JAJAČKO PODRUČJE U OSLOBODILAČKOM RATU I REVOLUCIJI 1941–1945. – ZBORNIK SJEĆANJA; knjiga II
BIBLIOTEKA
***************************************************
* * *     
   * cela knjiga - pdf *   
* * *
   * spisak boraca i aktivista NOP-a sa jajačkog područja poginulih 1942. godine *   
   * sadržaj *   
* * *
        Mesud Hotić i Radomir Mitrić
        Neke karakteristike razvoja narodnooslobodilačke borbe 1942.
7
I
BORBA ZA UČVRŠĆIVANJE NARODNOOSLOBODILAČKOG POKRETA
Radomir Mitrić
Borbe oko Jezera i početak blokade Mrkonjić-Grada
15
Vaskrsija Stupar
Borba za oslobođenje Jezera
18
Blagoje Pekez
Iznenađenje kod Jezera
21
Lazar Simić
Naš prodor u Magaljdol
22
Simo Šobić
»Doček« Nove 1942. godine u Majdanu
24
Milan Prole
Napad u novogodišnjoj noći
25
Milan Cumbo
Napad na željezničku stanicu Barice
27
Mile Kovač
Ganija je izdahnuo na našim rukama
30
Jovo Milovac
Komandir iz Šolajinog bataljona
33
Mirko Grabež
Na desnoj obali Vrbasa
34
Mirko Janković
Prve borbe oko Komara i Oboraca
39
Nikola (Tode) Vidović
Donio sam sanitetski materijal
41
Slavko Ivica
Odlazak u partizane
42
Dr Franc Kleinhappel
Partizanski liječnik
44
Lazar Simić
Dva karavana pukovnika Šimića
49
Petar B. Vidović
Konferencija u Aginom Selu
52
Petar B. Vidović
Omiljeni komesar našeg odreda
54
Mesud Hotić
Šolajin bataljon u zasjedi
56
Petar Vidović
Uništenje neprijateljske komore na Previlima
59
Simo Tikvedžija
Bio sam komordžija
61
Lazar Simić
Napad na Mrkonjić-Grad
62
Petar Vidović
Napadao sam na Mrkonjić-Grad
63
Slavko Ivica
Zasjeda na pruzi Jajce – Donji Vakuf
66
Mile Nišić
Uništavanje topovskih zrna
68
Slavko Ivica
Zasjeda na cesti Bugojno–Kupres
69
Mile Jandrić
U proleterskom bataljonu Bosanske krajine
71
Bogoljub Gavranić
Puškomitraljezac »Rogo«
77
Irfan Filipović
Dosljedan i odlučan komunista
79
Slavko Ivica
Grupa za vezu
81
Dragoljub Topić
Borba na Grdovu i Gostilju
84
Ahmed Džubo
Rušenje željezničke pruge
86
Hazim Eminefendić
Diverzija na pruzi Jajce – Donji Vakuf
89
Mile Nišić
Napad sa Zec-kamena
91
Vaskrsija Stupar
Odlazak Druge čete Bataljona »Pelagić« u Udarni bataljon
93
Radomir Mitrić
Ostao je zauvijek u kanjonu Neretve
96
Niko Boroja
Poklon partizanima u tovaru sijena
97
Stanko Bodo
Borba na padinama Kalina 11. aprila 1942. godine
101
Milan Vujić
Boravak u Udarnom bataljonu
105
Milan Vojinović
Prvi dani u Udarnom bataljonu
107
Gavro Vučenović
Sa Janjanima u Prvoj krajiškoj brigadi
110
Branko Pilić
Četvrta četa Bataljona »Pelagić« od nastanka do preformiranja
113
Mirko Savić
Mladi »poljarići«
116
Milutin Morača
Susret sa Simom Šolajom i njegovim borcima
118
Radojka Miljević-Prole
Politički komesar Šolajinog bataljona
121
Jovo Kljajić
Priča o topu
124
Branko Lacić
Akcija na Selištu
126
Hazim Eminefendić
Borba na Vukovom kamenu
128
Jovo Nikolaš
Diverzija na kanalu
130
Mirko Vukadin
Spasonosno obavještenje
131
Irfan Filipović
»Komesaru piši!«
132
Svetozar Sakan
Poraz izdajnika na Popužama
135
Mihajlo Milovac
Između dva položaja
137
Bogoljub Marijanac
Marijanac Milan Mima
139
Hazim Eminefendić
Narodni heroj Stipo Đerek
141
Vlado Bužanin
Sa kosidbe sam otišao u partizane
146
Radomir Mitrić
Skendervakufska konferencija i njen značaj za razvoj NOP-a u našem kraju
147
Todor Jokić
Bataljon »Pelagić« u 1942. godini
152
Vaskrsija Stupar
Neka zbivanja u Bataljonu »Pelagić« 1942. godine
155
Radomir Mitrić
Partizanski telefon
166
Vaskrsija Stupar
Sjećanje na Doku Jokića
168
Radomir Mitrić
Put za Prijedor
171
Cvijan Jovišević
Stavili smo petokrake
174
Milan Cumbo
Spriječili smo četničko rovarenje u svojoj četi
176
Radomir Mitrić
Politička aktivnost Sreskog komiteta KPJ Jajca
180
Vojo Savić
Sjećanje na Prvu okružnu konferenciju SKOJ-a za okrug Jajce
195
Jovo Kljajić, Kalaba Spaso, Lazo Simić, Todor Olić, Milun Prole:
Sjećanja na događaje u Bataljonu »Iskra« tokom 1942. godine
198
Lazar Simić
Glasanje na Vodjevića podu
210
Zorka Šolaja
Simelu su razoružali na prevaru
212
Mesud Hotić
Todora Lujić
215
Dušan Marković
Iz Bataljona smo protjerali četničke emisare
218
Jovo Milovac
Izdaja četnika i borba protiv partizana
220
Pero Lekić
Izvršio sam Nemanjin zadatak
225
Radomir Mitrić
Kako je otkriven izdajnički rad Cvijana Popovića
227
Spasoje Knežević
Prijem u Partiju
230
Trivun Jovišević
Partijska ćelija u Babićima
232
Mirko Ponjević
Informativni centar u Natpolju
234
Svetko S. Mitrić
Omladinske organizacije u opštini Grbavica
236
Vojo Mitrić
Čuklićki i Grbavički skojevski aktiv
238
Stanko Rakita
Pjesma palom pastiru
240
Savko Savić
Omladinski kurs u Glogovcu
241
Simo Kovačić
Četni skojevski aktiv
243
Bogdan Rakita
Formiranje omladinskih četa u Janju
245
Mitar Š. Kvrgić
Predvojnička obuka i akcije omladine iz opštine Babići
247
Ostoja Malinović
Podobzirski aktiv SKOJ-a
250
Stanko Rakita
Dječak i partizan
252
Spiro Jovišević
Majčina kletva
253
Jovo Jandrić
Formiranje Strojičke omaldinske čete i njene najvažnije aktivnosti
255
Milka Bursać-Marijanac
Organizovanje i djelovanje omaldine u Strojicama
257
Ljubomir Cumbo
Janjski omladinci na obuci u Podgrmeču
263
Marko Peno
Formiranje aktiva SKOJ-a sela Čifluk i njegova aktivnost u početnom periodu
266
Makso Lončar
Kako sam postao član SKOJ-a
269
Stanko Rakita
Grbavički momci
271
Milka Bursać-Marijanac
Aktivnost žena na oslobođenoj teritoriji Janja i Pljeve
273
Rosa Gavranić
Organizovanje i aktiviranje žena u opštini Babići
279
Milka Bursać-Marijanac
Boja Poletanović
281
Milka Bursać-Marijanac i Drago Vidović
Rosa Marijanac
283
Fra Jozo Markušić
Iz dnevnika
286
Đuro Savatić
Bio sam ilegalac
288
Ibro Delić
Saradnja s partizanima
292
Dr Abdurahman Tupara
Lijekovi za partizane
294
Irfan Filipović
Prkosio je kuršumima
296
Ahmed Džubo
Lucija
298
Mujo Hrnjić
Puška za partizane
300
Ahmed Džubo
Hrabri ilegalac
302
Rezak Tirić
Crvena zastava
305
Šaban Kovač
Partizanski saradnik u domobranskoj uniformi
309
Dragan Lacić
Od dide do dide pa u Šedinac
315
Jovo Mitrić
Aktivnost narodnooslobodilačkih odbora u opštini Grbavica
316
Jovo Milovac
Grbavički odbornici
319
Ilija Sakan
Istinski predstavnici svog naroda
320
Trivun Jovišević
Formiranje Opštinskog narodnooslobodilačkog odbora Babići
322
Rade Pavlović
Organizacija narodnooslobodilačkih odbora na području opštine Vinac
324
Draško P. Krstan
Prvi odbornici na području sela Oboraca
325
Đurađ Gajanović
Rad i aktivnost pljevskih odbornika
328
Risto Radovanac
Ratni dani u selu Babićima
330
Jovo Milovac, Rade Marijanac
Formiranje Sreskog narodnooslobodilačkog odbora Jajce
335
Dragojlo Markić
Borac i odbornik
337
Niko Rakita
Izgradnja magacina u Janju
338
Ranko Rakita
Moja odbornička dužnost
340
II
POLET NARODNOOSLOBODILAČKOG POKRETA
Vita Cvetković
Među svojima
343
Petar Pepa Crepulja
Moj prvi susret s proleterima
348
Dane Rakita
Susret s proleterima
350
Milosav Bojić
Mladen barjaktar
351
Niko N. Boroja
Borbe oko Donjeg Vakufa i zločini ustaša u julu 1942. godine
357
Slobodan Ilić
Sa Prvom proleterskom stigao sam u rodni kraj
360
Vaso Miljković
Stradanje naroda sela Urije
361
Ilija Ponjević
Napad na Kupres
366
Hazim Eminefendić
Prezrelo voće
371
Mirko Mijatović
U Krezluku
372
Mladen Marin
Prvo oslobođenje Jajca
374
Miroljub Sakan
U borbi za oslobođenje Jajca
379
Mile Nišić
Vodić proleterima u napadu na Jajce
383
Vojo Mitrić
Moja posljednja pratnja Milanu Iliću
384
Spaso Kalaba
Učešće Bataljona »Iskra« u prvom oslobođenju Jajca
385
Milan Prole
Čuvao sam so
390
Miroljub Sakan
U Udarnom bataljonu
391
Vaskrsija Stupar, Hazim Eminefendić
Sjećanje na Milana Stupara
392
Ilija Ponjević
Janjski omladinci sa crnogorskim proleterima
394
Simo Popadić
Formiranje i prva akcija Udarnog bataljona »Simo Šolaja«
398
Franjo Rajić
Pomogli smo u oslobođenju Jajca
400
Branko Lacić
Osam dana u oslobođenom Jajcu
403
Stana Jakešević
Grlili smo i ljubili oslobodioce Jajca
407
Dragoslav Marković
Djevojka iz Jajca
410
Rada Đurić
Postala sam partizanka
413
Hazim Eminefendić
Neprijateljski ranjenici u partizanskoj bolnici
415
Stanko Rakita
Drug Tito je preš’o preko Janja
416
Dušan Dakić
Karavan iz Jajca za bolnicu u Glogovcu
417
Mile Jović
Mladi »Šolaja«
418
Niko Boroja
Zijametski bataljon
420
Trivo Veselinović
Kurir komandanta Šolaje
427
Lazar Simić
Ofanziva na Janj i Pljevu u jesen 1942. godine
429
Jovo Milovac
Nepriajteljska ofanziva na našu slobodnu teritoriju
436
Ahmed Džubo
Oktobarska ofanziva na Janj i Pljevu
438
Hazim Eminefendić
Udarni bataljon »Šolaja« u borbi na Oborcima
440
Ahmed Džubo
Borbe kod sela Djihanića
442
Dragojlo Markić
Tragedija u kući Ilije Šajina
444
Todor Jokić
Kovina trojka
447
Ahmed Džubo
Smotra i priredba na obroncima Vitoroga
450
Petar Vidović
Borbe na Kozilima u oktobru 1942. godine
452
Simo Šobić
Borili smo se sa Nijemcima i domobranima na Kozilima
454
Hazim Eminefendić
Od mitraljesca do predsjednika suda
456
Ruta Salom
Bezgranična odanost Partiji
458
Radojka Kos-Vranić
Spas u špilji
459
Makso Prole
Pokolj na Dragnić-podovima
461
Ostoja Glamočak
Tri dana u pećini
462
Svetko Mitrić
Po drugi put u zbjegu
463
Spiro Jovišević
U zbjegu
464
Lazar Popržen
Zločin u Bravnicama
467
Nedeljko Kalajdžić
Po kazni na stražu
469
Radovan Trivunčić
Ostao sam među leševima
470
Ahmed Džubo
Drugo oslobođenje Jajca
472
Mićo Grubač
Ponovo smo oslobodili Jajce
477
Branko Pilić
Poginuo je u borbi za svoj grad
482
Dragoljub Topić
Napad na Vinac
483
Ahmed Džubo
Bolničar Zuhdija
487
Ahmed Džubo
Pjevao je »Bilećanku«
489
Jovo Kljajić
Pripreme 3. KNOP odreda za formiranje brigade i oružane akcije u tom periodu
491
Todor Olić
Na posebnom zadatku
494
Dr Ilija F. Kostić
Sjećanja na rad Okružnog komiteta KPJ Jajce (avgust 1942 – maj 1943)
496
Spaso Kalaba
O partijskoj organizaciji u Bataljonu »Iskra«
502
Ahmed Džubo
Na Okružnoj konferenciji KPJ
505
Pero Lekić
Aktivnost ćelije KPJ u Pljevi
509
Hazim Eminefendić
Na Okružnoj konferenciji SKOJ-a u Glamoču
512
Svetko Mitrić
Pripreme za Prvi kongres USAOJ-a
514
Jovo Kljajić
Putovanje na Prvi kongres USDAO-a
517
Radojka Kos-Vranić
Formiranje skojevske organizacije u Pljevi
521
Stanko Olić
O radu omladine u opštini Pljeva
523
Jovo Milovac
Ekonomske teškoće u Janju i Pljevi
526
Mirko Mijatović
Osnivanje prvih narodnooslobodilačkih odbora u Krezluku
529
Krsto (Tome) Mitrić
Naši karavani
530
Hazim Eminefendić
Partizanska majka
532
Niko Boroja
Neustrašivi i svestrani aktivista narodnooslobodilačkog pokreta
534
Simo Kovačić
Od drvosječe do vijećnika AVNOJ-a
337
Hazim Eminefendić
Nepokolebljivi proleter
541
Vaskrsija Stupar
Komanda mjesta u oslobođenom Mrkonjić-Gradu
543
Derviš Deda Kršlak
Porodica revolucionara
545
       Spisak boraca i aktivista NOP-a sa jajačkog područja poginulih 1942. godine549
BIBLIOTEKA