Emil Ivanc : KRUGOVI OKO KALNIKA - Udarna brigada »Braće Radić«
BIBLIOTEKA
***************************************************
* * *     
   * cijela knjiga - pdf *   
* * *
sadržajstrana
HRVATI BRANE SRPSKA OGNJIŠTA10
ŽUMBERČANI I BANIJCI NA KALNIKU11
ROJ STRELICA OKO KALNIKA15
»NATPORUČNNIK IVANKOVIĆ« PRED BATALJONOM19
KALNIK POSTAJE DRUGA KOZARA24
KALNIK — ŠKOLA PARTIZANSKOG RATOVANJA27
DVANAESTA SLAVONSKA DIVIZIJA NA KALNIKU29
BOJNIK VARDA PROMAKNUT U MAJORA NOVJ31
DRUGI BATALJON »MATIJA GUBEC«35
DESET PRVIH DANA BRIGADE37
ZASTAVNIK ALIBABA PREDAJE SATNIJU40
BOLNICA POD KAMOM USTAŠA42
BORAC BIZON PREISPOLJNA GLADNICA44
OSLOBOĐENJE VARAŽDINSKIH TOPLICA52
ŠEMOVAČKA BITKA — ISPIT ZRELOSTI BRIGADE56
MINSKA POLJA PRED KOPRIVNICOM67
BOJNIK ŠTEGER: PARTIZANI SU SVE JAČI70
SLOBODA — PRVA ŽELJA U NOVOJ 194472
OTPOZDRAV FRKOVIĆU NA PISMO74
ZAGORAC JE UMRO USPRAVNO78
DOPREMA LOKOMOBILA NA KALNIK90
DIVERZANT MATO LONČARIĆ93
ČETVRTI BATALJON U BORBI ZA RANJENIKE96
»GRGA«, PRVI TENK BRIGADE100
NEŽMAHEN, PERNJAK I DRUGOVI OPKOLJENI106
BORBE U SVIBNJU108
NIŠANDŽIJA JEFTO PRERADOVIĆ PROLETER112
KOMUNISTI NA ČELU JURIŠA KOD JAKOPOVCA115
PRIZNANJE BRIGADI: ORDEN NARODNOG OSLOBOĐENJA122
PROSLAVA DANA BRIGADE U SRPSKOJ KAPELI126
PROPUSTI U ORGANIZIRANJU NAPADA NA KOPRIVNICU129
RANE DRUGARICE BOŽE PETROVIĆ131
NAPAD NA PRAG ZAGREBA136
UZDANICA REPAŠKOG MOSTOBRANA139
TRENUTAK KOMANDANTA MIRKA TOTOVIĆA144
KALINOVAC — LEKCIJA ČOVJEKOLJUBLJA147
CIJELI KOMANDNI SASTAV — U RANAMA152
PODVIZI JANKA JUTRIŠE156
IZVOD IZ BOJNE RELACIJE ZA SIJEČANJ 1945163
DOBRODOŠLICA MLADIM DRUGOVIMA167
JURIŠ NA SADOVU — U DNEVNIKU GENA JAKOBOVIČA171
SASTANCI KOMUNISTA PRED NAPAD NA PČELIĆ177
ŠVABO ČASTI BATALJON DORUČKOM180
SUĐENJE TABORNIKU U ŠANDROVCU182
MARŠ SLOBODNIM ZAGREBOM187
BIBLIOTEKA