VEZE U NOB-u 1941-1945. – RATNA SEĆANJA, knjiga 4
BIBLIOTEKA
***************************************************
* * *     
   * cela knjiga - pdf *   
* * *
   * sadržaj *   
* * *
sadržajstrana
Branko Mamula
Neki aktuelni problemi rukovođenja i komandovanja
5
Petar Guberina
Kanali: Jugoslavija—Italija; Švicarska—Italija—Jugoslavija
16
Mato Jakšić
Veze vojne misije NKOJ
30
Dušan Dozet
Tri fragmenta o vezi u ratu
33
Joco Marjanović
Preko veze stižu vješti o pobedama ali i o žrtvama
35
Milan Kaluđerović
Veze okupiranog Cetinja
37
Mladen Ikica
Veze 3. pomorskog obalskog sektora
39
Mahmud Konjhodžić
Različite veze
41
Dragutin Kosovec
Ugostiteljski radnici; veza za prebacivanje ljudi na slobodnu teritoriju
47
Norbert Veber
Delatnost u okupiranom Zagrebu
53
Blagoje Tikvarovski-Bacin
Izrada falsifikovanih dokumenata za slobodno kretanje ilegalaca i održavanje ilegalne part. veze
71
Ljubodrag Đurić
Neprijatelj nas »dešifruje«
73
Aleksandar Mančić
Stigla je velika vest
77
Mirko Perović
Specifičnosti NOB na jugu Srbije i složenost rukovođenja na širokom prostoru
81
Jordan Petković-Filja
Veze kako sam ih ja video i doživeo
84
Svetislav Popović-Tile
Vezi posebna pažnja
86
Sretenije Zorkić
Veze Srema i Beograda preko Belegiša
88
DESANT NA DRVAR
Metod Antunac
Kako sam doživeo desant na Drvar
99
Pavle Bojčević
Veza je uspostavljena
117
Dušan Ćopić
Desant na Drvar
121
Anđelko Gančević
Radio-veze VŠ do desanta na Drvar i posle
125
Lovre Katalinić
Kako sam preživeo desant na Drvar
131
Nikoslav Stipišić
Kuriri su branili Vrhovnog komandanta
133
O VEZAMA
Lili Antunac-Abinun
Sa ličkim proleterima od Drvara do Sremskog fronta
139
Stipe Bralić
Radost prve radio-veze
144
Refik Piskavica
Bio sam slušalac prvog šifrantskog kursa pri Vrhovnom štabu
146
Ljubica Plečaš
U četi za vezu 1. brigade, 6. ličke proleterske divizije
151
Nebojša Pupić
Saveti Veljka Dragičevića
156
Dragoljub Radulj
Veza na privremenim aerodromima za prihvat transportnih aviona saveznika
162
Mirko Rako
Telegrafista Vrhovnog štaba
165
Sreten Šautić
Veza na Aerodromu »Soko«
167
Nada Šumrada
Na kursu šifrera pri Vrhovnom štabu
171
Božidar Zlodre
Radio-telegrafista 9. dalmatinske brigade i 20. divizije
173
Dušan Brstina
Veze 10. hercegovačke brigade u borbama za oslobođenje Bileća 1944.
175
Milan Davidović
Veze 4. krajiške divizije kako sam ih ja doživeo
178
Ahmed Dedić
Primeri kurirskih veza na području Mrkonjić grada
194
Šemsudin Jamaković
Radio mehaničarski kurs pri štabu 5. korpusa
196
Vlado Kecman
Pazi neprijatelj sluša
197
Levi Moric
Moja sećanja na veze u ratu
200
Simo Lončar
Veze u Glamočkom kraju
203
Vasilije Mirjanić
Konji nezamenljivi u prenosu sredstava veze
209
Meho Sarajlija
Vezisti su borci prve linije
211
Arif Veljić
Vezista u Prvoj muslimanskoj brigadi
213
Petar Aladin
Veze u Crnoj Gori od kapitulacije Italije do oslobođenja
214
Jovan Glomazić
Telefonske veze u Pivi
221
Stevan Ilić
Prošao sam kurirsku školu
222
Gojko Vojnić
Radio-veze 3. udarne divizije
229
Josip Žauhar
Sa vezistima crnogorskih jedinica
243
Nikola Bakrač
Kad kurir skrene sa svog pravca
247
Mladen Bibica
Na zadacima radio-telegrafiste štaba Mornarice NOV
248
Bude Bogdanović
Komandanti pridaju vezi sve veći značaj
250
Ivan Bolf
Sa radio-telegrafskog kursa na dužnost u korpusnu oblast 10. korpusa
253
Petar Bujanić
Veze u GŠ Hrvatske u 3. i 4. godini rata
256
Rade Burundžija
Telefonista u Lici
263
Andro Čečuk
Prva škola veze RM NOV i POJ
264
Velimir Daničić
Bez krivice krivi
267
Desanko Gvozdić
Neuspeo slučaj otimanja šifre
269
Vinko Dujmić
Komandir čete za vezu pri štabu Mornarice
270
Branko Jeličić
Zbog smrzavanja u veziste
270
Marija Jeričević
Sifrantkinja na Lastovu
274
Petar Keserić
Jedinica za vezu u Žumberačkom odredu i Žumberačkoj brigadi
276
Mirko Kesić
Radio-telegrafista 4. korpusa
280
Branko Kleut
Polustalne i stalne linije u severnoj Dalmaciji
282
Danica Kleut
Preko 12.000 pošiljki prođe dnevno kroz glavnu vojnu poštu
285
Krunoslav Kovačić
Veze u 32. diviziji
286
Blagoje Lozica
Šifrer u ratnoj mornarici
296
Marija Manestar
Radio-centar pri štabu 11. korpusa
299
Lovro Maričić
Radio-veza od Biokova do oslobođenja
302
Frane, Mateljan
Bio sam načelnik telefonskog centra na Visu
306
Zdravko Milat
Ratni kurir u Blatu
307
Simo Narandžić
Radio-veze u 6. ličkoj diviziji
309
Ivanka Radoš-Kalaš
Sifrantkinja u artiljerijskoj brigadi
314
Niko Certić
Za 3 meseca radio-telegrafista
316
Mira Sobodić
Partizanske pošte u Slavoniji
319
Ivica Stjepančević
Razvoj i uloga veza na teritoriju Zapadne Hrvatske
320
Ivo Šegović
Formacija je prilagođena opremi
326
Franjo Špeh
Zatajio signal
331
Bogdan Trgovčević
Poštansko-telefonska služba u Slavoniji
334
Slava Vrbančić
Stan u Radićevoj 74
337
Danilo Vojvodić
Krava pojela telegram
341
Živko Vukmanović
Škola veze u Slavoniji
343
Josip Zornada
Vezista na području Istre
347
Hasan Rožajac
Partijske veze između Novog Pazara i Kosovske Mitrovice
349
Dobrila Sekulović-Olja
Bila sam šifrant Operativnog štaba Kosmeta
352
Kiril Tomevski
Ilegalne partijske veze MK Prilep
355
Viktor Bajc
Kuriri najsigurnija veza
366
Ratko Bradaškaja
Radio-veza sa najzapadnijom obaveštajne tačke
368
Franc Dolšek
Veze u 7. korpusu NOV 1944.
369
Štefka Kolar
Šifrer u GŠ Slovenije
375
Alfonz Kukoveo-Uroš
Radio-telegrafska škola GŠ NOV Slovenije
380
Dušan Lasić
Slovenački radio-tehničari na putu za VŠ
394
Stefanija Lužar
Šifrantkinja u štabu 4. operativne zone
401
Fajmut Ožbalt-Ožbi
Sa Istočnog fronta među kurire u Koruškoj
403
Karel Prušnik
Kurir u Koruškoj
405
Franc Rejec
Veze na području Vojskog
407
Vida Tom-Lasić
Slovenačke partizanske radio radionice (SPARD-99d)
419
Jože Zanoškar
Kurirske nevolje
425
Strahinja Arizanović
Značaj kurirske i obaveštajne službe
427
Vojin Bajović
Veze Pasjače sa ostalim delovima Toplice
432
Vlado Buđevac
Kurir i komandir desetine
436
Stanimir Jovanović
Kuriri su bili osnovna veza
437
Anđelka Marković
Poštanske veze o regionu Niša u NOB-e
442
Hranislav Rakić
Leskovac i okolina značajni punktovi za prihvatanje boraca NOR-a
450
Svetomir Stojanović
Veze među zatočenicima banjičkog logora u 1943. i 1944.
455
Bogdanka Stoiljković
PTT veze u Prokuplju u toku NOR-a
459
Božo Trbojević
Veze u 17. brigadi i 28. diviziji
462
Nikola Ćulić
Kako smo otkrili da nas neprijatelj osluškuje
465
Đuro Livada
Dub hrasta kao poštansko sanduče
466
Dušan Mileusnić
Radio-telegrafista u GŠ Vojvodine
473
Lujo Rukavina
Cezar se vratio
480
Vlado Stanković
Formiranje jedinice za vezu na teritoriji Vojvodine
487
Lazar Šubašić
Ratni vojvođanski radio-telegrafist
489
DOKUMENTA VEZE
Telegrami497-505
Original dokumenata506-542
BIBLIOTEKA