Miroslav Velić, Ante V. Petrić: Mosorski partizanski odred
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-681): znaci.org
- PREDGOVOR7
Miroslav Velić
MOSORSKI PARTIZANSKI ODRED
11
- PRIPREME ORUŽANOG USTANKA11
-    Prikupljanje oružja11
-    Formiranje vojne komisije12
-    Organizaciona struktura KPH na sektoru Mosora14
-    Djelatnost Partijskih organa u formiranju Mosorskog partizanskog odreda17
-    Aktivnost članova štaba Mosorskog partizanskog odreda18
-    Odraz mjere PK KPH na razvoj NOB-a na sektoru Mosora21
- RAZVOJ I BORBENA DJELOVANJA PARTIZANSKIH JEDINICA NA SEKTORU MOSORA23
-    Stanje uoči osnivanja Mosorskog partizanskog odreda23
-    Prva oružana akcija23
-    Sukob pred pećinom u zaseoku Zeljevići26
- FORMIRANJE I AKCIJE MOSORSKOG PARTIZANSKOG ODREDA34
-    Prebacivanje boraca u Mosor34
-    Formacijska struktura Odreda38
-    Moralno-političko stanje u Odredu40
-    Borbe i akcije Odreda od 15. ožujka do 15. travnja 1942. godine42
-    Pokušaj spašavanja Ivana Lučića-Lavčevića47
-    Nove akcije Odreda49
-    Neprijateljska operacija ?čišćenja? Mosora54
-    Privremeno raspuštanje Odreda59
-    Ocjena neprijatelja o operaciji na Mosoru62
-    Reagiranje PK KPH u vezi privremenog raspuštanja Odreda63
- OBNAVLJANJE ODREDA68
-    Okupljanje boraca na Mosoru68
-    Promjene u partijskoj organizaciji69
-    Nastavak borbenih aktivnosti71
-    Mosorski Odred u sastavu Srednjodalmatinskog odreda73
- DOLAZAK VRHOVNOG ŠTABA U ZAPADNU BOSNU I NA GRANICU DALMACIJE75
-    Sastanak s drugom Titom76
-    Mobilizacija novih boraca77
- FORMIRANJE I AKCIJE LETEĆEG MOSORSKOG VODA83
-    Akcije Letećeg mosorskog voda84
-    Upotreba bojnog otrova od strane okupatora90
-    Zajedničke akcije boraca i naroda s Mosora91
- ZLOČINI TALIJANSKOG OKUPATORA I ČETNIKA94
-    Stav talijanskog okupatora prema partizanskim akcijama95
-    Počinjena zvjerstva i stav ustaša u Omišu96
-    Intervencija Letećeg mosorskog voda100
- FORMIRANJE VEĆIH PARTIZANSKIH JEDINICA106
-    Leteća mosorska četa106
-    Prvi udarni mosorski bataljon111
-    Mosorski bataljon u sastavu Treće dalmatinske brigade116
- Ponovno formiranje i dejstva Leteće mosorske čete117
- ?OJ MOSORE?125
- BORBENE AKTIVNOSTI POČETKOM 1943127
-    Mobilizacija novih snaga132
-    Formiranje većih jedinica133
-    Stanje na Mosoru početkom 1943.135
- CETINSKI PARTIZANSKI ODRED142
-    Pogibija Ljube Dumičića143
-    Borbe Prvog bataljona Cetinskog partizanskog odreda145
-    Borbe tokom svibnja 1943.150
- TREĆE FORMIRANJE LETEĆE MOSORSKE ĆETE154
- PRVI BROJ ?SLOBODNE DALMACIJE?158
- NAPAD NA KOŠUTE I BORBE OKO OMIŠA160
- OPERACIJA ?BIOKOVO?MOSOR?168
-    Operacija ?Aurea?171
-    Borba kod Lovreća177
-    Druga faza operacija -Aurea?183
- FORMIRANJE GRUPE UDARNIH BATALJONA186
-    Partizanske jedinice na Mosoru188
-    Stanje nakon pada fašizma u Italiji191
-    Oslobođenje Zadvarja194
-    Treći bataljon Grupe udarnih bataljona198
- KAPITULACIJA ITALIJE200
-    Boravak Ive Lole Ribara na Mosoru202
-    Obrana slobodnog Splita207
-    Borbe na zvečanskoj stazi210
-    Obrana pravca ka Splitu212
- ULOGA MOSORSKOG ODREDA215
-    Borba na Mosoru do početka šeste neprijateljske ofanzive219
-    Borbe Odreda potkraj 1943.226
-    Borbe u rejonu Dubci230
-    Prebacivanje Odreda u Podgoru i reorganizacija232
-    Borbe kod Kozice i prebacivanje na otoke234
-    Stanje na Mosoru nakon povlačenja Odreda236
- PREBACIVANJE ODREDA S OTOKA NA KOPNO I BORBE NA MUĆU I SVILAJI238
-    Napad na njemačku motorizovanu kolonu kod Vrbe i garnizona Maovice i Vrlika240
- MOSORASI PONOVO NA MOSORU245
-    Stanje na sektoru Mosora247
-    Organizacione promjene u Odredu250
- KOMANDA MJESTA OMIŠ252
- UNIŠTENJE NEPRIJATELJSKIH UPORIŠTA255
-    Hvatanje ustaških funkcionera236
-    Likvidacija ustaškog uporišta Glavice257
-    Neuspjela akcija Nijemaca268
-    Zločin Nijemaca u Docu Donjem i selima pod Kamešnicom274
-    Dejstva borbenih grupa u neprijateljskoj pozadini279
- KOORDINACIJA BORBENIH DEJSTAVA282
-    Vojno savjetovanje u Rudi282
-    Likvidacija njemačke patrole286
-    Akcije Odreda u suradnji s Desetom brigadom289
-    Otkrivanje ubačenih njemačkih ??trupovaca?293
-    Mosor u vrijeme desanta na Drvar295
-    Diverzantske aktivnosti borbenih grupa299
-    Napad na neprijateljski garnizon Trilj i uporište Gardun305
-    Akcija neprijateljskih snaga na Kamešnici307
-    Borbe u gornjem slivu Cetine310
-    Organizaciono stanje u Odredu315
-    Opća mobilizacija na području Mosora318
-    Kadrovske i formacijske izmjene u jedinicama Odreda323
- MOSORSKI ODRED U ZAVRŠNIM OPERACIJAMA326
-    Napad na Debelo brdo326
-    Grupa domobrana u partizanima329
-    Neuspjeli napad na garnizon Aržano330
-    Sprečavanje neprijatelja u rušenju objekata333
-    Oslobođenje Splita339
-    Mosorski Odred u gonjenju neprijatelja342
- RASFORMIRANJE MOSORSKOG ODREDA345
%Ante V. Petrić
POPIS BORACA MOSORSKOG PARTIZANSKOG ODREDA PARTIJSKO-POLITIČKIH I TERENSKIH RADNIKA NA PODRUČJU MOSORA
351
- PREDGOVOR351
- Izvori i literatura353
POPIS BORACA MOSORSKOG PARTIZANSKOG ODREDA 1942?1944.355
PREGLED RUKOVODEĆEG KADRA MOSORSKOG PARTIZANSKOG ODREDA 1942?1944.563
-    Pregled dolaska u Mosorski partizanski odred, dobne starosti, socijalne i nacionalne strukture i poginulih boraca Mosorskog partizanskog odreda569
-    Brojno stanje boraca I mosorskog partizanskog odreda571
POPIS BORACA KOMANDI MJESTA, PARTIJSKO-POLITIČKIH I TERENSKIH RADNIKA NA PODRUČJU MOSORA573
~Mate Vuletić
SPOMEN-OBILJEŽJA O MOSORSKOM PARTIZANSKOM ODREDU
651
SPOMEN-OBILJEZJA O MOSORSKOM PARTIZANSKOM OREDU651
-    Spomenici653
-    Spomen-poprsja656
-    Spomen-ploče661
-    Spomen-kosturnice666
-    Spomen-grobnice667
-    Naziv ustanova, ulica, sportskih igrališta i jedinica koje nose nazive revolucionara, istaknutih boraca i jedinica NPO667
SADRŽAJ671