Grupa autora: DURMITORSKA PARTIZANSKA REPUBLIKA
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-925):
znaci.org
Napomena Redakcije5
Dr Dimo Vujović
Otvaranje skupa
7
Mijuško Šibalić
Pozdravna riječ
10
Pero Morača
Vrijeme Durmitorske partizanske republike
13
Dr Jovan R. Bojović
Titovo prisustvo Pokrajinskoj konferenciji Komunističke partije Jugoslavije za Crnu Goru u Barama Žugića 1940. god.
23
Mr Budimir Miličić
Društveno-ekonomske i političke pretpostavke ustanka u durmitorskom kraju 1941. godine
33
Dr Miroljub Vasić
Uloga revolucionarnog omladinskog pokreta u pripremama Komunističke partije Jugoslavije za revoluciju (1935—1941)
48
Veljko Zeković
Neka zapažanja o političkim osobenostima durmitorskog kraja između dva rata i naročito za vrijeme Narodnooslobodilačke borbe
60
Stojan Žugić
Komunistička partija Jugoslavije kao organizator i ruko-vodilac oružane borbe u durmitorskom kraju (1941—1942)
70
Radovan Vukanović
Operativno-strategijski značaj durmitorskog područja u narodnooslobodilačkom ratu
95
Branko Perović
Neki aspekti organizacije ustanka i doprinosa durmitorskog područja i Durmitorskog narodnooslobodilačkog partizanskog odreda razvoju ustanka na širem jugoslovenskom planu
122
Radovan Vojinović
Život i rad gerilskih odreda u avgustu—oktobru 1941. god.
153
Momčilo Poleksić
Neki fragmenti iz života i rada Durmitorske partizanske republike
160
Milija Stanišić
Napredna inteligencija durmitorskog kraja u prvoj godini narodnooslobodilačkog rata
172
Dara Krstajić-Blagojević
Crtice iz uspomena na Durmitor u ustanku
189
Pero Krstajić
O slobodarskim i revolucionarnim pretpostavkama Durmitorske partizanske republike
203
Živan Knežević
Partijska tehnika Mjesnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije Šavnik 1941—1942. godine
214
Janko Tadić
Oružane akcije Pivljana na području Hercegovine uoči julskog ustanka 1941. godine
219
Dr Savo Skoko
Saradnja ustaničkih i partizanskih snaga durmitorskog kraja i sjeveroistočne Hercegovine u ratnoj 1941. godini
222
Obrad Bjelica
O nekim dejstvima i saradnji jedinica Durmitorskog i Nikšićkog narodnooslobodilačkog partizanskog odreda u istočnoj Bosni i sjeveroistočnoj Hercegovini u vrijeme Durmitorske republike (novembar 1941 – maj 1942. godine)
254
Dr Venceslav Glišić
Povlačenje partizanskih jedinica iz Srbije krajem 1941. godine, sa posebnim osvrtom na posledice tog povlačenja na Užičku i Durmitorsku republiku
268
Dr Veselin Đuretić
Londonski odjeci ustaničkih zbivanja u Crnoj Gori 1941. g.
281
Dr Slobodan Milošević
Stvaranje jedinstvene slobodne teritorije Crne Gore, istočne Hercegovine i jugoistočne Bosne 1942. godine i pitanja ishrane partizanskih jedinica i stanovništva na teritoriji Durmitorske partizanske republike
295
Akademik Mihailo Apostolski
Vojno-politička situacija u Makedoniji u vreme Durmitorske partizanske republike
314
Dr Mile Todorovski
Neke karakteristike razvitka oslobodilačkog rata i revolucije u Makedoniji u vreme Durmitorske partizanske republike
326
Mišo Leković
Boravak Vrhovnog štaba i Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije na teritoriji Durmitorskog partizan-skog odreda (maj—jun 1942)
339
Bogdan Gledović
Narodnooslobodilački pokret u Sandžaku u vrijeme Durmitorske partizanske republike
360
Dr Gojko Miljanić
Mesto Durmitorske partizanske republike u strategiji rukovodstva narodnooslobodilačkog pokreta 1942. godine
393
Obrad Bjelica
Proljećna (treća) neprijateljska ofanziva 1942. godine na slobodnu teritoriju Crne Gore, Sandžaka, istočne Bosne i Hercegovine sa posebnim osvrtom na tok dejstva na šire poručje Durmitorske partizanske republike
410
Jovo Mihaljević
Aktivnost Partije u jedinicama Lovćenskog narodnooslobodilačkog partizanskog odreda prilikom povlačenja iz Crne Gore 1942. godine
426
Dr Petar Kačavenda
Vojnopolitička aktivnost Saveza komunističke omladine Jugoslavije u prvoj godini rata (1941—1942)
433
Teodor S. Srdanović
Durmitorski omladinski udarni bataljon
444
Dr Obren Blagojević
Durmitor – značajno uporište narodnooslobodilačke borbe i izrazito područje narodne vlasti
472
Dr Dušan Živković
Narodna vlast – osnovna tekovina socijalističke revolucije Jugoslavije
497
Dr Zoran Lakić
Organizaciona struktura i karakter vlasti u Crnoj Gori u vrijeme Durmitorske partizanske republike
527
Gojko Žarković
Neke osobenosti u oblicima političkog djelovanja i organizacije ustanka i narodne vlasti u durmitorskom kraju
543
Dr Mitar Piletić
Durmitorsko područje kao koncentracijska prostorija ranjenika i bolesnika iz narodnooslobodilačke borbe
547
Dr Đura Mešterović
Organizacija rada i lečenja ranjenika u bolnici u Žabljaku od kraja decembra 1941. do sredine februara 1942.
571
Dr Ilija F. Kostić
Bolnica na Žabljaku 1941—1942. – Značajno iskustvo u razvitku partizanskog saniteta i brige za ranjenike
585
Danica Rosić-Abramović
Sjećanje na nastanak partizanskog saniteta u pljevaljskom kraju i na prebacivanje ranjenika u partizansku bolnicu na Žabljaku
604
Mr Miomir Dašić
Kulturno-prosvjetne prilike u narodnooslobodilačkom ratu u Crnoj Gori 1941. i 1942. godine s posebnim osvrtom na kulturni život u Durmitorskoj partizanskoj republici
613
Krsto Popivoda
Marksističko obrazovanje partizanskih kadrova
637
Milika Pavlović
Pjesme snova i otpora – Prometejsko i antejsko u revolucionarnim narodnim pjesmama durmitorskog kraja
652
Boško Pušonjić
Odjek Durmitorske partizanske republike u umjetnosti
683
Milan Obradović
Rad Partije na razvijanju obaveštajno-bezbedonosnih i samozaštitnih funkcija narodnooslobodilačkog rata na području Durmitorske partizanske republike
687
Mijuško Šibalić
Sjećanja na Peti bataljon Četvrte proleterske crnogorske brigade
714
Pero Krstajić
Od Durmitorske partizanske republike do Sutjeske
732
Veljko Kovačević
Sjećanje na Vojina Popovića
751
Dr Đuro Vujović
O nekim aspektima položaja i rada gerile u Crnoj Gori 1942—1943. godine
755
Milorad M. Zarubica
Narodnooslobodilački pokret u opštini Žabljak od jula 1942. do juna 1943. godine
763
Ljubo Žarković
Gerila u Pivi (jun 1942 – april 1943)
805
Slobodan Nešović
O jednom memorandumu dr Jovana Đonovića
826
Jovan Pavićević
Ratni aerodrom na Njegovuđi
833
Mr Novica Bojović
Narodnooslobodilački rat u durmitorskom kraju od kapitulacije Italije do oslobođenja Crne Gore
838
Slavko Stanišić
Rad omladinskih organizacija durmitorskog kraja 1943—1945. godine
855
Dr Radoje Pajović
Učešće crnogorskih četnika u Durmitorskoj operaciji u avgustu 1944. godine
863
Mr Tomislav Žugić
Ljudske i materijalne žrtve durmitorskog kraja u toku rata
872
Dr Čedomir Pejović
Durmitorska partizanska republika 1941. u sačuvanim dokumentima
877
Mr Milan Matić
Osvrt na objavljene izvore i literaturu o Durmitorskoj partizanskoj republici (1945—1977)
889
Milivoje Laušević
Poslijeratni razvoj durmitorskog kraja
900
Rezime911
Summary914
Sadržaj917
Table of Contents921