+ Branko Damjanović, Savo Popović: ŠESTA KRAJIŠKA NARODNOOSLOBODILAČKA UDARNA BRIGADA
Branko Damjanović, Savo Popović: ŠESTA KRAJIŠKA NARODNOOSLOBODILAČKA UDARNA BRIGADA
BIBLIOTEKA
***************************************************
* * *     
   * cela knjiga - pdf *   
* * *
   * ratne fotografije *   
   * spisak poginulih i umrlih boraca i starješina *   
   * sadržaj *   
* * *
GLAVA I
PODGRMEČ PRED RAT I U NARODNOM USTANKU 1941. GODINE
9
Geografski položaj, reljef i stanovništvo Podgrmeča9
Ekonomske, socijalno-političke i kulturne prilike u Podgrmeču pred rat11
Politički život pred rat u Podgrmeču15
Radnički pokret16
OKUPACIJA I USTAŠKA VLAST U PODGRMEČU19
Pripreme i početak narodnog ustanka u Podgrmeču21
PRESTROJAVANJE USTANlCKIH REDOVA I OBRAZOVANJE ZAJEDNIČKE KOMANDE KRUPA–SANA27
Borbena dejstva do sredine oktobra 1941.32
Reorganizacija u oktobru 1941. i formiranje bataljona »Sloboda«34
GLAVA II
PRVI KRAJIŠKI NOP ODRED I SLOBODNA PODGRMEČKA TERITORIJA
37
Sprovođenje odluka sa Savjetovanja u Stolicama i formiranje Bihaćkog OK KPJ i Prvog krajiškog NOP odreda37
Borbene akcije Prvog krajiškog odreda od formiranja do početka marta 1942.41
Formiranje bataljona u Prvom krajiškom odredu i druge organizacione promjene44
Oslobođenje Budimlić-Japre i borbene akcije u martu i aprilu 1942.45
Dvije čete Prvog krajiškog odreda u Krajiškom protivčetničkom bataljonu i formiranje Trećeg bataljona47
ORGANIZOVANJE SLOBODNE TERITORIJE (NARODNA VLAST I DRUŠTVENO-POLITIČKE ORGANIZACIJE)48
Podgrmeč – velika partizanska materijalna i sanitetska baza53
Osnovna obilježja uloge Podgrmeča u NOR-u58
BORBENA DEJSTVA I DALJE JAČANJE PRVOG KRAJIŠKOG ODREDA (MAJ–SEPTEMBAR 1942.)62
Prvi krajiški odred u borbi za oslobođenje Prijedora63
Formiranje Udarnog omladinskog bataljona64
Aktivnost Prvog krajiškog odreda za vrijeme neprijateljske ofanzive na Kozaru65
Oslobođenje Bosanske Krupe65
Napad na Sanski Most66
Napad na Bosanski Novi68
Formiranje Četvrtog bataljona69
Oslobođenje Sanice i Saničke doline69
Neprijateljsko posjedanje Zaštitnog bedema (»Postav jugozapad«)70
Prodor u Cazinsku krajinu i oslobođenje Cazina71
GLAVA III
PRERASTANJE PRVOG KRAJIŠKOG NOP ODREDA U ŠESTU KRAJIŠKU NOU BRIGADU
74
BIHAĆKA OPERACIJA I DEJSTVA ŠESTE KRAJIŠKE BRIGADE77
Tok borbi na sektoru Šeste brigade78
PRENOŠENJE NAPADNIH DEJSTAVA ČETVRTE KRAJIŠKE DIVIZIJE NA LINIJU »POSTAV JUGOZAPAD«86
Zadatak Šeste krajiške brigade87
Borbe Šeste brigade od 21. do 25. novembra 1942.89
Dejstva Šeste krajiške brigade na sektoru Bosanskog Novog90
Preuzimanje inicijative naših snaga na sektoru Sanskog Mosta92
Zadatak i dejstva Šeste krajiške brigade93
Produžavanje napada – borbe Šeste brigade od 12. do 15. decembra97
Partijsko-politički rad, odmor i popuna jedinica100
Na smotri pred Vrhovnim komandantom102
GLAVA IV
ČETVRTA NEPRIJATELJSKA OFANZIVA
104
PLANOVI DEJSTVA NAŠIH SNAGA107
Raspored i zadaci snaga Četvrte krajiške divizije107
Tok borbi od 20. do 30. januara108
Poraz i razbijanje 2. gorskog zdruga112
Borbe na Benakovcu114
Razvoj situacije na ostalim pravcima115
Obostrano prestrojavanje snaga i produžetak neprijateljskog napada116
Završne etape operacije VAJS 1117
Raspored naših snaga za odbranu Podgrmeča118
Prodor neprijatelja u Grmeč119
Raspored naših snaga120
Još jedna dramatična odluka i proboj u zapadni dio Podgrmeča122
Protjerivanje neprijatelja iz Podgrmeča125
DEJSTVA BRIGADE U MARTU I APRILU 1943.129
Proljetna ofanziva na Podgrmeč i borbe Šeste brigade131
Kadrovske promjene u brigadi134
GLAVA V
BORBE BRIGADE U RAZBIJANJU ČETNIKA OD MAJA DO SEPTEMBRA 1943.
136
Aktivnost i namjere neprijatelja137
Zadatak Brigade140
Tok borbenih dejstava na razbijanju četnika141
Dejstva na mrkonjićkom sektoru od 2. juna do 11. avgusta 1943.144
Prenošenje borbi na mrkonjićko-manjački sektor148
GLAVA VI
NASTUPANJE NAŠIH SNAGA U DALMACIJU I DEJSTVA ŠESTE BRIGADE OD 14. SEPTEMBRA DO 31. DECEMBRA 1943.
152
Protivdejstva Nijemaca153
Napad na Sinj153
IZVLAČENJE NAŠIH SNAGA IZ SREDNJE I SJEVERNE DALMACIJE155
Oslobođenje Livanjskog polja, Livna i Kupresa156
OSLOBOĐENJE SANSKOG MOSTA158
Jačina i raspored neprijatelja15g
Raspored i zadaci naših snaga158
Tok napada Šeste brigade160
Odbrana Sanskog Mosta i borbe na sektoru Prijedora i područja Timara do kraja decembra 1943.162
Raspored neprijateljskih snaga162
Tok odbrambenih dejstava163
OBNAVLJANJE I ORGANIZACIONO-POLITIČKO UČVRŠĆENJE PARTIJSKE I SKOJEVSKE ORGANIZACIJE168
Mobilizovanje novih boraca170
Kadrovske promjene171
GLAVA VII
BRIGADA U PRVOJ BANJALUČKOJ OPERACIJI I BORBENA DEJSTVA DO POČETKA SEDME OFANZIVE
172
Raspored i jačina neprijateljskih snaga173
Zadatak Brigade174
Pripreme za napad i dovođenje jedinica na jurišne položaje175
Tok napada na Banju Luku175
Dejstva na sektoru Prijedor – Banja Luka (od 2. januara do 10. februara 1944.)179
Borbena dejstva na lijevoj obali Sane od 10. februara do aprila 1944.181
NAPAD NA PRIJEDOR APRILA 1944.184
Zadatak Brigade185
Brigada na sektoru Bihać – Bosanska Krupa – Bosanski Petrovac do početka Sedme ofanzive 187
Kadrovske promjene188
GLAVA VIII
SEDMA NEPRIJATELJSKA OFANZIVA
190
Stanje i raspored neprijatelja190
Zadatak Četvrte krajiške divizije u sedmoj ofanzivi i početno grupisanje snaga193
Zadatak Šeste krajiške brigade u sedmoj neprijateljskoj ofanzivi194
Odnos snaga195
Tok borbenih dejstava prva dva dana u sedmoj ofanzivi195
Dejstva na komunikaciji Ripački klanac – Vrtoče199
Napad na komunikaciju Mrkonjić-Grad–Mliništa200
Tok napada202
Protivdejstva 7. SS divizije »Princ Eugen«202
Borbe Brigade u periodu jun–avgust 1944.205
NAPAD NA BOSANSKI PETROVAC208
Raspored i namjere neprijatelja208
Raspored i zadaci Šeste brigade208
Organizacijsko-formacijske i kadrovske promjene211
GLAVA IX
PROTIVOFANZIVA PETOG KORPUSA U DOLINAMA SANE I VRBASA
213
OSLOBOĐENJE PRIJEDORA214
Raspored, zadaci i namjere neprijatelja214
Angažovanje snaga Petog korpusa i zadatak Četvrte krajiške divizije215
Zadatak Šeste brigade216
Pripreme i tok napada218
Situacija kod neprijatelja i njegove namjere poslije oslobođenja Prijedora220
Raspored i zadaci naših jedinica220
TOK BORBI 7. I 8. SEPTEMBRA 1944. GODINE221
Razbijanje operativne grupe »Arent« u Cikotama223
Razbijanje neprijateljskih uporišta u okolini Banje Luke225
DRUGA BANJALUČKA OPERACIJA226
Raspored, jačina i namjere neprijatelja226
Raspored, jačina i zadaci naših jedinica227
Zadatak Seste brigade228
Priprema napada229
Tok napada prvog dana230
Tok napada drugog dana234
Dejstva na pravcu Banja Luka – Klašnice – Bosanska Gradiška236
Grupisanje i namjere neprijateljskih snaga237
PRELAZAK U ODBRANU PETOG KORPUSA NOVJ237
Tok borbi239
GLAVA X
ŠESTA KRAJIŠKA NOU BRIGADA U DOLINAMA LAŠVE I BOSNE – TRAVNIČKA OPERACIJA
241
Pokret Brigade prema Travniku242
Organizacija neprijateljske odbrane245
Napad na Travnik246
Produženje napada i oslobođenje Travnika251
Odbijanje neprijateljskog protivnapada na Travnik254
Novooslobođena teritorija i mobilizacija novih boraca256
Učvršćenje borbene gotovosti i moralne čvrstine Šeste brigade262
BORBENA DEJSTVA ČETVRTE DIVIZIJE I ŠESTE BRIGADE NA SEKTORU TRAVNIK–ZENICA265
Osnovna obilježja borbenih dejstava u dolini Bosne265
Borbena dejstva u novembru 1944.267
Napad na Busovaču268
Dejstva Brigade na komunikacijama između Zenice i Nemile (30. XI – 10. XII)271
Odbijanje neprijateljskog napada prema Travniku274
Napad na sela Bare, Kovačići i Hrasno275
OPERACIJA »LAVINA« I TEŠKE ODBRAMBENE BORBE ŠESTE BRIGADE I ČETVRTE DIVIZIJE277
Pripreme i grupisanje neprijatelja277
Raspored naših snaga279
Tok borbenih dejstava280
Pregrupisavanje snaga Četvrte divizije i odbrana Šeste brigade na pravcu Guča Gora – Travnik283
Protivnapad Četvrte divizije285
Nastavak napadne operacije »Lavina« i pad Travnika287
Odbrambene borbe Šeste brigade do pada Travnika290
Pad Travnika294
Zatišje i pripreme naših snaga za protivudar (22. januar – 15. februar 1945.)296
Formacijske i kadrovske promjene u Šestoj brigadi (novembar 1944. – februar 1945.)297
PROTIVUDAR ČETVRTE DIVIZIJE298
Borbe Šeste brigade u februaru 1945.298
Prodor 7. SS divizije »Princ Eugen« u Vitez i borbe Šeste brigade u martu 1945.305
Grupa bataljona Četvrte divizije na desnoj obali Bosne310
Oslobođenje Vareša i dolazak Grupe bataljona na zenički sektor312
Borbena dejstva Grupe bataljona na desnoj obali Bosne (januar–mart 1945.)314
Akcije Grupe bataljona protiv zeničkih četnika318
Evakuacija ranjenika i zarobljenika u Treći korpus319
GLAVA XI
ZAVRŠNE OPERACIJE ZA OSLOBOĐENJE ZEMLJE
321
PRIPREME ZA SARAJEVSKU OPERACIJU I POKRET ŠESTE BRIGADE U REJON FOJNICE321
Napad na Kakanj322
Pokret prema Sarajevu i borbe sa 7. SS divizijom »Princ Eugen«325
KARLOVAČKA OPERACIJA327
Zadatak Četvrte divizije i Šeste brigade328
ŠESTA BRIGADA U BREZIČKO-KRŠKOJ OPERACIJI335
Kadrovske promjene do kraja rata337
* * *
RATNE FOTOGRAFIJE ŠESTE KRAJIŠKE NOU BRIGADE341
SPISAK POGINULIH I UMRLIH BORACA I STARJEŠINA ŠESTE KRAJIŠKE NOU BRIGADE365
      POGOVOR437
BIBLIOTEKA