Dušan Korać: Kordun i Banija u narodnooslobodilačkoj borbi i socijalističkoj revoluciji
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-637): znaci.org
- PREDGOVOR
Narodnooslobodilačka borba i socijalistička revolucija na Kordunu i Baniji
9
- UVOD
Administrativno-politička podjela i struktura stanovništva
13
- Društveno-ekonomske i političke prilike pred slom Kraljevine Jugoslavije, formiranje partijskih ćelija25
- Aprilski rat i kapitulacija Jugoslovenske vojske61
PRVI DIO73
- Okupacioni sistem i uspostava ustaške vlasti na Kordunu i Baniji73
- Ustaški teror nad Srbima, Jevrejima, Romima, komunistima i hrvatskim rodoljubima101
DRUGI DIO145
- Stanje partijskih organizacija u prvim danima ustanka na području Korduna, Siska i Banije145
- Prve oružane akcije i otpor naroda okupatoru i domačim izdajnicima155
- Uloga OK KPH Karlovac u organizovanju NOP-a i stva-ranju partizanskih odreda164
- Osnivanje Komande NOP odreda Korduna i Banije i Glavnog štaba NOV-a i POH-a182
- Rušenje ustaškog sistema vlasti i formiranje narodnooslobodilačkih odbora na Kordunu i Baniji204
- Neprijateljska ofanziva na partizanske logore u Šamarici i osnivanje posebnog vojnog i partijskog rukovodstva na Baniji219
- Ustaško-domobranska ofanziva na teritoriji Banije u aprilu 1942. godine227
- Neprijateljske ofanzive na Kordunu 1941. i proljeće 1942. i uloga partizanskih odreda u obrani naroda229
- Razvoj NOB-a i djelovanje partizanskih jedinica229
- Priprema i izvodenje neprijateljske ofanzive na sjevero-istočnom dijelu Korduna235
- Borbe partizana za stvaranje slobodne teritorije i razoružavanje domobranske posade Vojnića244
- Vojne operacije Četvrtog bataljona 1. KNOP odreda u dolini rijeke Kupe i dijela 6. bataljona NOP odreda Banije252
- Ustaško-domobranska ofanziva na Kordunu u proljeće 1942. godine254
- Ljetna ustaška ofanziva na oslobođenu teritoriju Banije i povlačenje vojno-političkih rukovodstava i naroda na Kordun281
- Odlazak bataljona NOP odreda Banije u Posavinu, Moslavinu i Slavoniju radii proširenja ustanka u Hrvatskoj286
- Formiranje proleterskih četa i Prvog proleterskog bataljona i njihova uloga u povezivanju ustaničkih žarišta u Hrvatskoj289
- Snabdijevanje stanovništva i prve radne akcije za izgradnju bajti i zemunica na oslobođenoj teritoriji 1942. godine295
- Saradnja srpskih i hrvatskih sela Korduna i Banije s hrvatskim selima i pograničnim područjima296
- Radne akcije tokom 1942. godine i njihov značaj u snabdijevanju naroda i partizanskih odreda301
- Izgradnja bajti i rad radionica308
TREĆI DIO317
- Stvaranje i širenje oslobodenog područja Korduna i Banije317
- Vojnopozadinske vlasti i ustanove (komande područja i komande mjesta) i njihova djelatnost325
- Služba veze i njen značaj u povezivanju Korduna i Banije s ostalim područjima u Hrvatskoj344
- Partizanske veze prema Topuskom, Velikoj Kladuši, Rakovici, Plaškom, Donjim i Gornjim Dubravama i Karlovcu349
- Služba veze na rijeci Kupi354
- Sanitetska služba na Kordunu i Baniji u toku narodno-oslobodilačkog rata naroda Jugoslavije378
- Formiranje brigada i divizija i reorganizacija NOP odreda na Kordunu i Baniji389
- Prva narodnooslobodilačka udarna brigada Hrvatske390
- Četvrta NOU brigada Hrvatske (Prva kordunaška NOU brigada)391
- Peta NOP brigada Hrvatske (Druga kordunaška NO brigada)397
- Sedma NO brigada Hrvatske (Prva banijska NO brigada)400
- Osma NO brigada Hrvatske (Druga banijska NO brigada)402
- Trinaesta proleterska NOU brigada ?Rade Končar?406
- Šesnaesta NO brigada Hrvatske (Šesnaesta banijska NO brigada)407
- Osnivanje operativnih štabova grupa brigada409
- Formiranje Sedme banijske NO divizije412
- Osma kordunaška udarna divizija418
- Petnaesta NOU brigada Hrvatske (Treća kordunaška NOU brigada)419
- Četvrta neprijateljska ofanziva na Kordunu i Baniji i stanje poslije njenog sloma425
- Učestvovanje Sedme banijske divizije u IV i V ofanzivi432
- Formiranje štaba Unske operativne grupe444
- Reorganizacija Unske operativne grupe i njene borbe na Baniji450
- Formiranje četvrtog korpusa455
- Dejstva Sedme (banijske) i Osme (kordunaške) divizije u sastavu Četvrtog korpusa u operacijama Jugoslovenske armije za oslobodenje Jugoslavije459
ČETVRTI DIO479
- Djelovanje KPH, AFŽ-a, SKOJ-a, USAOH-a, JNOF-a na Kordunu i Baniji479
- Uloga NOO-a u pomoći NOV i POH, organizovanju privrednog života i zbrinjavanju stanovništva oslobođene teritorije500
- Djelovanje centralnih organa vlasti sa područja Korduna i Banije (CK KPH, GŠ NOV-a i POH-a i ZAVNOH-a) u provodenju sooijalističke revolucije u Hrvatskoj519
- Osnivačka konferencija GŠ NOV i POH520
- Formiranje centralnih organa vlasti ZAVNOH-a i djelovanje CK KPH s područja Korduna521
PETI DIO529
- Značaj Korduna i Banije u narodnooslobodilačkoj borbi i socijalističkoj revoluciji naroda Hrvatske i Jugoslavije529
ŠESTI DIO545
- SKRAĆENICE545
- Narodni heroji Jugoslavije koji potiču sa Korduna i Banije ili su djelovali u toku narodnooslobodilačke borbe na ovom području549
- IZVORI557
- Arhivska građa557
- ŠTAMPA559
- DNEVNICI561
- LITERATURA563
- BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA DR DUŠANA KORAĆA577
- BILJEŠKA O PISCU581
INDEX IMENA I PREZIMENA583
REGISTAR GEOGRAFSKIH POJMOVA609
SADRŽAJ633