1941)
183
-        Formiranje brigada i Krajinske divizije183
-        Formiranje četa i bataljona186
-        Prvi sastanak komunista grmečkog područja188
-        Sastanak vojnih i političkih rukovodilaca189
-        Četvrti bataljon ?Slobode?190
-        Ljubijsko-prijedorska partizanska četa191
-        Četvrta četa 4. bataljona ?Slobode?192
-        Polaganje partizanske zakletve u Dabru193
- 2. DRUGA REORGANIZACIJA PARTIZANSKIH JEDINICA
(početak novembra 1941.)
196
-        Formiranje 1. krajiškog NOP odreda196
-        Štab 1. krajiškog NOP odreda na grmečkom sektoru198
-        Reorganizacija 4. partizanske čete201
-        Reorganizacija Ljubijsko-prijedorske čete202
-        Nastanak i djelovanje seoskih partizanskih straža203
- 3. EKONOMSKO-POLITIČKO STANJE NA SLOBODNOJ TERITORIJI I NEKE POJAVE U PARTIZANSKIM JEDINICAMA
(septembar?decembar 1941.)
210
- 4. AKCIJE U PERIODU NOVEMBAR?DECEMBAR 1941. GOD.221
-        Zasjeda u Husimovcima221
-        Zasjeda u kljevačkoj crkvi221
-        Napad na prugu i zasjeda u Krkojevcima223
-        Akcija Hašanskog voda225
-        Napad na neprijateljevo uporište u Starom Majdanu225
-        Odbijanje napada ustaša na Međeđe Brdo229
-        Prva borba protiv Italijana na teritoriji sanskog sreza230
-        Zasjeda u Dževaru234
- 5. BLOKADA NEPRIJATEUEVOG UPORIŠTA U BUDIMLIĆ-JAPRI236
- 6. PARTIZANSKE RELEJNE STANICE241
- 7. ŠTABOVI I KOMANDE USTANIČKIH, GERILSKIH I PARTIZANSKIH JEDINICA NA SANSKOM PODRUČJU U 1941. GODINI244
VI
ORGANIZACIJA RADA I ŽIVOTA NA OSLOBOĐENOJ TERITORIJI
249
- 1. FORMIRANJE I RAD PRVIH PARTIZANSKIH ORGANIZACIJA I RUKOVODSTAVA249
-        Prvi članovi i organizacije KPJ na području sanskog sreza250
-        Formiranje Okružnog komiteta KPJ za Bihać (Grmeč)252
- 2. SITUACIJA NASTALA USLJED PRODORA ITALIJANSKOG OKUPATORA I NJEGOVE DEMAGOŠKE POLITIKE256
-        Borba protiv italijanskog okupatora na području Grmeča258
-        Sprečavanje uticaja italijanskog okupatora na teritoriji sanskog sreza261
-        Konferencija vojno-političkih rukovodilaca 1. krajiškog NOP odreda u Majkić-Japri266
-        Agitaciono-propagandna aktivnost267
- 3. ORGANIZOVANJE VLASTI NA OSLOBOĐENOJ TERITORIJI272
-        Formiranje prvih organa nove vlasti na teritoriji sanskog sreza273
-        Izbor i rad narodnooslobodilačkih odbora na oslobođenoj teritoriji281
-        Prvi ilegalni NOO i povjerenici298
-        Odjek partizanskih akcija u nekim neoslobođenim selima299
- 4. ORGANIZOVANJE I RAD MASOVNIH ANTIFAŠISTIČKIH POLITIČKIH ORGANIZACIJA301
-        Organizovanje i rad omladine301
-        Početak organizovanog rada žena310
-        Počeci kulturno-prosvjetnog rada314
- 5. IZGRADNJA I RAD PRVIH PARTIZANSKIH BOLNICA I RADIONICA I DRUGE AKTIVNOSTI U PARTIZANSKOJ POZADINI322
-        Prva partizanska bolnica na Grmeču322
-        Početak rada partizanskih radionica324
-        Pravljenje štambilja za partizanske komande i ustanove328
VII
ŠIRENJE USTANKA NA ISTOČNE DIJELOVE SREZA I RAZVOJ ILEGALNOG NOP U NEOSLOBOĐENIM PODRUČJIMA DO KRAJA 1941. GODINE
331
- 1. POČETAK BORBI NA PODRUČJU TRAMOSNJE, KOZICE I OKOLNIH SELA331
-        Prolazak ribničkih partizana333
-        Prvi ustanici na području Tramošnje, Kozice i okolnih sela334
-        Prva ustanička jedinica336
-        Žandarmi napuštaju kasarnu u Ilidži337
-        Napad na neprijateljsko uporište u Tominskoj Palanci337
-        Naoružanje prvih ustanika338
-        Odnosi ustanika Tramošnje, Kozice i okolnih sela i stanovnika Kijeva i Kamička339
-        Izbor prvih povjerenika i NOO340
- 2. STANJE NA OKUPIRANOM PODRUČJU U PERIODU AVGUST?DECEMBAR 1941. GODINE342
- 3. POČETAK ILEGALNOG RADA ZA NOP NA OKUPIRANOJ TERITORIJI347
-        Bjekstvo domobrana sa puškomitraljezom u partizane351
-        Uključivanje poručnika Vladimira Beluhana u ilegalnu grupu i njegov odlazak u partizane352
- 4. AKTIVNOST ILEGALNE GRUPE U SANSKOM MOSTU354
VIII
RAZVOJ I DALJE UČVRŠĆIVANJE USTANKA I NOB
januar?juni 1942. godine
363
- 1. POLITIČKO-ORGANIZACIONA AKTIVNOST NA SANSKOM SREZU366
-        Formiranje i ispraćaj Grmečke proleterske čete367
-        Partijsko savjetovanje u Eminovcima371
-        Formiranje sreskog komiteta KPJ373
-        Novi članovi i organizacije KPJ375
-        Prva okružna konferencija SKOJ-a376
-        Formiranje sreskog komiteta SKOJ-a379
-        Početak stvaranja organizacije Narodnooslobodilačkog saveza omladine Bosne i Hercegovine (NOSOBiH)383
-        Formiranje opštinskih narodnooslobodilačkih odbora385
-        Reorganizacija, izmjene i popune nekih seoskih narodnooslobodilačkih odbora387
- 2. VOJNIČKA AKTIVNOST (BORBE I AKCIJE)
januar?april 1942. godine
391
-        Sanski bataljon391
-        Akcije na sektoru prema Sanskom Mostu, Kljevcima i Sanici393
-        Napad na neprijateljevo uporište Begina Glavica394
-        Borba Bravske čete s Italijanima u Majkićima395
-        Napad ustaša na Kljevce396
-        Akcije na sektoru Budimlić-Japre397
-        Oslobođenje Budimlić-Japre399
-        Razoružavanje Prekajske čete403
-        Oslobođenje Starog Majdana404
-        Prodor partizanskih jedinica u dolinu rijeke Sane405
-        Napad na straže u Pejićima i Usorcima407
-        Zasjeda u Usorcima407
-        Zasjeda kraj rijeke Sane409
-        Napad na neprijateljevo uporište u Ališićima410
-        Formiranje 3. čete 1. bataljona411
-        Reorganizacija 3. čete u dvije sanske čete412
-        Napad na neprijateljsko uporište u Briševu413
-        Borbe sa Sanskom posadom bojnom415
-        Reorganizacija Sanskog bataljona 1. krajiškog NOP odreda417
-        Formiranje Udarnog bataljona 1. krajiškog NOP odreda419
-        Vojni sud Prvog bataljona419
-        Razoružavanje i udaljavanje šovinista iz jedinice421
-        Proslava Prvog maja 1942. godine422
- 3. STANJE NA OKUPIRANOM PODRUČJU
(januar?maj 1942. godine)
425
-        Aktivni saradnici i pomagači NOP426
-        Veze ilegalne grupe s partizanima Podgrmeča i ustanicima na području Tramošnje i odlazak Hasana Kikića i drugih saradnika NOP-a u partizane428
-        Hapšenje Hazima Bilalbegovića i grupe saradnika NOP433
- 4. RAZVOJ SITUACIJE NA SEKTORU TRAMOŠNJE I OKOLNIH SELA
(januar?maj 1942. godine)
436
-        Borba u Škrljevitoj i Tramošnji436
-        Bataljon Vrbljančana u Tramošnji437
-        Koncentracija četnika na sektoru Tramošnje i Kozice437
-        Četnički pučevi438
-        Drugi puč u Kozičkoj četi i ubistvo Riste Kovačevića439
- 5. ODLAZAK ITALIJANSKIH I DOLAZAK NJEMAČKIH JEDINICA U BOSANSKU KRAJINU441
-        Borbe s Italijanima441
-        Upad neprijatelja u Jelašinovce442
-        Ustaško-četnički sporazumi za borbu protiv partizana444
IX
RAZVOJ DOGAĐAJA MAJA I JUNA 1942. GODINE
447
- 1. BORBA ZA OSLOBOĐENJE PRIJEDORA447
-        Dolazak Rate Dugonjića u Bosansku krajinu451
- 2. NAPADNA DJEJSTVA U CILJU POMOĆI OPKOLJENIM PARTIZANIMA NA KOZARI452
-        Oslobođenje Bosanske Krupe453
-        Prvi napad na garnizon u Sanskom Mostu453
-        Tok napada454
-        Povratak Udarnog bataljona iz Sanskog Mosta458
- 3. AKTIVNOST I ŽIVOT NA SLOBODNOJ TERITORIJI U PRVOJ POLOVINI 1942. GODINE460
-        Operativni štab NOP i DV za Bosansku krajinu u Lušci-Palanci460
-        Formiranje prve partizanske krajiške baterije i radionice Operativnog štaba u Suvajskom Međugorju463
-        Snabdijevanje partizanskih jedinica464
-        Izgradnja magacina u Grmeču465
-        Vojno-politički kursevi (april?juli 1942. godine)467
X
RAZVOJ NOB U DRUGOJ POLOVINI 1942. GODINE
469
- 1. DOLAZAK VRHOVNOG ŠTABA I GRUPE PROLETERSKIH BRIGADA U BOSANSKOJ KRAJINI469
-        Marš grupe proleterskih brigada za Bosansku krajinu Vojno-politička situacija u Bosanskoj krajini sredinom 1942.471
- 2. ORGANIZOVANJE NOVIH PARTIZANSKIH JEDINICA476
-        Formiranje 4. bataljona 1. krajiškog NOP odreda476
-        Konferencija rukovodilaca jedinica 1. krajiškog NOP odreda477
-        Formiranje 2. krajiške NOU brigade478
- 3. AKTIVNOST NEPRIJATELJA U SANSKOM MOSTU I OKOLINI482
-        Hapšenje Jevreja i upućivanje u koncentracioni logor482
-        Hapšenje ilegalnih saradnika NOP-a483
-        Izgradnja i posjedanje ?zaštitnog bedema? (?Postav Jugozapad?)485
-        Neprijatelj zaposjeda Đedovaču i Brajića Tavan488
-        Stanje u domobranskim i četničkim jedinicama489
- 4. VOJNE AKCIJE U PERIODU JUL?SEPTEMBAR 1942. GOD491
-        Zajednički štab 1. i 2. krajiškog NOP odreda491
-        Godišnjica ustanka491
-        Ometen paradni marš domobrana492
-        Peti napad na ustaško-domobransko uporište u Demiševcima493
-        Oslobođenje Gornje Sanice i Saničke doline494
-        Suđenje zarobljenim ustašama pred narodnim sudom u Jelašinovcima496
-        Formiranje nove 1. čete bataljona ?Petar Škundrić?497
-        Sukobi s neprijateljevim jedinicama497
-        Prvi napad na neprijateljsko uporište u Vrhpolju498
-        Drugi napad na neprijateljsko uporište u Vrhpolju499
-        Napad na neprijateljska uporišta u Staroj Rijeci i Starom Majdanu501
- 5. OMLADINSKI I VIŠI VOJNO-POLITIČKI KURSEVI ODRŽANI U LJETO I JESEN 1942. GODINE502
- 6 .FORMIRANJE 6. KRAJIŠKE NOU BRIGADE505
-        Brojno stanje i naoružanje 1. krajiškog NOP odreda pred reorganizaciju505
-        Naredba o formiranju 6. krajiške NOU brigade507
- 7. FORMIRANJE KOMANDE PODGRMEĆKOG PODRUČJA510
- 8. AKTIVNOSTI I DOGAĐAJI NA SLOBODNOJ TERITORIJI U LJETO I JESEN 1942. GODINE513
-        Sakupljanje ljetine i formiranje Prve krajiške udarne poljoprivredne brigade513
-        Prva Sreska konferencija KPJ515
-        Bjekstvo grupe boraca u četnike519
-        Aktivnost organizacije Antifašističkog fronta žena (AFŽ)521
-        Nove organizacije i aktivnosti SKOJ-a i USAOJ-a524
-        Početak organizovanja i široka aktivnost pionira526
- 9. VOJNE AKCIJE U OKTOBRU?NOVEMBRU531
-        Jačina i raspored neprijateljevih uporišta531
-        Ponovno oslobođenje Ključa532
-        Proboj 5. kozarske brigade s Kozare u Podgrmeč533
-        Ponovni napad na neprijateljska uporišta u Staroj Rijeci i Starom Majdanu534
-        Višednevne borbe protiv neprijatelja koji je zaposjeo liniju Bosanski Novi ? Suhača ? Đedovača ? Čaplje535
-        Prve akcije 4. NOU divizije540
-        Zadaci bataljona i brigada541
-        Tok napada541
- 10. BORBE U DECEMBRU ZA SANSKI MOST I OKOLINU547
-        Korpusna zapovijest za drugi napad na Sanski Most547
-        Zapovijesti štabova 4. i 5. divizije552
-        Vojno-političke pripreme boraca i starješina za napad553
-        Podvig 1. bataljona ?Petar Škundrić?553
-        Likvidacija uporišta na Djedovači i Umcima554
-        Prvi izvještaj komandanta 4. divizije355
-        Bjekstvo neprijatelja iz Pobriježja i Demiševaca556
-        Uspjesi 5. divizije557
-        Prodor u grad ustaša i domobrana iz Sasine558
-        Izvještaj Šaba 1. korpusa Vrhovnom štabu558
-        Prodor neprijatelja od Prijedora560
-        Borbe oko Sanskog Mosta561
-        Ponovni napad na neprijateljevo uporište u Sanskom Mostu562
-        Izvještaj Vrhovnom štabu o rezultatima borbe za Sanski Most565
-        Zarobljenici i plijen567
-        Blokada neprijateljevog uporišta u Sanskom Mostu568
- 11. ZABRINUTOST U REDOVIMA OKUPATORA I KVISLINGA573
- 12. SITUACIJA U TRAMOŠNJI I OKOLNIM SELIMA575
- 13. IZBOR, SASTAV I RAD ORGANA NARODNE VLASTI577
-        Poziv narodu na izbore577
-        Izbori seoskih NOO578
-        Izbori opštinskih NOO580
-        Izbor prvog sreskog NOO581
- 14. DJELOVANJE SRESKOG KOMITETA KPJ583
- 15. DALJI RAZVOJ SANITETSKE SLUŽBE U PODGRMEČU586
-        Izgradnja partizanskih bolnica586
-        Rješavanje osnovnih problema saniteta587
-        Pojava pjegavog tifusa590
- 16. SMOTRA 4. NOU DIVIZIJE593
Sadržaj599