Grupa autora: JUGOSLAVENSKA MORNARICA U ZAVRŠNIM OPERACIJAMA ZA OSLOBOĐENJE JUGOSLAVIJE - edicija: Za pobedu i slobodu, knjiga 6.
BIBLIOTEKA
***************************************************
* * *     
   * cijela knjiga - pdf *   
* * *
   * prilozi *   
   * sadržaj *   
* * *
DESET KNJIGA ZA BUDUĆNOST7
Vice-admiral Božidar Grubišić
Pozdravna riječ prilikom otvaranja okruglog stola
13
Predsjednik SO Split Božidar Papić
Pozdravna riječ učesnicima okruglog stola
16
Kapetan bojnog broda Berislav Visković
Osnovni podaci o Jugoslavenskoj mornarici
21
UVODNA IZLAGANJA
Admiral Josip Černy
Jugoslavenska mornarica u sadejstvu sa 4. armijom u završnim operacijama
31
Pukovnik Dragiša Ivanović
Neka sjećanja iz političkog rada u Jugoslovenskoj mornarici
47
Admiral flote Branko Mamuta
Jugoslavenska mornarica u završnim operacijama NOR-a
48
General-pukovnik Boško Šiljegović
Sjećanja na rad Jugoslovenske mornarice i 4. armije
81
Pukovnik Nikola Anić
Vrhovni komandant maršal Tito i Jugoslavenska mornarica
90
Admiral Bogdan Pecotić
Mornarica u strategijskom razvoju narodnooslobodilačkog rata
117
Admiral Tihomir Vilović
Neka operativna iskustva u daljnjem razvoju ratne mornarice
124
Vice-admiral Sveto Letica
Razvoj Jugoslavenske mornarice, doktrina njene upotrebe
129
General-potpukovnik Fabijan Trgo
Opća vojnopolitička situacija u Evropi i Jugoslaviji na koncu 1944/45.
139
Vicko Krstulović
Stvaranje i razvoj Ratne mornarice
147
RASPRAVA
Kapetan bojnog broda dr Dušan Miljanić
Vojno-politički aspekt jadranskog vojišta i uloga Jugoslovenske mornarice u završnim operacijama
153
Kapetan bojnog broda Mladen Ikica
Rad Štaba Jugoslavenske mornarice u završnim operacijama
166
Kapetan bojnog broda dr Jovan Vasiljević
Borbena dejstva Jugoslovenske mornarice u završnim operacijama za oslobođenje Kvarnerskih otoka, Istre i Slovenskog primorja
173
Pukovnik dr Uroš Kostić
Operacije četvrte armije na primorskom pravcu
187
General-major Ante Biočić
Sadejstvo 4. armije i Jugoslavenske mornarice u završnim operacijama
213
Kapetan bojnog broda Mladen Ikica
Pomorski saobraćaj istaknuta komponenta zadataka i snaga Jugoslavenske mornarice u uslovima partizanskog rata
223
Kapetan bojnog broda dr Kazimir Pribilović
Jugoslavenska mornarica u prevoženju jedinica Četvrte armije
228
Dr Miroslav Ujdurović
Baza Mornarice NOVJ u Italiji
236
Dr Sergije Makiedo
Kontakti sa saveznicima
251
Kapetan bojnog broda Berislav Visković
Savezničke snage na istočnoj obali Jadrana u završnim operacijama
257
Kapetan fregate mr Vladimir Isaić
Dejstva njemačkih pomorskih snaga na Jadranu protiv Mornarice NOVJ
272
Pukovnik Nikola Anić
Neka operativno-strategijska pitanja njemačke odbrane na Jadranu 1944/1945. godine
282
Kapetan bojnog broda Krunoslav Leontić
Tehničko odeljenje komande Mornarice narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije
300
Potpukovnik Rade Guberina
Tehnička služba Jugoslovenske mornarice
307
Pukovnik Mihajlo Obradović
Obavještajna i bezbednosna aktivnost Jugoslovenske mornarice u završnim operacijama
327
Pukovnik Veseljko Huljić
potpukovnik Milovan Dželebdžić
Organizacija i funkcionisanje veza u Jugoslovenskoj mornarici u završnim operacijama
342
Pukovnik Bogoljub Golo
Sanitetsko obezbjeđenje Četvrte armije i Jugoslavenske mornarice u završnim operacijama
355
O PARTIJSKO-POLITIČKOM RADU
General-major Edo Santini
Sjećanja zamjenika političkog komesra Jugoslavenske mornarice
365
Pukovnik Nikola Anić
Partijska organizacija u Jugoslavenskoj mornarici
372
Kapetan bojnog broda Vukota Popović
O partijsko-političkom radu u Jugoslavenskoj mornarici
385
Kapetan bojnog broda Rade Stijelja
Rad SKOJ-a u Jugoslavenskoj mornarici
395
Kapetan bojnog broda Dragoljub Arnautović
Faktori borbenog morala
403
Nevenka Bezić-Božanić
Kulturni život i rad u jedinicama Jugoslavenske mornarice
416
POMORSKE KOMANDE I JEDINICE
Kapetan bojnog broda Anđelko Kalpić
Pomorska komanda sjevernog Jadrana
425
Kapetan bojnog broda Anđelko Kalpić
Kvarnerski pomorski sastav u završnim operacijama
441
Viceadmiral Josip Grubelić
Kvarnerski odred mornaričke pješadije u završnim operacijama
451
Kapetan bojnog broda Anđelko Kalpić
Otok Ist – operacijska baza Jugoslavenske mornarice
460
Kapetan bojnog broda Kazimir Pribilović
Pomorska obalska komanda rijeka
465
Kapetan bojnog broda Tomo Šalov
Dejstva Prvog bataljona mornaričke pješadije
477
Kapetan bojnog broda dr Kazimir Pribilović
Pomorska komanda srednjeg Jadrana
493
Kapetan bojnog broda dr Kažimir Pribilović
Pomorska obalska komanda Zadar
497
Pukovnik Zane Srzić
Tehnička služba Četvrtog pomorskog sektora od Podgore do Trsta
505
Kontraadmiral Mario Ostojić
Operativna uloga Petog pomorskog obalnog sektora i njegovo prerastanje u pomorsku komandu južnog Jadrana
517
Kapetan fregate Boško Antić
Jugoslovenska riječna ratna flotila u završnim operacijama
529
Kapetan bojnog broda Miroslav Dragustin
Sadejstvo riječne ratne flotile sa Prvom i Trećom armijom
546
KOPNENE JEDINICE I VAZDUHOPLOVSTVO
Admiral Ljubo Truga
Deveta dalmatinska divizija u završnim operacijama za oslobođenje Kvarnerskih otoka i istočne obale Istre
551
General-major Ante Biočić
Saradnja Dvadeset šeste divizije i osmog korpusa sa mornaricom u borbama za oslobođenje Dalmacije
558
Potpukovnik Predrag Pejčić
Vazduhoplovna podrška Jugoslavenskoj mornarici u završnim operacijama
565
NARODNOOSLOBODILAČKI POKRET NA PODRUČJU ZAVRŠNIH OPERACIJA JUGOSLAVENSKE MORNARICE
Miroslav Ćurin
Dalmacija u vrijeme završnih operacija Jugoslavenske mornarice
579
Rade Guberina
Narodnooslobodilački pokret u hrvatskom primoiju u vrijeme završnih operacija Jugoslovenske mornarice
588
Kapetan bojnog broda Kazimir Pribilović
Veze između Istre i Pomorske komande sjevernog Jadrana
605
Pukovnik Zdravko Klanjšček
Slovensko primorje u vrijeme završnih operacija Jugoslavenske mornarice
620
Kontraadmiral Janez Tomšič
Slovensko primorje i mornarički odred »Koper«
636
Viceadmiral Božidar Grubišić
Završna riječ
645
PRILOZI
Naredba Komande Vojnopomorske oblasti za održavanje okruglog stola649
Poziv za učešće na okruglom stolu651
Spisak učesnika na »okruglom stolu« Jugoslavenska mornarica u završnim operacijama za oslobođenje Jugoslavije653
Kapetan fregate Vladimir Isaić
Hronologija
655
Ante Kragić
Završne operacije Jugoslavenske mornarice na stranicama ratne »Slobodne Dalmacije«
662
Zastavnik Milan Repac
Izdvačaka djelatnost Jugoslavenske mornarice u 1945. godini
677
Marila Kessler
Bibliografija
688
Anka Petrović
Arhivski izvori o završnim operacijama Jugoslovenske mornarice
692
BIBLIOTEKA