Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske: ZEMALJSKO ANTIFAŠISTIČKO VIJEĆE NARODNOG OSLOBOĐENJA HRVATSKE –zbornik dokumenata 1944(od 10. svibnja do 31. prosinca)
BIBLIOTEKA
***************************************************
* * *     
   * cijela knjiga *   
* * *
   * pregled organa ZAVNOH-a na kraju 1944. godine *   
   * kronologija važnijih događaja u 1944. godini *   
   * kazalo *   
   * sadržaj *   
* * *
         UVOD5
         TUMAČ SKRAĆENICA13
DOKUMENTI
Br. 1 – 1944, svibanj 11.Odjel za sudstvo ZAVNOH-a dostavlja svim oblasnim i okružnim NOO-ima okružnicu o sporovima oko vlasništva stoke17
Br. 2 – 1944, svibanj 12.Odjel za sudstvo ZAVNOH-a dostavlja Okružnom NOO-u za Krapinu upute o postupku narodnih sudova i traži popis pravnika koji bi prisustvovali kongresu pravnika antifašista Hrvatske19
Br. 3 – 1944, svibanj 12.Izvještaj Ive Supeka Prosvjetnom odjelu ZAVNOH-a o radu tečaja za opće obrazovanje Narodnog univerziteta20
Br. 4 – 1944, svibanj 13.Pismo Ekonomskog odjela ZAVNOH-a oblasnim i okružnim NOO-ima o potrebi razmjene iskustava u veterinarskoj službi, osobito o upotrebi bilja i biljnih pripravaka potrebnih za liječenje u veterinarskoj medicini zbog pomanjkanja lijekova22
Br. 5 – 1944, svibanj 18.Zapisnik s prve sjednice Predsjedništva ZAVNOH-a23
Br. 6 – 1944, svibanj 18.Odluka Predsjedništva ZAVNOH-a o imenovanju članova Zakonodavne komisije pri Predsjedništvu ZAVNOH-a25
Br. 7 – 1944, svibanj 18.Odluka Predsjedništva ZAVNOH-a o osnivanju Statističkog ureda27
Br. 8 – 1944, svibanj 18.Odluka Predsjedništva ZAVNOH-a o osnivanju Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača28
Br. 9 – 1944, svibanj 21.Okružnica Odjela za pravosuđe ZAVNOH-a oblasnim i okružnim NOO-ima o načinu saobraćanja pojedinaca i nižih NOO-a s ovim Odjelom31
Br. 10 – 1944, svibanj 21.Okružnica Odjela za pravosuđe ZAVNOH-a upućena svim oblasnim i okružnim NOO-ima o vršenju nadzora nad radom područnih sudova32
Br. 11 – 1944, svibanjProsvjetni odjel ZAVNOH-a izdaje upute za rad prosvjetnih rukovodilaca i prosvjetnih referenata33
Br. 12 – 1944, lipanj 1.Pismo Nikice Rapajića Predsjedništvu ZAVNOH-a o nabavci hrane za narod Like, koji je nastradao za vrijeme neprijateljske ofenzive38
Br. 13 – 1944, lipanj 2.Pismo i okružnica Ekonomskog odjela ZAVNOH-a oblasnim i okružnim NOO-ima o otvaranju nove kampanje za upis i unovčenje obveznica Zajma narodnog oslobođenja39
Br. 14 – 1944, lipanj 5.Pismo Ekonomskog odjela ZAVNOH-a Glavnom odboru USAO Hrvatske o potrebi formiranja omladinskih radnih četa za obavljanje poljoprivrednih radova i veće suradnje omladinskih organizacija i NOO-a48
Br. 15 – 1944, lipanj 5.Prijedlog Ekonomskog odjela ZAVNOH-a Sanitetskom odsjeku Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o boljoj organizaciji snabdijevanja bolnica hranom49
Br. 16 – 1944, lipanj 7.Odjel za pravosuđe ZAVNOH-a upućuje Predsjedništvu ZAVNOH-a obrazloženi prijedlog za osnivanje Sudskog vijeća ZAVNOH-a50
Br. 17 – 1944, lipanj 8.Odjel za pravosuđe ZAVNOH-a dostavlja oblasnim i okružnim NOO-ima okružnicu o potrebi obrazlaganja presuda55
Br. 18 – 1944, lipanj 8.Pismo Odjela za pravosuđe ZAVNOH-a Predsjedništvu ZAVNOH-a kojim traži saziv konferencije s Vojno-sudskim odsjekom Glavnog štaba Hrvatske radi preciznije podjele nadležnosti između vojnog i civilnog sudstva56
Br. 19 – 1944, lipanj 8.Izvještaj Odjela za pravosuđe ZAVNOH-a Povjereništvu za pravosuđe AVNOJ-a o organizacionom stanju i temeljnim problemima sudstva u oslobođenoj Hrvatskoj58
Br. 20 – 1944, lipanj 8.Pismo Ekonomskog odjela ZAVNOH-a Okružnom NOO-u za Kordun u kojem se daju upute za oživljavanje kućnog obrta62
Br. 21 – 1944, lipanj 8.Okružnica Propagandnog odjela ZAVNOH-a okružnim NOO-ima o značenju osnivanja Izvršnog odbora NOF Hrvatske63
Br. 22 – 1944, lipanj 8.Izvještaj Socijalnog odjela ZAVNOH-a Predsjedništvu ZAVNOH-a o stanju dječjih domova na Baniji, Kordunu, Pokuplju, Gorskom kotaru, Moslavini i Slavoniji66
Br. 23 – 1944, lipanj 10.Pismo Prosvjetnog odjela ZAVNOH-a oblasnim i okružnim NOO-ima kojim se predlaže izrada novog nastavnog plana i programa za osnovne i srednje škole i traži da se redovno dostavljaju 15-dnevni izvještaji o radu67
Br. 24 – 1944, lipanj 13.Pismo Predsjedništva ZAVNOH-a oblasnim i okružnim NOO-ima o potrebi bolje suradnje između funkcionera NOO-a i stručnog osoblja te o poboljšanju rada NOO-a općenito69
Br. 25 – 1944, lipanj 14.Upute Odjela za pravosuđe ZAVNOH-a Okružnom NOO-u za Kordun o pravu stranke na žalbu protiv presude nižeg suda73
Br. 26 – 1944, lipanj 14.Primjedbe Odjela za pravosuđe ZAVNOH-a Oblasnom NOO-u za Slavoniju na njegov rad i osnovne upute o postupku proglašenja narodnim neprijateljem i poštivanju pravomoćnosti presude74
Br. 27 – 1944, lipanj 17.Odjel za pravosuđe ZAVNOH-a upućuje Predsjedništvu ZAVNOH-a nacrt Uputstava o vođenju matičnih knjiga76
Br. 28 – 1944, lipanj 17.Odjel za pravosuđe ZAVNOH-a upućuje Predsjedništvu ZAVNOH-a nacrt Uputstava o brakorazvodnim stvarima86
Br. 29 – 1944, lipanj 17.Izvještaj Ekonomskog odjela ZAVNOH-a Predsjedništvu ZAVNOH-a o radu Odjela u razdoblju od 9. svibnja do 17. lipnja 1944.94
Br. 30 – 1944, lipanj 17.Upute Zdravstvenog odjela ZAVNOH-a oblasnim i okružnim NOO-ima o suzbijanju malarije98
Br. 31 – 1944, lipanj 18.Zapisnik s druge sjednice Predsjedništva ZAVNOH-a na kojoj su doneseni zaključci za daljnji rad100
Br. 32 – 1944, lipanj 18.Odluka Predsjedništva ZAVNOH-a o imenovanju članova Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača103
Br. 33 – 1944, lipanj 18.Zdravstveni odjel ZAVNOH-a dostavlja oblasnim i okružnim NOO-ima okružnicu o suzbijanju zaraznih bolesti105
Br. 34 – 1944, lipanj 21.Pismo Odjela financija ZAVNOH-a Oblasnom NOO-u za sjevernu Hrvatsku o unovčenju obveznica Zajma narodnog oslobođenja i o hitnoj dostavi novčanih sredstava radi prehrane vojske i naroda108
Br. 35 – 1944, lipanj 25.Dopis Odjela financija ZAVNOH-a Gradskom NOO-u Zagreb kojim se traži da se izvrše potrebne stručne pripreme radi preuzimanja financijske državne uprave nakon oslobođenja Zagreba110
Br. 36 – 1944, lipanj 29.Pismo Predsjedništva ZAVNOH-a Vojnoj misiji Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije u Italiji radi štampanja početnice za osnovne škole113
Br. 37 – 1944, lipanj 30.Pismo jednog člana Odjela za informacije ZAVNOH-a Vladi Dedijeru kojim se moli da se preko baze NOV i PO Jugoslavije u Italiji nabave izvjesne količine papira i ostalog štamparskog materijala i dostave u sjedište ZAVNOH-a115
Br. 38 – [1944, lipanj]Ekonomski odjel ZAVNOH-a dostavlja Predsjedništvu ZAVNOH-a prijedlog o reorganizaciji Odjela117
Br. 39 – 1944, srpanj [prva polovina]Upute Odjela informacija ZAVNOH-a za vršenje dopisničke službe122
Br. 40 – 1944, srpanj 5.Sud ZAVNOH-a obavještava oblasne i okružne NOO-e o svojem osnivanju i početku djelovanja132
Br. 41 – 1944, srpanj 7.Zaključci zajedničke konferencije odjela ZAVNOH-a i Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o suradnji vojne i civilne vlasti143
Br. 42 – 1944, srpanj 8.Upute Odjela narodnog gospodarstva ZAVNOH-a svim NOO-ima za rukovanje stočnim putnicama145
Br. 43 – 1944, srpanj 8.Okružnica Predsjedništva ZAVNOH-a svim odjelima ZAVNOH-a o nazivima odjela i nabavi njihovih pečata te o postupku s cirkularnim pismima148
Br. 44 – 1944, srpanj 10.Privremena uputstva Odjela obnove zemlje ZAVNOH-a za rad odjela na terenu150
Br. 45 – 1944, srpanj 10.Prijedlog Odjela financija ZAVNOH-a Predsjedništvu ZAVNOH-a za izdavanje platežnog bona za područje Hrvatske152
Br. 46 – 1944, srpanj 12.Okružnica Odjela financija ZAVNOH-a svim odjelima ZAVNOH-a o načinu njihova financiranja158
Br. 47 – 1944, srpanj 13.Zapisnik sa sastanka poljoprivrednog odsjeka Odjela narodnog gospodarstva ZAVNOH-a, na kojem je izvršena organizacija odsjeka i unutarnja podjela rada160
Br. 48 – 1944, srpanj 13.Okružnica Odjela narodne prosvjete ZAVNOH-a svim oblasnim NOO-ima o dopustima nastavnika162
Br. 49 – 1944, srpanj 16.Zapisnik s konferencije svih odjela ZAVNOH-a na kojoj su dani prijedlozi za daljnji rad163
Br. 50 – 1944, srpanj 18.Izvještaj odsjeka za industriju i obrt Odjela narodnog gospodarstva ZAVNOH-a o razvoju industrije i obrta na oslobođenom teritoriju165
Br. 51 – 1944, srpanj 19.Upute Odjela narodnog gospodarstva ZAVNOH-a za rješavanje aktualnih gospodarskih problema168
Br. 52 – 1944, srpanj 20.Odjel za pravosuđe ZAVNOH-a upućuje pismo Oblasnom NOO-u za Dalmaciju u kojem kritizira nerad Upravno-političkog odjela toga Oblasnog NOO-a u pogledu organizacije narodnog sudstva u Dalmaciji175
Br. 53 – 1944, srpanj 21.Odjel za pravosuđe ZAVNOH-a nastoji suzbiti nadripisarstvo178
Br. 54 – 1944, srpanj 26.Odjel za pravosuđe ZAVNOH-a upućuje Predsjedništvu ZAVNOH-a prijedlog o organizaciji kurseva za osposobljavanje sudaca narodnih sudova179
Br. 55 – 1944, srpanj 26.Zapisnik s treće konferencije Odjela pravosuđa ZAVNOH-a, na kojoj je izvršena podjela rada u Odjelu i donesena odluka o stalnom održavanju kurseva za sudstvo181
Br. 56 – 1944, srpanj 27.Odjel za pravosuđe ZAVNOH-a upućuje pravosudnim odjelima svih okružnih NOO-a kritičke primjedbe na pregledane presude narodnih sudova185
Br. 57 – 1944, srpanj 27.Konferencija Odjela socijalne politike ZAVNOH-a o privremenom smještaju evakuirane djece i majki u domove188
Br. 58 – [1944, srpanj–kolovoz]Okružnica Odjela za obnovu zemlje ZAVNOH-a o sakupljanju podataka i o drugim hitnim zadacima na ekonomskoj obnovi190
Br. 59 – 1944, kolovoz 1.Dopis Odjela narodnog gospodarstva ZAVNOH-a Predsjedništvu ZAVNOH-a o osnivanju Glavnaproda s priloženim pravilnikom i izvještajem o radu Glavnaproda200
Br. 60 – 1944, kolovoz 1.Upute Odjela narodne prosvjete ZAVNOH-a prosvjetnim odjelima oblasnih i okružnih NOO-a o organizaciji prosvjetnog rada206
Br. 61 – 1944, kolovoz 2.Nacrt poslovnika za rad Zakonodavne komisije ZAVNOH-a211
Br. 62 – 1944, kolovoz 3.Izvještaj Odjela prehrane ZAVNOH-a Predsjedništvu ZAVNOH-a o radu Odjela u srpnju214
Br. 63 – 1944, kolovoz 5.Izvještaj Odjela financija ZAVNOH-a Tajništvu ZAVNOH-a o prihodima i rashodima ZAVNOH-a od 13. svibnja do 31. srpnja 1944.217
Br. 64 – 1944, kolovoz 5.Izvještaj Odjela tehničkih radova ZAVNOH-a Predsjedništvu ZAVNOH-a o radu Odjela u srpnju220
Br. 65 – 1944, kolovoz 5.Izvještaj Odjela socijalne politike ZAVNOH-a Predsjedništvu ZAVNOH-a o radu Odjela222
Br. 66 – 1944, kolovoz 6.Okružnica Odjela narodne prosvjete ZAVNOH-a svim oblasnim i okružnim NOO-ima o održavanju roditeljskih sastanaka226
Br. 67 – 1944, kolovoz 7.Izvještaj Odjela informacija ZAVNOH-a Predsjedništvu ZAVNOH-a o radu Odjela u srpnju228
Br. 68 – 1944, kolovoz 7.Izvještaj Odjela narodnog gospodarstva ZAVNOH-a Predsjedništvu ZAVNOH-a o organizaciji šumarske službe i stanju na oslobođenom teritoriju232
Br. 69 – 1944, kolovoz 9.Izvještaj Odjela prehrane ZAVNOH-a Predsjedništvu ZAVNOH-a o zaključcima zajedničkog sastanka Odjela socijalne politike i Odjela prehrane ZAVNOH-a o snabdijevanju dječjih domova235
Br. 70 – 1944, kolovoz 10.Izvještaj Odjela narodne prosvjete Predsjedništvu ZAVNOH-a o zaključcima na konferenciji o književnom jeziku237
Br. 71 – 1944, kolovoz 10.Izvještaj Odjela unutarnje uprave ZAVNOH-a Predsjedništvu ZAVNOH-a o radu Odjela u srpnju239
Br. 72 – 1944, kolovoz 12.Pismo Srpskog kluba vijećnika ZAVNOH-a Dušanu Čaliću o zadacima Srpskog kluba241
Br. 73 – 1944, kolovoz 19.Upute Odjela narodnog gospodarstva ZAVNOH-a svim oblasnim i okružnim NOO-ima za unapređivanje obrta244
Br. 74 – 1944, kolovoz 20.Izvještaj Odjela narodnog zdravlja ZAVNOH-a Tajništvu ZAVNOH-a o radu Odjela u srpnju247
Br. 75 – 1944, kolovoz 21.Izvještaj Odjela narodnog gospodarstva ZAVNOH-a Predsjedništvu ZAVNOH-a o radu Odjela od osnivanja do kolovoza 1944.250
Br. 76 – 1944, kolovoz 24.Izvještaj Odjela narodne prosvjete ZAVNOH-a Predsjedništvu ZAVNOH-a o savjetovanju prosvjetnih radnika Hrvatske s prilogom »Zadaci za prosvjetni rad u školskoj godini 1944/45.«253
Br. 77 – 1944, kolovoz 24.Izvještaj Odjela pravosuđa ZAVNOH-a Predsjedništvu ZAVNOH-a o radu Odjela u kolovozu i o održanom Prvom kongresu narodnih pravnika256
Br. 78 – 1944, kolovoz 25.Zapisnik i zaključci treće sjednice Predsjedništva ZAVNOH-a259
Br. 79 – 1944, kolovoz 25.Zemaljska komisija za ratne zločine donosi upute za rad komisija na utvrđivanju zločina okupatora i njihovih pomagača262
Br. 80 – 1944, kolovoz 25.Odluka Predsjedništva ZAVNOH-a o poništenju prisilnog prekrštenja Srba268
Br. 81 – 1944, kolovoz 27.Odjel narodne prosvjete ZAVNOH-a moli Predsjedništvo ZAVNOH-a da donese upute o postupku sa školskim inventarom i bibliotekama prilikom oslobađanja pojedinih mjesta269
Br. 82 – 1944, kolovoz 29.Okružnica Odjela narodne prosvjete ZAVNOH-a svim oblasnim i okružnim NOO-ima o organizaciji prosvjetnih odbora271
Br. 83 – 1944, kolovoz 31.Upute Predsjedništva ZAVNOH-a ilegalnim gradskim NOO-ima za sakupljanje podataka o važnim gradskim poduzećima i ustanovama273
Br. 84 – 1944, kolovoz 31.Komisija za izradu prijedloga o uspostavljanju vlasti u novooslobođenim krajevima pri Predsjedništvu ZAVNOH-a traži od svih odjela podatke za sastav uputa o preuzimanju vlasti278
Br. 85 – 1944, kolovoz 31.Prijedlozi Odjela pravosuđa ZAVNOH-a Komisiji za novooslobođene krajeve pri Predsjedništvu ZAVNOH-a u vezi s preuzimanjem sudskih organa prigodom oslobođenja279
Br. 86 – 1944, rujan 2.Odjel za pravosuđe ZAVNOH-a upućuje Komisiji za novooslobođene krajeve pri Predsjedništvu ZAVNOH-a svoje prijedloge o donošenju novih normativnih akata u obliku uputa Odjela282
Br. 87 – 1944, rujan 2.Dopis Odjela informacija ZAVNOH-a oblasnim i okružnim NOO-ima o nepravilnim postupcima nekih NOO-a prema kazališnim družinama285
Br. 88 – 1944, rujan 2.Dopis Odjela financija ZAVNOH-a Predsjedništvu ZAVNOH-a o razmjeni novčanih sredstava između ZAVNOH-a i ZAVNOBiH-a287
Br. 89 – 1944, rujan 2.Upute Odjela narodnog gospodarstva ZAVNOH-a oblasnim i okružnim NOO-ima za unapređenje stočarstva289
Br. 90 – 1944, rujan 3.Upute Odjela narodne prosvjete ZAVNOH-a oblasnim i okružnim NOO-ima o organizacionim mjerama na prosvjetnom sektoru za pripremanje uspostavljanja vlasti u novooslobođenim mjestima292
Br. 91 – 1944, rujan 3.Dopis Odjela informacija ZAVNOH-a oblasnim i okružnim NOO-ima o osnivanju Muzeja narodnog oslobođenja295
Br. 92 – 1944, rujan 6.Okružnica Odjela narodnog gospodarstva ZAVNOH-a oblasnim i okružnim NOO-ima o osnivanju državnih nabavno-prodajnih poduzeća na oslobođenom teritoriju296
Br. 93 – 1944, rujan 9.Odjel za pravosuđe ZAVNOH-a dostavlja Predsjedništvu ZAVNOH-a nacrt Uputstava o postupanju sudova u građanskim parničnim stvarima s popratnim obrazloženjem299
Br. 94 – 1944, rujan 10.Prijedlog Odjela informacija ZAVNOH-a Komisiji za novooslobođene krajeve pri Predsjedništvu ZAVNOH-a o preuzimanju štamparija i sredstava informacija prilikom oslobođenja Zagreba301
Br. 95 – 1944, rujan 11.Dopis Odjela informacija ZAVNOH-a oblasnim i okružnim NOO-ima o boljoj organizaciji dopisničke službe na terenu305
Br. 96 – 1944, rujan 12.Tajništvo ZAVNOH-a obavještava Oblasni NOO za sjevernu Hrvatsku o osnivanju šest gospodarskih odjela ZAVNOH-a i njihovim nadležnostima307
Br. 97 – 1944, rujan 12.Izvještaj Odjela narodne prosvjete ZAVNOH-a Komisiji za novooslobođene krajeve pri Predsjedništvu ZAVNOH-a o pripremama za preuzimanje škola i drugih prosvjetnih ustanova nakon oslobođenja Zagreba309
Br. 98 – 1944, rujan 13.Izvještaj Odjela informacija ZAVNOH-a Komisiji za novooslobođene krajeve pri Predsjedništvu ZAVNOH-a o strukturi Odjela316
Br. 99 – 1944, rujan 13.Dopis Odjela narodnog gospodarstva ZAVNOH-a oblasnim i okružnim NOO-ima o poljoprivrednim radovima na novooslobođenim područjima318
Br. 100 – 1944, rujan 14.Odjel za pravosuđe ZAVNOH-a šalje svim oblasnim i okružnim NOO-ima direktivno pismo o postupku preuzimanja pravosudnih ustanova i njihova osoblja na oslobođenim područjima321
Br. 101 – 1944, rujan 15.Odjel za pravosuđe ZAVNOH-a upućuje Komisiji za novooslobođene krajeve pri Predsjedništvu ZAVNOH-a listu spornih problema iz oblasti pravosuđa koje bi trebalo riješiti prije konačnog oslobođenja zemlje325
Br. 102 – 1944, rujan 15.Odjel narodne prosvjete ZAVNOH-a dostavlja okružnim NOO-ima upute za otvaranje internata328
Br. 103 – 1944, rujan 15.Odjel financija ZAVNOH-a dostavlja Predsjedništvu ZAVNOH-a na odobrenje upute za preuzimanje financijskih ureda, ustanova i novčarskih zavoda prilikom oslobođenja gradova330
Br. 104 – 1944, rujan 17.Okružnica Odjela pravosuđa ZAVNOH-a oblasnim i okružnim NOO-ima o sprečavanju razvoda brakova na području Hrvatske339
Br. 105 – 1944, rujan 19.Dopis Odjela informacija ZAVNOH-a oblasnim i okružnim NOO-ima o razgraničenju rada propodjela NOO-a i odbora JNOF-e341
Br. 106 – 1944, rujan 22.Izvještaj Duke Kosaka Odjelu informacija ZAVNOH-a o rasulu neprijateljske vojske i uspješno provedenoj mobilizaciji u NOV na području Okružnog NOO-a Pokuplje342
Br. 107 – 1944, rujan 29.Okružnica Odjela unutarnje uprave ZAVNOH-a oblasnim i okružnim NOO-ima u kojoj se upozorava na nedostatke u radu NOO-a i daju upute za bolju organizaciju rada NOO-a344
Br. 108 – 1944, rujan 29.Odjel unutarnje uprave ZAVNOH-a dostavlja oblasnim i okružnim NOO-ima upute za organizaciju upravnih odjela, a posebno za rad odsjeka za javni red i sigurnost na suzbijanju kriminala349
Br. 109 – 1944, listopad 1.Dopis Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača Odjelu informacija ZAVNOH-a kojim moli da im se dostave dokumenti i podaci o izvršenim zločinima okupatora i njihovih pomagača353
Br. 110 – 1944, listopad 1.Okružnica Odjela prometa ZAVNOH-a oblasnim i okružnim NOO-ima o formiranju željezničkih odsjeka kod prometnih odjela NOO-a, o uspostavljanju prometa prilikom oslobođenja zemlje i o potrebi održavanja kurseva za prometnike354
Br. 111 – 1944, listopad 2.Pismo Odjela narodnog gospodarstva ZAVNOH-a oblasnim i okružnim NOO-ima o organizaciji poljoprivrednih stanica358
Br. 112 – 1944, listopad 4.Odjel pravosuđa ZAVNOH-a dostavlja Okružnom narodnom sudu Banije objašnjenje o funkcijama zastupnika javnih interesa362
Br. 113 – 1944, listopad 5.Dopis Odjela narodne prosvjete ZAVNOH-a Odjelu unutarnje uprave ZAVNOH-a u kojem se opisuje organizaciona struktura Odjela, kao i organizacija prosvjetnih odjela NOO-a363
Br. 114 – 1944, listopad 7.Dopis Odjela unutarnje uprave ZAVNOH-a Predsjedništvu ZAVNOH-a o formiranju odsjeka unutar Odjela365
Br. 115 – 1944, listopad 7.Izvještaj Vjekoslava Kudeljnjaka Odjelu pravosuđa ZAVNOH-a o organizacionom stanju i radu sudova na teritoriju oblasti Slavonije i sjeverne Hrvatske u razdoblju od 15. kolovoza do 15. listopada 1944.367
Br. 116 – 1944 [početkom listopada]Odjel unutarnje uprave ZAVNOH-a dostavlja oblasnim i okružnim NOO-ima okružnicu o osnivanju odreda odborskih straža (Narodne milicije)374
Br. 117 – 1944, listopad 10.Izvještaj Odjela pravosuđa ZAVNOH-a Predsjedništvu ZAVNOH-a o radu Odjela u toku rujna380
Br. 118 – 1944, listopad 12.Upute Odjela narodnog gospodarstva ZAVNOH-a oblasnim i okružnim NOO-ima o poduzimanju mjera za razvitak stočarstva i o organizaciji veterinarske službe na terenu385
Br. 119 – 1944, listopad 13.Dopis Odjela narodnog gospodarstva ZAVNOH-a oblasnim i okružnim NOO-ima o osnivanju i unapređivanju školskih voćnih rasadnika i povrtnjaka389
Br. 120 – 1944, listopad 14.Dopis Odjela unutarnje uprave ZAVNOH-a svim okružnim NOO-ima o suzbijanju šverca391
Br. 121 – 1944, listopad 17.Izvještaj Odjela za pravosuđe ZAVNOH-a Predsjedništvu ZAVNOH-a o ustrojstvu Odjela392
Br. 122 – 1944, listopad 18.Dopis Odjela unutarnje uprave ZAVNOH-a oblasnim i okružnim NOO-ima u kojem se objašnjava razlika između konfiskacije i rekvizicije394
Br. 123 – 1944, listopad 19.Dopis Odjela unutarnje uprave ZAVNOH-a oblasnim i okružnim NOO-ima o potrebi redovitog polaganja računa o svome radu pred narodom398
Br. 124 – 1944, listopad 25.Upute Odjela narodnog gospodarstva ZAVNOH-a oblasnim i okružnim NOO-ima o organizaciji tehničkih radionica400
Br. 125 – 1944, listopad 26.Odjel za pravosuđe ZAVNOH-a šalje direktivno pismo svim oblasnim i okružnim NOO-ima u kojemu ih upozorava da kadrove osposobljene za sudstvo ne premještaju bez velike potrebe u druge odjele404
Br. 126 – 1944, listopad 26.Upute Odjela narodnog gospodarstva ZAVNOH-a oblasnim i okružnim NOO-ima o hitnim mjerama koje treba poduzeti odmah nakon preuzimanja industrijskih i obrtnih poduzeća u novooslobođenim krajevima405
Br. 127 – 1944, listopad 27.Odjel narodnog gospodarstva ZAVNOH-a šalje oblasnim, okružnim i kotarskim NOO-ima upute za trgovanje različitim proizvodima411
Br. 128 – 1944, listopad 28.Dopis Odjela informacija ZAVNOH-a Predsjedništvu ZAVNOH-a u kojem se iznose uspjesi kazališne družine »August Cesarec« i predlaže da se ta grupa materijalno i moralno više potpomogne415
Br. 129 – 1944, listopad 29.Predsjedništvo ZAVNOH-a upućuje svim oblasnim i okružnim NOO-ima okružnicu o odvajanju sudova od izvršnih odbora NOO-a417
Br. 130. – 1944, studeni 3.Odjel prometa ZAVNOH-a predlaže Predsjedništvu ZAVNOH-a plan organizacije poštansko-telefonsko-telegrafske službe419
Br. 131 – 1944, studeni 6.Prijedlozi Odjela narodne prosvjete ZAVNOH-a Predsjedništvu ZAVNOH-a o organizaciji stručnog školstva425
Br. 132 – 1944, studeni 10.Zaključci o hitnim zadacima doneseni na zajedničkom sastanku svih odjela ZAVNOH-a, održanom 10. studenog 1944.427
Br. 133 – 1944, studeni 14.Upute Odjela unutarnje uprave ZAVNOH-a upravnim odjelima oblasnih i okružnih NOO-a o suzbijanju kriminala429
Br. 134 – 1944, studeni 15.Treće uputstvo Odjela za pravosuđe ZAVNOH-a o preuređenju sudova434
Br. 135 – 1944, studeni 16.Uputstva Odjela za pravosuđe ZAVNOH-a za rad sudova u krivičnim (kaznenim) predmetima449
Br. 136 – 1944, studeni 16.Odjel za pravosuđe ZAVNOH-a izdaje upute o krivičnom (kaznenom) postupku472
Br. 137 – 1944, studeni 20.Izvještaj Odjela za pravosuđe ZAVNOH-a Predsjedništvu ZAVNOH-a o aktuelnoj organizaciji sudstva u Hrvatskoj489
Br. 138. – 1944, studeni 20.Izvještaj Odjela narodne prosvjete ZAVNOH-a Predsjedništvu ZAVNOH-a o organizaciji prosvjetnog rada na području Hrvatske491
Br. 139 – 1944, studeni 21.Izvještaj Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača Predsjedništvu ZAVNOH-a o cjelokupnom dosadašnjem radu Komisije504
Br. 140 – 1944, studeni 25.Odjel za pravosuđe ZAVNOH-a upućuje svim oblasnim i okružnim NOO-ima okružnicu o privremenom nastavljanju rada oblasnih narodnih sudova510
Br. 141 – 1944, studeni 25.Odjel za pravosuđe ZAVNOH-a upućuje Predsjedništvu ZAVNOH-a upit u pogledu pravne valjanosti sudskih odluka koje su donosili okupatorski sudovi u Dalmaciji512
Br. 142 – 1944, studeni 28.Odjel za unutrašnju upravu ZAVNOH-a upućuje svim oblasnim i okružnim NOO-ima upute o osnivanju registara za upis rođenih, vjenčanih i umrlih514
Br. 143 – 1944, studeni 28.Okružnica Odjela unutarnje uprave ZAVNOH-a upravnim odjelima svih oblasnih i okružnih NOO-a o uzimanju bivših državnih činovnika na rad u NOO-e519
Br. 144 – 1944, prosinac 3.Prijedlog Odjela financija ZAVNOH-a Tajništvu ZAVNOH-a za osnivanje Hrvatske narodne banke525
Br. 145 – 1944, prosinac 5.Upute Odjela unutarnje uprave svim oblasnim i okružnim NOO-ima o osnivanju seoske milicije527
Br. 146 – 1944, prosinac 9.Izvještaj izaslanstva ZAVNOH-a u Dalmaciji Predsjedništvu ZAVNOH-a o stanju prometa, industrije i obrta u Dalmaciji530
Br. 147 – 1944, prosinac 10.Zapisnik sa četvrte sjednice Predsjedništva ZAVNOH-a na kojoj je zaključeno da se formiraju novi odjeli ZAVNOH-a i ponovno raspodijele dužnosti članova Predsjedništva po odjelima536
Br. 148 – 1944, prosinac 12.Dopis Predsjedništva ZAVNOH-a okružnim NOO-ima za Bihać, Baniju, Liku i Kordun u vezi s osnivanjem mjenjačnica hrane i soli u Obrovcu, Korenici i Slunju539
Br. 149 – 1944, prosinac 15.Upute Odjela narodne prosvjete ZAVNOH-a svim NOO-ima za rad narodnih sveučilišta541
Br. 150 – 1944, prosinac 17.Zapisnik sa sjednice Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača o tekućem radu i organizacionim pitanjima543
Br. 151 – 1944, prosinac 21.Udjel pravosuđa ZAVNOH-a upućuje Predsjedništvu ZAVNOH-a obrazloženi prijedlog o organizaciji zavoda za maloljetne prestupnike547
Br. 152 – 1944, prosinac 21.Odjel za pravosuđe ZAVNOH-a upućuje Predsjedništvu ZAV-NOH-a obrazloženje nacrta Uputstva za izvršenje kazni556
Br. 153 – 1944, prosinac 22.Zapisnik sa sjednice rukovodilaca odjela ZAVNOH-a na kojoj je razmatrana organizacija i tekući rad pojedinih odjela567
Br. 154 – 1944, prosinac 24.Referent za sudstvo Oblasnog NOO-a za Istru izvještava Odjel za pravosuđe ZAVNOH-a o stanju sudstva u Istri potkraj 1944. godine576
Br. 155 – 1944, prosinac 28.Okružnica Odjela socijalne politike ZAVNOH-a socijalnim odjelima oblasnih i okružnih NOO-a o zaštiti invalida582
        PREGLED ORGANA ZAVNOH-a NA KRAJU 1944. GODINE587
        KRONOLOGIJA VAŽNIJIH DOGAĐAJA U 1944. GODINI588
        KAZALO OSOBNIH IMENA593
        KAZALO GEOGRAFSKIH IMENA603
        KAZALO PREDMETNIH POJMOVA607
        SUMMARY615
BIBLIOTEKA