VEZE U NOB-u 1941-1945. – RATNA SEĆANJA, knjiga 2
BIBLIOTEKA
***************************************************
* * *     
   * cela knjiga - pdf *   
* * *
   * sadržaj *   
* * *
sadržajstrana
Edvard Kardelj
Put nove Jugoslavije
5
Petar Brajević
Put grupe rukovodilaca za Sloveniju novembra 1942.
14
Ljubodrag Đurić
Zbog veze i komandovanja – teški gubici
24
Dušan Mugoša
Veze VŠ sa Albanijom
29
Vladimir Smirnov
Tri susreta
49
Svetozar Vukmanović
Delegat sa izvanrednim ovlašćenjima
55
Nikola Cvijetić
Ilegalne veze u Sarajevu 1941–1942.
62
Kosta Jotić
Veze su održale krnjinsku gerilu
73
Mile Mandić
Kurirske veze u Bosanskoj krajini
81
Joco Marjanović
Telefonisti sa Kozare
85
Muharem Nuhefendić
Veze oslobođenog Prozora 1942.
91
Muharem Nuhefendić
Veze prozorskih ilegalaca
98
Hamdija Omanović
Pouzdana veza preko »neugledne« ilegalke
107
Jeremija Ješa Perić
Kurirskim stazama Istočne Bosne
109
Đuro Čagorović
Veze GŠ za Crnu Goru
117
Đuro Lončarević
Oslonac na veze komandovanja
118
Iko Mirković
Veze u Crnoj Gori u periodu jun 1942. – maj 1943. godine
121
Stojan Žugić
Veze GŠ Crne Gore
125
Bogdan Pecotić
Sa vezistima od Korčule do Trsta
127
Mika Špiljak
Veze partijskih organizacija od Zagorja do Pokuplja
130
Spahija Nijazi
Događaji i veze na Kosovu u 1942. godini
138
Tone Fajfar
Neprijateljska ofanziva na Rog 1942. godine
143
Dobrivoje Aranđelović
Organizacija rada partijske tehnike OK KPJ za Leskovac
154
Velimir Kostić
Veze, jedan od uslova za uspešno vođenje borbe u Niskom okrugu
164
Krstivoje Milosavljević
Veze u Toplici
171
Strahinja Popović
Žagubica u NOB 1942.
175
VEZISTI – LEGENDE
Veljko Dragičević
Kako sam došao u partizane
193
Efim Ristovski
Sedek Kostovski radiotelegrafista VŠ
195
Stevo Čurguz
Vod za vezu Kozaračkog odreda
199
Mirko Nahmijas
Veze u jedinicama Prvog bosanskog korpusa
201
Mile Perković
Kurir i heroj Mustafa Dovadžija
204
»Zbornik narodnih heroja«
Berus Anka
206
»Zbornik narodnih heroja«
Jančar Lizika - Majda
207
»Zbornik narodnih heroja«
Kavčič Ivan - Nade
208
»Zbornik narodnih heroja«
Blagojević Vera
209
Jože Zanoškar
Pakovljević Boško - Pinki
210
Jordan Blaževski
Smrt revolucionara Kuzmana Josifovskog
211
Ludvig Kukavica - Papež
Kurirske stanice u Sloveniji
216
Vasko Ivanović
Ilegalni kurir CK KPJ Košta Đorđević
217
O VEZI UOPŠTE
Metod Antunac
Odlazak u partizane
229
Mile Droca
Kurir Prve proleterske brigade
233
Atilio Duplančić
Radio-telegrafista VŠ i Trećeg korpusa
235
Dragoslav Jakovljević - Dragče
Susret kurira 2. proleterske sa drugom Titom
238
Džemal Muminagić
Na partizanskom zadatku iz Sarajeva kod druga Tita
239
Branka Savić
Rad šifranata u VŠ – uspostavljanje veze sa kominternom i naše prve šifre
246
Milutin Slijepčević
Veze u oficirskim zarobljeničkim logorima u Nemačkoj
265
Aziz Čerkez
Kad se ostane bez veze
267
Milosav Čabrilo
Razoružani kuriri
268
Mile Droca
Telefonske veze na oslobođenom delu Istočne Bosne
271
Milan »Miša« Jajčanin
Kurir u Kozarskoj ofanzivi
278
Kosta Jotić Koja
Raport desetara Stanka Popovića
279
Svetozar Gagović
Neprijateljske telefonske veze koriste naši obaveštajci
283
Savo Govedarica
Od Hercegovine do Vrhovnog štaba
285
Ćamil Granov
Sarajevskim kanalom do proletera
288
Slavko Havić
Kurir kozarskog odreda
289
Vlado Kecman
Veze u Bosanskoj Krupi
293
Sveto Kovačević
Povezivanje sa Fjodorom Mihinom
295
Mićo Mitrović
Telefonske linije u Istočnoj Bosni 1942. godine
297
Radivoje Papić
Sarajevo centar veze
299
Stevo Popović
Neustrašivi kurir Dojčin Lukić
302
Jovo Prtenjak
Odbornik i omladina na kurirskim relejnim vezama
307
Drago Veselinović
Vod za vezu Prvog krajiškog odreda
308
Vokić Mišo
Tuzlanska kurirska mreža
314
Petar Aladin
Veze u Crnoj Gori u toku 1942. godine
318
Drago Despotović
Kurir između Crne Gore i Srbije
325
Luka Knežević
Uspostavljanje radio-veze između GŠ za Crnu Goru i Boku i Sjeverne Albanije
329
Đoko Latković
Kuriri na putevima borbe do pobjede
330
Slobodan Stanković
Najmlađi kurir nije otkriven
332
Lutvo Ahmetović
Putevi kojima su Zagrepčani iz grada odlazili u narodnooslobodilačku vojsku
334
Bude Bogdanović
Razvoj veza u Lici u 1942.
339
Dragec Fućko
Signalna sredstva u 1942.
345
Dušan Gaćeša
Veze su omogućile jedinstvo akcije
347
Draga Iveković
Ilegalni rad u Zagrebu i šifrant u GŠ Hrvatske
349
Milan Jaković
Na željezničkoj stanici Donje Dubrave prihvatili smo ilegalce iz Zagreba i upućivali ih u partizanske jedinice
352
Dušan Korać
Veze na Kordunu
359
Dušan Krist
Vlakovima smo odvodili drugove u partizane
371
Mate Letica - Ervin
Demontiranje uređaja u pošti u Podgori
378
Danilo Livada
Kurirske veze na Kordunu u prvoj i drugoj ratnoj godini
378
Jure Lučić Buše
Izrada prve radio-stanice u Podgori
381
Milan Nevajda
Veza sa Kordunom
382
Jozo Petričević
Zlato i pisma tajnog kurira u torbi
384
Božo Rašeta
Žične veze 1942. godine u Lici
397
Neda Rukavina-Prohaska
Ilegalka i kurir
399
Ferdo Udier
Ilegalci su odlazili na slobodni teritorij u uniformama željezničara u službenim kolima
408
Smiljko Vela
Veze u biokovsko-neretvljanskom regionu i srednjedalmatinskim otocima u NOR
415
Mladen Milić
Veze sela Grbole na Kosovu u toku rata
417
Vujadin Parežanin
Veze između komiteta i odreda
421
Hranislav Rakić
Veze OK KPJ Kosova i Metohije sa OK KPJ Leskovac 1941–1942.
426
Đoko Sojević
Veze u NOP Kosovo tokom druge ratne godine
429
Veličko Zogović
Veza je uspostavljena
437
Ilija Beličanec
Ilegalne partijske veze i rad partijske tehnike u Prilepu i okolini 1941–1944.
439
Jordan Blaževski
Značaj konspiracije za održavanje veza
443
Vaska Duganova
Bila sam kurir MK KPJ
450
Andrija Koprivica
Partizanski kurir – Marija Stankovska-Meri
459
Lazo Hadži Popovski
Prvi partizanski odredi Bitolja i okoline i veza sa KP Grčke
463
Kiro Punteski
Veze Prilepskog partizanskog odreda u 1942.
468
Hranislav Rakić
Partijske veze Kumanova sa organizacijama KPJ gradova u Južnoj Srbiji 1941–1942.
470
Rudi Jančar
Organizacija radio komunikacije u Sloveniji 1941–1945.
473
Cveta Maček
Drug Kardelj mi je poverio šifru
480
Vida Tom-Lasič
Radio Oslobodilne fronte – »Kričač«
481
»Kliče glavni štab«
Razvoj veza u Sloveniji do kapitulacije Italije
486
»Kliče glavni štab«
Kurirske relejne (TV) veze u Sloveniji
489
Kata Filipović
Kurirske veze preko skojevskih aktiva
493
Desimir Jovović - Čića
Veze između Jastrebačkog partizanskog odreda i OK KPJ za Niš
495
Aranđel Mladenović Korčagin
Stazama partizanskih kurira
498
Branko Nožica Toplica
Kurirske veze partije sa logorom u Nišu
504
Đoka Popović
Odveli su ga zbog telegrama
510
Dimitrije Pisković Trnavac
Kurirske veze u topličkom kraju u toku NOR–a
511
Joco Savković
Kurirske veze u Toplici
513
Đuro Livada
Ustanički Progar i Jakovo
516
DOKUMENTA VEZE
Telegrami527
BIBLIOTEKA