Tone Ferenc: Nacistična raznarodovalna politika v Sloveniji v letih 1941-1945
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-861): znaci.org
VSEBINA243
I. NACISTIČNA RAZNARODOVALNA POLITIKA V EVROPI 1938—19457
- Temelji nacistične raznarodovalne politike7
- Raznarodovanje v Avstriji in na Češkem17
- Raznarodovanje na Poljskem in v Sovjetski zvezi22
-     V zahodnih predelih Poljske33
-     V generalni guberniji in v Sovjetski zvezi42
-     Generalplan Ost45
- Raznarodovanje v Alzaciji, Lotaringiji in v Luksemburgu49
- Aneksionistične težnje v Jugoslaviji51
II. NEMŠKE IMPERIALISTIČNE PRETENZIJE V SLOVENIJI IN NACISTIČNA OKUPACIJA SLOVENSKE ŠTAJERSKE IN GORENJSKE62
- Germanizacija slovenskega ozemlja do leta 1918.62
- Nemške imperialistične pretenzije v Sloveniji med svetovnima vojnama78
- Nemške imperialistične pretenzije v Sloveniji po priključitvi Avstrije k rajhu97
- Okupacija slovenske Štajerske in Gorenjske131
-     Poslednje priprave131
-     Uvedba civilne uprave138
III. MNOŽIČNE DEPORTACIJE SLOVENCEV 174174
- Prvi načrti za množične deportacije174
- Himmlerjeva navodila za deportacije Slovencev176
- Ustanovitev preseljevalnih štabov in taborišč ter prve aretacije Slovencev179
-     Ustanovitev preseljevalnih štabov179
-     Ustanovitev uradov za utrjevanje nemštva181
-     Aretacije in preseljevalna taborišča na slovenskem Štajerskem187
-     Aretacije in preseljevalna taborišča na Gorenjskem208
- Politično in rasno ocenjevanje210
-     Na slovenskem Štajerskem211
-     Na Gorenjskem218
- Razgovori z vojaškim poveljnikom za Srbijo in pogajanja z vlado Nezavisne države Hrvatske225
- Deportacija iprvega vala iz slovenske Štajerske in Gorenjske239
-     Deportacija iz slovenske Štajerske240
-     Deportacija iz Gorenjske246
-     Vprašanje deportacij Hrvatov248
- Deportacija drugega vala iz slovenske Štajerske252
- Prekinitev deportacij263
-     Srbija in Hrvatska264
-     Gorenjska in slovenska Štajerska274
- Nadaljevanje deportacij280
- Deportacija tretjega vala iz slovenske Štajerske290
- Deportacije "sposobnih za ponemčenje"332
- Deportacije sorodnikov partizanov in ubitih talcev in novi načrti za množične deportacije Slovencev na Gorenjskem343
-     Deportacije sorodnikov partizanov in ubitih talcev345
-     Novi načrti za množične deportacije na Gorenjskem363
IV. POLOŽAJ IN ŽIVLJENJE SLOVENCEV V IZGNANSTVU417
- V Srbiji418
-     Priprave za sprejem in razmestitev izgnancev418
-     Položaj izgnancev425
-     Izgnanci in narodnoosvobodilna borba429
-     V osvobojeni Srbiji in vrnitev v domovino433
- Na Hrvaškem in v Bosni436
-     Priprave za sprejem in razmestitev436
-     Položaj izgnancev451
-     Položaj izgnanih duhovnikov469
-     Izgnanci in narodnoosvobodilna borba472
-     Vrnitev v domovino473
- V Nemčiji474
-     Priprave za sprejem in razmestitev474
-     Položaj izgnancev477
-         Delitev v taboriščih477
-         Prisilno delo481
-         Ponemčevanje483
-         Prehrana487
-         Omejevanje stikov z zunanjim svetom488
-         Vprašanje odškodnine za imetje490
-         Omejevanje povratka v domovino494
-         Ukrepi proti bežanju iz taborišč499
-     Neuspeli načrt naselitve Slovencev na Poljskem504
-         Poskus kolonizacije lublinskega distriikta504
-         Slovenci v kolonizacijskih načrtih510
V. NASELJEVANJE NEMCEV 550554
- Preselitev kočevskih Nemcev554
-     Kočevski Nemci do zloma Jugoslavtije554
-     Kočevski Nemci apnila 1941.570
-     Priprave za preselitev581
-     Himmlertjeva odredba o preselitvi in diplomatska pogajanja v Rimu593
-     Predlogi za odložitev preselitve599
-     Opcija in pregled605
-     Preseljevanje in prva razočaranja616
- Preselitev Nemcev iz Ljubljane626
- Naseljevanje Nemcev ob Savi in Sotli632
-     Načrti in priprave za naselitev633
-     Razmere ob preselitvi in konec samostojnosti vodstva kočevskih Nemcev642
-     Razmere po naselitvi in ukinitev naselitvenega štaba SS "Südmark"649
-     Nasaditev na posestva657
- Naseljevanje Nemcev v drugih predelih slovenske Štajerske in na Gorenjskem678
-     Naseljevanje na slovenskem Štajerskem679
-     Naseljevanje na Gorenjskem686
VI. PONEMČEVANJE SLOVENSKEGA PREBIVALSTVA731
- Spreminjanje zunanjega videza dežele731
- Uničevanje slovenskega družbenega življenja734
- Uničevanje slovenske kulture736
- Štajerska domovinska zveza in Koroška ljudska zveza744
-     Štajerska domovinska zveza745
-     Koroška ljudska zveza759
-     Članstvo v organizacijah in državljanske kategorije prebivalstva762
-     Vprašanje tako imenovanih zaščitencev768
-     Odnos do tako imenovanih tujcev771
-     Zamisli o "presajanju" Slovencev v rajh777
-     Politično in raznarodovalno delo v organizacijah781
- Ponemčevanje slovenskih otrok v otroških vrtcih in šolah789
- Raznarodovalni nameni na nekaterih drugih področjih798
Pregledni oris virov in literature815
Kazalo osebnih imen827
Kazalo krajevnih imen843
Vsebina859