Grupa autora: VAZDUHOPLOVSTVO U STRATEGIJI NOR - edicija: Za pobedu i slobodu, knjiga 7.
BIBLIOTEKA
***************************************************
* * *     
   * cijela knjiga - pdf *   
* * *
   * prilozi *   
   * sadržaj *   
* * *
DESET KNJIGA ZA BUDUĆNOST7
General-pukovnik Slobodan Alagić
Doprinos Ratnog vazduhoplovstva pobedi nad fašizmom
12
General-pukovnik Petar Gračanin
Ratno vazduhoplovstvo – Titova strategijska ideja
15
UVODNA IZLAGANJA
General-pukovnik Zdenko Ulepić
Uloga vrhovnog komandanta Josipa Broza Tita u stvaranju i razvoju RV i PVO
19
General-pukovnik Zdenko Ulepić
Kratak pregled razvoja vazduhoplovne situacije na jugoslovenskom ratištu
29
General-pukovnik Božo Lazarević
Težište borbenih dejstava Ratnog vazduhoplovstva u završnim operacijama za oslobođenje zemlje
40
General-pukovnik Stevan Roglić
Komandovanje i rukovođenje vazduhoplovnim jedinicama
54
General-potpukovnik Ljubiša Ćurgus
Partijsko-politički rad i borbeni moral pripadnika Ratnog vazduhoplovstva
62
RASPRAVA
General-potpukovnik Fabijan Trgo
Opšta vojna i politička situacija u Evropi i Jugoslaviji
71
General-potpukovnik Vojislav Mikić
Neprijateljeva avijacija u Jugoslaviji 1941–1945.
77
General-pukovnik Enver Ćemalović
Vazduhoplovna podrška u sarajevskoj operaciji
99
General-potpukovnik Milija Stanišič
Strategijski aspekti stvaranja i razvoja Ratnog vazduhoplovstva
103
General-pukovnik Božo Lazarevič
Borbeni doprinos Ratnog vazduhoplovstva u NOR-u
109
General-pukovnik Stevan Roglić
Kadrovi Vazduhoplovstva NOVJ
114
General-potpukovnik Ljubiša Ćurgus
KPJ i SKOJ u vazduhoplovnim jedinicama
124
Potpukovnik dr Predrag Pejčić
Vazduhoplovna podrška jedinicama Kopnene vojske i Ratne mornarice
137
General-potpukovnik Borivoj Petkov
Istraživanje rezultata letačke obuke u NOR-u
183
PRVA I DRUGA ESKADRILA NOVJ
Komandni sastav 1. i 2. eskadrile NOVJ191
Pukovnik Đuro Ivanišević
Hrabri piloti 1. eskadrile NOVJ
193
Pukovnik Miloš Marinović
Uspešna dejstva 2. eskadrile NOVJ
202
Potpukovnik Tugomir Prebeg
Na krilima »harikena«
205
Potpukovnik Živorad Gavrilović
Kolona u plamenu
208
Pukovnik Franjo Lolić
Drugarstvo na stajanci
211
General-major Ante Biočić
Vojna parada na Visu
216
JEDANAESTA VAZDUHOPLOVNA LOVAČKA DIVIZIJA
Komandni sastav 11. vazduhoplovne lovačke divizije231
Pukovnik Milan Zrilić
Od Livna, preko Libije do sremskog fronta
233
Potpukovnik Života Gođevac
U borbenom avionu
243
Pukovnik Stevan Garić
Napad na železničku stanicu
254
Mirko Božić
Obuka i nastava
257
Potpukovnik Nestor Grabovšek
Šturmani 112. puka
258
Milivoj Srećković
Oružari imaju reč
261
Georgije Ninčić
Napad na neprijateljeve položaje kod Čazme
263
Ivo Dujić
Naša skojevska organizacija
266
Pukovnik Pero Zdjelar
U trenažnom centru lovačke avijacije
268
Pukovnik Pero Zdjelar
Narod nas je voleo
271
Miodrag Bracilović
Ratna škola
273
Pukovnik Miljenko Lipovščak
Iskustva 113. puka u primeni taktike lovačke avijacije
275
Živojin Andelković
Na sremskom frontu
281
Dragoljub Stošić
Stručnjaci za naoružanje
282
Milosav Ilić
Ratni aerodromi u Sremu
284
Pukovnik Boris Koščak
Obuka i preobuka lovaca u ratnim uslovima
291
Pukovnik Boris Koščak
Fenomen »dubljorstva«
296
Pukovnik Mihajlo Nikolić
Ratni zarobljenici – piloti na sremskom frontu
299
ČETRDESET DRUGA VAZDUHOPLOVNA JURIŠNA DIVIZIJA
Komandni sastav 42. vazduhoplovne jurišne divizije305
General-potpukovnik Vojislav Mikić
421. vazduhoplovni jurišni puk u ratu
307
Ljubinko Sibinović
Plamen se video daleko
317
Voja Čolanović
Iz dnevnika vazdušnog strelca
321
Potpukovnik dr Predrag Pejčić
Dejstva 421. puka i Mostarske eskadrile u završnim operacijama po ustaškim i četničkim grupama
325
Pukovnik Jefto Pantić
Sa pilotima 422. puka
331
Potpukovnik Milan Aćimović
Akcije na dravskom mostobranu
333
Dipl. ing Bogdan Kuzmanović
Bio sam inženjer puka
336
Pukovnik dr Boris Cijan, dipi, ing.
Entuzijazam naših stručnjaka
338
Gustav Ajdić
»Tvrde komande« aviona br. 35
340
Bratislav Ilić
Avioni su odleteli
343
Pukovnik Luka Popov
423. puk na sremskom frontu
347
Luka Popov
Taktička primena i način dejstva jurišnika
352
Alojz Šeljuga
Moj prvi ratni let
356
Pukovnik Zlatko Frid
Politički rad u 423. puku
357
DEVETA OBLASNA VAZDUHOPLOVNA BAZA
Komandni sastav 9. oblasne vazduhoplovne baze377
General-major Mehmed Seremet
Formiranje i rad 9. oblasne vazduhoplovne baze
379
Potpukovnik Ilija Stojanović
U 910. bataljonu aerodromske službe
387
Potpukovnik Milivoj Radulović
Pripadnici 911. BAS
390
Pukovnik Čedomir Vajdić
Četa za vezu 911. BAS
395
OSTALE JEDINICE I SLUŽBE
Potpukovnik Ivan Tanović
Prva vazduhoplovna baza NOV i POJ
399
Kapetan fregate mr Vladimir lsaić
Partizanska hidrobaza
409
Pukovnik Miljenko Lipovščak
U eskadrili za vezu Vrhovnog štaba
414
Pukovnik Hamdija Hodžić
Borbeni zadaci avijacije 5. korpusa NOVJ
418
Pukovnik Ratko Nikšić
Vazduhoplovna transportna grupa
428
Pukovnik Danilo Drakulić
Navigatorski kurs
432
Pukovnik Danko Fućak
Aerodromi u NOR-u
434
Pukovnik Osman Dogdibegović
Organizacija vazduhoplovne veze
449
Potpukovnik Nenad Velemir
Kontrola letenja
455
Potpukovnik Ilija Andovski
Meteorološka služba u NOR-u
459
Pukovnik Slavko Saičić
Inžinjerijsko obezbeđenje vazduhoplovnih jedinica
464
Pukovnik Petar Radević
Raport vrhovnom komandantu
473
Major Radoljub Matović
Rečju i pesmom – za slobodu neba
477
ZAVRŠNA REČ
General-pukovnik Slobodan Alagaić
Neiscrpno bogastvo istorijskih činjenica
497
PRILOZI
Poziv učesnicima okruglog stola »Vazduhoplovstvo u strategiji NOR«501
Spisak učesnika okruglog stola504
Mirjana Škerlj, prof.
Hronologija događaja iz stvaranja i razvoja Vazduhoplovstva NOVJ (JA) od 1942. do 1945.
514
Mirjana Škerlj, prof.
Vazduhoplovna bibliografija NOR
533
Potpukovnik Božidar Aranđelović
Pregled vazduhoplovnih spomenika i spomen-obeležja
557
Okrugli sto »Vazduhoplovstvo u strategiji NOR« u javnoj reči563
BIBLIOTEKA