ZBORNIK HISTORIJSKOG ARHIVA U KARLOVCU, knjiga 16: Općina Gornje Dubrave
BIBLIOTEKA
***************************************************
* * *     
   * cijela knjiga - pdf *   
* * *
   * likovi revolucije *   
   * Nedeljko Višnjić: ljudski gubici i ratna šteta; pali borci; žrtve fašističkog terora i rata *   
   * kazalo *   
   * sadržaj *   
* * *
sadržajstrana
      Riječ urednika Dr ĐURE ZATEZALA7
Dr ĐURO ZATEZALO
Iz prošlosti Dubrava i Ponikava do 1918. godine
11
MILAN JAKOVIĆ
Dubrave između dva svjetska rata
101
STIPE JANJIĆ
Iz narodnog života
132
DUBRAVKA BALEN-LETUNIĆ
Arheološki nalazi s područja općine Gornje Dubrave
241
VLADIMIR PERŠIN
Prilog za istraživanje vegetacije Dubrava i Ponikava
251
MILAN KAKOVIĆ
Geografski i vojno-politički položaj i značaj Dubravskog područja u toku NOR-a
255
ĐURO VUCELIĆ GNJATIĆ
Od aprilskog rata do partizanske zakletve
261
RACO REBIĆ
Formiranje i akcije partizanskog odreda »Dubrave«
271
SIMO ZATEZALO ŠKERIĆ
Diverzantska akcija Dubravskog odreda 7. XI 1941. godine
294
DUŠAN R. KALUĐEROVIĆ
ĐURO M. ZATEZALO
Formiranje i dejstva Dubravske partizanske čete
297
MILAN ZATEZALO
O nekim akcijama Dubravske partizanske čete
311
IGNJATIJE GNJACO PERIĆ
Borbena dejstva partizanskih jedinica na području Dubrava u toku NOR-a
325
MILAN JAKOVIĆ
Organizacija i rad KPJ u Dubravama tokom narodnooslobodilačke borbe
380
Dr ĐURO ZATEZALO
Nastanak, organizacija i djelatnost NOO-a u općini Gornje Dubrave 1941—1945.
447
MILOŠ MIKAŠINOVIĆ
Sjećanje na dane kapitulacije, stvaranje »NDH« i prve akcije
515
ĐUKA ZATEZALO
Organizacija i rad SKOJ-a u Dubravama 1941—1945.
518
ĐURO JAKOVIĆ
Formiranje skojevske organizacije u Donjim Dubravama i neke njezine akcije tokom 1942. godine
529
DANICA MIRIĆ HORN LUGANOVA
O radu AFŽ-a u Dubravama 1941—1943, uz stranice Partizanskog dnevnika
537
MILAN JAKOVIĆ
Sjećanja na Dubravski puntkt
579
NIKOLA BREZOVIĆ PREBEG
Dubravska veza
590
dr MAURICIJE MAGAŠIĆ
Odlazak u partizane
607
JOŽA RUTIĆ
Prva kazališna predstava 22. aprila 1942 u Donjim Dubravama
612
ĐURO M. ZATEZALO
Prva diverzantska desetina
616
RACO REBIĆ
Akcija na putnički voz u Lužanjku
620
SIMO ŠEPELJ
Akcije omladinske grupe Višnjića i Perića
625
Dr DUŠAN KORAĆ
Služba veze i rad relejnih stanica na području Dubrava u toku narodnooslobodilačke borbe
628
ĐURO VUCELIĆ GNJATIĆ
Napad na ustaški oklopni voz u Dubravama 4. septembra 1942.
648
ŽARKO KUKIĆ
Sjećanje na hvatanje i zamjenu jula 1943.
652
ĐURO VUCELIĆ GNJATIĆ
Diverzanti u Dubravama i diverzantske akcije 1943. godine
657
ĐURO VUCELIĆ GNJATIĆ
Edvard Kardelj u Dubravama, evakuacija neprijateljske talijanske vojske iz Generalskog Stola, 10. septembra 1943. godine
669
ĐURO M. ZATEZALO
Dijelovi 3. brigade 8. kordunaške divizije u Dubravama neposredno poslije kapitulacije Italije
683
RACO REBIĆ
Akcije 4. udarnog bataljona 1. Kordunaskog NOP odreda i naroda Dubrava
686
ĐURO VUCELIĆ GNJATIĆ
Partizanski prelazi preko rijeke Mrežnice između Dubrava i Perjasice tokom NOR-a
689
MILAN ZATEZALO MACAN
U pratnji Ive Lole Ribara i Rate Dugonjića
701
SIMO ŠEPELJ
Tragičan epilog diverzije na otočkoj rampi
714
MILOŠ ZATEZALO ŠKERIĆ
Odvođenje stanovništva Gornjih Dubrava u ustaški logor u Sisku 1943. godinu
715
SIMO MIKAŠINOVIĆ
Napad na Trošmariju 20. i 21. septembra 1943.
725
SIMO MIKAŠINOVIĆ
Globornički most
729
ĐURO M. ZATEZALO
Sa ranjenicima od Žumberka do Rebić mlina na Mrežnici
735
VLADIMIR MRVOŠ
Ponikve u mojim očima
739
MILKA BUSIĆ
Najstravičniji dan moga djetinjstva
744
ĐURO JANKOVIĆ
Zločin u Ponikvama
750
LIKOVI REVOLUCIJE753
DUŠAN KALUĐEROVIĆ
Rade Ivković-Solar
755
MILAN JAKOVIĆ
Raco Jaković
759
MILAN JAKOVIĆ
Radovan Rade Jaković
761
MILAN JAKOVIĆ
Komesar diverzantske čete
763
MILAN JAKOVIĆ
Narodni heroj Rade Janjanin
767
RACO REBIĆ
Dušan B. Lalić Bojdžija
772
MILAN S. JAKOVIĆ
Branko S. Karapandža
774
Dr RATKOVIĆ A. MILUTIN
Sjećanje na školskog druga Branka Karapandžu
777
MILAN JAKOVIĆ
Marta Karapandža
779
Dr ĐURO ZATEZALO
 • Politički komesar partizanskog odreda i čete »Dubrave« Simo Karapandža
 • Pismo Okružnog komiteta KPH za Karlovac upućeno Simi Karapandži 18. aprila 1942.
 • Pismo Sime Karapandže upućeno Okružnom komitetu KPH za Karlovac u vezi kurira Korenića 14. jula 1942.
 • Izvještaj Sime Karapandže od 25. jula 1942. o održavanju predavanja na partijskim kursevima i poteškoćama na terenu
 • Pismo Sime Karapandže upućeno isekretaru OK KPH za Karlovac Savi Zlatiću Mići 31. jula 1942. u vezi održavanja partijskih kurseva
 • Pismo Sime Karapandže upućeno sekretaru OK KPH za Karlovac Savi Zlatiću Mići 7. augusta 1942.
 • 781
 • 783
 • 784
 • 785
 • 788
 • 789
  SIMO ŠEPELJ
  Simo Kušić
  789
  RACO REBIĆ
  Đuro (Jove) Mikašinović
  792
  ĐURO D. REBIĆ
  Mane Mikašinović
  795
  ĐURO M. ZATEZALO
  Zamjenik komesara čete Raco Mirić
  800
  RACO REBIĆ
  Đoko Munjas
  802
  SIMO ŠEPELJ
  Petar — Ljubo Munjas — Stršen
  804
  ĐURO VUCELIĆ GNJATIĆ
  Nikola Papić Đurilo
  807
  ĐURO VUCELIĆ GNJATIĆ
  Partizanski diverzanti — braća Raco i Nikola Papić
  810
  ĐURO M. ZATEZALO
  Nikola (Milana) Papić
  816
  SIMO ŠEPELJ
  Braća Perić
  817
  ĐURO D. REBIĆ
  Milan Rebić Pajin
  822
  SIMO ŠEPELJ
  Jovo Šepelj
  827
  Dr ĐURO ZATEZALO
  Politički komesar Prve proleterske čete u Hrvatskoj Rafajlo Višnjić Raco
  830
  DUŠAN KALUĐEROVIĆ
  Vucelić Vajo-Vajica
  834
  Dr ĐURO ZATEZALO
  Prvi komandir partizanskog odreda »Dubrave« Đuro Zatezalo Jud
  838
  ĐUKA ZATEZALO
  Braća Nedjeljko i Veljko Zatezalo
  842
  ĐURO D. REBIĆ
  Braća Simo i Rade Zatezalo Sajini
  849
  ĐURO M. ZATEZALO
  Simo Zatezalo Cojle
  853
  Pogibja Sime Zatezala859
  NEDELJKO VIŠNJIĆ
  • Ljudski gubici i ratna šteta na području općine Gornje Dubrave 1941—1945.
  • Pali borci s područja Gornje Dubrave 1941—1945.
  • Žrtve fašističkog terora i rata s područja Općine Gornje Dubrave 1941—1945.
  • 862
  • 889
  • 899
  NEDELJKO VIŠNJIĆ
  Poslijeratni razvoj područja općine Gornje Dubrave
  914
  Dr ĐURO ZATEZALO
  Neki dokumenti bune u Dubravama i Ponikvama 1897. godine
  924
  Kazalo ličnih imena993
  Kazalo geografskih pojmova1017
  Tumač skraćenica1034
        Sadržaj1036
  BIBLIOTEKA