Dr Radoje Pajović: KONTRAREVOLUCIJA U CRNOJ GORI - ČETNIČKI I FEDERALISTIČKI POKRET 1941 - 1945
BIBLIOTEKA
***************************************************
* * *     
   * cijela knjiga - pdf *   
* * *
sadržajstrana
PREDGOVOR7
UVOD17
PRVI DIO
GLAVA PRVA
OKUPACIJA CRNE GORE POKUŠAJ ITALIJANSKOG OKUPATORA I CRNOGORSKE FEDERALISTIČKE STRANKE DA RESTAURIRAJU CRNOGORSKU DRŽAVU33
Ulazak okupatorskih trupa u Jugoslaviju i ekonomsko-socijalne prilike u Crnoj Gori37
Komadanje crnogorske teritorije44
Formiranje Privremenog administrativnog crnogorskog komiteta50
Formiranje Civilnog komesarijata za Crnu Goru54
Stanje u vođstvu Crnogorske federalističke stranke poslije ulaska okupatorskih trupa60
Petrovdanski sabor68
GLAVA DRUGA
KPJ I DRŽANJE GRAĐANSKIH POLITIČKIH GRUPACIJA UOČI I ZA VRIJEME USTANKA75
Građanske snage u trinaestojulskom ustanku80
Italijanska ofanziva i izdajnička uloga domaćih kontrarevolucionarnih snaga86
Formiranje "odbara narodrog spasa"98
GLAVA TREĆA
POLITIKA OKUPATORA U DRUGOJ POLOVINI 1941. GODINE. AKTIVNOST SEPARATISTA I STVARANJE ČETNIČKE ORGANIZACIJE DRAŽE MIHAILOVIĆA103
Razvitak NOP u Crnoj Gori od avgusta 1941. do januara 1942. godine103
Pokušaj stvaranja privremene crnogorske vlade i formiranje italijanskog Guvernatorata za Crnu Goru109
Formiranje antikomunist ičke milicije117
Sporazum separ atističkih vođa sa civilnim komesarom119
Aktivnost separatista protiv narodnooslobodilačkog pokreta120
Pokušaj da se Krsto Poiović pridobije za narodnooslobodilački pokret126
Stvaranje tajnih oficirskih organizacija127
Prve veze Draže Mihailovića sa pristalicama u Crnoj Gori131
Pokušaj formiranja "Narodne vojske"134
Formiranje četničke organizacije u crnogorskom dijelu Sandžaka137
Formiranje četničke organizacije u Lijevoj Rijeci i Prekobrđu140
Začeci stvaranja četničke organizacije u drugim krajevima Crne Gore1^47
DRUGI DIO
GLAVA ČETVRTA
ORUŽANI SUKOB NARODNOOSLOBODILAČKOG POKRETA I ČETNIKA DRAŽE MIHAILOVIĆA159
Politički program i ciljevi četničkog pokreta162
Formiranje Limsko-sandžačkog odreda167
Formiranje Andrijevičke četničke brigade171
Poraz partizana u Kraljskim Barama i Lubnicama176
Front na Mateševu - Pad Kolašina180
Formiranje četničke organizacije u Brskutu, Bratonožićima i Kučima185
FORMIRANJE "NACIONALNE" ORGANIZACIJE BAJA STANIŠIĆA188
Politički stav Baja Stanišića192
Sporazum Baja Stanišića s okupatarom194
Širenje "nacionalne" organizacije Baja Stanišića197
KOALICIJA ČETNIKA I SEPARATISTA203
Stvaranje nacionalističkih vojnih formacija u cetinskom srezu i Crmnici205
Uspostavljanje nacionalističke vlasti u podgoričkom i danilovgradskom srezu209
Borba snaga NOP-a i četnika u rejonu Kolašina početkom proljeća 1942. godine213
Mjera za stabilizaciju NOP i suzbijanje četničkog pokreta u Crnoj Gori221
OPŠTI NAPAD OKUPATORSKIH I ČETNIČKO-SEPARATISTIČKIH SNAGA NA SLOBODNU TERITORIJU225
Napad okupatora i jedinica Krsta Polovića i Baja Stanišića na Katunsku nahiju226
Novi napad okupatara i nacionalista na Katunsku nahiju227
Napad nacianalista Baja Stanišića na partizanske snage u Župi Nikšićkoj232
Borbe na kolašinskom sektoru od sredine aprila do sredine maja 1942.234
Povlačenje partizananih onaga iz Crne Gore237
GLAVA PETA
ORGANIZACIJA ČETNIČKE I SEPARATISTIČKE VLASTI (JUN 1942. - JANUAR 1943)241
Regulisanje odnosa sa okupatarom - Sparazum Blaža Đukanovića i Pircija Birolija242
Organizacija separatističvih vojnih formacija - Lovćenska brigada246
Organizacija četničkih vojnih formacija248
Odnos četnika i crnogorskih separatista-zelenaša256
Odnosi Italijana i četnika Draže Mihailovića u drugoj polovini 1942. godine261
ČETNIČKE POLITIČKE I VOJNE PRIPREME ZA PREUZIMANJE VLASTI U SLUČAJU IZLASKA ITALIJE IZ RATA269
Uobličenje četničkog programa269
Formiranje Ravnogorske omladine273
Pripreme za otvaranje "drugog fronta''276
Teror nad pripadnicima i pristalicama narodnooslobodilačkog pokreta285
GLAVA ŠESTA
POHOD CRNOGORSKIH ČETNIKA NA NERETVU299
Pokolj Muslimana u Sandžaku, u čajničkom i fočanskom srezu311
Učešće crnogorskih četnika u bici na Neretvi315
Forsiranje Neretve i prodor Glavne operativne grupe NOV u Hercegovinu, Crnu Goru i Sandžak325
GLAVA SEDMA
KRIZA ČETNIČKE ORGANIZACIJE POSLE BITKE NA NERETVI333
Razoružanje četnika Draže Mihailovića u Crnoj Gori u toku operacije Schwarz350
Pokušaj Draže Mihailovića da reorganizuje četničke snage u Crnoj Gori361
TREĆI DIO
GLAVA OSMA
KAPITULACIJA ITALIJE I ČETNICI I FEDERALISTI (SEPTEMBAR - OKTOBAR 1943)381
Pokušaj četnika da preuzmu vlast u Crnoj Gori385
Odnos četnika i Italijana u prvim danima poslije kapitulacije Italije394
Odnos četnikau Crnoj Gori prema Njemcima u prvim danima poslije kapitulacije Italije395
Odnos Đorđija Lašića i Vojislava Lukačevića. Pokušaj formiranja četničkog letećeg korpusa399
Dolazak jedinica 2. udarnog korpusa u Crnu Goru i razbijanje četnika "istočnog fronta"402
Unigštenje četničkog rukovodstva za Crnu Goru i razbijanje četničkog "južnog fronta"407
GLAVA DEVETA
NJEMAČKA OKUPACIONA POLITIKA U CRNOJ GORI415
Formiranje žandarmarije i "Narodne milicije"418
Narodna uprava420
Odnos njemačkog okupatora i Narodne uprave424
Mjere Narodne uprave protiv NOP427
Pokušaj konsolidacije četničkih snaga u Crnoj Gori431
Stav privremenog vođstva Crnogorske federalističke stranke prema Naradnoj upravi435
Saradnja Njemaca i četnika - Stav crnogorskih četnika prema Narodnoj upravi437
Formiranje Komande "nacionalnih trupa" za Crnu Goru442
Pokušaj stvaranja federacije između Srbije i Crne Gore448
Četnička organizacija u Sandžaku - Povratak Pavla Đurišića461
GLAVA DESETA
POSLEDNJI POKUŠAJ NJEMACA I ČETNIKA DA UNIŠTE NOP U CRNOJ GORI (MAJ - AVGUST 1944)467
Naimenovanje nove Narodne uprave469
Crnogorski dobrovoljački korpus471
Odnos Draže Mihailovića i Đurišića i reorganizacija četničkih jedinica u Crnoj Gori475
Učešće crnogorskih četnika u neprijateljskoj operaciji »Rübezahl«486
GLAVA JEDANAESTA
POKRET ČETNIKA PREMA JADRANSKOJ OBALI I PRIPREME ZA DOČEK ANGLO-AMERIČKIH ARMIJA495
Pregovori Draže Mihailovića s Njemcima496
Formiranje Nezavisne grupe nacionalnog otpora Jugoslovenske vojske u otadžbini501
Pokret četnika Pavla Đurišića prema jadranskoj obali505
Pokušaj Pavla Đurišića da uspostavi vezu s Vojislavom Lukačevićem508
Pokušaj Pavla Đurišića da uspostavi vezu s anglo-američkim armijama511
Đurišićevi pregovori s albanskim nacionalistima i pripreme za doček četnika iz Srbije515
Đurišićeva neuspela kombinacija za preuzimanje vlasti od Njemaca. - Formiranje Nacionalnog komiteta za Crnu Goru517
Kraj federalističkog pokreta u Crnoj Gori521
GLAVA DVANAESTA
POVLAČENJE CRNOGORSKIH ČETNIKA U BOSNU I NJIHOV KONAČAN SLOM523
Preformiraše crnogorsnih četnika u divizije i pukove526
Odvajanje Pavla Đurišića od Draže Mihailovića528
Sporazum Pavla Đurišića i Sekule Drljevića536
Slom četnika na Lijevču-polju542
Formiranje Crnogorske narodne vojske - Pogubljenje Pavla Đurišića i njegovih najbližih saradnika546
ZAKLJUČAK551
IZVORI I LITERATURA559
Rezime na engleskom jeziku565
Rezime na francuskom jeziku573
Registar ličnih imena581
Registar geografskih pojmova597
Skraćenice611
BIBLIOTEKA