Drago Gizdić: DALMACIJA 1942.
BIBLIOTEKA
***************************************************
* * *     
   * cela knjiga - pdf *   
* * *
   * indeks *   
   * popis slika i priloga *   
   * sadržaj *   
* * *
JANUAR
Dalmacija dočekala 1942. godinu s velikim izgledima za uspješan razvoj Narodnooslobodilačke borbe7
Učvršćena veza s partizanima u Svilaji9
Usred talijanske blokade9
Značajna akcija sinjskih partizana / Brojčano stanje partijske organizacije u Dalmaciji11
Glad hara Dalmacijom / Livanjski partizani u akciji14
Izvještaj komande Dalmatinske čete o prebacivanju sjevernodalmatinskih partizana u Liku15
Bjeg iz zatvora / U Trebinju likvidirana dva špijuna17
Letak PK za talijansku vojsku17
Formiran je Bukovački partizanski odred18
Okupatorska štampa o otporu našeg naroda19
Prvi sastanak partizanskih rukovodilaca iz Dalmacije s Krajišnicima / Uzaludna reklama oko podjele hrane20
Partizanska hladnokrvnost i smjelost / Štrajk lučkih radnika u Metkoviću21
Oslobođen Muć21
Dujo Bašić o akciji u Muću22
Prva grupa partizana iz Omiša / Neprijatelj opet uspostavio garnizon u Muću24
Neprijateljske snage u Dalmaciji početkom 1942. godine25
Energično se suprotstaviti okupatoru27
»Hoffman Antonio Presente!«29
Sinjani masovno odlaze u partizane30
Zadatak je odlično izvršen: bačene su bombe u oficirsku menzu u Solinu / Iz Svila je u Solin na liječenje32
Oko 1400 rodoljuba iz Solinskog bazena u zatvoru / Nagli »porast« Splita i talijanske metode uvjeravanja33
Špijunima se ne prašta34
Iz izvještaja Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju Centralnom komitetu KPH35
Odluka rukovodstava Solinskog i Kaštelanskog odreda42
Dopunski izvještaj PK43
Borba za zatvorenike / Boje se đaka45
Formiran Kninski partizanski odred / Napad na Bukovački odred / Veliko hapšenje bivših jugoslavenskih oficira i podoficira u Splitu46
Akcija Solinskog odreda kod Dugopolja48
Odmazda nad Dugapoljem nije izostala / Talijani uhapsili prvoborca T. Anušića / Ubijen kurir A. Miletić49
Ustanak u Makarskom primorju51
Izdaja Draže Mihailovića / Talijani interniraju bivše oficire / U splitskom zatvoru ubijen Jerko Ivančić54
Sekretar PK u Solinu / Neuspjeh Kaštelanskog odreda u Lećevici55
Letak OK Šibenika narodu Bukovice / Talijani dovlače nova pojačanja57
S Jovićem do Dugopolja58
FEBRUAR
Zapaljene dvije vojničke barake u Splitskom brodogradilištu / Raspopio se četnik Đujić / S Malte na Mljet61
Četnička urota protiv naroda64
Umjesto da ode u Dinaru Jović se vraća u Split67
Racija i hapšenja u Kaštel-Kambelovcu / Napad partizana na Maljkovo i Ribarić67
Strah od svilajskih partizana68
Sve jača aktivnost partizana Bukovice / U Splitu se uništavaju talijanski amblemi i natpisi69
Hoće li Brku odvesti iz Splita? / Blokada i hapšenja u Zrnovnici70*
Đujić se razmeće71
Uhapšeni su Lučić i Baja / Jović ponovo u Solinu na putu za Dinaru / Sastanak aktiva u Dugopolju71
Stanje NOP-a u Dubrovniku / Akcija u Jelsi72
Mačekovi poslanici iz Dalmacije u ustaškom saboru73
Split bojkotira popis pučanstva74
Partizani s Kamešnice napali Talijane kod Ugljana, a oni sa Svilaje u Koljanama74
Partizanske akcije oko Dubrovnika / U Šibeniku ubijen S. Ninić76
O izdajničkom radu dijela HSS / Svilajci pripucali na Vrliku i Maljkovo, a Kamešničani na motoriziranu kolonu77
Spašavanje uhapšenih drugova na putu za Omiš / Sinj ostao bez vode78-
Oštra zima / Jović stigao u Dinaru / Napad svilajskih partizana na žandare kod sela Cetine / Partizani Kamešnice na stanici u Tijarici79
Ustaše priznaju80
Sastanak u Siroboji84
S rukovodstvom Mosorskog odreda / Akcija kod Kričaka85
U pećini nad Jesenicama85
Plan napada na Dugi Rat86
Napali nas žandari i Talijani kod Jesenica87
Preko Mosora90
Uspjela zasjeda kod Dragovića90
Sjevernodalmatinci i dalje odlaze među ličke partizane / Gubitak još jednog omladinskog rukovodioca91
Jakov Blažević o borbi Dalmatinaca u Lici92
Propala neprijateljska ofenziva na Svilaju95
»Naš izvještaj« donosi vijesti »Slobodne Jugoslavije«96
Partizani Svilaje napali Potravlje / Talijani prijete slušaocima tuđih radiostanica96
Formiran Mosorski odred / Demonstracije u Starom gradu / Kamešničani opet u akciji97
MART
Kaštelanska četa otišla u Svilaju99
Glavno da se nismo sreli99
Saopćenje štaba Dalmatinsko-dinarskog NOP odreda100
Narod ne sluša talijanska naređenja100
Talijani zapalili Vrdovo100
U potrazi za ubijenim financom101
Talijani i ustaše napali Svilajsku četu101
Letak MK Knina103
Tjerali lisicu, istjerali vuka104
Talijani zabranili ustaške zastave na ustaškim brodovima105
Neuspjelo spasavanje Ivana Lučić-Lavčevića / Napad na Talijane kod Buđimira / U Mosorskom odredu od 90 boraca 69 članova Partije106
Požar u Vojnoj bolnici u Splitu108
Prva ofenziva na mosorske partizane / Talijani zapalili zaselak Tišme108
Propala ofenziva na Mosor / Pored talijanske i ustaška legitimacija109
U misiji protiv četnika110
Formirana Biokovska partizanska četa / Štrajk šibenske srednjoškolske omladine113
Neuspjela racija u Bukovici / Akcija u Pasićini / Još jedan uspjeh partizana Svilaje114
Još jednom o izdaji vodstva HSS-a116
Partizanski pokret u Dalmaciji marta 1942.117
Prva oružana akcija bračkih partizana122
Ofenziva na Biokovo / Izišao prvi broj »Vjesnika slobode« / Akcija kod Krčića / Racija u Vranjicu i Kaštelima122
Naređenje Glavnog štaba Hrvatske124
Biokovska četa u akciji124
Talijani tjeraju četnike u borbu protiv partizana125
Okupator ne vjeruje oportunistima125
Demonstracije žena u Splitu126
Partizani Dinare bore se pod crvenom zastavom128
Formirana Trogirsko-rogoznička četa129
Propala ofenziva na Biokovo / Human postupak s talijanskim ranjenicima129
NOO-i u području Muća / I žene u Šibeniku demonstriraju132
Snaga NOP-a u Omišu / GŠH uputio svog oficira i grupu dalmatinskih boraca iz Like u Sjevernu Dalmaciju / Talijani otpuštaju iz Splitske bolnice naše ljude da bi namjestili svoje134
APRIL
Desetsatni radni dan / Okupator priznaje da mu naš narod ne vjeruje137
Uzaludni pokušaji razbijanja NOF138
Nije uspjela ni nova neprijateljska ofenziva na Svilaji / Napad Talijana na manastir Dragović / I Imoćani odlaze u partizane139
Prvi partizani s područja Imotskoga140
Sve masovniji priliv u partizane / Letak MK Dubrovnika / Mosoraši se spustili u Dugopolje141
Prikupljaju se partizanske snage u Dinari / Okupator oduzima radioaparate143
Prva grupa boraca s područja Drniša među partizanima Svilaje143
Narod Drniša i okolice u borbi protiv okupatora i domaćih izdajnika144
Izabran je Narođnooslobodilački odbor Splita146
Poziv Akcionog odbora Splitskog brodogradilišta / Proglas NOO-a Splita građanstvu / NOO-i u Dalmaciji početkom 1942. godine147
Uhapšen politički komesar Dalmatinsko-dinarskog NOP odreda / Izabran NOO Solina / Partizani Mosora zaplijenili 80 volova158
Četiri kamiona mrtvih i ranjenih Talijana / Hapšenje u Splitu159
Proglas NOO Splita ustrašio Talijane / Bojkot talijanskog jezika160
Sastanak četničkih prvaka od Tromeđe s Talijanima u Splitu / Ekonomske akcije na Hvaru162
Značajna pobjeda na Dinari163
Đujić daje upute Talijanima165
Bodljikava žica oko Splita I »Proslava« dana »NDH« u Jelsi167
Herojsko dražnje skojevaca Šibenika / Dio Solinskog odreda i veća grupa dobrovoljaca otišli u Dinaru / Na Pelješcu ubijen ustaški logornik / Nove demonstracije žena u Splitu169
Napad na mosorske partizane / Građani Splita odazvali se pozivu Gradskog NOO-a172
Snage Dalmatinsko-dinarskog NOP odreda172
Pritisak na roditelje / Nastavlja se borba za Mosor / Talijani zapalili Dolac173
Situacija u aprilu 1942. godine175
Biokovski partizani u akciji na Pelješcu / Talijani ubili u zatvoru profesora Ć. Gamulina179
Nova grupa drugova iz Šibenika stigla u Bukovicu / Partizani kažnjavaju kriminalce181
Demoliran rudnik boksita / Borba na Trnovim Poljanama / Dalmatinski partizani odlaze u bosanske jedinice182
Ponovo u Svilaji / Formirana Neretvanska četa / Cetinska četa sa 731 borca / Pogibija drugova u Splitu183
Loše vijesti s Mosora: raspušten odred185
Neprijatelji naroda osnivaju »Građanski blok« u Splitu / Upute za proslavu 1. maja u Sjevernoj Dalmaciji187
Letak OK Sjeverne Dalmacije o proslavi 1. maja 1942.188
Napad na Zasiok / Partizani se povukli u Bukovicu190
Đaci ponovo odaju počast ubijenom profesoru Gamulinu / Prvomajski letak PK191
Partizani vade mine iz mora / Pao na partijskom zadatku192
Štab Dalmatinsko-dinarskog NOPO odsada Štab IV. operativne zone193
Druga veća grupa boraca za Dinaru194
Povratak iz Dinare / Formira se Solinska leteća četa / Razbijeni četnici popa Đujića195
Prikuplja se Mosorski odred / Napad kod Rude / Reorganizirane naše organizacije na Pelješcu196
Posljednje pripreme za prvomajsku proslavu u Solinskom bazenu / Razoružana žandarmerijska stanica u Bogomolju197
MAJ
Crvena zastava na zvoniku sv. Duje u Splitu / Naglo raste Trogirsko-rogoznička četa201
Pismo GŠH komandantu IV. operativne zone203
Napad na željezničku stanicu u Kaštel-Starom / Demoliran tupinolom tvornice Kaštel-Sućurac / Mosorski odred ponovo u akciji / Akcija kod Ugljana207
Zakletva Solinske partizanske grupe / Proslava 1. maja u Makarskom primorju i Starom gradu / Akcija kod Otišića i Rumina208
Raspuštena partijska organizacija Omiša210
Formiran je Prvi sjevemodalmatinski bataljon / Okupator i dalje pokušava trovati našu omladinu210
Svirepo četničko ubojstvo Bruna Ivanovića / Formirana partizanska grupa na Korčuli212
Strijeljani kradljivci hrane Mosorskog odreda / Partizani potopili dva glibodera i demolirali luku Ploče214
Talijani skupo platili pohod na Baćinu215
Obračun s ustašama u D. Docu / Smrt na fašističkoj paradi / Iz Dinare u Cincar216
Pismo Ilije Trifunovića Birčanina »dragom bratu« Draži / Ustaše priznaju216
Likvidirana karabinjerska stanica u Bruški / Biokovskoneretvanski partizani sve aktivniji220
Poruka PK221
Talijansko-četnički zbor u Golubiću222
Reorganiziran Sjevemodalmatinski bataljon / Partizani iz Hercegovine u okolici Dubrovnika / PK Dalmacije mijenja sjedište222
Izvještaj o stanju u Sjevernoj Dalmaciji početkom maja 1940.223
Članovi PK otišli u Dinaru225
Zapaljeno skladište u Majdanu / Hvarski partizanski vod / Opet aktuelno oslobađanje druga Brke / Uništena tt-linija oko Igrana i Gradca226
Borba za vijadukt »Bender« / Brod s talijanskim ranjenicima iz Metkovića doplovio u Split227
Druga grupa partizana iz Dinare otišla u Bosnu228
Brko i drugovi odvedeni u Šibenik / Delegati za partijsko savjetovanje odlaze u Dinaru / Mosoraši sve aktivniji229
Suradnja četnika i ustaša230
Okupator se žali na velike gubitke / Srušen vlak u Klisu / Napad na Glamoč235
Zapaljeno skladište u Splitu / U Šibeniku strijeljano devet drugova / Propala ofenziva na Kamešnicu / Upad partizana u Bast / Stigla pošta iz CK / U Zmovnici i Dugopolju236
U Mosorskoj četi / S aktivom Lećevice238
Četnički udarac u Krupi / Ubojstvo Slavka Kadića239
Situacija u Južnoj Dalmaciji maja 1942.241
Partizani topovima pucali na Knin242
Akcija na Tromeđi i oko Knina u maju 1942.243
Strijeljan Rade Končar i drugovi u Šibeniku248
Pogibija Rade Končara i drugova252
Četnički letak u Splitu / Partizani iz Bi okova zaplijenili brod s hranom / Osnovan Općinski odbor AFŽ Solina254
Osnovan Mosećki partizanski vod / Značajan uspjeh u borbi za Ervenik257
Ubijen prefekt Zadarske provincije258
Bastianini zapomaže260
Formiran Sjevemodalmatinski NOP odred263
I neprijatelj priznaje svoj teror / Ponovni napad na žandarmerijsku stanicu u Bogomolju265
Štab srpske narodne vojske u Kninu265
Pogibija druga N. Vnančića266
Novi borci iz primorja266
Naglo se širi mreža NOO-a / Velike racije po Bukovici267
Zadaci bataljona »Bude Borjan« i »Branko Vladušić«269
JUNI
Osnovan Općinski NOO Solina / Radiostanica za Dinaru271
Konferencija i izbor Kotarskog NOO-a Solina / Ljudi iz Šibenika i okolice sve masovnije stupaju u partizane272
I Korčulani odlaze u Mosorski odred I Sve jači teror u Bukovici273
Dalmacija dosad dala oko 2500 boraca / Biskup Bonefačić blagosivlje krvnike274
Akcije na cesti Kistanje—Radučić / Partizanski zbor u Prugovu275
Talijanski san o regularnim dalmatinskim trupama276
Onesposobljene sve dizalice u Splitskoj luci277
Vojno-političko savjetovanje za Dalmaciju278
Talijanski fašisti u Dalmaciji traže pomoć direktno od Mussolinija291
Partizani likvidiraju karabinjere u Nuniću i oko njega / Strah prefekta Zerbina292
Naši i neprijateljski dokumenti o akcijama o Sjevernoj Dalmaciji početkom juna 1942.294
Narod sabotirao još jednu fašističku proslavu302
Tragom crnih košulja / Omladina tjera svoje / Glupo d neumjesno hvalisanje303
Fašisti demolirali sinagogu u Splitu / Izjava grupe Ježevićana304
Ustaše se tuže i zapomažu305
Štab zone traži sanitetski materijal / Dvije partizanske akcije na Hvaru305
Uspjesi tek formirane Primorske čete307
Mosorska i Trogirsko-rogoznička četa otišle na Dinaru310
Oslobođen Vrgorac / Napad na Moseć310
Formiran je Biokovski bataljon / Antikomunistička milicija u kotaru Benkovac313
Dokument o kovanju talijansko-četničke zavjere protiv komunista u junu 1942. / Napredovala je d ustaško-četnička suradnja314
Bataljon »Vojin Zirojević« u akcijama / Partizani napali željezničku stanicu Kaštel-Stari319
Formiran Prvi udarni bataljon u Srednjoj Dalmaciji / Uspjeh u Župi i Turiji320
Zadaci Prvog udarnog bataljona323
»Naš izvještaj« o partizanskim akcijama / Ustaše priznaju svoju nemoć / Suđenje Omišanima u Šibeniku326
Četnički list u Splitu / Talijani pojačavaju svoje snage u Bukovici327
Formirana je Bračka četa / Akcija na cesti Pirovac—Biograd328
U Biskupiji likvidiran četnički vođa Paja Popović329
Oko likvidacije Paje Popovića333
Nova ofenziva na Biokovu / U Sjevernodalmatinskom odredu 464 borca / Veliki uspjeh bataljona »Starac Vujadin«335
Drugi bataljon i Srednjodalmatinski NOP odred / Akcija u Miroima, Sutivanu i Sumartinu / Omladinska četa u Bukovici / »Partizanska borba«, glasilo Sjevernodalmatinskog NOP odreda337
Tehnika iz Splita upućena u Dinaru / Korčulani se ne mire / Podvig za pohvalu340
Propala velika ofenziva na Biokovo / Žestoke borbe na štikovačkom Kozjaku341
Segećani masovno odlaze u partizane343
Partizani Brača o sebi344
NOO-i na Braču / Zločin se dogodio u Zatonu / Pismo i letak PK o žetvi347
JULI
Reorganiziran Štab Srednjodalmatinskog odreda / Partizani razoružali četnike Otona348
Štab IV. operativne zone o perspektivama borbe početkom jula 1942.350
Brački partizani sve aktivniji / Pismo i okružnica PK u vezi s izborom NOO-a za Dalmaciju352
»Naš izvještaj« štampan u Dinari356
Štampa NOP-a u Dalmaciji358
Akcija Primorske čete kod Kovče / Predali se četnici u Cetini / Prvi javni partizanski zbor na Pelješcu364
Talijani pale sela na području Trogir-Rogoznica / Drugovi iz PK otišli u CK KPH365
Velika neprijateljska ofenziva na partizane Sjeverne Dalmacije / Protjerani ustaše iz Ježevića / Hvarski partizani u Pitovskoj Plaži367
Javni partizanski zbor u Postirama / Pjesma bračkih partizana370
Talijani otvorili koncentracioni logor na Molata / U svim mjestima na Visu osnovani NOO-i371
Borba za žetvu / Hvarani među Biokovcima / S aktivom zakozjačkih sela374
Primjer nebudnosti / Formirana partizanska četa u Moseću378
Na Braču likvidirana tri ustaše / Aktivnost hvarskih partizana379
Na području vodica formirana partizanska grupa za vađenje mina iz mora / Partizanski zbor u Koprivnu382
Još veća živost / Likvidiran zloglasni ustaša iz Gornjeg Postinja384
Nenadani prepad u Rupotini / Partizani onesposobljavaju ceste384
Razbijena velika neprijateljska ofenziva na Dinari / Major R. Primorac odlazi u partizane386
Pao je još jedan neustrašivi borac / Bračani ni na moru ne dadu neprijatelju mira388
Četnički dokument o antikomunističkim organizacijama389
Akcija partizana Moseća u Kukuzovou kod Sinja / Lekcija u Mokrom Polju389
»Čišćenje« Brača / Saopćenje Štaba IV. operativne zone390
Bastianini opet zapomaže i moli »Ducea« za pomoć391
Formira se OK Srednje Dalmacije / Konferencija NOO
Brača / Osnovan Kotarski NOO Omiša392
Sastav Pokrajinskog, okružnih i kotarskih komiteta Partije u Dalmaciji ljeta-jeseni 1942.394
Reorganiziran Štab Srednjodalmatinskog odreda397
Hvarski partizani upali u Vrbosku / Talijani masovno interniraju narod s područja Vodica399
Zbog velike neprijateljske ofenzive Sjevernodalmatinski odred povukao se u Liku, / Reorganizacija Štaba IV. operativne zone / Veliko hapšenje u Splitu401
Neprijateljska ofenziva u Bukovici sredinom jula 1942. / Strah fašista od Kozjaka402
Završila ofenziva na Moseć / Oslobođen Glamoč / Još jedna lekcija Talijanima na Biokovu / Put na Dinaru407
Osnovan Inicijativni odbor AFŽ za Dalmaciju / Biokovo i sve aktivniji / Potopljen parobrod »Vis«408
Na partizanskom punktu u Svilaji411
U sjedištu Štaba IV. operativne zone i PK / Vrhovni štab i Tito s proleterima na granici Dalmacije / Drugovi iz Štaba zone pozvani u VŠ411
Razrada plana za zauzimanje Vagnja / Partizanske radionice na Dinari415
Zadaci solinskih, kaštelanskih, mosorskih i mosećkih partizana u vezi s borbom za Livno / Prijedlog za zamjenu zatvorenika!417
Otpočela borba za Vaganj / Vijesti iz Dalmacije / Sastanak u Vrhovnom štabu420
Borbe za Vaganj uspješno se razvijaju / Primorska četa razbila neprijateljski obruč / Oslobođeni Šestanovac i Zagvozd423
Dobra bilanca dosadašnje borbe na Vagnju / Susret Biokovaca s proleterima426
AVGUST
Borba na Čilašu / Poginuo A. Jonić / PK komitetima / S ljudima iz bivšeg štaba P. Popović / Povratak članova Štaba zone iz VŠ431
Vicko i Stevo otišli na Vaganj, za koji se još vode borbe. / Neprijateljski napad na Biokovo435
Sve jači priliv novih boraca / Nova masovna interniranja s područja Vodica437
Štab zone traži od Vrhovnog štaba municiju / Spriječen put talijanske vojske iz Splita u Livno / Borba na Kozjaku i palenje Rupotine433
Oslobođeno je Livno / Vraćam se u Solin441
Poslije palenja Rupotine narod još odlučniji u borbi / Žandarmerijska stanica u Dugopolju bila kratkog vijeka / Proglas NOO Imotskog / 160 Ižana odlazi nakon akcije u partizane / »Čišćenje« Dugog otoka442
Partizani Biokova zauzeli Zupu / Bračani odlaze preko Hvara na Biokovo / Konferencija NOO-a Hvara448
Oslobođen Vaganj / Uspjela zasjeda kod Pakline 7 Partizanska četa na Korčuli452
Hvarski partizani u Starom gradu, a brački u Bobovišću / Muzički instrumenti za partizane453
Ruše se ceste / Stobrečani prkose Zerbinu / Neuspjela akcija u dubrovačkoj bolnici454
Opomene glavarima sela / Biokovci šire oslobođeni teritorij prema Imotskom457
Tito o borbama u Dalmaciji458
PK i Stab zone preselili iz Dinare u Livno / NOO-i čuvaju sela458
Prva konferencija AFŽ za Južnu Dalmaciju / »Partizanski borac«, glasilo NO odreda za Srednju Dalmaciju462
S drugovima iz KK Omiša / Zakletva antikomunističke bande / Partijska konferencija za kotar Makarsku463
Primjer Mosorske čete / Okupator nudi novac izdajnicima / Trogirani temeljito ruše tt-linije / Muzički instrumenti Klis-Kose poslani u Livno465
Prva grupa Soltana otišla u partizane / I partizanski sanitet obraća se NO-u Splita / Talijanska kaznena ekspedicija na Hvaru467
Gotovo sav Brač pod kontrolom partizana / Proleteri oslobodili Aržano i Studence / Alat za partizanske radionice u Livnu471
Oslobođeno Vrpolje i Provo / Podvig na Pelješcu473
Oslobođen Lovreć / Presječen kabel, koji veže Drvenik s kopnom475
Protjerani Talijani s Dubaca / Drugovi iz Glavnog štaba Hrvatske i CK KPH u Livnu476
Brački partizani zaplijenili znatne količine hrane / Čestitka borcima s Kozjaka477
Srušen vlak u Mojanki / Stroga osuda478
Formirani partizanski punktovi Vrdovo, Vještić-gora, Korita i Podi / Popovi po crkvama čitaju poziv talijanskog generala partizanima479
Talijani vrše »čišćenje« terena oko Promine / Porušen most kod Blata na Cetini / Tri partizana osuđena na smrt zbog utaje novca / I Đujićevi četnici grade utvrde480
Opet ofenziva na Biokovo / Sve više talijanskih vojnika bježi partizanima / Partijsko savjetovanje za Sjevernu Dalmaciju481
Formiran OK Knina483
Split javlja, da Talijani jačaju garnizon u Imotskom / Pelješčani odlaze u Biokovo / Solinskim »kanalom« za posljednjih 15 dana otišlo u partizane 508 dobrovoljaca / Pismo Oblasnog komiteta SKOJ-a svim rukovodstvima SKOJ-a483
SKOJ u Dalmaciji sredinom 1942. g489
Pismo Agitpropa CK KPH OK-u Split / Preko tisuću metara platna za partizanske zastave491
Propala još jedna neprijateljska ofenziva na Biokovu494
Što prije formirati bataljon u Muću / Prva dalmatinska brigada na vidiku / Preko 3000 partizana iz Dalmacije496
Dio partizana iz Mosora prebacio se u omišku Dinaru / Nova pošiljka oružja iz Splita stigla u Solin / Zapaljena tvornica sardina u Veloj Luci498
SEPTEMBAR
»Kanal« Split—Zrnovnica / Napad na Bijeli Vir501
VŠ traži redovne izvještaje o borbama u Dalmaciji / Jedna jedinstvena vojska503
»Divlji« odlazak u partizane / Bukovčani ponovo u akciji507
Generalska inspekcija u Sinju / Stigao izvještaj iz Bola508
Odgovor PK OK-u Splita / Talijani se povukli iz Zrnovnice / OK Splita poslao izvještaj PK-u511
Izvještaj MK Splita / Talijani se hvale / Jačanje neprijateljskih garnizona Oko Knina / četnički letak u Splitu / Partijski rukovodioci odlaze iz Dalmacije na kurs pri CK KPH517
Talijani dovlače nove snage i vrše velika manevriranja / PK izdaje »Radio vijesti«, a Štab zone »Dalmatinski partizan« / Partizanska akcija na šibenskom kupalištu521
Formiran III. partizanski odred Dalmacije / Narodna pomoć stapa se u cjelini s NO fondom522
Narodni zastupnik HSS P. Krce među partizanima / VŠ naređuje da se ruše putovi prema Livnu, Buškom Blatu i Duvnu / Srušen vlak na Klisu523
Formirana Komanda područja Livno / Odmazda nad Dugopoljem / Split i okolica u mraku526
Politička situacija u Dalmaciji početkom septembra 1942.527
Priprema se partijsko savjetovanje za Srednju i Sjevernu Dalmaciju / Ometanje neprijateljske ofenzive529
Četnici u očima svoga vođe Đujića531
Osnovana Prva dalmatinska brigada / Ustaški emisar531
Borbeni put Prve dalmatinske brigade536
Porušen most na cesti Trogir—Šibenik / Umro stari partijski radnik537
Ruše se ceste na svim stranama / Akcija Dugopoljske udarne grupe na cesti Split—Sinj539
Zbog mosta zapalili kuće / Oko 200 drugova iz Sjeverne Dalmacije otišlo u Liku540
Veliki uspjesi Mosećke čete / I malim akcijama vežu se velike neprijateljske snage / Letak PK o vojnopolitičkom stanju540
Oslobođen Muć / Pohvala jedinicama iz borbe za Duvno542
Obavještajna služba zauzima svoje pravo mjesto / Letak NOO-a Lećevice / Formiranje Dinarskog bataljona / Akcija na Korčuli / A. Jonić proglašen narodnim herojem543
Obavještajna služba u Dalmaciji545
Razbijen neprijateljski ispad iz Trilja / Druga grupa Bračana otišla u Biokovo549
Stižu delegati na savjetovanje / Pismo Inicijativnog odbora Antifašističkog fronta žena za Dalmaciju550
Partijsko savjetovanje u Moseću553
Manifestacioni zbor na Vrbi / Grupa mosorskih partizana upala u Vojnić554
Formiran Vaganjski bataljon556
Birčanin o svom razgovoru s Roattom557
Osnovan Mosećki bataljon / Bogata karavana za Livno558
Kako su Split i ostali gradovi opskrbljivali partizane559
Pismo CK KPJ Pokrajinskom komitetu560
Primorska četa porušila dva mosta i dva kilometra tt-linije563
Split—Zadar bez tt-veze / Likvidirana talijanska posada i demoliran rudnik u Košutama / Razoružana ustaško-žandarska posada u Otoku / Dugopoljski terenci na djelu564
Zbor u Srinjinama / »Čišćenje« Pelješca565
Stanje partijske organizacije u Prvoj dalmatinskoj brigadi / Sve više omladinaca ispod 16 godina javlja se za odlazak u partizane I Primorska četa izvršila prepad u kanalu Zaton—Skradin / Opet formirana partizanska četa u Bukovici5
Četnici iz Knina u Splitu / Na Visu izabran Kotarski NOO / Zapaljen autobus kod Zrnovnice / Brza reakcija569
Kadrovici pri partijskim komitetima / Partizanske radionice traže sve više majstora, alata i materijala / Zbor u Dugo-polju570
OKTOBAR
Likvidirana ustaška milicija u Zelovu / Četnici iz Splita otišli u Omiš, a zatim u Gata, gdje vrše teške zločine573
Četnici i Talijani nastavljaju zločine oko Mosora / Partizani Moseća razrušili željezničku prugu u Kaštelima575
Na putu u Gata / Zločin koji vapi za osvetom / Žrnovnička muzika kompletno odlazi u partizane577
Četnici i Talijani zapalili Blaca / Antikomunistička banda upala u Zaton / Pismo za PK506:
Formirana Druga dalmatinska brigada I Pismo komandanta Vrhovnog štaba Stabu IV. operativne zone / Mućko-lećevačko područje dobilo svoje partijsko rukovodstvo / Obećanje i prijetnje okupatora588
Borbeni put Druge dalmatinske brigade591
Sastanak KK Solina u Gizdavcu / Grupa žena otišla na kurs AFŽ592
Druga proleterska brigada likvidirala četnike u Otišiću / Partizani u jelšanskoj pošti / Vlast na Hvaru čvrsto u rukama naroda594
Naređenje Štaba zone o strogoj štednji municije / Pohvaljen II. bataljon Trećeg dalmatinskog odreda / Porušena cesta kod Vrulje595
Druga dalmatinska brigada na području Grahova / Konstituirajući sastanak partijskog komiteta za Muć—Lećevicu597
Aktivnost naših snaga na području Zaton—Biograd / Pjesma mosorskih partizana598
Dva izvještaja Štaba IV. operativne zone599
Oslobođena je Lećevica / Stanje u Starom gradu na Hvaru / Partizani pripucali na Supetar / Potapanje neprijateljskih brodova / Savjetovanje u Golinjevu i akcija u Vukovu Klancu601
Aleksandar Ranković o stanju u Dalmaciji u oktobru 1942.604
»Dalmatinski partizan« o partizanskoj taktici / Druga dalmatinska brigada u borbi protiv Talijana i četnika / Razoružana žandarsko-ustaška posada u Ružiću605
Izvještaj PK Centralnom komitetu KPH u oktobru 1942. / Aktivistkinje NOP-a i AFZ u Dalmaciji god. 1941. i 1942.606
Poraz Talijana i rušenje voza kod Prosika / Grupe Bračana i dalje odlaze u Biokovo619
Komesar GŠH Vladimir Bakarić u Livnu / Sve više partizanskih pjesama620
Komandant i komesar IV. operativne zone u Vrhovnom štabu / Formirana Komanda područja Muć / »Borba« o četnicima oko Knina620
OK Srednje Dalmacije pokreće svoje glasilo624
Neprijatelj napušta pojedina mjesta i položaje / Na Visu formirana partizanska grupa624
Borbe kod Ciste / Likvidirani četnici kod Plavna625
Odjednom više od 200 novih boraca od Šibenika / Četvrti bataljon Prve dalmatinske brigade stigao u Mosor / Formirana Komanda mjesta u Sajtooviću626
Sa štabom IV. bataljona u Mosoru628
Ponovo je zauzeto Zelovo / Kod sela Drvenika zaplijenjena dva broda628
Drug Tito o neprijateljskoj ofenzivi629
»Borba« objavila članak »Dalmacija u plamenu narodnog ustanka« / Koncentracija neprijatelja u Cetinskoj dolini630
Borba za Dinaru / Prepad na Zadvarje i Šestanovać631
Ofenziva prema Livnu / Borbe kod Aržana / Srušen vlak kod Mravinaca / O »Građanskom bloku« u Splitu / Akcija na Korčuli632
Nezadovoljstvo s Birčaninom633
Naše se snage povukle iz Livna / Sve više zborova634
»Izlet« Talijana prema Mosoru / 3550 novih boraca / Hrana za partizane635
Četvrti bataljon napušta Mosor636
Uspjeh Druge dalmatinske brigade na Vagnju / Talijanski jezik »službeni jezik«636
Štab zone o napuštanju Livna / Izišao je »Naš glasnik«637
Tito: »Dalmatinci se dižu«639
Talijani ponovo otjerani s Vagnja I Pucnjava na Šibenik / Akcija Rogozničke čete kod Grebaštice640
NOVEMBAR
Bijeg iz pandža neprijatelja643
Značajan uspjeh naših kod Podstrane / Porušena centrala na Krki / Narod traži da se otvori sajam na oslobođenom teritoriju643
Okupator protiv partizanskih obitelji645
Na javnim zborovima biraju se NOO-i / Izvještaj OK Splita PK-u646
Očišćeni su Kljaci / Ponovo razoružani četnici u Otišiću / Masovno hapšenje u Kaštelima / Kotarska konferencija NOO-a Makarske647
Formiran Primorski bataljon / U pripremama za proslavu Oktobarske revolucije650
Situacija u IV. operativnoj zoni početkom novembra 1942.652
Dalmacija slavi Oktobarsku revoluciju / Dopis sa Šolte654
Veliki uspjesi partizana u borbama na području Vodice—Biograd / Onesposobljena najveća tvornica cementa u Dalmaciji / Napad usred Solina655
Javni izbor Općinskog NOO-a Ogorje / Fašisti skupo platili »izlet« na Kozjak / Masovno interniranje u logor na Molata / Počasni plotun crvenoj zastavi u Visu659
Mosor opet napušta njegova jedinica I Bračka četa otišla u Biokovo / Zarobljen i zamijenjen talijanski komandant Brača / Izvještaj MK Bola663
Druga dalmatinska brigada potjerala ustaše iz Kijeva i razbila četnike kod Vrlike / Na specijalnom zadatku665
Oslobođen je Bihać / Izvještaj KK Omiša666
Završio kurs AFŽ667
Predstavnici Štaba IV. operativne zone razgovarali s predstavnicima okupatora o razmjeni zarobljenika / Štab zone upućuje na veću budnost667
Političko-prosvjetni rad u okrugu Makarska668
Štrajk željezničkih i obalnih radnika u Splitu / Dugopoljska partizanska grupa sve aktivnija / Akcije na Korčuli670
Porušen dalekovod između Manojlovca i Šibenika / Šibensko-trogirska četa za jedan dan ubila 26 okupatorskih vojnika / Letak NOO-a Splita671
»Čišćenje« Pelješca / Oslobođena sela Petrova polja672
Formirana i III. dalmatinska brigada / Teški zločini okupatora u Primoštenu673
Put Treće dalmatinske brigade / Tri talijanska izvještaja o zločinima u Primoštenu677
Snijeg na Mosoru / Napad na ustaše u Kučićima681
Pismo sekretara RK za Muć-Lećevicu / Formirana Komanda područja za Biokovo681
Nalaz u Mosoru / Iz partizana na liječenje u Split / Prva i Druga dalmatinska brigada ušle u sastav II. i III. divizije683
Brzi razvoj organizacija AFŽ na području Muća i Lećevice684
Dignute veće količine soli u Vinišću / Briga za bolesne685
Automobilom od Konjskog do Muća686
Dalmacija dala boraca za šest brigada / Partizanska baza Postinje postala meta talijanske avijacije / Konferencija na Braču / Zapaljeno brodogradilište u Trogiru / Akcija na Dugom otoku i Korčuli687
Vojnopolitička situacija u Dalmaciji krajem novembra 1942.60S
Na vagone se kupuje sol za partizane i za narod s oslobođenog teritorija / Topovi pucaju na »karavanu« žena uz Kozjak691
Savjetovanje učitelja na Hvaru / Talijani uhvatili sekretara MK Šolte / Pri partijskim komitetima organizira se dopisnička služba za našu štampu / Brod sa zatvorenicima otplovio u Italiju691
Sve više naše štampe692
Panika među ustašama u Makarskoj694
Napad III. dalmatinske brigade na Bisko / Na Pelješcu partizani kaznili kaznenu ekspediciju / Izvanredno izdanje »Dnevnih vijesti« / Racija na Šolti695
Partizanske nagazne mine čine svoje / Narodnooslobodilački odbori preuzeli vlast i na Pelješcu698
U Splitu formiran t. zv. »Građanski blok« / Uputstva o razmjeni soli za hranu / I I. dalmatinska brigada učestvovala u borbama za Jajce700
Jedno pismo o borbama Prve dalmatinske brigade na Čusini u novembru 1942.702
DECEMBAR
Uspostavljena je telefonska veza u »Mučkoj republici« / Prvi broj »Slobode«705
Propusnice NOO-a bez pečata ne vrijede / Napad na Talijane u Zaostrogu / Uhapšeni se brzo transportiraju u Italiju706
Slobodna je Vrlika / Grupa mornaričkih oficira pobjegla iz Makarske u Podgoru707
Dva udarca, koja fašisti ne će zaboraviti / Protjerana ustaška milicija iz Slivna709
Neprijateljski dokument o akciji kod Podstrane711
Napad na Krivodol / Organizaciono stanje u Makarskom kotaru712
Protjerani ustaše iz više sela Petrova polja / Prepad na Sinj / Topovi iz Kaštela i Splita svakog dana pucaju na Kozjak / »Naš glasnik« o prvom partizanskom sajmu kod Dugobaba714
Zbog borbe za Jajce I. dalmatinska brigada dobila pohvalu druga Tita / Lekcija Talijanima kod Blata na Korčuli i u blizini Trogira / Partizani upali u Trpanj i Orebić716
Borba kod Kričaka / Partizani na vratima Makarske / Panika Talijana kod Segeta / Na splitskom Novom groblju strijeljan sekretar MK Šolte / »Građanski blok« upućuje omladinu u četnike720
Vijesti o formiranju AVNOJ-a u Bihaću s radošću primljene širom Dalmacije722
Vicko Krstulović i Pavao Krce na zasjedanju AVNOJ-a723
Razoružana ustaška milicija u Studencima726
Propala neprijateljska ofenziva na područje Vodica / Sve veće količine hrane iz Splita za partizane / Steže se obruč oko Livna727
Stanje u Dalmaciji krajem 1942 / Sa sastanka OK Splita / Općinski NOO-i u Kaštelima732
Trogirsko-rogoznička četa ponovo u akciji / U svim trogirskim selima formirani odbori AFŽ733
Delegatkinje iz Dalmacije na konferenciji AFŽ Jugoslavije / Komanda područja Livno / Glamoč traži sve veće količine soli / Reorganizirana Komanda područja Muć—Lećevica / Okružna rukovodstva preselila u Broćanac734
Pisma PK partijskim rukovodstvima i organizacijama / Formiran Inicijativni NOO za Biokovsko—neretvansko okružje736
Jedna depeša kralju Petru738
Reorganizirano partijsko rukovodstvo za Trogirski kotar / Ustaše i četnici iz Knina na splitskim ulicama / Napadnut oklopni voz kod Kaštela / Odgovor PK na pismo OK Split738
Napad na kolonu od 27 kamiona i 2 tenka kod Dugopolja / Talijani ne mogu da doskoče partizanima / Izvještaj MK Splita o stanju u gradu740
Livno ponovo oslobođeno / Zbor u Vrlici / Dopis KK Omiša o vezi s Bracom743
Ustaše okrivljuju Talijane745
PK poziva umjetnike na oslobođeni teritorij / Održana konferencija AFŽ za Brač746
Formirano je partijsko rukovodstvo Benkovca / Talijanski tenk naišao na minu kod Kukuzovca746
Osnovana Sekcija za ratnu mornaricu / Članovi NOO-a pomogli razbiti neprijateljski obruč kod Zelova748
Zapaljen ustanički Bitelić / Naši protjerali ustaše iz Sićana i Slimena / Pripreme za formiranje IV. dalmatinske brigade / I Duvno ponovno oslobođeno750
Ubijen Ivo Lučić-Lavčević / NOO-i ne mogu da nose posebna imena751
Partizani likvidirali neprijateljsku posadu u Orebiću / U strahu su velike oči / Talijani jačaju vojničke posade po Kaštelima753
Baze partizanske ratne mornarice755
Partijska organizacija u kotaru Imotski756
Za zaštitu stanovništva758
Rimski katolici i na božić vrše masovna strijeljanja nedužnih ljudi / Četiri partizana prema stotinu Talijana758
Pismo PK partijskim komitetima u vezi s jačanjem partizanske mornarice / Crvene zastave na zvoniku u Komiži / Upis »Zajma narodnog oslobođenja«759
U kotaru Omiš stanje pozitivno761
Pismo Inicijativnog odbora AFŽ za Dalmaciju / Četnički »Krik iz jame« o suradnji s Talijanima763
PK predložio više drugova iz Dalmacije za članove ZAVNOH-a / Priprema se konferencija NOO-a Dalmacije / Neuspio talijansko-četnički pohod na Kijevo764
Razmjena između partizana i Talijana u Krčiću / Dalmacija je dosada dala preko 10.000 partizanskih boraca765
        Indeks769
Objašnjenje kratica805
        Popis slika i priloga807
BIBLIOTEKA