PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944-1946.; DOKUMENTI
BIBLIOTEKA
***************************************************
* * *     
   * cijela knjiga - pdf *   
* * *
   * kazalo *   
   * sadržaj *   
* * *
sadržajstrana
      Predgovor15
      Kratice31
1944., svibanj 9., Topusko – Deklaracija Trećeg zasjedanja ZAVNOH-a o osnovnim pravima naroda i građana demokratske Hrvatske33
1.1944., svibanj 24. – Uredba o vojnim sudovima Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije35
2.1944., rujan 18. – Štab XIV. korpusa NOVJ dostavlja podređenim postrojbama prijepis zapovijedi Josipa Broza Tita, vrhovnog zapovjednika NOV i PO Jugoslavije i maršala Jugoslavije, o poduzimanju mjera protiv postrojbi i pojedinaca koji bi i nakon 15. rujna 1944. ostali u "neprijateljskim redovima" i njihovom smještanju u zarobljeničke logore43
3.1944., rujan 29. – Mjesečno političko-obavještajno izvješće za rujan 1944. OZN-e za zagrebačku oblast upućeno II. odsjeku OZN-e za Hrvatsku o prisilnom novačenju i bjegovima iz NOV-e, te o načinu iseljavanja/protjerivanja Mađara iz bjelovarskog i moslavačkog okruga44
4.1944., rujan 29. – Pismo OZN-e za zagrebačku oblast upućeno Oblasnom komitetu KPH i komesaru X. korpusa "Zagrebačkog", u kojem se izražava nezadovoljstvo radom Vojnog suda Komande bjelovarskog područja46
5.1944., studeni 21., Beograd – Odluka Predsjedništva AVNOJ-a o prijelazu u državno vlasništvo neprijateljske imovine, o državnoj upravi nad imovinom neprisutnih osoba i o sekvestru nad imovinom koju su okupatorske vlasti prisilno otuđile48
6.1944., prosinac 1. – Kotarski komitet KPH Đakovo izvješćuje Okružni komitet KPH Slavonski Brod, o protjerivanju njemačkih, mađarskih i ustaških obitelji iz sela pod partizanskom vlašću51
7.1944., prosinac 2. – Okružni komitet KPH Slavonski Brod, izvješćuje o protjerivanju njemačkih obitelji iz sela Đakovštine pod partizanskom vlašću52
8.1945., siječanj – Izvješće o razlozima likvidacija domobranskih časnika i vojnika koji su se odazvali amnestiji, od strane pripadnika OZN-e VI. korpusa NOV i PO Jugoslavije u razdoblju od 15. rujna 1944. do 1. siječnja 1945.53
9.1945., siječanj 10. – Ovlaštenje general-majora Ivana Rukavine zapovjednika Vojne uprave za Banat, Bačku i Baranju NOVJ potpukovniku Đuri Kladarinu, da može u Vojvodini prema svojem nahođenju pregledavati logore za Nijemce/folksdojčere, kao i mjesta iz kojih njemačko stanovništvo nije iseljeno ili internirano, te pojedine osobe uhićivati odnosno postupati prema svojim procjenama55
10.1945., siječanj 17. – Izvješće Drage Desputa, člana Sudskog odsjeka Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske upućeno Centralnom komitetu KPH o radu vojnih sudova i obračunu s "narodnim neprijateljima" u Dalmaciji56
11.1945., siječanj 25. – Odsjek OZN-e za oblast VI. korpusa upućuje III. odsjeku OZN-e za Hrvatsku popise domobranskih časnika i ostalih, koje su likvidirali pripadnici OZN-e te postrojbi VI. korpusa NOV i PO Jugoslavije u razdoblju od 15. rujna 1944. do 1. siječnja 1945.73
12.1945., siječanj 30. – Izvješće o radu IV. sekcije OZN-e za zagrebačku oblast u razdoblju od 8. prosinca 1944. do 30. siječnja 1945., upućeno IV. odsjeku OZN-e za Hrvatsku, posebice o vođenju evidencija i broju upisanih u njih89
13.1945., ožujak 17. – Petnaestodnevno izvješće Opunomoćeništva OZN-e zagrebačke oblasti za okrug Bjelovar upućeno OZN-i II. zagrebačke oblasti o uhićenjima "narodnih neprijatelja", o nasilnom novačenju u NOV i o iseljavanju njemačkih obitelji u Bjelovar te konfiskaciji njihove imovine90
14.1945, travanj 12. – Izvješće o radu IV. sekcije OZN-e za zagrebačku oblast za ožujak 1945. upućeno IV. odsjeku OZN-e za Hrvatsku o vođenju evidencija i broju osoba upisanih u njih91
15.1945., travanj 13. – Izvješće III. odsjeka OZN-e za Hrvatsku upućeno komesaru Glavnog štaba Hrvatske o zapaženim greškama i nedostacima u postrojbama NOV-e, te o ubijanju ratnih zarobljenika93
16.1945., travanj 24., Šibenik – Odluka Predsjedništva ZAVNOH-a o zaštiti nacionalne časti Hrvata i Srba u Hrvatskoj94
17.1945., travanj 26., Gospić – Izvješće Javnog tužiteljstva okruga Lika Javnom tužilaštvu Hrvatske o stanju u okrugu nakon što su partizani zauzeli Gospić97
18.1945., travanj 29. – Zapovijed Štaba III. JA podređenim postrojbama o postupku sa zarobljenicima100
19.1945., svibanj, Slavonski Brod – Okružni NOO Slavonski Brod nalaže kotarskim NOO-ima Slavonski Brod, Đakovo i Županja potrebu poduzimanja "energičnih mjera za čišćenje zemlje od fašističkih ostataka i raznih protunarodnih elemenata", posebice popisivanja svih preostalih Nijemaca/folksdojčera i njihovo upućivanje u logore101
20.1945., svibanj 11.- Izvješće Štaba I. JA upućeno Generalštabu JA o neprijateljskim gubicima u bitci za Zagreb103
21.1945., svibanj 12., Zagreb – Depeša OZN-e za Hrvatsku br. 104 upućena Vrhovnom štabu JA o broju zarobljenika u logoru na Kanalu u Zagrebu104
22.1945. svibanj 12., Zagreb – Zapisnik sa sastanka Mjesnog komiteta KPH Zagreb105
23.1945., svibanj 13. – Iz obavijesti Štaba XVI. vojvođanske divizije III. JA Štabu I. brigade o prebrojavanju i sređivanju zarobljenog materijala, te o upućivanju svih zarobljenika u koncentracijski logor u Celju107
24.1945., svibanj 14. – Depeša Štaba I. JA Generalštabu JA o predaji Nijemaca kod Celja i o očajnom stanju u zarobljeničkim logorima108
25.1945. svibanj 15., Petrinja – Izvješće Javnog tužitelja okruga Banija o stanju u zauzetim mjestima, pljački od strane jedinica II. JA, likvidaciji ranjenika iz sisačke bolnice, zarobljeničkim logorima, te postupku prema "narodnim neprijateljima"108
26.1945., svibanj 15. – Izvod iz knjige depeša Glavnog štaba JA za Hrvatsku upućenih Generalštabu JA o broju zarobljenika na područjima vojnih korpusnih oblasti u Hrvatskoj 15. svibnja 1945.111
27.1945., svibanj 15. – Depeša Štaba III. JA upućena Generalštabu JA o predaji više od 20.000 ustaša kod Poljane, uz napomenu da su se ustaše jednim dijelom uspjele probiti prema Bleiburgu112
28.1945., svibanj 15., Zagreb – Depeša Vrhovnog štaba JA/Aleksandra Rankovića br. 124 upućena OZN-i za Hrvatsku u kojoj se izražava nezadovoljstvo malim brojem likvidiranih u Zagrebu, kao i o uhićenjima HSS-ovaca113
29.1945., svibanj 16., Zagreb – Depeša OZN-e za Hrvatsku br. 118 upućena OZN-i za Bosnu i Hercegovinu o broju izbjeglica u Zagrebu114
30.1945., svibanj 17. – Depeše Generalštaba JA upućene Štabu III. JA od 15. do 17. svibnja 1945.114
31.1945., svibanj 17., Beograd – Obavijest Kabineta maršala Jugoslavije predstojniku britanske vojne delegacije o primitku depeše feldmaršala Aleksandera od 16. svibnja 1945. o predaji 200.000 Jugoslavena u Austriji, te o evakuaciji britanskih snaga s otoka Visa116
32.1945., svibanj 17. – Iz knjige depeša 12. divizije III. JA od 16. i 17. svibnja 1945. o sprovođenju zarobljenika od Bleiburga do Maribora i o osiguranju logora Maribor117
33.1945., svibanj 17. – Depeše Štaba48. divizije upućene Štabu I. JA o zarobljavanju dviju skupina ustaša119
34.1945., svibanj 17. – Dopis III. odsjeka OZN-e za oblast X. korpusa "Zagrebačkog" upućen OZN-i II. za zagrebačku oblast o strijeljanju civila od strane 21. makedonske divizije u Ivanić Gradu120
35.1945., svibanj 18. – Depeše I. JA upućene Generalštabu JA od 16. do 18. svibnja 1945. o stanju u zarobljeničkim logorima i zarobljavanju skupine ustaša121
36.1945., svibanj 13.-19., Zagreb – Iz knjige depeša OZN-e za Hrvatsku u svezi s postupkom prema nadbiskupu Alojziju Stepincu122
37.1945., svibanj 15.-19., Maribor – Iz operacijskog dnevnika 40. slavonske divizije III. JA o borbenom djelovanju kod Dravograda, te o sprovođenju zarobljenika do Zagreba123
38.1945., svibanj 19. – Izvješće Štaba III. JA upućeno Štabu III. ukrajinskog fronta o broju zarobljenih "neprijateljskih vojnika i oficira" u razdoblju od 8. do 18. svibnja 1945.125
39.1945., svibanj 19. – Zapovijed Štaba III. JA upućena štabovima XIV. i XVII. divizije JA, da se prema zapovijedi vrhovnog zapovjednika JA, imaju povući iz Koruške, te da XIV. divizija odredi jednu brigadu za preuzimanje ratnih zarobljenika od saveznika u Koruškoj i njihovo sprovođenje do Ljubljane126
40.1945., svibanj 20. – Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 12. krajiške brigade JA od 14. do 20. svibnja 1945. o prihvatu oko 40.000 zarobljenika, njihovom smještaju u logor kod Celja, te njihovom sprovođenju i smještaju u logor Samobor128
41.1945., svibanj 21. – Iz knjige depeša 15. majevičke brigade upućenih Štabu XVII. divizije o likvidiranju skupine ustaša, te o nastavku strijeljanja zarobljenih četnika i ustaša130
42.1945., svibanj 24. – Iz operativnog izvješća Štaba III. JA upućenog Generalštabu JA o borbenim djelovanjima podređenih postrojbi u razdoblju od 8. do 23. svibnja 1945. te o ukupnom broju zarobljenika131
43.1945., svibanj 25., Maribor – Iz operacijskog dnevnika Trećeg bataljuna 6. istočnobosanske brigade XVII. istočnobosanske divizije III. JA o "likvidiranju narodnih izdajnika" u razdoblju od 23. do 25. svibnja 1945.139
44.1945., svibanj 25. – Uputa III. odsjeka OZN-e za oblast X. korpusa "Zagrebačkog" o postupku s ratnim zarobljenicima, upućena Opunomoćeništvu OZN-e III. za moslavačko područje140
45.1945., svibanj 26. – Dopis upućen III. odsjeku OZN-e za Hrvatsku o osnivanju zarobljeničkih logora u Slavoniji i odnosu prema ratnim zarobljenicima141
46.1945., svibanj 28., Zagreb – Depeša OZN-e za Hrvatsku br. 155 upućena Generalštabu JA o namjeri prebacivanja arhive Ministarstva vanjskih poslova NDH u Beograd143
47.1945., svibanj 28. – Depeša II. JA upućena XXVIII. diviziji o tome da se zarobljeni domobrani više ne smatraju zarobljenicima, da će biti povučeni iz logora, izuzev časnika i dočasnika, da će se njima popuniti postrojbe JA, kao i o tome da sve zarobljenike na prostoru divizije do njihova smještaja u logore preuzimaju i osiguravaju divizijske postrojbe144
48.1945., svibanj 29. – Depeša II. JA upućena podređenim postrojbama, kojom se zabranjuje oduzimanje privatnih stvari od zarobljenika145
49.1945., svibanj 31. – Iz izvješća sekretara KPH IV. udarne brigade upućenog sekretaru Divizijskog komiteta KPH III. udarne divizije o partijskom radu i odnosu prema zarobljenicima u svibnju 1945.145
50.1945., lipanj – Izvješće OZN-e za Baniju o radu u svibnju 1945.147
51.1945., lipanj 1., Vinkovci – Upravni odjel Gradskog NOO Vinkovci dostavlja Centralnom logoru za protjerivanje Nijemaca/folksdojčera u Josipovcu kraj Osijeka poimenični popis uhićenih folksdojčera s područja Gradskog NOO-a Vinkovci, te izvješćuje da će ih izručiti u logor na daljnji postupak148
52.1945., lipanj 2., Nova Gradiška – Izvješće Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška upućeno Oblasnom komitetu KPH Osijek o stanju u kotaru nakon preuzimanja vlasti149
53.1945., lipanj 3. – Iz izvješća sekretara KPH XII. proleterske udarne brigade upućenog sekretaru Divizijskog komiteta KPH XII. udarne divizije o partijskom radu i odnosu prema zarobljenicima u svibnju 1945.153
54.1945., lipanj 4., Beograd – Odjel za repatrijaciju Ministarstva socijalne politike DFJ izvješćuje Predsjedništvo Ministarskog savjeta DFJ o zaključku Državne komisije za repatrijaciju o iseljavanju/protjerivanju pripadnika mađarske i njemačke narodnosti156
55.1945., lipanj 6. – Izvješće OZN-e za okrug Banija upućen OZN-i za Hrvatsku o svojem radu, o masovnoj likvidaciji kod Kostajnice i o radu Oblasnog suda Banije157
56.1945., lipanj 12. – Izvješće Dimitrija Georgijevića, opunomoćenika OZN-e za Jugoslaviju, upućeno Aleksandru Rankoviću, načelniku OZN-e Ministarstva narodne obrane DFJ o kretanju kolona ratnih zarobljenika s austrijske granice i iz Slovenije, o logorima u Hrvatskoj i Vojvodini, te o broju zarobljenika, ishrani i sanitetskoj službi161
57.1945., lipanj 16. – Organizacijsko izvješće III. odsjeka OZN-e za Hrvatsku upućeno načelniku OZN-e za Hrvatsku o ustrojavanju Štaba za zarobljenike za Hrvatsku, o izvršnom aparatu kod OZN-e za "specijalne zadatke"165
58.1945., lipanj 18. – Primljena depeša 17. brigade XXVIII. divizije JA o bijegu petorice ustaša sa strijeljanja 312 osoba u Gradcu kod Virovitice, koji su to zatim opisivali narodu167
59.1945., srpanj 3. – Dopis načelniku OZN-e za Hrvatsku o procjeni broja domobranskih i ustaških časnika, te o njihovoj sudbini167
60.1945., srpanj 5. – Izvješće o stanju u postrojbama Hrvatske divizije KNOJ-a i o masovnim likvidacijama168
61.1945., srpanj 5., Josipovac – Odluka zapovjedništva Radnog logora Josipovac o protjerivanju Nijemaca/folksdojčera iz Slavonije u Njemačku172
62.1945., srpanj 6., Osijek – Upravni odjel Oblasnog NOO-a za Slavoniju u Osijeku dostavlja upravnim odjelima Okružnog i Gradskog NOO-a tumačenje odluke o konfiskaciji imovine folksdojčera174
63.1945., srpanj 6., Zagreb – Ministarstvo unutarnjih poslova FD Hrvatske izvješćuje oblasne i okružne NOO-e o svojoj odluci o uklanjanju vojničkih grobalja okupatora177
64.1945., srpanj 7., Zagreb – Zemaljska komisija za repatrijaciju Nijemaca pri Ministarstvu unutarnjih poslova FD Hrvatske, izvješćuje upravne odjele oblasnih, okružnih i gradskih NO-a o postupku repatrijacije (iseljavanja/protjerivanja) Nijemaca/folksdojčera179
65.1945., srpanj 8., Gospić – Depeša Okružnog komiteta KPH za Liku upućena Centralnom komitetu KPH o namjeri da bez presude strijeljaju 60 zatvorenika, za odmazdu za ubojstvo dvojice članova Okružnog komiteta184
66.1945., srpanj 9., Zagreb – Presuda Vojnog suda Komande grada Zagreba vojnim dušobrižnicima Hrvatskih oružanih snaga NDH185
67.1945., srpanj 10., Zagreb – Izvješće Ministarstva unutarnjih poslova FD Hrvatske upućeno Centralnom komitetu KPH o pogoršanju stanja u Slavoniji zbog brutalne primjene sile i pljačke od strane JA, milicije i OZN-e187
68.1945., srpanj 11., Zagreb – Izvješće javnog tužitelja II. JA o nepravilnostima u postupku prema ratnim zarobljenicima192
69.1945., srpanj 11., Zagreb – Izvješće o radu javnih tužitelja karlovačkog i banijskog okruga195
70.1945., srpanj 12. – Izvješće Dimitrija Georgijevića, opunomoćenika OZN-e za Jugoslaviju, upućeno Aleksandru Rankoviću, načelniku OZN-e Ministarstva narodne obrane DF Jugoslavije o pregledu ratnih zarobljenika u Jugoslaviji po narodnostima, po mjestima logora (rada) i po činovima, te o nekim nedostacima198
71.1945., srpanj 14., Slavonski Brod – Okružni NOO, Upravni odjel Slavonski Brod nalaže Kotarskom NOO-u Upravni odjel Đakovo, daje zabranjeno svako posjećivanje logoraša i zadržavanje ili kretanje u blizini logora Krndija, a da će prekršitelji biti najstrože kažnjeni206
72.1945., srpanj 17. – Pregled i stanje u vojnim zarobljeničkim logorima za Nijemce i Austrijance u Slavoniji207
73.1945., srpanj 18., Gospić – Iz izvješće Javnog tužiteljstva za Liku o političkim prilikama, radu kaznenog i građanskog odjela, te radu Vojnog suda ličkog područja210
74.1945., srpanj 18., Karlovac – Iz izvješća Javnog tužitelja za okrug Karlovac o radu kaznenog, vojnog i odjela OZN-e215
75.1945., srpanj 19., Karlovac – Iz izvješća Odjela za opći nadzor Javnog tužitelja za okrug Karlovac upućenog Odjelu za opći nadzor Javnog tužitelja Hrvatske o nepravilnostima u raspodjeli doznaka za hranu, te o greškama OZN-e zbog uhićenja bez dokaza218
76.1945., srpanj 20., Suhopolje – Zapisnik sa sastanka boraca Suhopolja upućen Andriju Hebrangu u kojem prosvjeduju protiv kolonizacije Srba u Viroviticu, masovnog protjerivanja katolika iz kotara Virovitica, te ubijanja zarobljenih Hrvata221
77.1945., srpanj 20., Bjelovar – Izvješće Javnog tužitelja okruga Bjelovar upućeno Javnom tužitelju Hrvatske o djelotvornosti OZN-e koja je uhitila sve "reakcionare", o stanju u logorima i zatvorima, te o radu vojnih sudova227
78.1945. srpanj 26., Beograd – Ministar kolonizacije DFJ Sreten Vukosavljević izvješćuje Predsjedništvo Ministarskog savjeta DFJ o tome, da američke, engleske i sovjetske vlasti izbjegle jugoslavenske Nijemce/folksdojčere smatraju državljanima DFJ, te da ih upućuju na povratak u Jugoslaviju231
79.1945., srpanj 31., Slavonski Brod – Javni tužitelj okruga Slavonski Brod izvješćuje Javnog tužitelja Hrvatske o stanju u logorima i zatvorima na području okruga Slavonski Brod232
80.1945., srpanj – Zapisnik s prvog savjetovanja načelnika i rukovoditelja OZN-e za Hrvatsku, o upućivanju Nijemaca/folksdojčera koji se vraćaju u logore, o likvidacijama, o slabom radu sudova, o OZN-i kao pomoćnom organu komunističke partije234
81.1945., kolovoz 3., Beograd – Ukaz Predsjedništva AVNOJ-a o općoj amnestiji i pomilovanju237
82.1945., kolovoz 4., Osijek – Komisija za repatrijaciju Oblasnog NO za Slavoniju u Osijeku dostavlja upravnim odjelima okružnih i gradskih NO-a uputu o načinu protjerivanja, odnosno upućivanja u logore Nijemaca/folksdojčera240
83.[1945. kolovoz 5.] – Iz zapisnika partijske konferencije 34. udarne divizije JA o masovnom ubijanju zarobljenika i civila od strane Karlovačke brigade i brigade Franjo Ogulinac-Seljo243
84.1945., kolovoz 14., Zagreb – Izvješće o brojnom stanju zarobljenika u logorima Bjelovar, Čemernica, Prečko, Dubovac i Maksimir, prije i nakon Ukaza o općoj amnestiji i pomilovanju od 3. kolovoza 1945.244
85.1945., kolovoz 18., Varaždin – Izvješće Javnog tužitelja za okrug Varaždin o stanju u logoru Maruševac i zatvoru OZN-e u Zlataru245
86.1945., kolovoz 23., Slavonski Brod – Upravni odjel Okružnog NO Slavonski Brod izvješćuje Upravni odjel Gradskog NO Vinkovci o obustavi protjerivanja Nijemaca/folksdojčera do daljnjeg naređenja i nalaže njihovo upućivanje u logore Valpovo i Krndija247
87.1945., kolovoz 31. – Izvješće Opunomoćeništva OZN-e Hrvatske divizije KNOJ-a upućeno OZN-i za Hrvatsku o bacanju "bandita" u jamu kod Slunja249
88.1945., rujan 18., Zagreb – Izvješće Ministarstva pravosuđa FD Hrvatske upućeno Javnom tužitelju Hrvatske o radu sudova za zaštitu nacionalne časti Hrvata i Srba250
89.1945., rujan 18., Slavonski Brod – Okružni NO Slavonski Brod, Upravni odjel, Odsjek narodne sigurnosti, izvješćuje Ministarstvo unutrašnjih poslova FD Hrvatske, Odjel kaznenih zavoda Zagreb, o stanju u logorima na području okruga Slavonski Brod (Radni logor Vinkovci i Sabirni logor Krndija)265
90.1945., rujan 21., Slavonski Brod – Odsjek narodne sigurnosti Okružnog NO Slavonski Brod dostavlja Gradskom NO-u Upravni odjel Vinkovci uputu o protjerivanju Nijemaca/folksdojčera269
91.1945., rujan 26., Zagreb – Ministarstvo pravosuđa FD Hrvatske, dostavlja predsjedništvima svih okružnih i kotarskih narodnih sudova tumačenje Odluke Predsjedništva AVNOJ-a od 21. studenoga 1944. o konfiskaciji imovine osoba njemačke narodnosti i o odnosu prema Austrijancima270
92.1945., listopad 18., Zagreb – Pismo Milke Vukelić upućeno Vladimiru Bakariću o represiji i zločinima partizana nakon dolaska u Gospić272
93.1945., listopad 19., Zagreb – Izvješće pomoćnika Javnog tužitelja Hrvatske, Odjela OZN-e, o stanju u zatvorima OZN-e u Zagrebu276
94.1945., listopad 23., Slavonski Brod – Izvješće Okružne komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača Slavonski Brod upućeno Zemaljskoj komisiji za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača Zagreb o Nijemcima/folksdojčerima na području Okružnog NO-a Slavonski Brod280
95.1945., studeni 3., Petrinja – Iz izvješća Javnog tužitelja Banije o radu vojnog odjela te o stanju u zarobljeničko-kažnjeničkom logoru u Glini282
96.1945., studeni 3. – Iz izvješća pomoćnika Javnog tužitelja Hrvatske o stanju u logorima Valpovo, Orlovnjak i Lepoglava283
97.1945., studeni 12.,Zagreb – Iz izvješća Ministarstva unutarnjih poslova Narodne vlade Hrvatske upućenog Centralnom komitetu KPH o brojnosti i aktivnosti odmetnika i križara, te o stanju u kažnjeničkim logorima i kaznionicama u Hrvatskoj285
98.[1945, studeni] – Izvješće Zvonka Brkića, političkog sekretara Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju upućeno Centralnom komitetu KPH o likvidaciji civila iz Slavonskog Samca, Kruševice, Sikirevaca, Jaruga i Velike Kopanice293
99.1945., prosinac 3., Bjelovar – Iz izvješća Javnog tužitelja za okrug Bjelovar upućenog Javnom tužitelju Hrvatske o stanju u logorima i zatvorima OZN-e302
100.1945., prosinac 9. – Izvješće OZN-e upućeno Centralnom komitetu KPH o ubojstvu svećenika don Eugena Šutrina u Privlači kod Zadra303
101.1946., siječanj 5., Zagreb – Odjel za izvršenje kazni Ministarstva unutarnjih poslov. Narodne vlade Hrvatske, dostavlja oblasnim i okružnim odjelima unutrašnjih poslova tumačenje o krivičnom progonu osoba koje nisu njemačke narodnosti i podrijetla, a koje su se iskazivale kao Nijemci306
102.1946., siječanj 12., Valpovo – Zdravstveno-socijalni odjel Kotarskog NO-a Valpovo izvješćuje Zdravstveno-socijalni odjel Okružnog NO-a Osijek o pojavi pjegavog tifusa u Radnom logoru Valpovo308
103.1946., siječanj 18., Beograd – Ministarstvo vanjskih poslova FNRJ izvješćuje Predsjedništvo ministarskog savjeta FNRJ, daje Ministarstvu unutarnjih poslova FNRJ dostavilo prijedlog o iseljavanju/repatrijaciji Nijemaca/folksdojčera iz Jugoslavije310
104.1946., veljača 26., Beograd – Izvješće Odjela za ratne zarobljenike Ministarstva narodne obrane FNRJ upućeno Dimitriju Georgijeviću, opunomoćeniku OZN-e za Jugoslaviju o zarobljenicima, jugoslavenskim državljanima313
105.1946., ožujak 4., Beograd – Zapovijed Josipa BrozaTita, vrhovnog zapovjednika JA, Odjelu za ratne zarobljenike Ministarstva narodne obrane FNRJ, o otpustu iz logora ratnih zarobljenika, jugoslavenskih državljana315
106.1946., ožujak 4., Karlovac – OZN-a za okrug Karlovac izvješćuje Javnog tužitelja za okrug Karlovac o bijegu 15 osoba osuđenih na smrt iz zatvora Okružnog narodnog suda u Karlovcu, od kojih su desetorica u bijegu ubijena316
107.1946., ožujak 12., Zagreb – Odjel za izvršenje kazni Ministarstva unutarnjih poslova NR Hrvatske, dostavlja okružnim odjelima unutarnjih poslova načelno uputstvo o upućivanju u logore osoba njemačke narodnosti317
108.1946., travanj 27., Varaždin – Izvješće Okružnog komiteta KPH Varaždin upućeno Centralnom komitetu KPH o likvidaciji četvorice mještana Lepoglave od strane članova Kotarskog komiteta KPH Ivanec320
109.1946., svibanj 11., Slavonski Brod – Odsjek narodne sigurnosti Odjela Unutarnjih poslova okruga Slavonski Brod, dostavlja Odjelu Unutarnjih poslova grada Vinkovci uputu o puštanju iz logora Krndija pojedinih skupina osoba njemačke narodnosti321
110.1946. – Iz izvješća šefa II. odsjeka OZN-e za Vojvodinu o broju uhićenih po odsjecima, puštenih na slobodu, upućenih sudu, upućenih u logor te likvidiranih na području Srijema i cijele Vojvodine324
Imensko kazalo329
Mjesno kazalo336
BIBLIOTEKA