Mladen Vukosavljević, Drago Karasijević: 53. SREDNJOBOSANSKA NOU DIVIZIJA
BIBLIOTEKA
***************************************************
* * *     
   * cela knjiga - pdf *   
* * *
   * spisak poginulih, zarobljenih i nestalih boraca 53. NOU srednjobosanske divizije *   
   * sadržaj *   
* * *
              PREDGOVOR3
UVOD5
GLAVA I
FORMIRANJE I PRVE BORBE 53. DIVIZIJE
12
1. Pripreme za formiranje Divizije12
2. Organizacija i formacija Divizije16
3. Obostrani raspored i odnos snaga u prostoru srednje Bosne avgusta 1944. godine18
4. Prve borbe Divizije19
GLAVA II
OPERACIJE DIVIZIJE U DOLINI RIJEKE BOSNE I RIJEKE VRBASA SEPTEMBRA 1944. GODINE
36
1. Borbe jedinica Divizije od 1. do 7. septembra 1944. godine na komunikaciji Maglaj—Doboj—Derventa36
2. Napad jedinica Divizije na Doboj i Derventu 8. i 9. septembra 1944. godine41
3. Borbe 53. divizije u drugoj banjalučkoj operaciji47
GLAVA III
BORBA DIVIZIJE PROTIV KONCENTR1SAN1H KRAJIŠKIH I SREDNJOBOSANSKIH ČETNIKA U REJONU DOBOJA
69
GLAVA IV
BOBRE DIVIZIJE KRAJEM OKTOBRA I U NOVEMBRU 1944. GODINE U SKLOPU GLAVNIH SNAGA 5. KORPUSA U DOLINI RIJEKE BOSNE
78
GLAVA V
BOBRE DIVIZIJE PROTIV NJEMAČKE GRUPE ARMIJA „E” KRAJEM 1944. GODINE
89
1. Prethodne borbe Divizije na dijelu komunikacije Zepče—Brod i u području srednje Bosne90
2. Borbe sa prvim kolonama njemačke Grupe armija „E”93
3. Rješavanje kadrovskih problema krajem 1944. godine99
4. Političko-vaspitni rad u jedinicama Divizije i sa narodom srednje Bosne101
5. Razvoj pozadinskih organa u službi Divizije102
6. Stanje Divizije krajem 1944. godine102
7. Formiranje 53. divizije decembra 1944. godine104
GLAVA VI
BORBE U JANUARU I PRVOJ POLOVINI FEBRUARA 1945. GODINE
107
1. Borbe u dolini rijeke Bosne u toku januara 1945. godine110
2. Borbe protiv 1. i 2. srednjobosanskog četničkog i 6. ustaške domobranske divizije u januaru i februaru 1945. godine123
GLAVA VII
BORBE OD POLOVINE FEBRUARA DO KRAJA MARTA 1945. GODINE
131
1. Vojno-strategijske situacije u dolini rijeke Bosne i rijeke Vrbasa polovinom februara 1945. godine131
2. Stanje 53. divizije, raspored jedinica i borbe do 18. februara 1945. godine132
3. Napad snaga 53. divizije na sistem njemačko-fašističkih uporišta zapadno i jugozapadno od Doboja 21. februara 1945. godine133
4. Borbe Divizije početkom marta 1945. godine138
5. Bitka na Vučjaku139
6. Sređivanje i popuna Divizije u vremenu od” 10. do 18. marta i priprema za nove zadatke145
7. Stanje u 1. i 2. srednjobosanskom četničkom korpusu polovinom marta 1945. godine, neposredni planovi i zadaci146
8. Raspored njemačkih, ustaško-domobranskih i četničkih snaga polovinom marta 1945. godine u dolini rijeke Bosne, rijeke Vrbanje i rijeke Vrbasa147
9. Dejstva Divizije druge polovine marta do početka aprila 1945. godine148
10. Borbe sa crnogorskim četnicima Pavla Đurišića na području planine Motajice i Lijevča polja153
11. Promjene u kadrovskom i boračkom sasfavu jedinica 53. divizije marta 1945. godine155
GLAVA VIII
BORBE ZA KONAČNO OSLOBOĐENJE BOSNE
157
1. Borbe u dolini rijeke Bosne od 6. do 15. aprila 1945. godine157
2. Dejstvo avijacije NOV Jugoslavije u borbama u dolini rijeke Bosne od 6. do 10. aprila 1945. godine158
3. Napadi 14. brigade i 2. bataljona 19. brigade na dijelu komunikacije Žepće—Maglaj od 9. do 15. aprila 1945. godine160
4. Borbe 18. brigade na sektoru Zenice od 26. marta do 14. aprila 1945. godine162
5. Borbe za oslobođenje Žepče, Maglaja, Doboja, Dervente, Banjaluke i Kotor-Varoša u vremenu od 15. do 25. aprila 1945. godine164
       a) Oslobođenje Žepče 15. aprila 1945. godine164
       b) Napad 14. brigade i dva bataljona 19. brigade na Doboj i Maglaj 16. aprila 1945. godine164
       c) Oslobođenje Mglaja 16. aprila 1945. godine165
       d) Oslobođenje Dervente 19. aprila 1945. godine166
       e) Oslobođenje Banjaluke 22. aprila 1945. godine167
       f) Oslobođenje Kotor-Varoša 25. aprila 1945. godine170
GLAVA IX
UNIŠTENJE ČETNIKA DRAŽE MIHAJLOVIĆA MAJA 1945. GODINE
172
GLAVA X
OPERACIJA VLAŠKA MALA
190
GLAVA XI
ORGANIZACIONO-FORMACIJSKE I KADROVSKE PROMJENE APRILA I MAJA 1945. GODINE I ZAVRŠNE BORBE DIVIZIJE
207
1. Organizacijsko-formacijske i kadrovske promjene207
2. Borbe i zadaci 53. divizije krajem maja 1945. godine210
              MJESTO, ULOGA I ZNAČAJ 53. DIVIZIJE U BORBI NARODA SREDNJE BOSNE211
              SPISAK POGINULIH, ZAROBLJENIH I NESTALIH BORACA 53. NOU SREDNJOBOSANSKE DIVIZIJE217
BIBLIOTEKA