Mira Mihevc: NA NEVARNIH POTEH
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-328): znaci.org
BESEDA UREDNIŠKEGA ODBORA5
PO KAPITULACIJI ITALIJE8
S SEKRETARJEM CKKPS LESKOŠKOM PET MESECEV POPRIMORSKEM14
Med jesensko nemško ofenzivo na Primorskem21
Boj pri Ponikvah39
Miting v Šmarju43
Pri štabu IX. korpusa44
Nazaj v Kočevski Rog48
SEPTEMBRA 1943 Z EDVARDOM KARDELJEM PREK OTOČCA DO MORJA51
S POLITIČNIM KOMISARJEM GŠS NA PRIMORSKO OKTOBRA 194357
MED VELIKO NEMŠKO JESENSKO OFENZIVO61
Gradnja skrivnih baz za vodstva VPV72
OKTOBRA 1943 DO VRHOVNEGA ŠTABA75
S PRVO VOJAŠKO MISIJO NOW INOZEMSTVO83
O prvih vtisih slovenskega zaščitnika v inozemstvu86
S SLOVENSKIMI DELEGATI NA 2. ZASEDANJE AVNOJA V JAJCE91
NAZAJ V SLOVENIJO105
NASTANEK NOVIH BAZ IN OBLIKOVANJE ZAŠČITNEGA BATALJONA111
OSEBNI SPREMLJEVALCl119
O VOJAŠKOPOLITIČNI VZGOJI, KULTURNO PROSVETNEM DELU IN DRUŽABNEM ŽIVLJENJU V ZAŠČITNEM BATALJONU CK KPS IN IOOF129
ZAČASNA OPUSTITEV BAZE 20, NASELITEV NA MALEM RIGLJUINSEČU133
ZAŠČITNA ČETA NOTRANJEGA ODSEKA SNOS137
Selitev na Stražnji vrh140
Z nujno pošto iz Alžira na sedež vrhovnega štaba v Drvarju143
Med nemškim desantom na Drvar147
Na poti v Slovenijo159
NA HRVAŠKO S PREDSTAVNIKI IOOF167
NA PRIMORSKO S ČLANOM CK KPS MIHO MARINKOM171
SPET NA PRIMORSKO177
V OSVOBOJENO SAVINJSKO DOLINO195
ZAŠČITNIŠKA PATRULJA POSPREMI BORISA KRAIGHERJA NA ŠTAJERSKO203
USTANOVITEV 27. SAMOSTOJNE ČETE VDV ZA BAZO 24213
USTAN0VITEV OFICIRSKO-KURIRSKE ČETE223
Smrt komandanta ? heroja224
Sovražnikov vdor v Belo krajino226
Kurirska četa dobi dokončno organizacijsko obliko229
Intendanti ? neutrudni delavci230
Ambulanta baze 24236
ZADNJE OBDOBJE 2. SVETOVNE VOJNE V BELI KRAJINI241
ZAŠČITNIŠKA PATRULJA V ZADNJI SOVRAŽNIKOVI OFENZIVI NA PRIMORSKEM247
O ZADNJIH MEDVOJNIH RADIJSKIH ZVEZAH S TRSTOM263
KORAKI V SVOBODO267
Na Primorsko270
OB USTANOVITVI PRVE SLOVENSKE NARODNE VLADE273
ZADNJI POHOD ZAŠČITNIKOV BAZE 24277
V Postojnskem gradu281
SVOBODA285
PRIPADNIKI ZAŠČITNE ENOTE VOJNOPOLITIČNEGA VODSTVA NOV IN POS291
PADLI BORCI303
NARODNI HEROJI305
NOSILCI PARTIZANSKE SPOMENICE 1941307
INDEKS KRAJEV309
INDEKS OSEB315
VSEBINA323