Grupa autora: DRVARSKA OPERACIJA - edicija: Za pobedu i slobodu, knjiga 1.
BIBLIOTEKA
***************************************************
* * *     
   * cela knjiga - pdf *   
* * *
   * prilozi *   
   * sadržaj *   
* * *
DESET KNJIGA ZA BUDUĆNOST7
Pukovnik dr Uroš Kostić
Pozdravna riječ prilikom otvaranja naučnog skupa o drvarskoj operaciji
13
Milorad Kecman
predsednik Skupštine opštine Titov Drvar: Pozdravna riječ učesnicima
15
General-pukovnik Milan Daljević
Pozdravna riječ učesnicima naučnog skupa drvarska operacija
18
ZAPISANO O DRVARSKOJ OPERACIJI
Josip Broz Tito
O desantu na Drvar
25
Josip Broz Tito
Uspomene na desant
28
Titov govor u Drvaru 25. maja 1974.33
Edvard Kardelj
Desant na Drvar i drugi značajni događaji
36
Rodoljub Čolaković
O drvarskim događajima
40
UVODNA RAZMATRANJA O BORBAMA U DRVARU 25. MAJA 1944. GODINE
Slavko Odić
Plan i pripreme za drvarsku operaciju
53
Potpukovnik Dragoljub Tmušić
Osnovni podaci o drvarskoj operaciji
87
BORBE U GRADU DRVARU
Pukovnik Dimitrije Brajišković
Vrhovni komandant u drvarskoj operaciji
93
Nikola Kotle
Drvarčani u odbrani maršala Tita
119
General-pukovnik Milorad Janković
Pred pećinom u Drvaru 25. maja 1944.
131
Potpukovnik Miloš Vasić
Kako smo odbranili druga Tita
145
Slavko Odić
Borba sa desantom Oficirske škole vrhovnog štaba narodnooslobdoilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije
157
Major Gojko Vujičić
Inžinjerijska brigada u drvarskoj operaciji 164
819
General-potpukovnik Dragoslav Radisavljević
Tenkovska četa 1. proleterskog korpusa u borbi protiv nemačkog vazdušnog desanta u Drvaru
166
Rahela Perišić-Albaliari
Omladina Drvara i okoline u desantu
172
Đuro Vekić
Djevojke Drvara uoči i za vrijeme desanta
177
Draginja Kasum-Zrilić
Heroj Mika Bosnić
184
Ljubiša Ristović
Njihov poslednji partijski sastanak
187
DEJSTVA JEDINICA NA PRAVCIMA PREMA DRVARU
PRVI KORPUS
Pukovnik mr Jovan Vujošević
Prvi proleterski korpus u drvarskoj operaciji
195
General-potpukovnik Ljubivoje Pajović
Prva proleterska divizija u drvarskoj operaciji
205
Pukovnik mr Jovan Vujošević — Lola
Prva proleterska brigada u drvarskoj operaciji
226
General-potpukovnik Savo Trikić
Borbe Treće proleterske krajiške brigade u drvarskoj operaciji
237
Pukovnik Todor Radošević
Trinaesta proleterska brigada u drvarskoj operaciji
248
General-pukovnik Đoko Jovanić
Šesta lička proleterska divizija »Nikola Tesla« u drvarskoj operaciji
265
Jovo Popović
Prva (lička) proleterska brigada u drvarskoj operaciji
278
General-pukovnik Nikola Pejnović
Tito nam je dao zadatak i uputstva za borbu protiv nemačkog vazdušnog desanta
287
General-potpukovnik Milan Šijan
Borbe Treće (ličke) brigade u Drvaru protiv nemačkog vazdušnog desanta
292
PETI KORPUS
Pukovnik Drago Karasijević
Dejstva Petog udarnog korpusa narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije u drvarskoj operaciji
305
Branko Damjanović
Savo Popović

Zadatak Četvrte krajiške divizije i početno grupisanje snaga
317
Branko Damjanović
Savo Popović

Šesta krajiška brigada u drvarskoj operaciji
320
Izudin Čaušević
Borbe Osme krajiške brigade 25. i 26. maja 1944. godine
336
Milan N. Zorić
Trinaesta krajiška brigada u borbama oko Drvara
349
Major Gojko Vujičić
Šesnaesta krajiška brigada u drvarskoj operaciji
365
OSMI KORPUS
Potpukovnik Rade Guberina
Osmi korpus i Deveta divizija u drvarskoj operaciji
375
General-potpukovnik Tvrgo Fabijan
Pomorski desant na otok Brač i njegov uticaj na drvarsku operaciju 31. maja do 5. juna 1944. godine
389
Pukovnik Mate Šalov
Treća Dalmatinska brigada u odbrani pravca Boosansko Grahovo – Drvar
403
Pukovnik Mate Šalov
Četvrta dalmatinska (splitska) brigada u odbrani pravca od Bosanskog Grahova prema Prekaji i Drvaru
412
Potpukovnik Miloje Pršić
Trinaesta dalmatinska brigada u drvarskoj operaciji
423
RASPRAVA O OPŠTIM PITANJIMA
Pukovnik dr Uroš Kostić
Desant na Drvar maja 1944.
433
Genral-potpukovnik u penziji Milan J. Bosnić
Neka iskustva iz borbi sa nemačkim vazdušnim desantom na Drvar
442
Pukovnik Nikola Anić
Neka operativna razmatranja drvarske operacije
455
Pukovnik dr Vojislav Subotić
Ostvrt na tok i karakteristike borbenih dejstava na spoljnim operativno-taktičkim pravcima
469
Dr Drago Borovčanin
Rad partijske organizacije i organa narodne vlasti u drvarskom okrugu u prvoj polovini 1944. godine
477
Dr Dušan Biber
Iza kulisa desanta na Drvar
484
Profesor dr Stojan T. Tomić
Ratnopartizanska participacija u izuzetnim situacijama
496
Vlado Kecman
Drugi kongres ujedinjenog saveza antifašističke omladine Jugoslavije i učešće delegata i omladine u odbrani Drvara maja 1944.
505
Pukovnik Milan Obradović
Delatnost obaveštajne službe i samozaštitno ponašanje stanovništva u vreme drvarske operacije
517
Kapetan I klase Radisav Nikolić
Drvarsko vojno područje u vreme drvarske operacije
529
Potpukovnik dr Ljubomir Bošnjak
Snabdijevanje NOVJ u Bosanskoj krajini maja 1944.
539
Pukovnik dr Mladenko Colić
Mesto i značaj drvarske operacije u okviru odbrambenih operacija koje su snage NOVJ vodile u NOR-u pod direktnom komandom Vrhovnog štaba
550
Dušan Ćopić
Radio sam na radio-stanici Vrhovnog štaba
555
Anđelko Gančević
Radio-veze Vrhovnog štaba do i posle desanta na Drvar
561
Diskusija nekih učesnika naučnog skupa o drvarskoj operaciji569
NEPRIJATELJ O DRVARSKOJ OPERACIJI
Slavko Odić
Zašto je njemački Plan desanta na Drvar bio pogrešan
579
Petar Mišković
Aktivnost njemačkih špijunskih grupa u Drvaru i okolini prije vazdušnog desanta na Drvar
598
Potpukovnik Dušan Otović
Učešće 500. SS padobransko-lovačkog bataljona u desantu na Drvar
604
Mr Rafael Brčić
Neprijatelj o ličnosti Josipa Broza Tita
621
General-potpukovnik Vojislav Mikić
Nemačka avijacija u operaciji »Rösselsprung« (»Konjićev skok«)
633
Pukovnik Antun Miletić
Komandanti nemačkih trupa u operaciji »Reselšprung«
648
SAVEZNICI O DRVARSKOJ OPERACIJI
Slavko Odić
Savezničke vojne misije pri Vrkovnom štabu NOV i POJ u desantu na Drvar
659
Ficroj Maklejn
Rat na Balkanu
681
Rade Bogdanović
Britanska tajna dokumenta o vazdušnom desantu na Drvar 25. maja 1944. godine
685
Potpukovnik dr Predrag Pejčić
Međusaveznička neslaganja u drvarskoj operaciji
693
Pukovnik dr Vaso Radulović
Sadejstva savezničke avijacije sa jedinicama narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije u drvarskoj operaciji
700
ZAKLJUČNA RAZMATRANJA
Završna reč načelnika Vojnoistorijskog instituta pukovnika dr Uroša Kostića709
PRILOZI
Drvar grad heroj713
Dr Uroš Nedimović
Štampa NOP-a i NOF-a Bosne i Hercegovine o desantu na Drvar
717
Pukovnik Mehmedalija Bojić
Šta se govorilo u emisijama radio-stanica »Slobodna Jugoslavija« i pisalo u ratnim izvještajima Njemačke vrhovne komande o desantu na Drvar
725
Potpukovnik Dragoljub Tmušić
Hronologija
734
Pukovnik Tomislav Pašalić
Arhiv oružanih snaga (arhiv Vojnoistorijskog instituta)
741
Branko Obradović
Bibliografska građa o desantu na Drvar maja 1944.godine
789
BIBLIOTEKA