HISTORIJSKI INSTITUT SLAVONIJE: PRILOG GRAĐI ZA HISTORIJU NOP SLAVONIJE 1941.
BIBLIOTEKA
***************************************************
* * *     
   * cela knjiga - pdf *   
* * *
   * registar *   
   * sadržaj *   
* * *
sadržajstrana
Napomena redakcije5
Predgovor7
Kotar: Beli Manastir, O radu KP u Baranji 1941. god.11
           Daruvar, Podaci o KPJ 1941. god.15
           Donji Miholjac, O političkim prilikama 1941. god.21
           Đakovo, O političkim prilikama i radu komunista 1941. god.23
           Grubišno Polje, O radu KP i teroru ustaša 1941. god.30
           Našice, Podaci o NOP i KP 1941. god.40
           Nova Gradiška, O prilikama i radu KP 1941. god.44
           Novska, O političkim prilikama i radu KP 1941. god.50
           Okučani, O političkim prilikama i radu KPJ 1941. god.66
           Orahovica, O razvitku NOP 1941. god.73
           Osijek, Partijska organizacija uoči okupacije i u pripremanju ustanka84
           Pakrac, O radu Partije i organiziranju ustanka 1941. god.96
           Podravska Slatina, O razvitku NOP 1941. god.108
           Slav. Požega, O radu KPJ 1940. i 1941. god.112
           Slav. Brod, KPJ i NOP 1941. god.127
           Valpovo, Podaci o organizaciji KP 1941. god.148
           Vinkovci, O političkim prilikama i radu Partije 1941. god.159
           Virovitica, Podaci o radu KPJ i političkim prilikama 1941. god.166
           Vukovar, O radu KP i akcijama komunista 1941. god.178
           Županja, O narodnooslobodilačkom pokretu 1941. god.185
Tabelarni pregled KPJ u Slavoniji 1941. god.187
Shema partizanskih grupa i odreda 1941. god.188
* * *
Ivan Andelfinger
Partijska organizacija Slav. Orahovice u ustanku
189
Vicko Antić
Borba na Dugoj poljani
192
Pero Car, Rade Pavlović, Gabro Vidović
Tri partijska centra u kotaru Novska
194
Bogdan Crnobrnja
Rad komunista pakračkog kraja 1941. god.
198
Dušan Čalić
Sjećanja na ustaničku 1941. god. u Slavoniji (Stvaramo oružane grupe)
208
Dušan Čalić
Sjećanja na ustaničku 1941. god. u Slavoniji (Dolazak »Španaca«)
219
Ivica Čičak
Rad partijske organizacije u Bos. Brodu 1941. god.
231
Blagoje Gerdijan
Prvi ustanički dani u pakračkom kotaru
233
Antun Grbac i dr.
Rad SKOJ-a u selu Gaju 1941. god.
236
Čedo Grbić
Zarobljenih nije bilo
239
Pavle Gregorić
Oslobodilačka borba u Slavoniji, bjelovarskom okrugu i Moslavini
242
Zdenko Has
Osijek i okolica u prvim danima NOB
253
Srećko Ljubljanović
Vrhovčani u NO ratu
263
Ivan Mišković
Rad SKOJ-a u okrugu Slav. Brod do ustanka
266
Ivan Pašić
Iz prvih ustaničkih dana u Slavoniji
272
Rade Pavlović
Neka sjećanja na partizanski odred »Matija Gubec«
274
Mirko Prodanović
Formiranje narodnooslobodilačkih odbora u bučkom kraju
279
Svetozar Protić
Počelo je diverzijama
284
Stanko Radovanović
Od prvih akcija do Papučko-krndijskog odreda
286
Antun Španja
Sjećanja na juni 1941. god.
295
Gabro Vidović
Oslobođenje uhapšenih drugova
297
Vaso Vujanić
Ustaničko selo Brusnik u 1941. god.
300
Josip Zmajić
Sjećanje na rad »tehnike« Okružnog komiteta KPH Slav. Brod
303
* * *
Partizanska akcija na kamenolom Sirač novembra 1941. god.307
Prvi dani revolucije u Požeškoj kotlini309
Prve žrtve Pokretnog prijekog suda311
Sjećanja na 1941. god.314
Skojevci prikupljaju oružje317
Susreti u danima ustanka319
      Registar ličnih imena322
      Registar geografskih pojmova339
      Skraćenice346
BIBLIOTEKA