VEZE U NOB-u 1941-1945. – RATNA SEĆANJA, knjiga 5
BIBLIOTEKA
***************************************************
* * *     
   * cela knjiga - pdf *   
* * *
   * sadržaj *   
* * *
sadržajstrana
Novak Vučinić
Sistem veza u funkciji rukpvođenja i komandovanja
9
Gojko Uzelac
Veza deo stvaralaštva druga Tita
26
Mate Jerković
Za uspešno rukovođenje potrebna su i sredstva veze
34
Mahmud Konjhodžić
Različite veze
34
Bogdan Pecotić
Sa vezistima od Korčule do Trsta
50
Živka Bibanović-Nemčić
Izvršavajući složene zadatke u svojstvu instruktora povereništva CK KPH dočekala sam oslobođenje Zagreba
58
Mate Stančić
Veze u 3. dalmatinskoj brigadi
71
Mika Špiljak
Radio-veza iz okupiranog Zagreba
74
Vjekoslav Kolb
Veze sa Otadžbinom iz zarobljeničkog logora
75
Novica Popović
Razvoj veza kod partizanskih odreda i jedinica na jugu Srbije 1941-1945.
76
OBAVEŠTAJNE VEZE IZ OKUPIRANIH GRADOVA
Marijan Dugandžić
Korisnije sa testerom nego sa puškom
81
Marica Teslić-Dostanić
Na radio-stanici u okupiranom Zagrebu
89
Ljerka Dulčić
Sećanje na ilegalni rad u okupiranom Zagrebu; radio-stanica u Lošinjskoj 24
92
Antun Mitrović-Tonći
Radio-stanica u Sukoišanskoj 1 Split
100
Vida Tom-Lasić
Uspostavljanje radio-veze iz okupirane Ljubljane sa GŠ Slovenije
102
Mihailo Marić
Fragmenti iz okupiranog Beograda
117
O VEZI UOPŠTE
Metod Antunac
Organizacija veza iz oslobođenog Beograda
141
Dragutin Bašić
Do centra veze VŠ
151
Milan Bašić
U 2. proleterskoj od Drvara do Iloka
154
Milka Ćorić
Šifrantkinja u RM
165
Obrad Dragaš
Šifrer u Vazduhoplovnoj bazi
166
Duje Dražin
Poslije smrzavanja u radio-telegrafiste
168
Mile Droca
Neki podaci o vezama u 1. proleterskom korpusu 1. armije
169
Ante Karađole
Telefonista Vrhovnog štaba
174
Dušan Kovač
Radiotelegrafista vojne misije u Mađarskoj
176
Nikola Maoduš
Ratni plen i priručna sredstva za obuku partizanskih radio-telegrafista
177
Kadira Medić-Delić
Sa radio-stanicom od Jajca do slobode
181
Ivo Mišura
U vojnoj misiji u Bariju
189
Nebojša Pupić
Radio-stanica je ispravna
191
Stamenko Rakić
Četa veze 42. vazduhoplovne divizije
193
Tonka Sarajlić
Šifrantkinja u komandi mornarice
197
Branka Savić
Rad šifranata u VŠ, veze VŠ u teškim bitkama i organizacija šifrantske službe
200
Albin Semen
Komanda stručnih škola jugoslovenske mornarice
238
Svetozar Šarlija
Veze 7. udarne divizije od 1944-1954. godine
241
Filomena Špero
Šifrantkinja i aktivistkinja AFŽ
243
Labud Tatar
Proboj fronta i vest o padu Berlina
249
Nikola Turčinov
Bio sam šifrant u Rečnoj ratnoj floti
252
Ahmet Alibegović
Veze u pokretu
253
Dušan Brstina
Veze 29. hercegovačke divizije u Sarajevskoj operaciji
256
Milorad Ćućilović
Referent veze 37. udarne divizije
261
Stevo Džakula, Vojo Miljević, Boško Rodić
Podgrmečke veze i vezisti
265
Franjo Ešref
Početak drugovanja sa radio-stanicom
271
Savo Govedarica
Kad je radiotelegrafista poslednji odstupao
273
Branislav Gvozdić
Šifrantska služba u 10. diviziji 5. udarnog korpusa 1944-1945.
274
Tonto Kalaba
Bio sam šifrant u 7. krajiškoj brigadi
278
Šime Klarić
Prva pusa preko veze
279
Sonja Milković-Benzol
Šta uraditi sa šifrom
280
Ćamil Pandžo
Mali Ljubo, kurir 10. hercegovačke brigade
282
Refik Piskavica
Šifrant štaba 3. korpusa u Sarajevskoj operaciji
283
Safet Tatlić
Radionice veze 5. korpusa
286
Nazif Tiro
U jeku borbe povezao sam liniju
295
Kosta Valjić
Šifrant u štabu 9. udarne krajiške bripade
297
Petar Aladin
Kursevi za obuku vezista na teritoriji Crne Gore
300
Andrija Koprivica
Mali kurir u borbi za Beograd
302
Božo Martinović
Od Barija do Beograda
303
Mihailo Martinović
U grupi za izradu šifrantskih dokumenata
305
Božo Radošević
Veze u 8. crnogorskoj brigadi
309
Milonja Stijović
Šifrant Prve proleterske divizije
310
Milonja Žižić
Sa vezistima 2. udarnog korpusa
314
Ivica Baraba
Radio-veze 10. zagrebačkog korpusa
318
Nikola Basta
Vezista 6. proleterske divizije
325
Andro Čečuk
Organizacija veza u operacijama za oslobođenje Raba, Kvarnerskih otoka, Istre i Slovenačkog primorja
334
Milan Desnica
Tri puta me živa oplakaše
345
Ljuban Đurić
Od partizanskog kurira do komesara bataljona veze
351
Tomo Frgačić
Škola veze GŠH od kapitulacije Italije do oslobođenja
360
Višnja Habunek-Lozica
Šifrant u GŠ Hrvatske
369
Vicko Hraste
Uspostavljanje osmatračkih stanica
371
Ivan Hrdžić
Šifrantska služba u 8. korpusu i 4. armiji
375
Ivan Jurjević
Šef šifrantskog odseka štaba 9. divizije
383
Haših Kajtazović
Časno je biti šifrant
385
Franka Kronja
Šifrantkinja 2. pomorskog obalskog sektora
387
Dragomir Magić
Oči i uši otočja
389
Stanko Manester
Šifrantska služba 11. korpusa
391
Eva Metikoš-Božić
Šifrant u diverzantskom odredu
396
Svetozar Milošević
U odsudnim trenutcima radio-veza je funkcionisala
399
Mate Paun
Od otoka Zlarina do Save i Dunava
400
Veljko Pavelić
Šifrant 3. pomorskog obalskog sektora
402
Sonja Senjanović-Pepačić
Sedamnaestogodišnja šifrantkinja
404
Marija Stanić
Spasilo me povjerenje
406
Zdravko Svetličić
Stalne linije na teritoriji primorsko-goranskog područja
407
Ivica Stjepančević
Radio-veza u šesnaest sati
412
Nikola Šćirković
Četiri epizode
413
Ana Šegović
Šifrantkinja motorizirane - artiljerijske brigade 8. korpusa
416
Janja Zmajić
Borbeni put jedne šifrantkinje
417
Stipe Bralić
Telefonista u Ibarskom odredu i na Kosovu
425
Dževdet Rusolbegović
Prvi elektromagnetni talasi sa Prokletija
426
Bedri Bakija
Dve različite armije protiv istog neprijatelja
429
Atanas Janakijevski
Veze u nekim jedinicama NOV Makedonije krajem 1944. godine
431
Vladimir Stojčevski
Veze GŠ Makedonije 1944.
433
Ciril Debeljak-Slave
Odbrana kurirske stanice TV-10
434
Eva Dobrilović
Šifrerka u GŠ Slovenije
437
Miro Vožnjak
Vezisti u borbama za Istru i Trst
439
»Kliče Glavni štab«
Veze u Sloveniji od kapitulacije Italije do kraja rata
441
Mihailo Paunović
Veze 23. srpske udarne divizije
448
Živojin Stamenković
Organizacija i rad veze 45. srpske divizije
455
Dragutin Šikić
Organizacija radio-veza u GŠ Srbije
458
Dimitrije Bezboradov
Veze u 51. udarnoj diviziji u 1944. i 1945. god
460
Dušan Mileusnić, Pavle Čubrilo, Lujo Rukavina
Veze 3. armije u završnim operacijama
464
Matija Petrović
Nevolje pri uspostavljanju veze
473
Lujo Rukavina
Šifrant u jedinicama sremskih partizana i političkih tijela
476
Katica Šešerinac-Lupurović-Nela
Šifrantska služba u GŠ Vojvodine
477
DOKUMENTA VEZE
Telegrami483
Originalna dokumenta486
BIBLIOTEKA