Vladimir Hlaić: 34. UDARNA DIVIZIJA NOV I PO HRVATSKE
BIBLIOTEKA
***************************************************
* * *     
   * cijela knjiga - pdf *   
* * *
   * pregled poginulih boraca i rukovodilaca 34. divizije *   
   * prilog *   
   * karte *   
   * sadržaj *   
* * *
sadr┼żajstrana
1. PredgovorXIII
I dio
2. Geostrateške karakteristike borbenog prostora na kojem je djelovala 34. udarna divizija NOV i PO Hrvatske1
    Tri mikrocjeline operativnog prostora1
II dio
3. Razvoj NOB-e na području Žumberka, Pokuplja i karlovačkog kotara od 1941. do formiranja 34. udarne divizije7
    Organizacijsko-političke smjernice7
    Uvjeti razvoja NOP na Žumberku i Pokuplju10
    Prve oružane grupe. Prvi partizanski žumberački odred “Matija Gubec”13
    Prva žumberačka partizanska četa15
    Žumberačko-pokupski NOP odred16
    Trinaesta proleterska brigada je rođena!19
    Novi Žumberačko-pokupski i Turopoljsko-posavski partizanski odred23
    Karlovački narodno-oslobodilački partizanski odred i brigada24
    Štab Žumberačko-posavskog sektora28
III dio
4. 34. udarna divizija NOV i PO Hrvatske29
    Formiranje 34. hrvatske NO divizije29
    34. hrvatska NO divizija 4. korpusa NOVJ29
    Borbeni raspored jedinica 34. divizije30
    Juriš na neprijateljevo uporište Odra33
    Pogibija Ivana Mladena, komandanta brigade “FOS”35
    Obrambena borba Omladinske brigade “J.V.” kod Krašića40
    Upad u neprijateljevo uporište u selu Lomnici43
    Na redu je opet željeznička stanica Horvati46
    Drugi okršaj u veljači u širem rajonu Krašića49
    Rastu nove snage NOV i PO Hrvatske52
    Stalna aktivnost diverzanata53
    Briga za vojno-stručno i političko obrazovanje54
    Startna organizacijska struktura 34. divizije56
    34. divizija prvi put na okupu. Napad na posadu u željezničkoj stanici Horvati57
    Dramatična borba brigade “FOS” u rajonu kraljevačkih sela61
    Glavnina 34. divizije napada Draganiće. Pokret brigade “Franjo Ogulinac Seljo” na Žumberak67
    Borbe se nastavljaju...69
    Malo bolje, ali slabosti još ima72
    Izviđačka aktivnost74
    Pokreti i borbe Ž-P odreda i 2. diverzantskog bataljona77
    Primarna potreba - jačanje partijsko-političkog rada78
    Briga o stručnoj obuci i školovanju kadrova81
    Brigada “Franjo Ogulinac Seljo” opet u Pokuplju83
    Druga travanjska borba u okružju Kravarsko86
    Okršaji Turopoljsko-posavskog odreda kod Hasan-Brega88
    Borba u okružju sela Betera, Plešivice i Prilipja89
    Teški travanjski okršaji Omladinske brigade “Joža Vlahović”90
    Novi napadi na položaje Omladinske brigade “Joža Vlahović”93
    Povratak Omladinske brigade “J. Vlahović” u Slavoniju96
    Sistematsko razaranje neprijateljevih prometnica97
    Kultumo-prosvjetna aktivnost i obilježavanje 1. maja98
    Smjena brigada na Žumberačkim bregovima. Novi sastav divizije100
    Neprijateljeva “blic” operacija na Pokuplje 7. svibnja 1944.104
    Napadi na uporišta Izimje i Stančaki107
    Opsežna kontrola Žumberačkog i Pokupskog sektora110
    Napad na posadu u Ponikvama111
    Formiranje Divizijski komitet KP 34. divizije114
    Dobro došli naša braćo Istrani!116
    Operacije 4. korpusa u Pokuplju i na Žumberku118
    Lažni napad na Draganiće i Ilovac119
    Teške borbe brigade “FOS” u okružju s. Plešivica122
    Okršaji Karlovačke brigade kod Sv. Jane125
    Susreti 34. i 8. divizije u Pokuplju128
    Napadi na uporišta u Batinici i Rečici130
    Poziv Štaba 4. korpusa na takmičenje u borbi134
    Pokret 4. korpusa na Žumberak. Sudar sa neprijateljevom lipanj; ko-srpanjskom ofenzivom137
    Herojska pogibija Mar jana Badela, komesara brigade “FOS”138
    Brigada “FOS” proglašena udarnom!142
    Lipanjska se ofenziva nastavlja144
    Treća etapa ofenzive na Žumberak149
    Manifestacija hrvatskih i slovenskih brigada u Metliki151
    Odlazak Karlovačke brigade sa Žumberka153
    Teški i iscrpljujući okršaji se nastavljaju154
    Odjeci diverzantskih akcija162
    Ranjeničke su kolone krenule sa Žumberka na Kordun163
    Bratimljenje na Kordunu167
    Karlovačka brigada na karlovačkom sektoru171
    Napad brigade “FOS” na posadu u Martinskoj Vesi177
    Još jedno razaranje ozaljskog dalekovoda. Akcija 2. diverzantskog bataljona i Karlovačke brigade182
    Rastanak Karlovačke brigade s karlovačkim krajem183
    Na Žumberku izrasla nova - Žumberačka brigada187
    Veza i informativna služba - značajne poluge u zapovijedanju189
    Stalna mobilnost vojne pozadine191
    Neprijateljeve kompozicije morale su stati195
    Okršaj Karlovačke brigade na rijeci Kupčina200
    Udarci po neprijatelju u Zdenčini i Klinča Selu202
    Likvidiranje uporišta Dvorac Brezovica i Remetinec204
    Napad na uporište Žažina207
    I borba i partijsko-političko obrazovanje209
    Partisko savjetovanje na Cerovskom Vrhu212
    Beograd je oslobođen214
    Pripreme za ulazak u oslobođene gradove214
    Teška borba brigade “FOS” kod G. Hrastovca216
    Napadi na posade u Sv. Klari i Maloj Mlaki223
    Drugi napad na uporište Žažina229
    Udarnička borba Karlovačke brigade u Mavračićima231
    Novi pohodi na željezničke pruge238
    Smjele akcije Žumberačke brigade241
    Udar po posadi u selu Zorkovac242
    Stalna borbena aktivnost Karlovačkog odreda245
    Prodori u uporišta Pešćenica i Lekenik247
    Akcije Samoborsko-jaskanskog NOP odreda251
    Borci Žumberačke brigade u tv. “Titanik” kod Karlovca251
    Nastavlja se rad na strukturnom jačanju divizije253
    Akcije 34. divizije pod kraj 1944. godine257
    Oslobođenje Dalmacije i otoka257
    Partijska konferencija 34. divizije259
    Razaranje uporišta u selima: Luka Pokupska, Zamršje i Babici262
    Uspješan napad na Stupnik267
    Napad na posade u Draganiću, Domagoviću i Lazini271
    Teški okršaji kod Hasan-Brega278
    Novogodišnji rafali Žumberačke brigade po Nijemcima u Bregani283
    Bilanca rasta i razvoja Divizije284
    Novogodišnja čestitka 34. diviziji i Žumberačkoj brigadi286
    Novi udarci po bunkerima Lazine i uporištima Rečica i Luka Pokupska287
    Kanonada oko uporišta Žažina293
    Drama u napadu na Žažinu se nastavlja...297
    Drama bataljona Žumberačke brigade u D. Kupčini304
    Garnizoni Sisak i Petrinja između divizija NOV309
    Okršaji s borbenom skupinom “Šlaher”313
    Ponovno na južnim prilazima Zagreba - napad na uporište Odra315
    Mjere za organizacijski napredak319
    Aktivnost Vojnog suda 4. korpusa NOVJ i Vijeća kod 34. divizije322
    Živa borbena i politička aktivnost uoči završnih operacija326
    Odštro protiv samovolje i neljudskih postupaka329
    Novi napadi na posadu u selu Rečica330
    Pogibija Milutina Karasa, načelnika Štaba 34. divizije336
    Novi okršaji kod Hasan-Brega344
    Pokret Žumberačke brigade - preko Kupe na Banovinu346
    Novi udarci po uporištima na pruzi Zagreb-Karlovac348
    Teški obračuni na glinskim padinama351
    Pravac na Kordun - u završne borbe356
    Kurjevac - tvrd orah359
    Aktivnost brigade “FOS” na sektoru Tounj-Zdenac365
    Za slobodu Karlovca367
    Pregrupiranje snaga 34. divizije za posljednji udar368
    Neprekidna aktivnost odreda374
    Stalna briga o borbenom duhu i moralno-političkom liku376
    Posljednji prvomajski juriš378
    Oslobođenje drevnog grada Ozlja i s. Zorkovca382
    Junačka smrt komandanta ŽB, Ljubana Ajdinovića387
    Zagreb je oslobođen!388
    Vojno i političko-partijsko rukovodstvo 34. udarne divizije 4. korpusa NOVJ389
IV dio
5. Pregled poginulih boraca i rukovodilaca 34. divizije401
6. Prilog - Začeci i razvoj partizanskih odreda i Omladinske brigade “J. Vlahović”433
    Sisački narodnooslobodilački partizanski odred433
    Žumberačko-pokupski NOP odred434
    Karlovački NOP odred435
    Turopoljsko-posavski NOP odred437
    Samoborsko-jaskanski NOP odred438
    Posavski NOP odred439
    Šesnaesta Omladinska brigada “Joža Vlahović”440
7. Literatura441
8. Kratice445
9. Bilješke o piscu Monografije447
10. Karte449
BIBLIOTEKA