Savo Orović: RATNI DNEVNIK 1941–1945
BIBLIOTEKA
***************************************************
* * *     
   * cela knjiga - pdf *   
* * *
   * dodatak *   
   * spisak foto-priloga *   
   * sadržaj *   
* * *
         PREDGOVOR (Milinko Đurović)VII
         UVOD3
Nemačka tradicionalna agresivnost i postanak fašizma5
Pripreme i uvod u drugi svetski rat9
Abisinija10
Španija11
Austrija12
Proganjanje Jevreja13
Čehoslovačka13
Albanija17
Napad na Poljsku – početak drugog svetskog rata18
Danska i Norveška21
Nemački pohod na Zapad22
Francuska24
Napad Italijana na Grčku25
Bitka za Britaniju26
Stara Jugoslavija29
Dok sam bio na službi u Boki Kotorskoj38
Hitlerova filozofija i nazori o moralu39
Martovski događaji 1941. godine50
Desetodnevni rat stare Jugoslavije60
GODINA 1941.63
Raspored neprijateljskih i naših snaga66
Bezuslovna kapitulacija Jugoslovenske vojske75
Rad i kretaše vlade za vreme ratne krize82
Raskomadanje okupirane Jugoslavije83
Nemački napad na Sovjetski Savez88
Sastav Centralnog komiteta KPJ90
Pripreme KPJ za ustanak91
Odluka za ustanak i početak ustanka95
Italijanska i kvislinška vlast u Crnoj Gori97
Pogibija doktora Krcića i majora Jankovića102
Odlazak Glavnog štaba NOPOJ na oslobođenu teritoriju i savetovanje u Stolicama104
Prva neprijateljska ofanziva108
Kontraofanziva Crvene armije pred Moskvom112
Sa Savom Kovačevićem u Nikšićkom partizanskom odredu117
Napad na Pljevlja123
Formiranje i sastav Prve proleterske brigade127
GODINA 1942.131
Formiranje Operativnog štaba za Hercegovinu133
Napad na italijansku kolonu na pravcu Trebinje–Bileća136
Pregovori sa Italijanima iz Trebinja138
Suđenje grupi četnika u Grahovu145
Druga neprijateljska ofanziva152
Prva konferencija rodoljuba Crne Gore i Boke155
Moje „Pismo Vasojevićima“166
Saopštenje o akcijama partizana171
Likvidacija lajora Boška Todorovića sa društvom179
Žalopojka majke Puniše Lalatovića180
Obilazak Orjenskog bataljona184
Obrazovanje „Hrvatske pravoslavne crkve“194
Poraz četnika na Bršnu199
Uništenje Borča212
Pogibija vojnog i političkog rukovodstva u Lijevoj Rijeci214
Petokolonaške glavešine u Crnoj Gori217
Moj izbor za člana Vrhovnog štaba i pismo drugu Titu224
Pakt između Sovjetskog Saveza, Engleske i Amerike235
Druga konferencija rodoljuba Crne Gore i Boke239
Poziv u Vrhovni štab i moj prvi susret sa Titom246
Pokret prema Bosanskoj krajini249
Masovno streljanje rodoljuba u Nikšiću254
Oslobođenje Prozora257
Oslobođenje Livna264
Napad na Kupres266
Saopštenje Vrhovnog štaba povodom degradiranja oficira od strane izbegličke vlade269
Moj odgovor Jugoslovenskoj vladi273
Neprijateljska ofanziva na Kozaru283
Oslobođenje Jajca290
Kongres partizanskih lekara u Bosanskom Petrovcu292
Saveznička ofanziva u Africi297
Organizacija Oficirske škole Vrhovnog štaba u D. Lapcu302
Oslobođenje Bihaća303
Skupština pravoslavnih sveštenika310
Osnivanje Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije315
Prva konferencija Antifašističkog fronta žena320
Prvi kongres omladine Jugoslavije325
Premeštaj Vojne škole u Bihać328
Četničko slovo „Z“329
GODINA 1943.331
Rad Vojne škole u Bihaću333
Šestonedeljna sovjetska ofanziva kod Staljingrada336
Upis Zajma narodnog oslobođenja340
Postupak nacista sa ruskim zarobljenicima344
Oslobođenje Prozora352
Uništenje opkoljenih Nemaca kod Staljingrada354
Tok četvrte neprijateljske ofanzive357
Boj na Vilića Guvnu362
Slom četnika kod Glavatičeva, Ćesima i Kalinovika368
Moje „Pismo Nevesinjcima“376
Peta neprijateljska ofanziva386
Uvođenje oficirskih i podoficirskih činova u NOV395
Bitka na Sutjesci398
Nazorova pesma „Titov napried“403
Određen sam za načelnika Glavnog štaba Vojvodine413
Sa sremskim partizanima415
Bačko-baranjski odred420
Konferencija vojnih i civilnih rukovodilaca Vojvodine423
Prelazak u Semberiju i povratak u Srem431
Drugo zasedanje AVNOJ-a u Jajcu449
Teheranska konferencija451
Šesta neprijateljska ofanziva456
GODINA 1944.459
Badnje veče 1944.463
Formiranje Šeste vojvođanske brigade466
Zogovićeva „Pjesma o biografiji druga Tita“471
Čerčilovo priznanje partizanima485
Formiranje XXXVI vojvođanske divizije489
Povratak iz Vojvodine u Vrhovni štab u Drvar494
Moj izveštaj Vrhovnom štabu o situaciji u Sremu502
Drugi kongres jugoslovenske omladine u Drvaru503
Izvodi iz članka „Četnici i partizani“509
Vazdušni desant na Drvar510
Prebacivanje na ostrvo Vis514
Otvaranje Drugog fronta516
Atentat na Hitlera510
Sporazum Tito–Šubašić na Visu520
Rad u Vrhovnom štabu na Visu523
Akcija naših i savezničkih snaga sa Visa527
Sastanak Tito–Čerčil529
Proslava Prve dalmatinske brigade533
Tito putuje u Sovjetski Savez536
Operacija za oslobođenje Beograda540
Tragična smrt Ivana Milutinovića542
Formiranje Vojne akademije545
Nemačka protivofanziva u Ardenima549
Velike pobede Crvene armije u 1944. godini550
Banjičkm logor552
GODINA 1945.555
Propast beogradskih Jevreja557
Kralj protiv sporazuma Tito — Šubašić558
Krimska konferencija561
Polaganje zakletve pitomaca Vojne akademije563
Feldmaršal Aleksander u Beogradu565
Reorganizacija Narodnooslobodilačke vojske u Jugoslovensku armiju567
Sveslovenski sabor u Sofiji568
Obrazovanje Privremene vlade DFJ571
Formiranje i proboj Sremskog fronta575
Obrazovana vlada federalne Crne Gore577
Usvojena je povelja Ujedinjenih nacija578
Pad Berlina i kapitulacija Nemačke579
Borba za oslobođenje Istre, Trsta i Slovenačkog primorja586
Hitlerovi koncentracioni logori590
Reorganizacija Vojne akademije597
Kapitulacija Japana598
Podaci o učešću država u drugom svetskom ratu i o žrtvama rata599
Podela Nemačke600
Tehnička i druga iznenađenja u drugom svetskom ratu602
DODATAK605
Razvoj Narodnooslobodilačke vojske607
         a) Vrhovni štab608
         b) Armije609
         v) Korpusi610
         g) Divizije612
         d) Brigade617
         đ) Odredi627
         e) Ostale jedinice u NOV627
Prva klasa Pešadijskog vojnog učilišta627
Važniji procesi ratnim zločincima630
Proglašenje Republike632
         SPISAK FOTO-PRILOGA635
BIBLIOTEKA