Dr Veseljko Huljić, Milovan Dželebdžić: Veze u NOB-u 1943–1945, knjiga 2
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-387): znaci.org
Predgovor5
DIO PRVI
OD KONCA 1942. DO JESENI 1944. GODINE
0
Glava I
PRIKAZ STANJA VEZA KONCEM 1942. I POČETKOM 1943. GODINE
0
Bihaćka republika i rukovođenje vezama9
Stanje veza pri VŠ NOV i POJ i u potčinjenim jedinicama11
Stanje stručnog osoblja i kurira14
Osobenosti razvitka veza u Hrvatskoj i Sloveniji16
Organizacioni oblici i principi19
Glava II
VEZE U ČETVRTOJ OFENZIVI
0
Razmeštaj centara i stanje veza do početka operacija23
Veze za vrijeme ofenzive (20. 01. do 19. 04. 1943)28
Glava III
VEZE U PETOJ OFENZIVI
0
Početno stanje, proboj i izlazak iz okruženja (20. 04. do 19. 06. 1943)36
Preformiranje (11. 05. 1943) 1. bosanskog i 1. hrvatskog korpusa i nastanak 2. hrvatskog korpusa41
Međupovezanost oslobođenih teritorija sredinom 1943. godine45
Glava IV
NAPORI ZA OSPOSOBLJAVANJE STRUČNOG OSOBLJA I KADROVA VEZA
0
Organizacijske, materijalno-tehničke i druge mjere49
Prvi radio-telegrafski tečaj GŠ NOV i POH i njegova škola za vezu54
Prvi radio-telegrafski i radio-mehaničarski tečaj VŠ NOV i POJ57
Radio-škola VŠ NOV i POJ60
Škola za vezu VŠ NOV i POJ62
Osposobljavanje i školovanje stručnog osoblja i kadrova veze u Sloveniji64
Glava V
RAZVITAK VEZA U PROCESU SNAŽENJA NOV I POJ DO JESENI 1943. GODINE
0
Kapitulacija Italije i stanja veza do formiranja novih korpusa NOVJ66
GŠ NOV i PO Slovenije, 7. i 9. korpus68
GŠ NOV i PO Hrvatske, 4, 6, 8, 10. i 11. korpus70
Prvi proleterski, 5, 3. i 12. korpus u Bosni80
Drugi udarni korpus(i 29. hercegovačka divizija)93
Opće o razvitku veza van korpusnih teritorija (KVO)101
GŠ NOV i PO Vojvodine i jedinice102
GŠ NOV i PO Srbije i jedinice105
GŠ NOV i PO za Kosovo i Metohiju i jedinice110
GŠ NOV i PO za Sandžak113
GŠ NOV i PO Makedonije i jedinice114
Glava VI
RAZVITAK VEZA DUŽ OBALE DO DESANTA NA DRVAR
0
Početni razvitak veza Mornarice do konca 1943. godine120
Pomorski promet i kurirske veze do polovine 1944. godine127
Usavršavanje veza Mornarice NOVJ s osloncem na otok Vis130
Glava VII
JAJCE, DRVAR I OTOK VIS – SREDIŠTA CENTRALNIH RUKOVODSTAVA
0
Postignuća za boravka u Jajcu (25. 08. 1943. do početka 1944)137
Organiziranje i korišćenje veza s osloncem u Jajcu142
Doprinosi u osnivanju Tanjuga i za Drugo zasjedanje AVNOJ-a144
Drvar središte djelatnosti Odsjeka za vezu odn. odjeljenja za vezu Vrhovnog štaba (poslije 15. 01. do 25. 05. 1944. godine)146
Desant na Drvar i posljedice u odnosu na veze157
Sistem veza i inicijative Odjeljenja za veze VŠ NOV i POJ sa Visa do prelaska u Srbiju (07. 07. do 15. 10. 1944)161
Opće stanje veza NOV i POJ pred desant sa otoka Visa na otoke i obalu Dalmacije (rujan 1944)167
DEO DRUGI
OD LETA 1944. DO KONAČNOG OSLOBOĐENJA JUGOSLAVIJE 1945. GODINE
0
Opšta situacija na evropskom ratištu u leto 1944. godine173
Glava VIII
RUKOVOĐENJE, ORGANIZACIJA VEZA, ORGANI I JEDINICE VEZE NOV I POJ U ZAVRŠNIM OPERACIJAMA ZA OSLOBOĐENJE JUGOSLAVIJE
0
Pregrupisivanje snaga, aktivnosti za neposrednu realizaciju strategijskog plana VŠ NOV i POJ, stabilizacija veza sa potčinjenim štabovima NOV i POJ za vreme boravka VŠ NOV i POJ na ostrvu Visu176
Veze Vrhovnog komandanta sa jedinicama NOV i POJ za vreme njegovog boravka u Krajcivi i Vršcu od 19. 9. do 25. 10. 1944. godine189
Oslobođenje Beograda i dalje usavršavanje veza u sistemu rukovođenja i komandovanja NOV i POJ u oružanoj borbi194
Glava IX
RUKOVOĐENJE I KOMANDOVANJE, ORGANIZACIJA VEZA, ORGANI I JEDINICE VEZE U GLAVNIM ŠTABOVIMA NOV I POJ U ZAVRŠNIM OPERACIJAMA ZA OSLOBOĐENJE JUGOSLAVIJE
0
Glavni štab NOV i PO Hrvatske203
Četvrti udarni korpus NOVJ215
Šesti udarni korpus NOVJ218
Osmi udarni korpus NOVJ220
Deseti udarni korpus ( zagrebački ) NOVJ224
Jedanaesti udarni korpus NOVJ226
Glavni štab NOV i PO Makedonije229
Glavni štab NOV i PO Slovenije234
Sedmi udarni korpus NOVJ234
Deveti udarni korpus NOVJ241
Četvrta operativna zona NOVJ243
Glavni štab NOV i PO Srbije244
Trinaesti udarni korpus NOVJ250
Četrnaesti udarni korpus NOVJ251
Glavni štab NOV i PO Vojvodine253
Vojna uprava za Banat, Bačku i Baranja255
Operativni štab NOV i PO za Kosovo i Metohiju255
Glava X
RUKOVOĐENJE I KOMANDOVANJE, SISTEM VEZA, ORGANI I JEDINICE VEZE U MORNARICI I VAZDUHOPLOVSTVU NOVJ U ZAVRŠNIM OPERACIJAMA ZA OSLOBOĐENJE JUGOSLAVIJE
0
Mornarica NOVJ258
Pomorski obalski sektori261
Vazduhoplovstvo NOVJ (JA)262
Meteorološka služba265
Glava XI
RUKOVOĐENJE I KOMANDOVANJE, ORGANIZACIJA VEZA, ORGANI I JEDINICE VEZE U 1. PROLETERSKOM, 2, 3, 5. I 12. UDARNOM KORPUSU I U OPERATIVNOJ GRUPI DIVIZIJA NOVJ U ZAVRŠNIM OPERACIJAMA ZA OSLOBOĐENJE JUGOSLAVIJE
0
Prvi proleterski udarni korpus267
Drugi udarni korpus NOVJ269
Treći udarni korpus NOVJ272
Peti udarni korpus NOVJ274
Dvanaesti udarni korpus NOVJ277
Glava XII
RUKOVOĐENJE I KOMANDOVANJE, ORGANIZACIJA VEZA, ORGANI I JEDINICE VEZE U 1. ARMIJI, JUŽNOJ OPERATIVNOJ GRUPI DIVIZIJA, 2, 3.14. ARMIJI (JA) U ZAVRŠNIM OPERACIJAMA ZA OSLOBOĐENJE JUGOSLAVIJE
0
Prva armija NOVJ280
Južna operativna grupa divizija NOVJ281
Druga armija NOVJ282
Treća armija NOVJ283
Četvrta armija JA285
Glava XIII
RUKOVOĐENJE, ORGANIZACIJA VEZE, ORGANI I JEDINICE VEZE U RAZNIM FORUMIMA, USTANOVAMA I DRUGIM INSTITUCIJAMA U NARODNOOSLOBODILAČKOJ BORBI JUGOSLOVENSKIH NARODA
0
Veze CK KP Jugoslavije288
Organizacioni sekretarijat CK KPJ289
Delegati Vrhovnog štaba i CK KPJ290
Vojne misije NOVJ291
Zastupništvo NKOJ-a u Bariju292
Baza NOVJ u Bariju292
Jadranska komisija293
Odeljenje zaštite naroda293
Korpus narodne odbrane Jugoslavije294
Radio-stanica ?Slobodna Jugoslavija?295
Diplomatske misije Demokratske Federativne Jugoslavije296
Jugoslovenska delegacija u Rimu296
Savezničke vojne misije296
Glava XIV
NEKE OPŠTE KARAKTERISTIKE U ODRŽAVANJU VEZA U ZAVRŠNIM OPERACIJAMA ZA OSLOBOĐENJE JUGOSLAVIJE
0
Andrijevička operacija299
Topličko-jablanička operacija299
Durmitorska operacija300
Niška operacija300
Beogradska operacija301
Operacije na sremskom frontu301
Travnička operacija302
Operacija na Dravi302
Operacije u dolini Drine303
Mostarska operacija304
Ličko-primorska i riječko-tršćanska operacija304
Nemačka radio-prislušna služba305
Radio i telefonska prislušna služba u NOVJ306
Pregledi – br. 1–18314
Prilozi – br. 1–56331