Slavica Hreckovski, Mile Konjević: RADNIČKI I NARODNOOSLOBODILAČKI POKRET U PAKRACU I OKOLINI, (Dokumenti i podaci u vremenu oktobar 1918 – maj 1945)
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-568): znaci.org
- Uvodna napomena1
I DIO * RADNIČKI POKRET U PAKRACU I OKOLINI 1918?1941.3
1. Radnički pokret i KPJ u periodu od oktobra 1918. do augusta 1921. g. 5
- Predsjedništvo Kraljevske kotarske oblasti u Pakracu izvješćuje IV. B odsjek za pogranična redarstvena satništva Odjela za unutrašnje poslove Zemaljske vlade u Zagrebu o vojnim bjeguncima na području kotarske oblasti i predlaže četovanje i pojačanje oružničkih postaja u Pakracu, Čagliću, Kukunjevcu i Kamenskom Buču, radi suzbijanja ?zelenog kadra? koji je u posljednje vrijeme ojačao i ugrožava sigurnost stanovništva u pakračkom kraju7
- Mjesni odbor Narodnog vijeća u Badljevini izvještava Narodno vijeće SHS u Zagrebu da je 27. oktobra u Badljevini održana javna skupština, na kojoj je narod oduševljeno pozdravio ujedinjenje i izvršio izbor Mjesnog odbora13
- Telefonska obavijest Đure Valečića iz Bastaja Narodnom vijeću SHS u Zagrebu o pustošenju trgovačkih radnja na području Daruvara i Pakraca14
- Mjesni odbor Narodnog vijeća u Pakracu izvještava Narodno vijeće SHS u Zagrebu o djelovanju ?zelenog kadra? na području kotara. U cilju suzbijanja pljačke Mjesni odbor moli bataljon vojnika i izvjesnu količinu oružja i municije za naoružanje narodne garde15
- Mjesni odbor NV u Pakracu telefonski obavještava Narodno vijeće SHS u Zagrebu da se javna sigurnost na području kotara poboljšala, ali željeznički i poštanski promet još uvijek nije uspostavljen. Odbor hitno moli oružje, municiju i odjeljenje vojnika za čuvanje zatvora u kojem se nalazi 40 uhapšenika.16
- Zapovjedništvo sveukupne posade u Zagrebu naređuje 25. domobranskom pješačkom puku da hitno pošalje u Pakrac 3 časnika s 50 vojnika i potrebnim naoružanjem, kako bi organizirali narodnu gardu i uspostavili mir i red u Pakracu, Lipiku, Daruvaru i Bastajima16
- Kotarski predstojnik iz Pakraca javlja Narodnom vijeću SHS u Zagrebu da se primjećuje kretanje boljševika i da su službenici na željeznici pobjegli iz Pakraca i sobom odnijeli telefonske aparate. Da bi se mogao odvijati saobraćaj na relaciji Pakrac?Virovitica, kotarski predstojnik moli popravak telefona na osam željezničkih stanica17
- Izvještaj Državnog odvjetništva u Požegi Državnom nadođvjetništvu u Zagrebu o pobuni vojnika u požeškoj kasarni, nasilnom oduzimanju imovine na vlastelinstvima i u trgovačkim radnjama na području županije u proteklih mjesec dana, bježanju vojnika ikoji su dodijeljeni kao pomoć oružništvusvojim kućama i o nepouzdanosti narodne garde, čiji pripadnici u nekim mjestima odbijaju da vrše premetačine i hapšenja pobunjenih seljaka i vojnih bjegunaca17
- Povjereništvo Narodnog vijeća SHS u Zagrebu prosljeđuje velikom županu Požeške županije pritužbu Mate Žanića s nalogom da se ispitaju navodi optužbe i podnese izvještaj u vezi s daljnjim postupkom županijskih i kotarskih vlasti19
- Dopis Općine Međurić velikom županu Požeške županije o socijalističkoj agitaciji Mate Žanića20
- Dopis Kotarske oblasti Pakrac velikom županu Požeške županije o hapšenju socijalista Mate Žanića iz Međurića21
- Zapisnik Kotarske oblasti u Pakracu pisan na temelju izjave dr Milenka Markovića povodom pritužbe Mate Žanića na postupak kotarskih vlasti21
- Vođstvo Socijaldemokratske stranke u Zagrebu telefonski je interveniralo kod Predsjedništva Zemaljske vlade da se puste iz zatvora odbornici mjesne organizacije SDS u Pakracu, koji su zbog najave socijalističke skupštine i predvođenja dvosatnog demonstrativnog štrajka zatvoreni kod Kotarske oblasti24
- Napis zagrebačke ?Slobode? o hapšenju socijalista u Pakracu i zabrani održavanja radničke skupštine25
- Izvještaj Kotarske oblasti u Pakracu velikom županu Požeške županije o neutralnom stavu kotarskih vlasti povodom održavanja socijalističke skupštine25
- Zapisnik Kotarske oblasti u Pakracu, sastavljen na temelju izjava dr Milenka Markovića povodom zabrane socijalističke skupštine i hapšenja članova političkog i sindikalnog odbora radnika26
- Pismena prijava Mate Žanića kod kotarskih vlasti u Novskoj za održavanje socijalističke skupštine na kojoj će govoriti predsjednici SDS iz Pakraca i Zagreba29
- Izvještaj velikog župana Požeške županije Predsjedništvu Zemaljske vlade u Zagrebu o rezultatima provedene istrage povodom pritužbe Mate Žanića na postupak kotarskih vlasti u Pakracu30
- Napis zagrebačke ?Slobode? o uspješnoj skupštini socijalista u Pakracu održanoj 23. marta, uprkos nastojanju lokalnih organa vlasti da ju osujete31
- Veliki župan Požeške županije javlja Predsjedništvu Zemaljske vlade da je unutar Mjesne organizacije SDS u Požegi nastao rascjep i da lijevo krilo pod vodstvom Aleksandra Tajkova uređuje komunistički list ?Narodnu volju? agitirajući među seljacima i radnicima32
- Dopis zagrebačke ?Slobode? o otvaranju Radničkog doma i Radničke čitaonice u Pakracu33
- Dopis zagrebačke ?Slobode? o napadu na Radnički dom u Pakracu33
- Josip Krepelka, predsjetinik iz Končanice, uputio je Zemaljskoj vladi u Zagrebu pregled plaća koje se isplaćuju po nalogu boljševičke vlade u Mađarskoj radnicima zaposlenim na Južnoj željeznici u Hrvatskoj35
- Izvještaj velikog župana Požeške županije banu Palečeku o nezadovoljstvu naroda na području županije i o agitaciji socijalista i pristaša Hrvatske pučke seljačke stranke za republikansko uređenje35
- Napis zagrebačke ?Slobode? o obustavi rada pakračkih radnika u znak međunarodne solidarnosti i podrške proletarijatu Sovjetske Republike Mađarske i Sovjetske Rusije37
- Napis ?Istine? o nezadovoljstvu radnika u Pakracu s postojećim sistemom uprave u novostvorenoj državi SHS, koja ograničava slobodu kretanja, zbora i dogovora, progoni i zatvara radnike, rastura radničke čitaonice, a radnička udruženja stavlja van zakona38
- Kraljevsko redarstveno povjereništvo za grad Zagreb upućuje Kotarskoj oblasti u Pakracu podatke o agitaciji i propagandi komunista na području Pakraca i o njihovoj vezi s komunistima u Osijeku40
- Zapisnik Kotarske oblasti u Pakracu sastavljen na temelju izjava Petra Gajića, uhapšenog radi propagiranja komunizma i rasturanja brošure ?Stani prevarena rajo!?40
- Mjesni odbor SDS u Pakracu brzojavno moli Predsjedništvo Zemaljske vlade u Zagrebu da se uhapšeni Petar Gajić pusti na slobodu, uz jamstvo Odbora da se neće udaljavati van mjesta boravka41
- Napis zagrebačke ?Slobode? o održavanju socijalističke skupštine i partijske konferencije u Pakracu41
- Napis ?Nove istine? o održavanju narodnog zbora u Pakracu na kojem je govorio tajnik Pokrajinskog vijeća SRPJ(k)43
- Napis ?Nove istine? o premještaju kotarskog predstojnika Jovana Dotlića iz Pakraca i o lihvarenju gradskih zastupnika živežnim namirnicama44
- Napis ?Nove istine? o protukomunističkoj agitaciji klerikalaca, povlasticama državnih službenika u snabdijevanju ogrjevom i o neracionalnoj sječi šuma na području Pakraca45
- Izvještaj velikog župana Požeške županije Predsjedništvu Zemaljske vlade o djelovanju političkih stranaka, agitaciji komunista za provođenje općinskih izbora i raspoloženju Čeha i Slovaka za republikansko uređenje države46
- Proglas Mjesne organizacije SRPJ(k) u Pakracu povodom izbora za gradsko zastupstvo47
- Prijedlozi zahtjeva sindikalnih podružnica Saveza drvodjelskih radnika i Saveza kovinarskih radnika upravi paropilane ?Slavex? za usmene pregovore zakazane 18. marta49
- Izvještaj podžupana Požeške županije Predsjedništvu Zemaljske vlade u Zagrebu o incidentu prilikom općinskih izbora u Donjoj Obriježi49
- Dopis Predsjedništva Zemaljske vlade velikom županu Požeške županije sa zahtjevom da se ispitaju razlozi nezadovoljstva seljaka u Donjoj Obriježi prilikom općinskih izbora50
- Izvještaj podžupana Požeške županije Predsjedništvu Zemaljske vlade u Zagrebu o stanju prehrane na području županije51
- Savez kovinarskih radnika Hrvatske i Slavonije upućuje Ravnateljstvu pilane ?Slavex? u Pakracu zahtjeve radnika za nadopunu prethodno sklopljenog sporazuma52
- Izvještaj komandira žandarmerijske stanice u Pakracu komandantu IV žandarmerijske brigade u Zagrebu o ubistvoi financijskog stražara Marka Tomića u Donjoj Obriježi53
- Napis objavljen u ?Novom svijetu? o održavanju javne skupštine u Pakracu54
- Izvještaj podžupana Požeške županije Predsjedništvu Zemaljske vlade u Zagrebu o slaboj izbornoj agitaciji političkih stranaka, predizbornoj skupštini komunista u Pakracu i o nezadovoljstvu općinskih činovnika s mjesečnim prinadležnostima54
- Izvještaj podžupana Požeške županije Predsjedništvu Zemaljske vlade u Zagrebu o predizbornoj aktivnosti političkih stranaka i skupštini komunista u Pakracu na kojoj je govorio Velimir Petrović55
- Izvještaj podžupana Požeške županije Predsjedništvu Zemaljske vlade o živoj predizbornoj aktivnosti komunista i političkih stranaka, od kojih najviše uspjeha ima Hrvatska republikanska seljačka stranka56
- Izvještaj Kotarske oblasti u Pakracu Predsjedništvu Zemaljske vlade o protudržavnoj agitaciji komunista, koju bi prema prijedlogu kotarskog upravitelja trebalo energično suzbijati57
- Izvještaj podžupana Požeške županije Predsjedništvu Zemaljske vlade o rezultatima skupštinskih izbora na području županije58
- Predsjedništvo Zemaljske vlade naređuje velikom županu Požeške županije da poduzme mjere za hvatanje vojnih bjegunaca na području Pakraca58
- Izvještaj Kotarske oblasti u Pakracu Predsjedništvu Zemaljske vlade u Zagrebu o širenju komunističkih letaka i hapšenju Save Maleševića, predsjednika Mjesne organizacije KPJ59
2. Revolucionarni radnički pokret u periodu od augusta 1921.do 1928. godine s osvrtom na Pakrac61
- Dopis Redarstvenog povjereništva za grad Zagreb Predsjedništvu Zemaljske vlade o sakrivanju komunističkih agitatora u okolini Pakraca i slanju redarstvenog agenta da ispita postojeću situaciju na terenu63
- Izvještaj velikog župana Požeške županije Predsjedništvu Zemaljske vlade o hapšenju Antuna Grčića64
- Pokrajinska vlada Hrvatske i Slavonije prosljeđuje velikom županu Požeške županije naredbu MUP Kraljevine SHS o postupku s komunističkim agitatorima u Pakracu i Daruvaru65
- Izvještaj velikog župana Požeške županije Pokrajinskoj vladi Hrvatske i Slavonije o hapšenju komunista u Pakracu66
- Memorandum Općeg radničkog saveza (ORS-a) parnoj pilani ?Slavex?, d. d. za šumsku industriju (centrala Zagreb) sa zahtjevom za povišenje plaća i slobodan izbor radničkih povjerenika67
- Molba Savezne uprave Općeg radničkog saveza Radničkoj komori u Zagrebu da u sporazumu s Inspekcijom rada obrazuje komisiju i ispita postojeći položaj radnika zaposlenih u pakračkom pogonu tvrtke ?Slavex? d. d. U tu svrhu Savezna uprava ORS-a podnosi opširan izvještaj o položaju i uvjetima rada radnika68
- Napis ?Slobodne riječi? o teškom položaju radnika u pogonu pilane ?Slavex? d. d. u Pakracu, odbijanju Uprave da povisi radnicima plaće i o stupanju radnika u štrajk71
- Savezna uprava Općeg radničkog saveza u Zagrebu proslijedila je upravi pilane ?Slavex? d. d. u Pakracu zahtjev radnika za povišenje plaća u iznosu od 30% i zahtjev za izjednačenje plaća radnica i radnika u istom poslu72
- Napis ?Radničkog glasnika? o provali policije u Radnički dom u Palkracu, zapljeni sindikalne arhive, otpuštanju radničkog povjerenika na pilani ?Slavex? d. d. i zabrani radničkog zbora u Pakracu73
- Rezultati izbora poslanika za Narodnu skupštinu na području kotara Pakrac74
- Memorandum sindikalne podružnice ORS-a Upravi pilane ?Slavex? d. d. za šumsku industriju u Pakracu, kojim se traži povišenje plaća radnika za 40%, ostale prinadležnosti prema postojećem kolektivnom ugovoru i reguliranje radnih odnosa u duhu Zakona o zaštiti radnika74
- Opći radnički savez uputio je Radničkoj komori u Zagrebu molbu za posredovanje kod Oblasne inspekcije rada u Osijeku u sporu radnika i uprave pilane ?Slavex? u Pakracu75
- Napis ?Slobodne riječi? o štrajku radnika na pilani u Pakracu i o suradnji policije, kotarskih vlasti i upravitelja pilane u hapšenju i progonu radnika76
- Prigovor Savezne uprave ORS-a Radničkoj komori u Zagrebu povodom nekorektnog postupka predstavnika Oblasne inspekcije rada i likvidiranja štrajka na pilani ?Slavex? u Pakracu77
- Napis ?Radničkog glasnika? o likvidiranju štrajka na pilani ?Slavex? u Pakracu79
- Napis ?Radničkog glasnika? o izboru radničkih povjerenika i o teškim uvjetima rada na pilani ?Slavex? u Pakracu80
- Rezultati izbora poslanika za Narodnu skupštinu na kotaru Pakrac81
- Dopis Kotarske oblasti u Pakracu Direkciji državnih željeznica u Zagrebu kojim se traže podaci o Ivanu Klupaću iz Lipika81
- Napis ?Borbe? o uzdizanju političke svijesti srpskog seljaka i međusobnom povezivanju seljaka i radnika na području kotara Pakrac82
- Napis ?Borbe? o teroru i nepoštivanju Zakona o zaštiti radnika u Tvornici metana u Buja vici83
- Napis ?Zaštite čovjeka? pod nazivom ?Krv, krv i svuda krv? o teroriziranju seljaka na području Pakraca83
3. Radnički pokret i KPJ u periodu od 1929. do 1937. godine85
- Sresko načelstvo u Pakracu šalje velikom županu Osječke oblasti spisak komunista88
- Sresko načelstvo u Pakracu šalje Kraljevskoj banskoj upravi u Zagrebu spisak komunista88
- Anonimni pilanski službenik javlja Direkciji Državnih željeznica u Zagrebu da Marko Klaić vrši komunističku propagandu88
- Direkcija Državnih željeznica u Zagrebu nalaže načelniku Građevinskog odjeljenja da pripremi prijedlog o premještaju Ivana Jelića, Marka Klaića i Franje Merkla89
- Kraljevska banska uprava Savske banovine nalaže Direkciji Državnih željeznica u Zagrebu da iz Pakraca premjesti Marka Klaića zbog komunističke djelatnosti90
- Sresko načelstvo u Pakracu izvještava Kraljevsku bansku upravu u Zagrebu o komunističkoj propagandi Marka Klaića90
- Generalna direkcija Državnih željezrttca u Beogradu prosljeđuje svim područnim organima na željeznici spis Ministarstva unutrašnjih poslova u kojem se navodi da je uspostavljena veza izmedju hrvatskih i vojvođanskih komunista i nalaže da se prati kretanje i djelatnost komunista na svim glavnim relacijama91
- Napis ?Radničkih novina? o sastanku pakračkih radnika svih struka na kojem je izabran akcioni odbor u cilju formiranja mjesnih organizacija URS-a92
- Oblasni odbor SMRJ izvještava Radničku komoru u Zagrebu o teškim životnim uvjetima radnika u Pilani ?Slavex? s prijedlogom da nadležna vlast formira stručnu komisiju radi ispitivanja stanja u Pilani92
- Oblasni odbor SMRJ u Zagrebu upozorava ?Slavex? d. d. u Pakracu na nepridržavanje naloga Inspekcije rada u Osijeku i, u ime radnika, predlaže sklapanje kolektivnog ugovora93
- Oblasni odbor SMRJ u Zagrebu upozorava ravnateljstvo Brodske imovne općine u Kamenskom na teške uvjete rada radnika na pruzi Kamensko?Pakrac i, pozivajući se na ovlaštenje radnika, predlaže sklapanje kolektivnog ugovora94
- ?Slavex? d. d. Pakrac javlja Oblasnom odboru SMRJ u Zagrebu da ne može pristupiti sklapanju kolektivnog ugovora jer namjerava prići likvidaciji pogona95
- Oblasni odbor SMRJ u Zagrebu predlaže ?Slavexu? d. d. u Pakracu pregovore o sklapanju kolektivnog ugovora bez obzira na najavljenu likvidaciju pogona95
- Oblasni odbor SMRJ u Zagrebu javlja Radničkoj komori da je ?Slavexu? d. d. u Pakracu i Brodskoj imovnoj općini u Kamenskom podnio prijedlog za sklapanje kolektivnog ugovora, koji su obje firme odbile i odgovorile otpuštanjem radnika pa se moli intervencija Komore96
- Oblasni odbor SMRJ u Zagrebu traži od Radničke komore u Zagrebu da posreduje kod Inspekcije rada radi intervencije u ?Slavexu? d. d. i Brodskoj imovnoj općini kako bi se izbjegao otvoreni sukob između radnika i poslodavaca97
- Radnička komora u Zagrebu javlja Inspekciji rađa u Zagrebu da ?Slavex? d. d. u Pakracu odbija pregovore povodom zahtjeva SMRJ i da su radnici zaprijetili štrajkom te traži hitno posredovanje98
- Adolf Kunčić, referent Radničke komore, podnosi izvještaj Komori u Zagrebu o pregovorima između radničkih povjerenika i uprave ?Slavexa? d. d. koji su 10. oktobra uspješno okončani99
- Luka Bubić, profesor Učiteljske škole u Pakracu, moli direktora da sasluša učenike Zivana Lazića, Bratoljuba Glišića i Dušana Kovačevića zbog promjene iskaza prilikom saslušanja u sreskom načelstvu101
- Direktor Učiteljske šikole u Pakracu odbija zahtjev prof. Luke Bubića za ponovno saslušanje učenika102
- SMRJ izvještava Radničku komoru da uprava parne pilane ?Slavex? krši utanačeni sporazum i otpušta željezničke radnike pa moli intervenciju Komore102
- Pismo Milana Ogrizovića, učenika V tečaja Učiteljske škole u Karlovcu, drugovima u Učiteljskoj školi u Pakracu103
- Pismo Milana Ogrizovića, učenika V tečaja Učiteljske škole u Karlovcu, drugovima u Učiteljskoj školi u Pakracu105
- Pismo Dragice Ogrizović, sestre Milana Ogrizovića, Katici Kocman, učenici Učiteljske škole u Pakracu, povodom otkrivanja veze između njezinoga brata i grupe u Pakracu106
- Vojin Đurašević, referent Radničke komore, podnosi izvještaj Komori o intervenciji kod uprave parne pilane ?Slavex? povodom izigravanja dogovora, postignutog u oktobru 1934. godine, o načinu zapošljavanja radnika iz pogona šumske željeznice107
- Zapisnik o saslušanju Milenka Miladinovića sastavljen u Sreskom načelstvu Pakrac u vezi sa sadržajem pisama Milana Ogrizovića109
- Zapisnik o saslušanju Ante Rubeše, profesora Učiteljske škole u Pakracu, sastavljen u Sreskom načelstvu u vezi sa sadržajem pisama Milana Ogrizovića111
- Sresko načelstvo u Pakracu šalje Predstojništvu gradske policije u Karlovcu zapisnike o saslušanju učenika Učiteljske škole u Pakracu Milenka Miladinovića, Milana Nakarade i Nemanje Vlatkovića112
- Podružnica Saveza drvodjelskih radnika Jugoslavije (SDRJ) u Pakracu javlja Oblasnom odboru Saveza u Zagrebu o intervenciji radničkih povjerenika kod direktora parne pilane ?Slavex? povodom otpuštanja radnika i traži dolazak inspektora rada i predstavnika Saveza113
- SDRJ Zagreb javlja Radničkoj komori da je parna pilana ?Slavex? otkazala rad šesnaestorici radnika114
- Radnička komora javlja SDRJ da je povodom otpuštanja šesnaestorice radnika u parnoj pilani ?Slavex? zatražila intervenciju Inspekcije rada u Osijeku i Odjeljenja za socijalnu politiku i narodno zdravlje115
- Podružnica SDRJ u Pakracu javlja SDRJ u Zagrebu o zaključku da 29. marta počne štrajk u pilani ?Glavek? i šumi Novo Zvečevo115
- SDRJ u Zagrebu javlja Podružnici SDRJ u Pakracu da će izaslati delegata tek kada dodje do obustave rada116
- SDRJ javlja Radničkoj komori da je izbio štrajk u parnoj pilani ?Slavex? u Pakracu i traži intervenciju Komore117
- Podružnica SDRJ u Pakracu javlja centrali u Zagreb da u parnoj pilani ?Slavex? u Pakracu štrajkuje 180 radnika i da direktor prijeti otkazom štrajkašima117
- Radnička komora u Zagrebu izvještava Inspekciju rada u Osijeku o štrajku radnika u parnoj pilani ?Slavex? u Pakracu118
- Ekspozitura Radničke komore u Osijeku izvještava Radničku komoru u Zagrebu da je inspektor rada odbio da intervenira u sporu između radnika i uprave parne pilane ?Slavex? u tom pogledu nije primio nikakvo naređenje Kraljevske banske uprave iz Zagreba118
- Podružnica SDRJ u Pakracu izvještava SDRJ u Zagrebu da su radnici prekinuli štrajk i za prekid okrivljuje Radničku komoru što nije na vrijeme uputila referenta radi pregovora s poslodavcem119
- Podružnica SDRJ u Pakracu javlja SDRJ u Zagrebu da je stigao referent Radničke komore, da će se održati pregovori s poslodavcem i da još 40 radnika nije primljeno na posao120
- Zapisnik o pregovorima između predstavnika radnika i uprave parne pilane ?Slavex? radi ponovnog prijema na posao otpuštenih radnika120
- Zapisnik o toku pregovora između predstavnika radnika i uprave parne pilane ?Slavex?, vođenih uz posredstvo Sreskog načelstva u Pakracu i inspektora rađa, radi ponovnog prijema na posao radnika koji su učestvovali u štrajku121
- Adolf Kunčić, referent Ttađničke komore, podnosi izvještaj o svom putu u Pakrac, razlozima prekida štrajka i o naknadnim pregovorima između predstavnika radnika i uprave parne pilane ?Slavex?125
- Kraljevska banska uprava u Zagrebu javlja Radničkoj komori da su pilanski radnici parne pilane ?Slavex? stupili na posao pod ranijim uvjetima127
- Sresko načelstvo u Pakracu izvještava Inspekciju rada u Osijeku o položaju radnika-dnevničara i željezničara u Zvečevu127
- SDRJ u Zagrebu obavještava Podružnicu SDRJ u Pakracu o nepravilnom stavu prema otpuštanju radnika, držanju prema poslodavcu i načinu raspodjele radničke potpore128
- Napis ?Radničkih novina? o štrajku radnika na pilani ?Slavex? u Pakracu129
- Učiteljska škola u Pakracu izvještava Prosvjetno odjeljenje Kraljevske banske uprave Savske banovine u Zagrebu da je jedan učenik dao na čitanje jednoj učenici brošuru ?Srednjoškolci govore?130
- SMRJ u Beogradu javlja svojoj podružnici u Pakracu da podržava prijedlog o formiranju jedinstvene podružnice drvodjelskih i metalskih radnika u Pakracu130
- Učiteljska škola u Pakracu traži razjašnjenje od Kraljevske banske uprave Savske banovine u Zagrebu o eventualnom utjecaju presude Sreskog suda u Pakracu, kojom je profesor Luka Bubić proglašen krivim i osuđen, na njegov činovnički položaj131
- Radnička čitaonica u Pakracu moli pomoć od SDRJ u Zagrebu u cilju obnove svoga rada132
- SDRJ u Zagrebu traži od Podružnice SDRJ u Pakracu jedinstvo akcije radnika i naglašava potrebu organizirane borbe radi ostvarivanja boljih radnih i životnih uvjeta132
- SDRJ u Zagrebu javlja Podružnici SDRJ u Pakracu da je uprava Saveza odlučila da se sastanak radnika održi 29. decembra u Radničkoj čitaonici i zahtijeva agitaciju među radnicima kako bi sastanak što bolje uspio133
- Učiteljska škola u Pakracu moli upute Prosvjetnog odjeljenja Kraljevske banske uprave Savske banovine u Zagrebu o postupku s prinadležnostima profesora Ante Rubeše koji je otpušten iz državne službe134
- Sresko načelstvo u Pakracu javlja Kraljevskoj banskoj upravi, Odsjeku za državnu zaštitu, da je radnički povjerenik Matija Rubido uoči 1. maja primio 50 letaka134
- Matija Rubido, izvještač Radničke komore, javlja Komori u Zagreb da je 35 radnika u kamenolomu Davida Pička u Šeovici stupilo u štrajk i moli posredovanje135
- Podružnica SDRJ u Pakracu javlja centrali u Zagreb da su radnici nezadovoljni što uprava parne pilane ?Slavex? odbija radničke zahtjeve za povećanjem nadnica i da se radnici nalaze pred pokretom135
- SDRJ u Zagrebu javlja Podružnici SDRJ u Pakracu da je akciji za povećanje nadnica trebao prethoditi zahtjev za sklapanje kolektivnog ugovora i zalaže se za organiziranost i solidarnost radnika u toku pokreta136
- Zapisnik o pregovorima između predstavnika i uprave parne pilane ?Slavex? i u Pakracu povodom zahtjeva radnika za povećanje nadnica u iznosu od 30%. Pregovori nisu uspješno okončani137
- Podružnica SDRJ u Pakracu javlja centrali u Zagreb da je, nakon neuspjelih pregovora, izbio štrajk radnika u parnoj pilani ?Slavex? i u vezi s tim upućuje deputaciju Savezu izvještavajući o zahtjevima radnika139
- SDRJ u Zagrebu izvještava Radničku komoru da su radnici parne pilane ?Slavex? stupili u štrajk 5. juna u 13 sati, jer im je uprava odbila povećanje nadnica i potpisivanje kolektivnog ugovora140
- Radnička komora obavještava Javnu burzu rada o štrajku radnika u parnoj pilani ?Slavex? u Pakracu sa zahtjevom da ne upućuje nove radnike142
- SDRJ u Zagrebu upozorava Podružnicu SDRJ u Pakracu da je odluka o štrajku donesena na brzinu i ističe potrebu organiziranosti i jedinstva akcije te korektnog postupka prema poslodavcu i vlasti, kao i prikupljanja hrane za radnike i pripremanja prijedloga za sklapanje kolektivnog ugovora142
- Zapisnik sa sastanka šumskih radnika poduzeća ?Slavex? d. d. u Pakracu s prijedlogom kolektivnog ugovora kojega dostavljaju SDRJ u Zagrebu143
- SDRJ u Zagrebu javlja Podružnici SDRJ u Pakracu da će upravi poduzeća ?Slavex? poslati nacrt kolektivnog ugovora i predlaže održavanje radničke skupštine144
- Savez građevinskih radnika Jugoslavije, Podsavez za Hrvatsku i Slavoniju u Zagrebu, javlja Radničkoj komori da se radnici u kamenolomu Davida Pička nalaze u štrajku i moli posredovanje145
- Podružnica SDRJ u Pakracu moli Radničku komoru za pomoć radnicima ?Slavexa? koji se nalaze u štrajku146
- Radnička komora javlja SDRJ u Zagrebu da je zatražila pregovore s firmom ?Slavex?, kao i posredovanje inspekcije rada u Osijeku i Sreskog načelstva u Pakracu146
- Radnička komora obavještava centralu ?Slavex? d. d. u Zagrebu o toku štrajka radnika parne pilane ?Slavex? u Pakracu i predlaže pregovore radi likvidacije štrajka147
- Napis ?Radničkih novina? o skupštini radnika poduzeća ?Slavex? d. d. u Pakracu koji se nalaze u štrajku148
- SDRJ u Zagrebu izvještava Radničku komoru da su u štrajk stupili i šumski radnici u Kamenskom i moli intervenciju Komore149
- ?Slavex? d. d. u Zagrebu javlja Radničkoj komori da se neće upuštati u pregovore s radnicima jer do jeseni ne namjerava nastavljati proizvodnju u pakračkom pogonu149
- SDRJ u Zagrebu javlja Podružnici SDRJ u Pakracu da je uputio pomoć radnicima koji se nalaze u štrajku i bodri ih da izdrže u borbi za bolje uvjete života i rada150
- Podružnica SDRJ u Pakracu obavještava Radničku komoru o razvoju štrajka i broju organiziranih radnika te moli upućivanje diletantske sekcije radi održavanja priredbe čiji bi prihod išao u korist štrajkaša151
- Podružnica SDRJ u Pakracu javlja SDRJ u Zagrebu da su radnici solidarni i da se vrši sakupljanje materijalne pomoći za nezbrinute članove Podružnice151
- SDRJ u Zagrebu javlja Ekspozituri Radničke komore u Osijeku o razvoju štrajka pilanskih i šumskih radnika u Pakracu i moli posredovanje152
- Radnička komora izvještava SDRJ da je o štrajku u ?Slavexu? d. d. Pakrac izvijestila sve burze rada153
- Petar Derganc, izaslanik Radničke komore, izvještava Komoru o toku pregovora između predstavnika kamenolomskih radnika i Davida Pička koji nisu uspješno okončani153
- SDRJ u Zagrebu daje upute Podružnici SDRJ u Pakracu o načinu raspodjele štrajkaške potpore i bodri radnike da izdrže u borbi za ostvarenje svojih zahtjeva154
- Radnički povjerenici parne pilane ?Slavex? žale se Radničkoj komori na postupak direktora Franka koji maltretira radničke povjerenike i uskraćuje radnicima pravo na zdravstvenu zaštitu155
- SDRJ u Zagrebu moli Podružnicu u Pakracu detaljnije informacije o postupku direktora Franka prema povjerenicima i radnicima, bodri radnike da budu jedinstveni i da izdrže u borbi za svoja prava156
- Podružnica SDRJ u Pakracu izvještava SDRJ u Zagrebu o postupku poslodavca prema radnicima i radničkim povjerenicima, pritužbi kod sreskog načelstva te o jedinstvu i solidarnosti radnilka157
- Uputstvo Radničke komore u Zagrebu Stjepanu Majetiću, izvještaču Komore u Pakracu, o načinu ostvarivanja zdravstvene zaštite radnika158
- Podružnica SDRJ u Pakracu javlja SDRJ u Zagrebu o sukobu štrajkaških straža s poslodavcem, osudi radnika Šimunića, posredovanju sreskog načelstva u sporu između radnika i poslodavca i djelatnosti HRS-a158
- Podružnica SDRJ u Pakracu javlja SDRJ u Zagrebu o prijemu letaka, neredovitoj isplati potpore, rješenju problema, oko izdavanja uputnica liječniku i skorim pregovorima s poslodavcem159
- SDRJ u Zagrebu izvještava Radničku komoru o neuspjelim pregovorima između predstavnika radnika i uprave parne pilane ?Slavex?, zakazivanju novih pregovora i moli posredovanje160
- Stevo Komerički, referent Radničke komore, podnosi izvještaj Komori o pregovorima između predstavnika radnika i uprave parne pilane ?Slavex?160
- Stevo Komerički, referent Radničke komore, podnosi izvještaj Komori o pregovorima između predstavnika radnika i uprave parne pilane ?Slavex? koji su 15. augusta uspješno okončani sklapanjem kolektivnog ugovora161
- Podružnica SDRJ u Pakracu javlja centrali u Zagrebu da su sada gotovo svi radnici sindikalno organizirani te da će na one izvan organizacije izvršiti pritisak da se sindikalno opredijele163
4. Radnički pokret u periodu borbi KPJ za demokratizaciju i obranu zemlje godine 1937?1941.165
- Napis ?Hrvatskog radnika? o osnivačkoj skupštini Podružnice HRS-a u Pakracu169
- Sresko načelstvo u Pakracu izvještava Kraljevsku bansku upravu da je u tkaonici Bogomila Šefca u Pakračkoj Poljani održana skupština radnica na kojoj je osnovana Podružnica HRS-a170
- Napis ?Radnika? o predavanju Mirka Kusa Nikolajeva u Radničkoj čitaonici u Pakracu171
- Napis ?Radnika? o sukobu firme ?Slavex? i seljaka zbog pruge Pakrac?Zvečevo koja prolazi preko seljačkih posjeda171
- Napis ?Radnika? o potrebi akcionog jedinstva izmedju URS-a i HRS-a na bazi klasnih interesa radniika172
- Okružni ured za osiguranje radnika Osijek izvještava ?Slavex? d. d. u Pakracu da se vrijeme prošlogodišnjeg štrajka (od 5. VI do 16. VIII 1936) ima smatrati prolaznim prekidom, a ne raskidom radnog odnosa, pa je poduzeće dužno uplatiti prinose za taj period173
- Stevo Komerički, referent Radničke komore, podnosi izvještaj Komori o neuspjelim pregovorima između predstavnika radnika i uprave ?Uljanik? d. d. u Bujavici174
- Sresko načelstvo u Pakracu izvještava Kraljevsku bansku upravu Savske banovine, Odjeljak za državnu zaštitu, o proslavi Prvog maja u Pakracu176
- Napis ?Radnika? o uspješnom radu dramske sekcije Radničke čitaonice176
- Sresko načelstvo Pakrac izvještava inspektora rada u Osijeku o pregovorima između predstavnika radnika i uprave parne pilane ?Slavex? povodom zahtjeva radnika za povećanje nadnica177
- Zapisnik o pregovorima između predstavnika radnika i uprave parne pilane ?Slavex? koji su nakon treće rasprave okončani sklapanjem nagodbe za povišenje nadnica od 8 do 10%178
- Zapisnik o pregovorima između radnika i uprave Ribogojstva d.d. Pakračka Poljana povodom zahtjeva radnika za povećanje nadnica. Na pregovorima nije došlo do sporazuma182
- Sresko načelstvo u Pakracu izvještava Inspekciju rada u Osijeku o neuspjelim pregovorima između radnika i uprave Ribogojstva d. d. Pakračka Poljana i moli posredovanje184
- Zapisnik o pregovorima između predstavnika radnika i uprave Ribogojstva d. d. Pakračka Poljana, koji su okončani sklapanjem kolektivnog ugovora185
- Napis ?Radnika? o rezultatima izbora za radničke povjerenike u parnoj pilani ?Slavex? d. d.186
- Sresko načelstvo u Pakracu obavještava inspektora rada u Osijeku o pokušaju posredovanja između predstavnika mlinarskih radnika i poslodavca u mlinu Teodora Faka u Pakračkoj Poljani. Posredovanje nije uspjelo187
- Sresko načelstvo u Pakracu izvještava Kraljevsku bansku upravu Savske banovine i inspektora rada u Osijeku o izbijanju štrajka među radnicima u paromlinu Teodora Faka u Pakračkoj Poljani i o poduzetim mjerama za okončanje spora188
- Napis ?Hrvatskog radnika? o sklapanju kolektivnog ugovora između radnika i poduzeća Ribogojstvo d. d. u Pakračkoj Poljani188
- Sresko načelstvo u Pakracu javlja Kraljevskoj banskoj upravi Savske banovine, Odjeljku za državnu zaštitu, da je 19. jula prestao štrajk radnika u paromlinu Teodora Faka i da su sklopljeni individualni ugovori između radnika i poslodavca189
- Ivan Hodak, izvještač Radničke komore, javlja Komori o štrajku kamenolomskih radnika na Psunju189
- Ivan Hodak, izvještač Radničke komore, upoznaje Komoru o okončanju štrajka u kamenolomu Psunj i o povišenju nadnica radnicima za 8%190
- Napis ?Radnika? o uspješnom djelovanju sindikalne podružnice URS-a, klasnoj solidarnosti radnika i o sukobu s HRS-om191
- Radnička komora upućuje svog referenta na raspravu pomirenja između radnika firme ?Uljanik? d. d. u Bujavici povodom zahtjeva radnika za povišenjem nadnica191
- Stevo Komerički, referent Radničke komore, izvještava Komoru o pregovorima između predstavnika radnika i uprave firme ?Uljanik? d. d. u Bujavici koji su okončani sklapanjem kolektivnog ugovora i povećanjem nadnica192
- Sresko načelstvo u Pakracu izvještava Ministarstvo unutrašnjih poslova, Odjeljenje za državnu zaštitu u Beogradu o skupštini radnika učlanjenih u HRS193
- Sresko načelstvo u Pakracu javlja Ministarstvu unutrašnjih poslova u Beogradu da je radništvo Brodske imovne općine stupilo u štrajk, da dvije pomirbene rasprave nisu dovele do sporazuma i da su u vezi sa sukobom između radnika i poslodavca poduzete sve mjere predostrožnosti194
- SDRJ u Zagrebu javlja Radničkoj komori da su zakazani pregovori između predstavnika radnika i uprave parne pilane ?Slavex? i moli Komoru da uputi svoga referenta195
- Sresko načelstvo u Pakracu izvještava Ministarstvo unutrašnjih poslova u Beogradu o prestanku štrajka radnika Brodske imovne općine, Šumske uprave Kamensko?Vučjak195
- Stevo Komerički, referent Radničke komore, podnosi izvještaj o pregovorima između predstavnika radnika i uprave parne pilane ?Slavex? koji nisu uspješno završeni196
- Napis ?Radnika? o pobjedi URS-a na izborima za radničke povjerenike u parnoj pilani ?Slavex?197
- Zapisnik o prvoj pomirbenoj raspravi između predstavnika radnika i uprave parne pilane ?Slavex? povodom zahtjeva radnika za povišenje nadnica. Rasprava nije uspješno okončana197
- Zapisnik o drugoj pomirbenoj raspravi između predstavnika radnika i uprave parne pilane ?Slavex? povodom zahtjeva radnika za povećanje nadnica. Pomirba nije uspjela199
- Zapisnik o pregovorima između predstavnika radnika i uprave parne pilane ?Slavex? koji su okončani povišenjem nadnica i produženjem kolektivnog ugovora do 15. aprila 1939. godine201
- Općinska uprava Pakračka Poljana izvještava Sresko načelstvo u Pakracu o zapljeni pisma s komunističkom sadržinom204
- Napis ?Radnika? o godišnjoj skupštini Podružnice URS-a u Pakracu na kojoj su sumirani postignuti rezultati u vođenju tarifninh pokreta i organiziranja radnika204
- Napis ?Radnika? o položaju građevinskih radnika u Pakracu204
- Napis ?Hrvatskog radnika? o osnivanju Podružnice HRS-a u Lipiku205
- Sresko načelstvo u Pakracu telegrafski izvještava Kraljevsku bansku upravu Savsike banovine, Odjeljak za državnu zaštitu, da su radnici Brodske imovne općine u Pakracu stupili u štrajk206
- Sresko načelstvo u Pakracu telegrafski izvještava Kraljevsku bansku upravu Savske banovine, Odjeljak za državnu zaštitu, da su radnici Brodske imovne općine u Kamenskom stupili u štrajk206
- Sresko načelstvo u Pakracu telegrafski izvještava Kraljevsku bansku upravu Savske banovine, Odjeljak za državnu zaštitu, da su šumski radnici poduzeća ?Slavex? u šumskim predjelima Bukovački i Dugački potok stupili u štrajk206
- Radnička komora u Zagrebu moli Ekspozituru inspekcije rada u Osijeku da u skladu sa zahtjevom SDRJ u Zagrebu posreduje u sporu između šumskih radnika i Brodske imovne općine u Pakracu207
- Inspekcija rada u Osijeku izvještava Radničku komoru u Zagrebu da spor radnika Brodske imovne općine i poslodavca nema izgleda za okončanje zbog obostrane nepopustljivosti208
- Sresko načelstvo u Pakracu telegrafski izvještava Kraljevsku bansku upravu Savske banovine, Odjeljak za državnu zaštitu, da su šumski radnici ?Slavexa? d. d. prekinuli štrajk s obzirom da su ostvarili povećanje nadnica i produženje kolektivnog ugovora208
- Sresko načelstvo u Pakracu telegrafski izvještava Kraljevsku bansku upravu Savske banovine, Odjeljak za državnu zaštitu, da su radnici Brodske imovne općine u Pakracu prekinuli štrajk pošto su postigli povećanje nadnica i produženje kolektivnog ugovora209
- SDRJ u Zagrebu javlja Radničkoj komori da je uprava parne pilane ?Slavex? otkazala kolektivni ugovor i da će se održati pregovori u vezi s projektom novog kolektivnog ugovora209
- Napis ?Hrvatskog radnika? o pokretu radnika u kupalištu Lipik210
- Stevo Komerički, referent Radničke komore, podnosi izvještaj Komori o pregovorima između predstavnika radnika i uprave parne pilane ?Slavex? koji nisu doveli do sporazuma210
- Zapisnik o pomirbenoj raspravi između predstavnika radnika i uprave parne pilane ?Slavex? na kojoj su razmotreni prijedlozi novog kolektivnog ugovora211
- Sresko načelstvo u Pakracu izvještava Kraljevsku bansku upravu Savske banovine, o proslavi 1. maja u Pakracu213
- Zapisnik o drugoj pomirbenoj raspravi između predstavnika radnika i uprave parne pilane ?Slavex? na kojoj su ponovno razmotreni prijedlozi kolektivnog ugovora214
- Zapisnik o pregovorima između predstavnika radnika i uprave parne pilane ?Slavex? u Pakracu koji su završeni povišenjem nadnica i produženjem kolektivnog ugovora do 30. travnja 1940.216
- Stevo Komerički, referent Radničke komore, podnosi izvještaj o toku druge pomirbene rasprave između predstavnika radnika i uprave parne pilane ?Slavex?217
- Stevo Komerički, referent Radničke komore, izvještava Komoru o toku pregovora između predstavnika radnika i uprave parne pilane ?Slavex? koji su završili produženjem kolektivnog ugovora218
- Napis lista ?Seljačka misao? o utjecaju kapitala na selo219
- Upravno ravnateljstvo parne pilane ?Slavex? izvještava Sresko načelstvo u Pakracu da su radnici obustavili rad u znak solidarnosti s radnikom Matom Lulićem koji je otpušten s posla zbog sukoba s Đurom Ivanovićem, namještenikom firme220
- Napis ?Hrvatskog radnika? o protestnom štrajku radnika u poduzeću ?Slavex? u Pakracu u znak solidarnosti s otpuštenim radnikom221
- Zapisnik o pomirbenoj raspravi između predstavnika radnika i uprave ?Slavex? d. d. u Pakracu koja nije završila sporazumom222
- ?Slavex? d. d. ? parna pilana Pakrac javlja SDRJ u Zagreb da je, usprkos dogovoru o nastavljanju pregovora tokom idućeg tjedna, radništvo stupilo u štrajk prisiljavajući činovništvo da napusti posao223
- Sresko načelstvo u Pakracu izvještava Inspektora rada u Osijeku o pokretu radnika u parnoj pilani ?Slavex? i moli hitnu intervenciju224
- Sresko načelstvo u Pakracu izvještava inspektora rada u Osijeku o toku štrajka u poduzeću ?Slavex?225
- Inspektor rada u Osijeku izvještava Bansku vlast banovine Hrvatske, Inspekciju rada u Zagrebu, o posredovanju u sporu između radnika i uprave poduzeća ?Slavex?226
- Zapisnik o pregovorima radi likvidacije štrajka u parnoj pilani ?Slavex? d. d. u Pakracu, koji su okončani utvrđivanjem skuparinskog dodatka putem produženja kolektivnog ugovora do 1. aprila 1941. godine228
- Sresko načelstvo u Pakracu izvještava Bansku vlast Banovine Hrvatske, Odjel za unutrašnje poslove, da su radnici parne pilane ?Slavex? prekinuli štrajk pošto su polučili povećanje nadnica229
- Izborni proglas radničke liste u Pakracu za općinske izbore230
- Napis ?Hrvatskog radnika? o položaju i uvjetima rada bolničkog osoblja u Pakracu231
- Napis ?Radničkog tjednika? o sukobima između URS-a i HRS-a u Pakracu232
- SDRJ u Zagrebu javlja Radničkoj komori da su radnici poduzeća ?Slavex? u Pakracu podnijeli zahtjev za povećanje nadnica i da direktni pregovori nisu uspjeli pa moli Komoru za posredovanje233
- Zapisnik s rasprave u Radničkoj komori u Zagrebu prilikom posredovanja između predstavnika radnika i uprave poduzeća ?Uljanik? d. d. u Bujavici233
- ?Slavex? d. d. ? parna pilana Pakrac javlja Radničkoj komori u Zagrebu da su radnici stupili u štrajk234
- Napis ?Političkog vjesnika? o pritisku vlasti na radnike u Bujavici da se vrate na posao i o solidarnosti seljaka iz okolnih sela sa štrajkašima235
- Sresko načelstvo u Pakracu izvještava Kabinet bana Banske vlasti Banovine Hrvatske o uzrocima štrajka u poduzeću ?Slavex? u Pakracu235
- Ivo Bajcer, referent Radničke komore, izvještava Komoru da se radnici poduzeća ?Slavex? nalaze u štrajku i da poduzeće odbija pregovore s radnicima236
- Odluka Sreskog načelstva u Pakracu o proglašenju štrajka radnika u ?Slavexu? ilegalnim s pozivom radnicima da se vrate na posao237
- SDRJ obavještava Radničku komoru da je Sresko načelstvo u Pakracu poništilo posredovanje od 24. septembra. S obzirom da su se radnici vratili na posao, poziva Komoru da odredi pomirenje i pošalje referenta238
- Zapisnik o posredovanju u sporu između predstavnika radnika i uprave parne pilane ?Slavex? na kojem su razmatrani zahtjevi radnika za povećanje nadnica239
- Zapisnik o posredovanju u sporu između predstavnika radnika i poslodavca Brodske imovne općine Kamensko, stovarište Pakrac, koje je završilo sporazumom240
- Zapisnik o drugoj pomirbenoj raspravi u sporu između radnika i uprave poduzeća ?Slavex? koja je završila sporazumom i povišenjem skuparinskog dodatka u iznosu od 0,62 d po satu241
- Sresko načelstvo u Pakracu izvještava Kabinet bana Banske vlasti Banovine Hrvatske o uspješno okončanom sporu između radnika i poduzeća ?Slavex? d.d.242
- Antun Jurušić, referent Radničke komore, podnosi izvještaj o posredovanju u sporu između Saveza hrvatskih privatnih namještenika i Udruženja trgovaca za srez Pakrac u pogledu uređenja radnih uvjeta i skuparinskog dodatka. Posredovanje nije uspjelo243
- HRS javlja Radničkoj komori da je od ?Slavexa? ? parne pilane u Palkracu zatražio skuparinski dodatak od 30% i da na to nije dobio odgovor pa moli Komoru da hitno sazove pomirbenu raspravu244
- Zapisnik o posredovanju između radnika i ?Slavexa? ? parne pilane u Pakracu povodom zahtjeva HRS-a za povećanjem skuparinskog dodatka. Posredovanje nije uspjelo245
- Ivo Bajcer, referent Radničke komore, podnosi izvještaj o posredovanju u sporu između radnika i ?Slavexa? ? parne pilane Pakrac povodom zahtjeva za povećanje skuparinskog dodatka. Posredovanje nije uspjelo246
II. DIO * NARODNOOSLOBODILACKI POKRET U PAKRACU I OKOLINI 1941?1945.247
RAZVOJ NOP-a 1941?1945. S POSEBNIM OSVRTOM NA SLAVONIJU I PAKRAČKI KRAJ249
- Napis iz ?Priloga građi za historiju NOP u Slavoniji 1941. god.? o radu KPJ na organiziranju ustanka u pakračkom kraju252
- Izvod iz izvještaja Ministarstva unutrašnjih poslova NDH, Ravnateljstva za javni red i sigurnost o napadu komunista na općinsku zgradu u Bučju256
- Telegram Oružničkog zapovjedništva o borbi ustaša i partizana kod sela Toranj256
- Izvor iz dnevnog izvještaja Zapovjedništva II domobranskog zbora o napadu partizana na željezničku stanicu Poljana i rušenju mosta na relaciji Poljana?Brezine257
- Izvod iz dnevnog izvještaja Vrhovnog oružničkog zapovjedništva o ubistu deset seljaka Srba u selu Šeovica257
- Izvještaj Kotarske oblasti y Pakracu Ravnateljstvu za javni red i sigurnost... o napadu partizana na oružničku stražu kod Pakračke Poljane i sukobu partizana i domobrana između sela Lovske i Korita257
- Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva Ministarstvu Hrvatskog domobranstva o napadu partizana na općinsku zgradu u Bučju i sukobu partizana s ustašama i oružnicima kod Rogulja259
- Izvještaj Ustaškog logora u Pakracu o otpremanju Srba u jasenovački logor259
- Izvještaj Ustaškog logora o otpremanju Jevreja u logor Jasenovac260
- Izvještaj stožernog natporučnika Poglavnikove tjelesne bojne Ravnateljstvu ustaškog redarstva u Zagrebu o ubistvu seljaka u Šeovici262
- Izvještaj Zapovjedništva Prve hrvatske oružničke pukovnije Ravnateljstvu za javni red i sigurnost... o borbi partizana s domobranima i oružnicima nedaleko od Koturića263
- Izvod iz izvještaja politkomesara I slavonskog bataljona Glavnom štabu NOPO Hrvatske o akcijama I čete i sastanku kotarskog komiteta KPH Pakrac264
- Izvod iz izvještaja šefa policije Velika župa Livac?Zapolje Ustaškoj nadzornoj službi, Ured I, u Zagrebu o pojavi partizanskog pokreta, agitaciji komunista na pridobijanju suradnika, formiranju partizanskih vodova i oružanim akcijama na teritoriji župe265
- Izvod iz izvještaja Oružničkog voda Pakrac izaslaniku Glavne ustaške vojnice u Pakracu o suradnji oružnika s partizanima, odlasku mještana iz Pakraca i okolnih sela u partizane, neodazivu mladića iz Kukunjevca pozivima za regrutaciju i o mjerama koje treba poduzeti za suzbijanje NOP-a267
- Izvod iz izvještaja Velike župe Livac?Zapolje Glavnom stožeru Hrvatskog domobranstva o oružanim napadima partizana na području kotara Pakrac u vremenu od augusta 1941. do marta 1942. godine270
- Izvod iz izvještaja I slavonskog NOPO Glavnom štabu NOPO Hrvatske o izvedenim akcijama u vremenu od 1. do 22. marta277
- Izvod iz dnevnog izvještaja Zapovjedništva II domobranskog zbora o zabrani rada radnicima u šumi nedaleko od Pakraca278
- Izvod iz obavijesti Župske redarstvene oblasti u Novoj Gradiški svim redarstvenim oblastima u NDH... o raspisanoj potjernici za osobama koje su pristupile partizanima278
- Izvod iz izvještaja Vrhovnog oružničkog zapovjedništva Glavnom stožeru Hrvatskog domobranstva ... o napadu partizana na Poljanu280
- Izjava sa saslušanja Petra Pinčića, predstojnika Kotarske oblasti u Pakracu, o političkim prilikama na području kotara281
- Izvještaj Oružničke postaje Kukunjevac Zapovjedništvu Prve hrvatske oružničke pukovnije... o pretresu sela općine Kukunjevac i o hapšenju i saslušanju simpatizera NOP-a284
- Dopis Općinskog poglavarstva u Španovici Kotarskoj oblasti u Pakracu... hapšenju mještana Španovice i o otvorenom pismu partizana ustaškom taborniku sa zahtjevom da pusti sve pritvorenike u Španovici i da ustaška bojna odloži oružje, jer će u protivnom ovo selo uništiti285
- Zapovjedništvo IV gorskog zdruga predlaže Zapovjedništvu II domobranskog zbora da se u cilju suzbijanja partizanskog pokreta pozove putem oglasa letaka odbjeglo stanovništvo svojim kućama, a u slučaju neodaziva da se njihove porodice isele i imovina zaplijeni286
- Izvještaj Kotarske oblasti u Pakracu Ministarstvu unutrašnjih poslova... o prekidu tt veza na području općine Španovica287
- Izvod iz izvještaja Župske redarstvene oblasti u Novoj Gradiški Ravnateljstvu za javni red i sigurnost o otkazu poslušnosti stanovnika sela Brusnik i Lipovac prema upravnim vlastima Općinskog poglavarstva u Španovici i prekidu telefonskih veza na relaciji Pakrac?Španovica288
- Izvještaj Ravnateljstva za javni red i sigurnost Glavnom stožeru ustaške vojnice o nesigurnim prilikama na području Pakraca uslijed učestalih napada partizana na saobraćajne i industrijske objekte288
- Izvod iz izvještaja I bataljona I odreda Štabu III operativne zone o izvršenoj diverziji na pruzi Banova Jaruga ? Daruvar i o neuspjelom napadu na vijadukt u Krndiji289
- Izvještaj Petrolejskog d. d. ?Uljanik? u Zagrebu Ministarstvu za šumarstvo i rudarstvo u NDH o napadu partizana i uništenju pogonskih objekata u Bujavici289
- Izvještaj Zapovjedništva XIII ustaške bojne Glavnom stožeru Ustaške vojnice... o raspoloženju naroda! aktivnosti partizana na području Pakraca i Lipika290
- Izvještaj Općinskog poglavarstva u Španovici Župskoj redarstvenoj oblasti u Novoj Gradiški o otkazu poslušnosti stanovnika osam sela na području španovačke općine291
- Izvještaj Zapovjedništva XIII ustaške bojne Glavnom stožeru Ustaške vojnice ... o hapšenju, preslušavanju i uhistvu stanovnika Seovice zbog suradnje s partizanima293
- Izvještaj Oružničke postaje u Kukunjevcu Zapovjedništvu oružničkog krila... o održanom mitingu u Brezinama i agitaciji partizana da se seljaci ne odazivaju u vojsku i ne predaju pšenicu vlastima294
- Izvod iz izvještaja Zapovjedništva XIII ustaške bojne Glavnom stožeru Ustaške vojnice... o napadu partizana na Pakrac i sprečavanju žetve seljacima295
- Zapovjedništvo XIII ustaške bojne iz Lipika moli Glavni stožer Ustaške vojnice za pojačanje bojne jednom satnijom novaka uslijed velikih gubitaka u borbi s partizanima296
- Izvještaj Kotarske oblasti u Pakracu Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH... o paljenju pšenice na njivama iseljenih seljaka iz Šeovice296
- Izvod iz izvještaja Štaba I bataljona I odreda III operativne zone Štabu zone akcijama jedinice na području Pakraca u vremenu od 26. juna do 31. jula 1942. godine297
- Izvještaj Štaba I odreda III operativne zone Štabu Zone o ustaškim operacijama ?čišćenja? na području Psunja i raspoloženju naroda301
- Izvod iz naredbe Štaba III operativne zone Štabu I bataljona II odreda za novi raspored snaga302
- Kotarska oblast u Pakracu obavještava Ministarstvo unutrašnjih poslova NDH da uslijed partizanske aktivnosti nije u mogućnosti ispuniti zahtjev IV gorskog zdruga i oformiti kotarski odjel303
- Izvještaj Štaba I odreda III operativne zone Štabu zone o kretanju ustaša i Nijemaca na području Pakraca, upućenom pozivu Nijemaca narodu zabrdskih sela da se vrati kućama i o hvatanju ustaških špijuna305
- Izvještaj Oružničke postaje Kukunjevac Oružničkom krilnom zapovjedništvu ... o dolasku partizana u selo Jagma i održanom mitingu nedaleko od sela306
- Izvještaj Zapovjedništva Ustaškog obrambenog zdruga u Lipiku Župskoj redarstvenoj oblasti u Novoj Gradiški... o napadu partizana na ustaše koji su štitili berbu šljiva u Šeovici. Za odmazdu ustaše su zapalile cijelo selo307
- Izvještaj Štaba I odreda III operativne zone Štabu Zone o osnivanju intendanture pri Štabu Odreda i Štabovima bataljona, organizaciji zanatskih radionica i o uspostavi suradnje intendanata s NOO-ima i odborima AFŽ308
- Dopis Štaba I odreda III operativne zone intendantu Odreda o rasporedu odf jeće, hrane i stoke zaplijenjene prilikom likvidiranja ustaškog uporišta Španovice308
- Izvod iz izvještaja Štaba III operativne zone Glavnom štabu NOPO Hrvatske o likvidaciji ustaškog uporišta Španovice310
- Naredba Štaba I odreda III operativne zone predsjednicima NOO-a za spremanje hrane u zemunice radi osiguranja prehrane partizana u toku zime312
- Izvod iz izvještaja Ministarstva unutrašnjih poslova NDH Ministarstvu hrvatskog domobranstva o napadu partizana na Španovicu313
- Štab I odreda III operativne zone obavještava Štab Zone da su seljaci iz sela oko Španovice provalili u Španovicu, gdje su pljačkali pojedine kuće i zapalili vatrogasni dom, općinsku zgradu i crkvu314
- Izvod iz obavijesti Župske redarstvene oblasti u Novoj Gradiški Središnjem uredu za suzbijanje kriminaliteta u Zagrebu... da se raspiše potjernica za osobama koje su se priključile partizanima315
- Dopis Predsjedništva vlade NDH Zapovjedništvu Ustaške vojnice... o zločinima ustaša u Subockoj i o navodnim postupcima partizana za pridobijanje naroda da se priključe NOP-u317
- Izvod iz izvještaja Štaba Hl operativne zone Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama I odreda na teritoriji kotara Pakrac318
- Izvještaj Štaba I odreda III operativne zone Štabu Zone o organizaciji pozadinske službe na sektoru djelovanja Odreda319
- Izvod iz izvještaja Povjerenstva CK KPH za Slavoniju Centralnom komitetu KPH o organizacionom stanju i radu Partije, SKOJ-a NOO-a i AFŽ-a320
- Izvod iz izvještaja Štaba I odreda III operativne zone Štabu Zone o akcijama Odreda na području kotara Pakrac322
- Izvod iz izvještaja Inicijativnog antifašističkog odbora žena za Slavoniju i Srijem Povjerenstvu CK KPH za Slavoniju i Srijem o formiranju Kotarskog antifašističkog odbora žena za kotar Pakrac323
- Komanda Psunjskog područja prosljeđuje Štabu I odreda molbu mjesnih NOO-a i članova KPJ u Tornju i Donjoj Obriježi za likvidaciju ustaških posada324
- Naredba Komande Psunjskog područja intendantu II ekonomskog sektora u Cikotama za preuređenje školske prostorije u ambulantu, izradu bolničkog rublja i preseljenje mobilizacionog centra iz Rogulja u školu na Glavici324
- Izvod iz izvještaja Štaba I odreda III operativne zone Štabu Zone o izvedenim akcijama na području Pakraca u vremenu od 18. do 28. januara325
- Dopis Kotarskog NOO-a Pakrac Komandi Psunjskog područja o nekorektnim postupcima jedinica NOV prilikom korištenja privatne imovine327
- Izvod iz izvještaja Komande Psunjskog područja Štabu III operativne zone o političkom radu među narodom, otvaranju škola i omladinskog doma u Budićima i o radu komandi straža, intendantura i zarobljeničkog logora329
- Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Pakrac Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o organizacionom stanju i političko-prosvjetnom radu partijskih, skojevskih i antifašističkih organizacija, mobilizaciji boraca u NOV, održavanju veze s domobranskim garnizonima i o raspoloženju naroda i narodnosti prema NOP-u331
- Izvod iz izvještaja Štaba IV divizije Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Pakrac340
- Dopis OK KPH Nova Gradiška Kotarskom komitetu KPH Pakrac o načinu mobilizacije boraca, izborima za NOO-e i o pripremama za održavanje plenuma OK KPH341
- Bojna relacija IV gorskog zdruga u februaru 1943. godine341
- Telegram Četvrte gorske divizije Operativnom odjelu Ministarstva oružanih snaga NDH o pretresanju sela Skenderovci i Bukovčani345
- Dopis Štaba III operativne zone Štabu I odreda o povratku ustaško-domobranske vojske u Bučje i Španovicu, nalogu za postavljanje zasjeda na cesti Španovica?Pakrac i o pobjedi jedinica IV divizije NOV i POH u bici kod šušnjara i Mrkoplja345
- Dopis Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška Kotarskom komitetu KPH Pakrac o pripremi naroda za izbore u onim mjestima gdje uslijed vojnih operacija izbori za općinske i kotarske NOO-e i Oblasni NOO za Slavoniju nisu mogli biti provedeni346
- Izvještaj Regrutne komisije III operativne zone Štabu Zone i Štabu IV divizije NOV i POH o uspjehu mobilizacije boraca u NOV348
- Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Pakrac Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o organizacionom stanju, agitaciono-propagandnom i kulturno-prosvjetnom radu partijskih skojevskih i antifašističkih organizacija na terenu, o uspjehu mobilizacije boraca u NOV i suradnji s domobranima, o radu i organizaciononm stanju NOO-a i o raspoloženju naroda i narodnosti prema NOP-u349
- Zapisnik sa sastanka mjesnih vođa Njemačke narodne skupine kotara Pakrac o nesigurnom položaju mjesnih skupina uslijed napadaja partizana, suradnji sve većeg broja Hrvata, Čeha i Nijemaca s NOP-om, odlaskom liječnika iz Pakračke bolnice u partizane i o oslobođenju vojnih obveznika putem podmićivanja predstavnika kotarskih vlasti356
- Izvještaj Kotarske oblasti u Pakracu Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH... o napadu partizana na Badljevinu i diverziji na željezničkoj pruzi Pakrac?Badljevina358
- Dopis Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška Kotarskom komitetu KPH Pakrac o zapostavljanju osnovnih zadataka iz djelokruga rada Komiteta u organizacionom i političkom pogledu, traženju podataka o načinu održavanja u slučaju ilegalnih uslova rada, o jačanju morala kod naroda i intenzivnijoj suradnji s domobranima, o političkom uzdizanju kadrova i o mobilizaciji boraca u NOV359
- Uputstvo Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška svim kotarskim komitetima o potrebi raskrinkavanja izdajničkog djelovanja vodstva HSS-a, široj mobilizaciji i angažiranju hrvatskcg naroda u NOP-u i o neprekidnoj budnosti prema mjerama ustaško-okupatorskog režima i njegovoj propagandi među narodom360
- Izvještaj Kotarske oblasti u Pakracu Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH... o dolasku XVII NO brigade u Badljevinu, održanom mitingu i zabavi i o oduzimanju stoke koju su seljaci hranili za državni otkup362
- Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Pakrac Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o organizacionom stanju i političkom radu partijskih, skojevskih i društveno-političkih organizacija, radu NOO-a na privrednom i prosvjetnom planu, agitaciji i propagandi i uspjehu mobilizacije boraca u NOV, radu udarne grupe i radnih četa i o ekonomskom stanju i raspoloženju naroda i narodnosti prema NOP-u363
- Izvod iz izvještaja Štaba X divizije NOV Hrvatske političkom komesaru II korpusa NOV i POH o političkom radu boraca među narodom u selima pakračkog kraja370
- Izvještaj Štaba X divizije Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o diverziji XVII NO brigade na pruzi Banova Jaruga?Lipik371
- Izvod iz izvještaja Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH o borbama s jedinicama NOV i POJ na području Pakraca372
- Dopis Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška svim kotarskim komitetima o sazivu plenuma Okružnog komiteta u Zabrdskim Kričkama, nedovoljnim pripremama naroda u borbi za žetvu, upućivanju naroda da bježi u šume ispred prisilne mobilizacije i odvođenja na rad u Njemačku i o upućivanju aktivista na srednji partijski kurs pri Oblasnom komitetu KPH373
- Obavijest Glavnog žetvenog odbora za Slavoniju štabovima XVIII i XXI NO brigade i svim štabovima odreda i komandi područja o svom konstituiranju i formiranju žetvenih odbora pri komandama područja, koji će pod parolom ?mjesec dana rada bez predaha? u suradnji s društveno-ipolitičkim organizacijama na terenu obavljati i osiguravati žetvu i vršidbu žitarica374
- Napis ?Glasa Slavonije? o uspjehu kampanje sabiranja hrane za jedinice NOV i POJ u selima na području Psunja376
- Izvještaj Ustaškog stožera Velike župe Livac?Zapolje Glavnom ustaškom stanu u Zagrebu... o suradnji mještana iz Poljane, Bujavice i Golubinjaka s partizanima377
- Izvještaj Kotarske oblasti u Pakracu Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH... o prekidu saobraćaja na relaciji Pakrac?Daruvar zbog rušenja željezničkog mosta nedaleko Pakraca378
- Izvještaj 4. gorske pukovnije Zapovjedništvu 4. gorskog zdruga o dolasku njemačke vojske u Poljanu i strijeljanju mještana u selu378
- Izvještaj obavještajnog oficira za pakrački sektor Rajonskom obavještajnom centru Psunjskog područja o brojnom stanju, naoružanju i utvrđenju vojnih posada u Pakracu, Badljevini i Lipiku379
- Izvod iz izvještaja Posavskog NOPO Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o izvedenim akcijama i diverzijama na području Pakraca380
- Izvještaj Štaba Posavskog NOPO Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o diverzijama na pruzi Lipik?Poljana383
- Izvještaj Kotarskog komiteta SKOJ-a Pakrac Okružnom komitetu SKOJ-a Nova Gradiška o organizacionom stanju i radu SKOJ-a, USAOH-a, pionira i omladinskih radnih četa, o održanoj konferenciji SKOJ-a i o izboru kotarskog rukovodstva i delegata za Okružnu konferenciju SKOJ-a384
- Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Pakrac Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o organizacionom stanju i radu partijskih, skojevskih i antifašističkih organizacija, rjidu NOO-a, radnih četa i ekonomskom stanju naroda, političkom radu među narodom i uspjehu mobilizacije boraca i o prelasku domobrana u partizane388
- Izvještaj Štaba Zapadne grupe odreda Štabu II korpusa NOV i POH o uspjehu postavljenih zasjeda Posavskog odreda na željezničkoj pruzi Banova Jaruga?Pakrac394
- Osuda Ratnog suda 4. gorskog zdruga protiv Ivice Mraza, domobrana, i Antuna Rengela, mještanina Badljevine, što su prenosili i dijelili letke komunističkog sadržaja među domobranima396
- Slaredba Štaba VI korpusa NOV i POJ Štabu XII divizije da se prilikom upada partizanskih jedinica u Pakrac ne uništavaju lokomotive399
- Izvještaj Kotarske oblasti u Pakracu Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH... o napadu partizana na Pakrac399
- Naredba Štaba VI korpusa NOV i PO Jugoslavije Štabu I diverzantskog bataljona za miniranje ceste Pakrac ? Slav. Požega400
- Izvod iz izvještaja Štaba VI korpusa Glavnom štabu NOV i POH o napadu na Pakrac400
- Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Pakrac Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o ekonomskom stanju i raspoloženju naroda, organizacionom stanju i nedovoljnom teoretskom uzdizanju kadrova KPJ, SKOJ-a i antifašističkih organizacija, radu NOO-a i radnih četa, mobilizaciji boraca i slaboj suradnji s domobranima i o agitaciono-propagandnom i kulturno-prosvjetnom radu u pozadinskim jedinicama i ustanovama401
- Izvještaj Ustaškog logora u Pakracu Glavnom ustaškom stanu o nepovoljnim političkim i ekonomskim prilikama, nesigurnom položaju pristaša ustaškog pokreta, očekivanju ponovnog partizanskog napada na Pakrac i zahtjevu za poduzimanjem mjera protiv obitelji čiji su članovi u partizanima408
- Izvještaj mjesnog vođe Njemačke narodne skupine iz Lipika vođi Skupine u Osijeku o suradnji s NOP-om i aktivnom učešću u njemačkoj partizanskoj jedinici Nijemaca iz Antunovca, Uljanika i Blagorodovca409
- Izvještaj Kotarske oblasti u Pakracu Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH... o dolasku partizana u Dobrovac i održanom mitingu sakupljenom narodu411
- Izvještaj Kotarskog NOO-a Pakrac Kotarskom komitetu KPH Pakrac o održanom savjetovanju NOO-a i reorganizaciji pojedinih odbora koji nisu zadovoljavali u radu i o mjerama gospodarskog prometnog, zđravstvenosocijalnog, prosvjetnog i propagandnog odsjeka u svrhu poboljšanja ekonomskih i društveno-političkih prilika411
- Zapovijest 2. bojne 4. gorskog zdruga zapovjedništvima 5, 6, 7. i 8. satnije za vršenje racija i odvođenje svih vojnosposobnih muškaraca od 1908. godišta pa nadalje na služenje vojnog roka415
- Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Pakrac Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o političkim prilikama i odanosti naroda prema NOP-u, organizacionom stanju Partije i nedovoljnom teoretskom obrazovanju kadrova i o kultumo-prosvjetnom radu u vojno-pozadinskim ustanovama i radionicama416
- Naredba Štaba Zapadne grupe NOPO štabovima Posavskog, Daruvarskog i Bilogorskog odreda za rušenje mostova i prekopavanje cesta418
- Presuda Vojnog suda Komande Psunjskog područja kojom se Đuro Basarić kažnjava smrtnom kaznom zbog četničke djelatnosti419
- Izvještaj Kotarskog NOO-a Pakrac o radu kulturno-prosvjetnih odbora, stanju osnovnih škola i održavanju nastave, broju nepismenih i organiziranju analfabetskih tečajeva i o odnosu učitelja prema narodu420
- Izvod iz izvještaja o političkim i ekonomskim prilikama na području kotara Pakrac428
- Izvod iz izvještaja Štaba Posavskog NOPO Štabu Zapadne grupe NOPO o brojčanom stanju, naoružanju i utvrđenjima ustaško-domobranskih i okupatorskih posada na području Pakraca434
- Izvod iz zapovijesti Štaba Posavskog NOPO štabovima podređenih jedinica za likvidiranje pancera koji krstari na relaciji Pakrac?Poljana435
- Izvještaj Štaba XVII NO brigade Štabu XXVIII divizije NOVH o borbi Brigade s jedinicama domobranske VIII gorske pukovnije kod Bučja435
- Izvještaj Kotarskog NOO-a Pakrac Okružnom NOO-u Nova Gradiška o socijalnom stanju naroda na području općina Brusnik, Bučje i Jakovci438
- Izvod iz izvještaja Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o upadu 8. gorske pukovnije na oslobođenu teritoriju438
- Dopis Štaba VI korpusa NOV i POJ Štabu zapadne grupe NOPO o nekorektnim postupcima boraca Posavskog odreda439
- Izvod iz izvještaja Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o pojačanom djelovanju pristaša HSS-a i izboru logornika u Pakracu440
- Izvod iz izvještaja Župske redarstvene oblasti Nova Gradiška Glavnom ravnateljstvu za javni red i sigurnost... o anonimnim listovima predanim na pošti u Pakracu441
- Upute Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška Kotarskom komitetu KPH Pakrac za provođenje izborne kampanje za NOO-e442
- Izvještaj Glavnog odbora Ratne dopisne službe za Slavoniju Vojnoinformativnom odsjeku Štaba VI korpusa o kretanju, brojčanom stanju i naoružanju ustaško-domobranskih posada na području Pakraca443
- Naredba Štaba Zapadne grupe NOPO Štabu Posavskog NOPO za rušenje mostova i pruge na relaciji Banova Jaruga?Lipik444
- Pismo Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška Kotarskom komitetu KPH o najnovijim političkim događajima u zemlji i svijetu, značaju III zasjedanja ZAVNOH-a, pojačanoj borbi protiv pete kolone i reakcionarnog dijela HSS-a, o pripremama za žetvu, spremanju hrane i o kontroli rada komunista i pružanju pomoći organizaciji AFŽ-a445
- Štab zapadne grupe odreda prosljeđuje pohvalu Štaba VI korpusa NOV i POJsvim borcima podređenih jedinica za pokazanu borbenost i požrtvovanost u toku brbi za odbranu slobodne teritorije449
- Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Pakrac Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o agitaciono-propagandnom radu na području kotara450
- Izvod iz naredbe Štaba Posavskog NOPO Štabu I bataljona da sa četom boraca pruži osiguranje radnoj grupi pri kopanju kukuruza na sektoru Španovice452
- Napis dopisnika Agitpropa Oblasnog komiteta KPH o II okružnoj konferenciji USAOH-a za okrug Nova Gradiška453
- Izvod iz izvještaja Župske redarstvene oblasti Nova Gradiška Glavnom ravnateljstvu za javni red i sigurnost... o diverzijama na željezničkoj pruzi Poljana?Lipik457
- Upute Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška Kotarskom komitetu KPH Pakrac o načinu provođenja izbora za odbore Narodnooslobodilačke fronte457
- Izvod iz izvještaja Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o raspoloženju naroda prema NOP-u na kotaru Pakrac, održavanju masovnih zborova, tumačenju odluka III zasjedanja ZAVNOH-a i sporazumu Tito?Šubašić te o dezertiranju domobrana459
- Zapisnik sa sastanka Gospodarske komisije Okružnog NOO-a Nova Gradiška o osiguranju i početku žetve460
- Zapovijest Štaba XII divizije NOVJ štabovima podređenih jedinica za raspored snaga prilikom prevoza žita sa sektora Antunovac?Poljane?Gaj na oslobođenu teritoriju461
- Dopis Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška Kotarskom komitetu KPH Pakrac o načinu popisa i upućivanja djece u Italiju463
- Izvod iz dnevnog izvještaja Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH o napadu partizana na Badljevinu464
- Izvještaj Štaba XII divizije NOV i POJ Štabu VI korpusa o likvidiranju domobranskog garnizona u Badljevini465
- Izvještaj Štaba XII divizije Štabu VI korpusa NOV i POJ o likvidiranju bunkera na pruzi Banova Jaruga?Pakrac i omogućavanju izvoza žita s tog područja za Liku i Baniju467
- Pismo Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška Kotarskom komitetu KPH Pakrac o provođenju agitacije i propagande u vezi s posljednjim pozivom domobranima, koji je izdao Vrhovni komandant NOV i POJ468
- Izvještaj ustaške obavještajne službe o predaji domobrana partizanima469
- Izvod iz izvještaja Okružnog komiteta KHP Nova Gradiška Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o organizacionom stanju i radu NOF-a, NOO-a, AFŽ-a i SKOJ-a470
- Zapovijest XL. divizije NOVJ podređenim jedinicama za napad na Pakrac471
- Dodatak zapovijesti Štaba XL divizije NOVJ podređenim jedinicama za napad na Pakrac474
- Izvještaj Štaba XL divizije NOVJ Štabu VI korpusa o likvidiranju posade i oslobođenju Pakraca476
- Dopis Mjesnog NOO-a Lipik Komandi mjesta u Lipiku o načinu provođenja konfiskacije480
- Izvještaj ispitnog kontrolora za mašinsku struku Nikole Čujkovića šefu Saobraćajnog odsjeka VI korpusa NOV i POJ o pripremama i potrebnom materijalu za početak kursa za strojovođe i ložače481
- Depeša VI korpusa NOV i POJ o uspješnom zboru Narodnooslobodilačke fronte u Pakracu482
- Proglas Povjereništva Odsjeka za zaštitu naroda Slavonije u Lipiku o roku za izdavanje propusnica482
- Izvještaj Komande mjesta u Pakracu Korpusnoj vojnoj oblasti VI korpusa i Komandi Novogradiškog područja o normaliziranju političkih i privrednih prilika u gradu, radu ustanova i o kulturno-prosvjetnom radu među narodom483
- Izvještaj Komande mjesta Pakrac Komandi Novogradiškog područja o broju zaposlenih žena u ustanovama Komande486
- Dopis Oblasnog NOO-a za Slavoniju svim okružnim NOO-ima o provođenju evidencije ogrjevnog drveta na stovarištima i zabrani potrošnje bez odobrenja Oblasnog NOO-a486
- Izvod iz izvještaja Okružnog Komiteta Nova Gradiška KPH Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o političkoj situaciji, organizacionim promjenama u Kotarskom komitetu KPH Pakrac i o radu SKOJ-a i USAOH-a487
- Izvještaj Komande mjesta Pakrac Komandi Novogradiškog područja o disciplini i aktivnosti partizanskih straža, mobilizaciji boraca i stručnom uzdizanju kadra, organizaciji snabdijevanja i odvijanja saobraćaja te o radu radionica i Bolnice u Pakracu489
- Dopis pilane ?Slavex? Korpusnoj vojnoj oblasti VI korpusa za otpust lugara iz pozadinske službe radi nastupa na raniju dužnost492
- Izvještaj Komande mjesta Pakrac Komandi Novogradiškog područja i Korpusnoj vojnoj oblasti o radu članova Komande i partizanskih straža, stanju vojno-partizanskih bolnica, odvijanju saobraćaja i popravci mostova i o radu vojno-sudskog istražitelja493
- Izvod iz izvještaja Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška o brojnom stanju SKOJ-a na kotaru Pakrac497
- Izvod iz izvještaja Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o političkoj situaciji i uspjehu mobilizacije boraca u NOV, radu SKOJ-a, AFŽ-a i NOO-a i o agitaciji i propagandi na području kotara Pakrac497
- Dopis Općinskog NOO-a u Gornjoj Obriježi Štabu Posavskog NOPO o nekorektnim postupcima bataljona ?Matija Gubec?500
- Naredba Štaba VI korpusa NOVJ Komandi Novogradiškog područja da putem Komande mjesta u Pakracu uspostavi partizansku stražu u Badljevini501
- Izvještaj Komande mjesta Pakrac Komandi Novogradiškog područja o pripremama i rasporedu kretanja partizanskih straža i naroda u slučaju povlačenja pred nadiranjem okupatorsko-kvinslinških snaga na slobodnu teritoriju502
- Izvještaj Komande mjesta Lipik Komandi Novogradiškog područja o mjerama osiguranja za slučaj ratnih operacija503
- Izvještaj Komande mjesta Pakrac Korpusnoj vojnoj oblasti i Komandi Novogradiškog područja o radu članova Komande i o političkom i kulturno-prosvjetnom radu među narodom i pozadinskim jedinicama504
- Dopis Kotarskog NOO-a Pakrac Okružnom NOO-u Nova Gradiška s molbom da odobri otkup kože prema priloženim cijenama506
- Izvještaj Komande mjesta Lipik Komandi Novogradiškog područja o političkoj situaciji i suradnji s civilnim viastima i o radu i disciplini članova Komisije507
- Izvještaj Mjesnog komiteta SKOJ-a Pakrac Mjesnom komitetu KPH o organizacionom stanju i radu SKOJ-a509
- Izvještaj Komande mjesta Pakrac Komandi Novogradiškog područja i Korpusnoj vojnoj oblasti o radu članova Komande i podređenih jedinica, evakuaciji naroda, spremanju hrane i pripremama za obranu Pakraca511
- Dopis Oblasnog NOO-a za Slavoniju svim okružnim NOO-ima za uspostavljanje zanatskih radionica514
- Napis ?Glasa Slavonije? o održanom radničkom zboru u Pakracu514
- Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Pakrac Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o organizacionom stanju Partije i SKOJ-a, provođenju agitacije i propagande i o radu NOO-a i AFŽ-a515
- Izvještaj Kotarskog odbora JNOF-a u Pakracu Okružnom odboru JNOF-a Nova Gradiška o raspoloženju naroda, održavanju masovnih zborova i tumačenju najnovijih događaja, rasturanju štampe i o održavanju kulturnoumjetničkih priredbi518
- Bojna relacija 42. makedonske udarne divizije JA i borbe na frontu Poljana ? Antunovac ? Janja ? Lika519
Registar ličnih imena529
- Sadržaj543