Grupa autora: ZAVRŠNE OPERACIJE ZA OSLOBOĐENJE JUGOSLAVIJE - edicija: Za pobedu i slobodu, knjiga 9.
BIBLIOTEKA
***************************************************
* * *     
   * cijela knjiga - pdf *   
* * *
   * prilozi *   
   * sadržaj *   
* * *
DESET KNJIGA ZA BUDUĆNOST7
Edvard Kardelj
Istorijski značaj Titove političke i vojne strategije
13
UVODNA IZLAGANJA
OTVARANJE SKUPA25
Predsjednik Predsjedništva SFRJ Veselin Đuranović
O doprinosu Jugoslavije pobjedi nad fašizmom najbolje govore istorijske činjenice
27
Admiral flote Branko Mamula
Historijski značaj i međunarodne dimenzije narodnooslobodilačkog rata i revolucije u Jugoslaviji 1941–1945.
32
General-pukovnik Petar Gračanin
Završna ofanziva Jugoslovenske armije za konačno oslobođenje zemlje
50
General-pukovnik Rade Hamović
O vrhovnom rukovođenju u završnim operacijama za konačno oslobođenje Jugoslavije
65
Član Saveta Federacije Svetozar Vukmanović Tempo
Vojno-politički karakter narodnooslobodilačkog rata 1941–1945.
86
General-pukovnik Peko Dapčević
Završne operacije za oslobođenje Jugoslavije
94
General armije Košta Nađ
Kako smo pripremali i vodili ofanzivu
99
Pukovnik Nikola Anić
Osnovni podaci o završnim operacijama za oslobođenje Jugoslavije 1945. godine
113
RASPRAVA O DEJSTVIMA ARMIJA
OFANZIVA PRVE ARMIJE
General-pukovnik Milutin Morača
Operacije Prve i Treće armije u završnoj ofanzivi oslobođenja Jugoslavije
123
Pukovnik Ilija Maretić
Peta krajiška divizija u proboju Sremskog fronta
165
General-pukovnik Vlado Bajić
Dvadeset prva udarna srpska divizija na Sremskom frontu i u završnim operacijama
172
General-potpukovnik Milan Zorić
Odbrana Pete krajiške divizije na Sremskom frontu
180
General-pukovnik Vujadin Popović
Da li se samo hrabrošću može ratovati? Iskustva iz 15. korpusa
186
Pukovnik Boro Mitrovski
Petnaesti makedonski udarni korpus u završnim operacijama za oslobođenje Jugoslavije
190
General-major Sredoje Urošević
Mesto i uloga 2. proleterske divizije u završnim operacijama
197
General-pukovnik Mladen Marin
Neka iskustva sa Sremskog fronta
205
Anka Petrović
Gubici u ljudstvu u završnim operacijama za oslobođenje Jugoslavije
209
OFANZIVA 2. ARMIJE
General-pukovnik Ljubo Vučković
Ofanziva 2. armije
223
General-pukovnik Velimir Knežević
Druga armija u završnoj ofanzivi
229
General-pukovnik Radojica Nenezić
Dvadeset osma slavonska divizija u završnim operacijama
242
General-potpukovnik Milojica Pantelić
Srpska 25. divizija u završnim operacijama
254
Potpukovnik Stevo Deura
Deseta krajiška divizija na kraju rata
261
Anka Petrović
Pregled gubitaka Druge armije
269
OFANZIVA 3. ARMIJE
General-potpukovnik Vukašin Subotić
Učešće Treće armije u završnim operacijama
281
General-pukovnik Veljko Kovačević
Šesti korpus u završnim operacijama za oslobođenje Jugoslavije
285
General-potpukovnik Rade Bulat
Deseti korpus u odbrani virovitičkog mostobrana
294
General-pukovnik Dušan Pekić
Koordinacija snaga na Sremskom frontu sa 6. i 10. korpusom u pozadini neprijatelja
299
General-pukovnik Đoko Ivanović
Rad pozadine 3. armije u završnim operacijama
302
Pukovnik Nikola Anić
Poslednja ofanziva Crvene armije u Mađarskoj u proleće 1945. i njen uticaj na završnu ofanzivu Jugoslovenske armije
313
Anka Petrović
Pregled gubitaka Treće armije
323
OFANZIVA 4. ARMIJE
General-pukovnik Boško Šiljegović
Operacije Četvrte armije na primorskom pravcu
333
General-major Ante-Toni Biočić
Rad Štaba 4. armije na pripremanju i izvođenju ofanzive
350
General-pukovnik Ilija Radaković
Neka iskustva iz dejstava 4. armije u završnim operacijama 1945. godine
359
General-pukovnik Miloš Šumonja
O borbenim dejstvima 4. korpusa u završnim operacijama 4. armije
372
General-potpukovnik Fabijan Trgo
Uloga 26. dalmatinske divizije u slamanju njemačkog 97. armijskog korpusa
385
Pukovnik Nikola Anić
Operacije saveznika u Italiji i korelacija toga sa ofanzivom jugoslovenske Četvrte armije
403
General-pukovnik Petar Babić
Dalmatinska devetnaesta divizija u završnim operacijama
394
Admiral Bogdan Pecotić
Kako je oslobođen Trst
410
Admiral Ljubo Truta
Deveta divizija u borbama za oslobođenje Trsta
422
Pukovnik Ivan Franko
Deveti korpus NOVJ u borbi za oslobođenje Trsta i Slovenačkog primorja
428
General-pukovnik Stevo Ilić
Pregovori i zarobljavalje njemačkog 97. korpusa kod Ilirske Bistrice
432
General-pukovnik Milan Bjelogrlić
Od Sarajeva do Trsta i austrijske granice
442
General-potpukovnik Milan Tornine
Borbena dejstva 15. divizije u pozadini neprijatelja u toku završnih operacija
446
Pukovnik Nikola Anić
Snabdjevanje 4. armije u ofanzivi u proljeće 1945. godine
450
Anka Petrović
Pregled gubitaka Četvrte armije
463
JUGOSLOVENSKA MORNARICA U ZAVRŠNIM OPERACIJAMA
Admiral Josip Černi
Dejstvo Jugoslovenske mornarice i sadejstvo sa 4. armijom na primorskom krilu
469
Admiral flote Branko Mamula
Ratna mornarica u završnim operacijama NOR-a
482
RATNO VAZDUHOPLOVSTVO U ZAVRŠNIM OPERACIJAMA
General-pukovnik Zdenko Ulepić
Ratno vazđuhoplovstvo – značajan činilac u izvođenju završnih operacija
505
General-potpukovnik Ljubiša Ćurgus
Vazduhoplovne jedinice u završnim operacijama za oslobođenje zemlje
516
General-pukovnik Slobodan Alagić
Ratno vazđuhoplovstvo u završnim operacijama za oslobođenje Jugoslavije
521
KAPITULACIJA GLAVNIH NEPRIJATELJSKIH SNAGA
General-pukovnik Franc Poglajen
Uloga Narodnooslobodilačke vojske Slovenije u okruženju neprijateljevih snaga u završnim operacijama
529
General-pukovnik Ivan Dolničar
Okruženje i kapitulacija neprijateljevih snaga u severozapadnom delu Jugoslavije
533
General-major Petar S. Brajević
Četvrta operativna zona Slovenije u završnoj ofanzivi za oslobođenje zemlje
542
General-major Milan Basta
O zarobljavanju Pavelićeve vojske i odnosima sa Englezima
553
Pukovnik Milan Rako
Od Trsta do Celovca. Zarobljavanje ustaške vlade
563
DEJSTVA PROTIV OSTATAKA OKUPACIONIH I KVISLINŠKIH SNAGA
General-pukovnik Savo Drljević
Kontrarevolucija na Kosovu i Metohiji – zavođenje Vojne uprave februara 1945.
589
General-pukovnik Vicko Antić
Dejstvo Korpusa narodne odbrane Jugoslavije na razbijanju kontrarevolucionamih snaga u poslednjoj godini rata
604
Član Predsedništva RK SSRNM Rade Gogov
Aktivnost 8. (makedonske) divizije KNOJ-a na obezbeđenju oslobođene teritorije Makedonije
612
General-major Bojan Polak
Druga divizija KNOJ-a u završnim operacijama
618
General-potpukovnik Đurađ Predojević Đurin
Pedeset treća divizija u operaciji »Vlaška Mala«
622
Pukovnik Branko Latas
Poraz četničkih snaga u završnoj etapi rata
627
RODOVI I SLUŽBE U ZAVRŠNOJ OFANZIVI
General-major Ljubivoje Pajević
Artiljerija Jugoslovenske armije u završnim operacijama 1945. godine
641
Pukovnik Stevan Gagić
Dejstvo inžinjerijskih jedinica u završnim operacijama
660
Pukovnik Veseljko Huljić
Organizacija, rad i djelovanje jedinica veza u završnim operacijama 1945. godine
671
General-potpukovnik Mitar Vujović
Školovanje intendantskog kadra
679
General-pukovnik Đura Mešterović
Organizacija sanitetske službe u završnim operacijama za oslobođenje Jugoslavije
688
General-potpukovnik Đorđe Dragić
Organizacija sanitetske službe u završnim operacijama za oslobođenje Jugoslavije
696
General-pukovnik Isidor Papo
Obučavanje hirurga za ratnu hirurgiju
699
POLITIČKO-PARTIJSKI RAD I MORALNI FAKTOR
General-pukovnik Otmar Kreačić Kultura
Moralno politički činilac NOVJ – odlučujući činilac pobjede u narodnooslobodilačkom ratu
705
General-pukovnik Vojin Nikolić Vojo
Moralni značaj jugoslovenske pobjede
714
General-pukovnik Džemil Šarac
Neka iskustva u korišćenju ljudskih i materijalnih potencijala u završnim operacijama
718
General-potpukovnik Milija Stanišić
O jedinstvu političke i vojne komponente u strategiji narodnooslobodilačkog rata
723
General-pukovnik Stevan Roglić
O moralnim vrednostima naše revolucije
731
RASPRAVA O OPŠTIM PITANJIMA
Major Slavko Vukčević
Evropa u završnici drugog svetskog rata
737
Pukovnik Nikola Anić
Sposobnost i jačina Jugoslovenske armije
748
Potpukovnik Košta Pavlović
Nemačke oružane snage u Jugoslaviji za vreme završnih operacija
763
Akademik Mihailo Apostolski
Uloga oslobođenih delova Jugoslavije u završnim operacijama
779
General-potpukovnik Drago Rakočevii
Saznanja i iskustva iz NOR-a temelj opštenarodne odbrane i društvene samozaštite
792
Stane Dolane
Naša narodnooslobodilačka borba i njene vrednosti – osnova našeg jedinistva
799
General armije Nikola Ljubičić
Narodnooslobodilački rat nova pojava u istoriji ratovanja
803
General-major Sredoje Urošević
Neki aspekti jedinstva političke i vojne strategije u NOR-u i revoluciji
809
General-potpukovnik Fabijan Trgo
Neka pitanja u vezi formiranja brigada, divizija i armija
813
General-potpukovnik Jovo Ninković
Opšte i vojnotehnološke karakteristike završnih operacija Jugoslovenske armije
816
Pukovnik Gojko Miljanić
Osvrt na neka pitanja rukovođenja Jugoslovenskom armijom u završnoj ofanzivi
825
Dušan Biber
Međunarodni položaj Jugoslavije u posljednjoj godini drugog svetskog rata
828
General-potpukovnik Fabijan Trgo
Oslobođenje Istre i Slovenačkog primoija i pitanje rešenja zapadnih granica Nove Jugoslavije
844
Pukovnik Gavro Perazić
Međunarodne implikacije oslobođenja i vojnog zaposedanja Trsta od strane Jugoslovenske armije
849
Branko Petranović
Privremena vlada DFJ u završnoj fazi rata
855
General-pukovnik Milorad Janković
Uloga 1. bugarske armije na Sremskom frontu
859
General-pukovnik Petar Gračanin
Završna reč
866
PRILOZI
Major Stanoje Jovanović
Ofanziva Jugoslovenske armije na stranicama štampe
871
General-potpukovnik Drago Rakočević
Poziv i teze za naučni skup »Završne operacije za oslobođenje Jugoslavije«
876
ORGANIZACIONI ODBOR
Spisak učesnika na naučnom skupu »Završne operacije za oslobođenje Jugoslavije«882
Pukovnik Nikola Anić
Hronologija
886
Anka Petrović
Arhivski izvori
908
Pukovnik Tomislav Pašalić
Tematska bibliografija
938
BIBLIOTEKA