Dr Zdravko Krnić: DARUVAR; RADNIČKI I NARODNOOSLOBODILAČKI POKRET
BIBLIOTEKA
***************************************************
* * *     
   * cijela knjiga - pdf *   
* * *
   * registar *   
   * sadržaj *   
* * *
sadržajstrana
UVOD
          Geografske osobitosti kraja7
          Stanovništvo8
          Ekonomsko-društvene prilike u prvim decenijama XX stoljeća12
          Političke prilike pred kraj i po završetku I svjetskog rata16
RADNIČKI POKRET OD 1918. DO 1941. GODINE
RADNIČKI POKRET OD 1918. DO 1921. GODINE19
          Formiranje narodne garde19
          Formiranje organizacija Socijal-demokratske stranke Hrvatske i Slavonije22
          Prerastanje organizacije Socijal-demokratske stranke Hrvatske i Slavonije u organizaciju Socijalističke radničke partije Jugoslavije (komunista)26
          Sukobi komunista sa predstavnicima građanskih političkih stranaka28
          Aktivnost organizacije SRPJ (k) u 1919. i 1920. god.30
          Proslava 1. maja 1919. godine32
          Izlet u Uljanik32
          Komunistički zbor u Daruvaru33
          Aktivnost komunista u Blagorodovcu i okolnim selima34
          Sindikati i njihova aktivnost u drugoj polovici 1919. godine35
          Akcija za brašno36
          Nova vlast u Daruvaru i problem skupoće40
          Izbori za općinska poglavarstva i gradsko zastupstvo41
          Prilike u Daruvaru i aktivnost organizacije SRPJ (k) u vrijeme održavanja Vukovarskog kongresa KPJ44
          Izbori za Konstituantu47
RADNIČKI POKRET I KPJ OD 1921. DO 1929. GODINE51
          Teror buržoazije i slabljenje utjecaja komunista51
          Izbori za Narodnu skupštinu 1923. godine54
          Neke osobitosti radničkog pokreta od 1923. do 1929. godine57
RADNIČKI POKRET I KPJ OD 1929. DO 1937. GODINE60
          O društveno-ekonomskim prilikama krajem dvadesetih i početkom tridesetih godina XX stoljeća60
          Pooštravanje represivnih mjera i novi progoni komunista64
          Otpori diktaturi i različiti oblici političkog djelovanja komunista65
          Nastojanja jugoslavenskih nacionalista da ovladaju političkom situacijom68
          Ponovno jačanje revolucionarnog radničkog pokreta69
          Komunisti u borbi protiv režima i njihov rad među radnicima73
          O radu komunista među intelektualcima76
          Formiranje partijske ćelije u Stražancu i njena djelatnost77
RADNIČKI POKRET OD 1937. DO 1941. GODINE78
          Formiranje partijskih i skojevskih organizacija78
          Reakcija vladajućih krugova na povećanu aktivnost komunista81
          štrajkaški i tarifni pokreti radnika86
          O nekim društveno-ekonomskim i političkim mjerama Banovine Hrvatske94
          Općinski izbori 1940. godine97
          Partijska organizacija 1940. godine100
          Savez komunističke omladine i njegova aktivnost103
          Aktivnost komunista na stvaranju antifašističkog raspoloženja uoči napada sila Osovine na Kraljevinu Jugoslaviju106
NARODNOOSLOBODILAČKI POKRET OD 1941. DO 1945. GODINE
NAPAD NA JUGOSLAVIJU, NJENA KAPITULACIJA I USPOSTAVA NDH111
PRILIKE NA KOTARU NAKON USPOSTAVE NDH115
          Preuzimanje vlasti od strane ustaša i mjere za njeno učvršćenje115
          Stanje u partijskoj organizaciji i položaj komunista u vremenu od kapitulacije Jugoslavije do napada sila Osovine na SSSR120
          O teroru ustaša i njemačke narodne skupine protiv komunista121
POJAVA I RAZVITAK NOP-a DO SEPTEMBRA 1941. GODINE123
          Okružna partijska konferencija KPH za okrug Nova Gradiška i njen značaj za razvitak NOP-a123
          Prve mjere u organiziranju NOP-a127
NARODNOOSLOBODILAČKI POKRET OD SEPTEMBRA DO KRAJA 1941. GODINE131
          Organizaciono-politička izgradnja131
          Formiranje prvih oružanih grupa i njihova aktivnost133
          Struktura narodnooslobodilačkog pokreta138
          Stanje u gradu tokom jeseni i pred kraj 1941. godine141
NARODNOOSLOBODILAČKI POKRET U PRVOJ POLOVICI 1942. GOD.142
          O nekim faktorima od općeg značaja koji su utjecali na razvitak narodnooslobodilačkog pokreta142
          O organizaciono-političkoj izgradnji NOP-a145
          Dolazak Moslavačkog partizanskog odreda na teritorij kotara148
          Oružana aktivnost partizanskih jedinica u prvoj polovici 1942. god.150
          Partizanske jedinice na području kotara154
          Akcije partizana na pruzi Virovitica-Banova Jaruga sredinom 1942. godine158
          Partizanske akcije ekonomskog značaja159
POKUŠAJI USTAŠKIH I OKUPATORSKIH VLASTI DA RAZBIJU NOP162
          Osnivanje Hrvatske pravoslavne crkve162
          Pozivanje Srba u domobranstvo163
          Druge mjere kojima su ustaše pokušale razbiti NOP165
ORGANIZACIONO POLITIČKA IZGRADNJA NOP-a U DRUGOJ POLOVICI 1942. GODINE167
          Stanje u Partiji i njena uloga u daljnjem razvitku NOP-a167
          Organizaciono stanje i rad SKOJ-a171
          Organizacija Antifašističke fronte žena173
          Narodnooslobodilački odbori i njihova uloga u daljnjem razvitku NOP-a174
          Akcije partizanskih jedinica177
          Jačanje partizanskih snaga i formiranje jedinica Narodnooslobodilačke vojske184
          Organiziranje vojne pozadine i njen značaj za razvitak NOB-a186
AKTIVNOST OKUPATORSKIH I USTAŠKIH SNAGA189
          Garnizoni, broj ustaških, domobranskih i njemačkih vojnika i njihovo naoružanje189
          Teror kao sredstvo za suzbijanje NOP-a191
PARTIJSKO SAVJETOVANJE SLAVONIJE ODRŽANO NA ZVEČEVU OD 25. DO 27. XII 1942. GODINE195
NARODNOOSLOBODILAČKI POKRET U VREMENU OD PARTIJSKOG SAVJETOVANJA SLAVONIJE DO II ZASJEDANJA AVNOJ-a 29. XI 1943.197
          Događaji od općeg značaja i njihov utjecaj na razvitak NOP-a197
          Oružane borbe i formiranje jedinica NOV i POJ200
          Ofenziva »Braun« i borbe na području kotara203
          Formiranje Daruvarskog partizanskog bataljona i akcije do 1. VII 1943.206
          Formiranje čehoslovačkog bataljona208
          Formiranje I slavonskog korpusa (VI korpusa NOV i POJ) i njegov značaj za razvitak NOR-a209
          Borbe za Sirač i rušenje željezničke pruge211
          Formiranje Daruvarskog narodnooslobodilačkog partizanskog odreda i njegova aktivnost u 1943. godini213
          Formiranje i aktivnost čehoslovačke brigade NOVJ »Jan Žižka«222
          Daljnja izgradnja vojne pozadine224
          Aktivnost i organizacija obavještajne i informativne službe231
          Partijska organizacija i njena aktivnost236
          SKOJ i formiranje organizacija Ujedinjenog saveza antifašističke omladine243
          O stanju i aktivnosti u organizaciji AFŽ-a249
          Razvitak narodne vlasti u vremenu od Prvog do Drugog zasjedanja AVNOJ-a251
PRILIKE NA KOTARU OD KRAJA 1943. DO OSLOBOĐENJA DARUVARA 16. SEPTEMBRA 1944. GODINE261
          Politička situacija261
          Neki događaji do ofenzive »Oluja«271
          Njemačko-ustaška ofenziva »Oluja«277
          Oružane akcije od ofenzive »Oluja« do oslobođenja Daruvara280
          Daruvarski narodnooslobodilački partizanski odred283
          Vojna pozadina 1944. godine286
          Veliki uspjesi NOP-a290
          Organizacija Komunističke partije295
          Savez komunističke omladine301
          Ujedinjeni savez antifašističke omladine303
          Antifašistička fronta žena305
          Daljnji razvitak i aktivnost NOO-a309
STANJE NA KOTARU OD OSLOBOĐENJA DARUVARA DO KRAJA RATA315
          Prilike u gradu nakon oslobođenja315
          Politička situacija na kotaru krajem godine318
          Aktivnost političkih organizacija323
          NOO-i jedina vlast na kotaru329
          O nekim događajima općeg značaja krajem 1944. i početkom 1945.338
          Privremeno pogoršanje vojno-političke situacije339
          Pregled političkih institucija neposredno prije oslobođenja i podaci o posljedicama rata342
KRATICE345
BIBLIOGRAFIJA347
ŠTAMPA I ČASOPISI351
IZVORI353
          Arhivska građa353
          Građa pisana na osnovu sjećanja353
REGISTAR IMENA355
BIBLIOTEKA